LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2010 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. 3D-290 „DĖL PAGALBOS VEISLININKYSTEI taisyklių PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2022 m. spalio 28 d. Nr. 3D-657

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Pagalbos veislininkystei taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“:

1.    Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32.   Komisija, vadovaudamasi Taisyklių nuostatomis ir atsižvelgdama į NMA pateiktą paraiškų suvestinę ir skiriamus asignavimus priemonei „Parama veislininkystei“ įgyvendinti einamaisiais metais, priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl lėšų skyrimo arba neskyrimo, taip pat gali sumažinti prašomą skirti lėšų sumą. Komisija gali siūlyti sumažinti prašomą sumą arba neskirti lėšų, jeigu pareiškėjas arba paraiška neatitinka Taisyklių 10, 11, 13, 14, 17, 23 punktų ir 18.2–18.3 papunkčių reikalavimų. Komisijos posėdis protokoluojamas.

Tuo atveju, jeigu lėšų poreikis tinkamoms paraiškoms finansuoti viršija kvietime teikti paraiškas nurodytą lėšų sumą, Komisija gali siūlyti perskirstyti lėšas tarp Taisyklių 5 punkte nurodytų veiklos krypčių arba Komisija gali siūlyti kreiptis dėl papildomų lėšų skyrimo. Tuo atveju, jei papildomos lėšos neskiriamos ar skiriama jų dalis, 5.3 papunktyje nurodytai veiklai remti pagalbos suma kiekvienam pareiškėjui mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui, o 5.2.2 papunktyje nurodytai veiklai remti turima lėšų suma pareiškėjams paskirstoma proporcingai pagal pareiškėjo veisimo programoje dalyvaujančių grynaveislių veislinių gyvūnų skaičių, buvusį einamųjų metų sausio 1 d. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenų bazėje.“

2.    Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. NMA, gavusi iš Komisijos įgalioto asmens informaciją, nurodytą Taisyklių 34 punkte, per 5 darbo dienas raštu arba elektroniniu paštu, jeigu pareiškėjas sutiko, kad informacija jam bus teikiama tokiu būdu, informuoja pareiškėjus apie jiems skirtą arba neskirtą pagalbą, o tais atvejais, kai skiriama mažesnė lėšų suma, NMA grąžina paraišką ją pateikusiam pareiškėjui, informuodama apie priimtą sprendimą. Jei pareiškėjas sutinka įgyvendinti priemonę su mažesne lėšų suma, nesumažindamas veiklos apimčių, tuomet jis per 3 darbo dienas turi pateikti NMA patikslintą paraišką. Pareiškėjas gali atsisakyti pateikti patikslintą paraišką, jei mažesnė suma jo netenkina. Tokiu atveju pagalba neskiriama.“

3.    Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42.  NMA, gavusi iš VMVT Taisyklių 39 ir 41 punktuose nurodytus duomenis, apskaičiuoja lėšų poreikį ir išmoka lėšas pareiškėjams Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Jei yra anuliuotų mokėjimų dėl netikslių banko sąskaitų duomenų, lėšos pervedamos į paskutinę žinomą pareiškėjo banko sąskaitą, kuri buvo naudota išmokant lėšas.

4.    Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. NMA, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), per Registro nuostatuose nustatytą terminą pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui (toliau – Registras) duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Taisyklių 5 punkte nurodytas veiklas. Registrui pateikti duomenys apie suteiktą valstybės pagalbą tikslinami Registro nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais. Tuo atveju, jei vienam galutiniam pagalbos gavėjui pagal Reglamentą (ES) Nr. 702/2014 skirta individuali pagalba (t. y. tam pačiam galutiniam pagalbos gavėjui ir tam pačiam projektui arba veiklai skiriama pagalba, net jeigu ji skirta kelių sprendimų pagrindu ir (arba) pagal skirtingas pagalbos priemones) viršijo Reglamento (ES) Nr. 702/2014 9 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktyje nustatytą 60 000 Eur ribą, NMA, per vieną mėnesį nuo pagalbos suteikimo dienos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) padaliniui, atsakingam už valstybės pagalbos teikimo koordinavimą, teikia Reglamento (ES) 702/2014 III priede nurodytą informaciją apie skirtą pagalbą ir pagalbos gavėjo (juridinio asmens) kodą. Ministerija gautus duomenis per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos pateikia į Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainę.“

 

 

 

Aplinkos ministras,                                                                                       Simonas Gentvilas

pavaduojantis žemės ūkio ministrą