Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

 

DĖL LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO PERTVARKYMO, LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO IR VALSTYBĖS TURTO INVESTAVIMO BEI PERDAVIMO PAGAL VALSTYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ

 

2021 m. rugsėjo 22 d. Nr. 777

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.104 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 37 straipsnio 2 dalimi, 40 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 87 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 10 straipsniu, 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalies 3, 5, 8 punktais, įgyvendindama Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 „Dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn“, ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą Nr. 931 „Dėl sutikimo pertvarkyti Lietuvos energetikos institutą“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pertvarkyti biudžetinę įstaigą Lietuvos energetikos institutą į viešąją įstaigą Lietuvos energetikos institutą.

2. Patvirtinti Lietuvos energetikos instituto įstatus (pridedama).

3. Nustatyti, kad valstybei nuosavybės teise priklausantis ir iki pertvarkymo veikusios biudžetinės įstaigos Lietuvos energetikos instituto valdytas patikėjimo teise ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (išskyrus 4 ir 5 punktuose nurodytą turtą), kurio nepriklausomo turto vertintojo 2021 m. sausio 29 d. nustatyta bendra rinkos vertė – 7 253 750 (septyni milijonai du šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt) eurų, perduodamas Lietuvos energetikos instituto, viešosios įstaigos, dalininkų kapitalui formuoti.

4. Perduoti po biudžetinės įstaigos Lietuvos energetikos instituto pertvarkymo veiksiančiai viešajai įstaigai įstatuose numatytai veiklai vykdyti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir iki pertvarkymo veikusios biudžetinės įstaigos Lietuvos energetikos instituto valdytą patikėjimo teise nekilnojamąjį turtą (pagal 1 priedą) valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 20 metų.

5. Perduoti po biudžetinės įstaigos Lietuvos energetikos instituto pertvarkymo veiksiančiai viešajai įstaigai paskirtojo instituto funkcijoms vykdyti valstybei nuosavybės teise priklausančius ir iki pertvarkymo veikusios biudžetinės įstaigos Lietuvos energetikos instituto valdytus patikėjimo teise nacionalinius matavimo vienetų etalonus (pagal 2 priedą) valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 20 metų.

6. Pavesti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:

6.1. pasirašyti 4 punkte nurodyto turto patikėjimo sutartį;

6.2. įgyvendinti valstybės, kaip viešosios įstaigos Lietuvos energetikos instituto savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas;

6.3. pasirašyti 5 punkte nurodytų nacionalinių matavimo vienetų etalonų patikėjimo sutartį.

7. Įgalioti Lietuvos energetikos instituto direktorių per 30 dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo teisės aktų nustatyta tvarka pateikti pakeistus duomenis Juridinių asmenų registrui, taip pat atlikti kitus veiksmus, susijusius su Lietuvos energetikos instituto pertvarkymu. 

8. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimą Nr. 1812 „Dėl Lietuvos energetikos instituto įstatų patvirtinimo“.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                Jurgita Šiugždinienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 777

 

 

LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ĮSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Lietuvos energetikos institutas (toliau – Institutas) yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas, kurio teisinė forma – viešoji įstaiga. Institutas yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant valstybei, visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui ir ūkio subjektams svarbius ilgalaikius šiuose įstatuose nustatytų krypčių mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

2.      Instituto steigėja yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Instituto savininkė yra Lietuvos Respublika. Valstybės, kaip Instituto dalininkės (savininkės), teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus ar kitus teisės aktus valstybės, kaip dalininkės (savininkės), teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, kaip Instituto dalininkės (savininkės), teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencija apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose mokslinių tyrimų institutų veiklą.

3.      Oficialus Instituto pavadinimas lietuvių kalba – Lietuvos energetikos institutas, pavadinimas anglų kalba – Lithuanian Energy Institute, akronimas – LEI (Tarptautinio svarsčių ir matų biuro sistemoje Institutas identifikuojamas kaip paskirtasis institutas (anglų kalba – designated institute), akronimas – LEI/DI).

4.      Instituto vieši pranešimai, dokumentai ir kita informacija apie Instituto veiklą pateikiama dalininkams ir visuomenei VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir interneto svetainėje http://www.lei.lt.

5.      Institutas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Mokslo ir studijų įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokslinių tyrimų institutų veiklą, bei šiais įstatais.

6.      Šie įstatai reglamentuoja Instituto veiklos tikslus, sritis ir rūšis, teises ir pareigas, valdymą, Instituto valdymo organus ir jų kompetenciją, sudarymo (skyrimo) ir atšaukimo (atleidimo) tvarką; darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę; lėšų šaltinius, turto ir lėšų naudojimo tvarką bei kitas nuostatas, susijusias su Instituto veiklos reglamentavimu.

7.      Institutas turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nustatytą veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę, savo antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, savo ženklą ir kitą atributiką, taip pat sąskaitas bankuose.

8.      Instituto veiklos laikotarpis neribotas.

9.      Instituto finansiniai metai – kalendoriniai metai.

10.    Institutas yra paramos gavėjas.

 

 

 

II SKYRIUS

INSTITUTO FUNKCIJOS, VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS, MOKSLO KRYPTYS

 

11.    Instituto misija tvirtinama Instituto mokslo tarybos sprendimu. Vykdydamas savo misiją, Institutas:

11.1.    inicijuoja aukšto tarptautinio mokslinio lygio fundamentinius ir taikomuosius tyrimus technologijų ir socialinių mokslų srityse bei jų taikymą;

11.2.    skleidžia visuomenėje mokslo žinias, prisideda prie inovacijomis ir žiniomis grindžiamos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios visuomenės ugdymo;

11.3.    kartu su universitetais ruošia aukščiausios kompetencijos specialistus (mokslo daktarus) (trečiosios pakopos studijos) bei prisideda rengiant bakalaurus ir magistrus (pirmosios ir antrosios pakopos studijos) – specialistus, atitinkančius aukščiausius tarptautinius standartus ir tenkinančius visuomenės, valstybės bei verslo poreikius;

11.4.    sudaro sąlygas visiems mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) dalyviams tarptautinio lygmens mokslinius pasiekimus perkelti į inovatyvius produktus bei technologijas proporcingo naudos ir kaštų paskirstymo principų pagrindu;

11.5.    stiprina ir gerosios praktikos metodais plėtoja lyderystę, įveiklinant mokslo žinias inovacijų sklaidos, technologijų pažangos ir verslo konkurencingumo augimo srityse;

11.6.    užtikrina Lietuvos Respublikos institucijų pavestų funkcijų vykdymą bei kompetencijas atitinkantį indėlį tų institucijų veiklose.

12.    Instituto veiklos tikslai:

12.1.    užtikrinti technologijos ir socialinių mokslų sričių tarptautinio lygio kompetenciją, vykdyti ilgalaikius tarptautinio lygio fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus, kurių reikia darniai Lietuvos energetikos ir kitų Lietuvos ūkio šakų plėtrai ir integracijai į Europos energetikos sistemas ir Europos mokslinių tyrimų erdvę;

12.2.    bendradarbiaujant su verslo, valdžios ir visuomenės subjektais, perkelti mokslo žinias ir inovacijas į techniškai ir komerciškai naudingus procesus ir įrenginius, užtikrinančius energetikos technologijų tobulėjimą ir racionalią energetikos sistemų raidą, energijos tiekimo saugumą ir patikimumą, efektyvų energijos išteklių naudojimą, aplinkos apsaugą ir klimato kaitos mažinimą;

12.3.    skleisti visuomenėje mokslo žinias, prisidėti prie inovacijomis ir žiniomis grindžiamos Lietuvos ekonomikos kūrimo;

12.4.    inicijuoti ir aktyviai dalyvauti Lietuvos ir tarptautinių programų projektuose, plėsti bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis, mokslininkais;

12.5.    atlikti paskirtojo instituto funkcijas vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nuostatomis;

12.6.    kartu su universitetais rengti aukščiausios kompetencijos mokslininkus ekonomikos, energetikos ir aplinkosaugos srities tyrimų plėtrai, užtikrinti doktorantų pritraukimą ir ugdymą.

13.    Institutas veikia šiose veiklos srityse:

13.1.    technologijos ir socialinių mokslų sričių moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra bei jų taikymas inovatyvioms technologijoms kurti ir joms efektyviai panaudoti bei klimato kaitai mažinti;

13.2.    dalyvavimas rengiant aukščiausios kompetencijos specialistus (mokslo daktarus) (trečiosios pakopos studijos), dalyvavimas neformaliajame švietime;

13.3.    kitose šiuose įstatuose įvardytose veiklose.

14.    Instituto veiklos rūšys:

14.1.    fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra, technologijų ir inovacijų kūrimas;

14.2.    kartu su universitetais trečiosios pakopos studijų vykdymas;

14.3.    metrologijos tyrimai, matavimo vienetų nacionalinių etalonų ir atitikties vertinimo infrastruktūros plėtra;

14.4.    matavimo priemonių patikra bei kalibravimas;

14.5.    darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas;

14.6.    inovacijų diegimas ir technologinių paslaugų teikimas;

14.7.    konsultavimo, ekspertinė ir kitokia šviečiamoji veikla;

14.8.    suaugusiųjų ir kitas, niekur nepriskirtas švietimas;

14.9.    techninis tikrinimas ir analizė;

14.10.  nekilnojamojo turto, priklausančio patikėjimo ar kita teise, nuoma;

14.11.  techninės įrangos naudojimo konsultacijos;

14.12.  duomenų apdorojimas;

14.13.  bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas;

14.14.  rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;

14.15.  projektiniai-konstruktoriniai darbai;

14.16.  konferencijų, posėdžių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla;

14.17.  kitų, niekur nepriskirtų narystės organizacijų veikla;

14.18.  specializuota projektavimo veikla;

14.19kita, niekur kitur nepriskirta profesinė, mokslinė ir techninė veikla;

14.20elektros gamyba;

14.21dujų gamyba;

14.22šilumos gamyba.

15.    Instituto plėtojami technologijos ir socialinių mokslų sričių darbai aprėpia energetikos ir termoinžinerijos, aplinkos inžinerijos, medžiagų inžinerijos, ekonomikos bei kitas, su Instituto tikslais susijusias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptis ir tarpdalykinius tyrimus pagal šias pagrindines mokslinės veiklos tematikas (jomis neapsiribojant):

15.1.    Atsinaujinančių išteklių energetikos ir ją įgalinančių technologijų tyrimai;

15.2.    Klimato kaitos ir antropogeninės veiklos įtaka aplinkai;

15.3.    Ekonomikos raidos tyrimai pereinant prie klimatui neutralios visuomenės;

15.4.    Energetikos sistemų modeliavimas ir valdymo tyrimai;

15.5.    Pramonės ir energetikos objektų saugos ir patikimumo tyrimai;

15.6.    Šiluminės fizikos, dujų ir skysčių dinamikos ir metrologijos tyrimai;

15.7.    Branduolinių įrenginių eksploatacijos nutraukimo ir radioaktyvių atliekų tvarkymo tyrimai.

 

III SKYRIUS

INSTITUTO TEISĖS IR PAREIGOS

 

16.    Institutas turi teisę:

16.1.    vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, nustatyti savo struktūrą, vidaus darbo tvarką, darbuotojų skaičių, jų teises ir pareigas, darbo apmokėjimo sąlygas, pareigybių reikalavimus, konkursų pareigoms eiti organizavimo ir darbuotojų priėmimo, atleidimo, vertinimo, atestavimo tvarką;

16.2.    atlikdamas savo misiją, bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis, kitomis organizacijomis ir jų padaliniais;

16.3.    organizuoti konferencijas, leisti mokslo ir kitą literatūrą, pasirinkti būdus, kaip skelbti savo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus;

16.4.    kartu su universitetais Mokslo ir studijų įstatymo nustatyta tvarka rengti aukščiausios kvalifikacijos mokslininkus, padėti rengti specialistus;

16.5.    skatinti naudoti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus ūkio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo srityse;

16.6.    vykdyti ekspertizes, teikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros konsultacijas ir kitas paslaugas savo mokslinių tyrimų srityse pagal sutartis su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių juridiniais asmenimis ar kitomis organizacijomis, fiziniais asmenimis;

16.7.    Instituto strateginių mokslinių tyrimų ir inovacijų kryptims numatyti ir įvertinti sudaryti tarptautinę patariamąją tarybą, kurios sudėtį ir darbo reglamentą direktoriaus teikimu tvirtina Mokslo taryba;

16.8.    turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti teisės aktų nustatyta tvarka;

16.9.    gauti ir teikti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gavęs paramos gavėjo statusą;

16.10.  vykdyti licencijuojamą veiklą gavęs atitinkamas licencijas;

16.11.  verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra susijusi su Instituto veiklos tikslais;

16.12.  teisės aktų nustatyta tvarka steigti filialus, atstovybes, mokslo ir technologijų parkus, kitus juridinius asmenis Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse, koordinuoti jų veiklą bei būti kitų juridinių asmenų dalyviu, jei tai susiję su Instituto veiklos tikslais;

16.13.  sudaryti bendradarbiavimo, jungtinės veiklos ir kitas sutartis su Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių mokslo ir studijų bei kitomis institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis studijų, mokslo ir kitais klausimais, jungtis į nacionalines ir tarptautines asociacijas ar kitas organizacijas;

16.14.  teisės aktų nustatyta tvarka įgyti ir turėti kitas teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, šiems įstatams ir Instituto veiklos tikslams.

17.    Instituto pareigos:

17.1.    užtikrinti akademinės bendruomenės narių akademinę laisvę bei akademinės etikos principų palaikymą;

17.2.    informuoti dalininkus ir visuomenę apie mokslinės veiklos kokybės užtikrinimo priemones, valstybės skirtų lėšų naudojimą, finansinę ir ūkinę veiklą;

17.3.    laiku teikti Vyriausybės įgaliotoms institucijoms oficialią informaciją (statistinius duomenis ir dalykinę informaciją), reikalingą mokslo ir studijų sistemai valdyti ir stebėti;

17.4.    parengti metinę Instituto veiklos ataskaitą ir ją skelbti viešai Instituto interneto svetainėje bei kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos pristatyti visuomenei, taip pat Viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka parengti ir viešai paskelbti finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą;

17.5.    vykdyti kitas Mokslo ir studijų įstatyme, Viešųjų įstaigų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas prievoles.

18.    Institute atliekamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų šaltinių finansuojamų mokslo darbų rezultatai skelbiami viešai, kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.

 

IV SKYRIUS

INSTITUTO DALININKAI, ASMENS TAPIMO NAUJU DALININKU TVARKA, DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO (PERDAVIMO) KITIEMS ASMENIMS TVARKA, DALININKŲ ĮNAŠŲ PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI TVARKA

 

19.    Instituto dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris Viešųjų įstaigų įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka yra perdavęs Institutui įnašą ir turi Viešųjų įstaigų įstatymo ir šių įstatų nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teisės yra perleistos įstatymuose ar šiuose įstatuose nustatyta tvarka.

20.    Instituto naujais dalininkais gali tapti asmenys, pateikę visuotiniam dalininkų susirinkimui raštišką prašymą ir gavę Instituto visuotinio dalininkų susirinkimo sutikimą bei padarę įnašus į Instituto kapitalą. Dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas. Turto vertinimas atliekamas asmens, pretenduojančio tapti dalininku, lėšomis.

21.    Nauji dalininkai įgyja visas turtines ir neturtines teises bei pareigas nuo tada, kai nustatyta tvarka yra įregistruojamas jų įnašas į Instituto kapitalą. Naujų dalininkų įnašų į Instituto kapitalą mokėjimo tvarką nustato Instituto visuotinis dalininkų susirinkimas. Naujas dalininkas turi padaryti įnašą į Instituto kapitalą per 30 kalendorinių dienų nuo visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimo dėl jo tapimo dalininku priėmimo dienos.

22.    Instituto dalininkas turi teisę perleisti kitiems asmenims dalininko teises:

22.1. naujų dalininkų įnašai pinigais yra įnešami į Instituto sąskaitą, esančią Lietuvos Respublikoje registruotame banke, ir pateikiami tai patvirtinantys dokumentai. Materialusis ir nematerialusis turtas perduodamas teisės aktų nustatyta tvarka pasirašant turto perdavimopriėmimo aktą;

22.2. Instituto dalininkai ir jų įnašų vertė įrašomi Instituto dokumentuose, o dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas. Jeigu įstaigos dalininkas papildomai perduoda Institutui įnašus, turi būti atitinkamai pakeisti įrašai Instituto dokumentuose ir pakeisti jo įnašų vertę patvirtinantys dokumentai;

22.3.    valstybės ir (ar) savivaldybės (-ių) Instituto dalininko teisės gali būti parduotos ar perduotos kitiems asmenims Viešųjų įstaigų įstatymo ir įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nustatytais atvejais ir būdais;

22.4. kitų asmenų Instituto dalininko teisės gali būti parduotos šia tvarka:

22.4.1. apie ketinimą parduoti Instituto dalininko teises Instituto dalininkas turi raštu pranešti Instituto direktoriui (kartu nurodyti Instituto dalininko teisių pardavimo kainą);

22.4.2. Instituto direktorius per 5 (penkias) darbo dienas nuo Instituto dalininko pranešimo gavimo apie tai įstatų 28 punkte nurodytu būdu informuoja kitus Instituto dalininkus (kartu nurodo Instituto dalininką, kuris parduoda Instituto dalininko teises, ir Instituto dalininko teisių pardavimo kainą) ir Įstatų nustatyta tvarka šaukia visuotinį dalininkų susirinkimą sprendimui dėl Instituto dalininko, kuris pirktų parduodamas Instituto dalininko teises, priimti;

22.4.3. Instituto visuotiniame dalininkų susirinkime paaiškėjus, kad už nustatytą kainą Instituto dalininko teisių neperka nė vienas Instituto dalininkas, Instituto dalininko teises ketinantis parduoti Instituto dalininkas gali jas parduoti kitam asmeniui;

22.4.4. jeigu Instituto dalininkas yra vienas asmuo, Instituto dalininko teisės perduodamos šio dalininko pasirinktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, neatliekant įstatų 22.4.1–22.4.3 papunkčiuose nurodytų veiksmų.

 

                                                               V SKYRIUS      

INSTITUTO ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA, SUDARYMO (SKYRIMO) IR ATŠAUKIMO (ATLEIDIMO) TVARKA

 

23.       Instituto organai – visuotinis dalininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo organas – Instituto direktorius ir kolegialus valdymo organas – Mokslo taryba.

24.       Jeigu Instituto dalininkas (savininkas) yra vienas asmuo (Lietuvos Respublika), jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.

25.       Visuotinio dalininkų susirinkimo (savininko) kompetencija nustatyta Mokslo ir studijų įstatyme bei Viešųjų įstaigų įstatyme.

26.       Visuotiniame dalininkų susirinkime visi dalininkai turi po vieną balsą, išskyrus valstybės teisės ir pareigas įgyvendinančią instituciją, kuri visuotiniame dalininkų susirinkime turi tris balsus.

27.       Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime dalininkų balsų dauguma, išskyrus žemiau nurodytus sprendimus, kurie priimami ne mažesne kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime dalininkų balsų dauguma:

27.1. sprendimą dėl Instituto reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;

27.2. sprendimą pertvarkyti Institutą;

27.3. sprendimą likviduoti Institutą ar atšaukti jo likvidavimą.

28.       Apie šaukiamą Instituto visuotinį dalininkų susirinkimą Instituto direktorius ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki Instituto visuotinio dalininkų susirinkimo praneša Instituto dalininkams raštu, išsiųsdamas pranešimą elektroninių ryšių priemonėmis.

29.       Instituto direktorius veikia Instituto vardu ir jam atstovauja. Instituto direktorius viešo konkurso būdu skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Instituto direktoriaus kadencijos trukmė – 5 metai.

30.       Instituto direktorius atlieka šias funkcijas:

30.1. įgyvendina Instituto visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimus, vykdo pavestas užduotis, susijusias su Instituto veiklos tikslais;

30.2. tvirtina Instituto strateginį veiklos planą, jo pakeitimus ir / ar patikslinimus;

30.3.    tvirtina Instituto administracijos sudėtį;

30.4.    užtikrina Instituto buhalterinės apskaitos organizavimą, finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir pateikimą laiku, apskaitos dokumentų išsaugojimą;

30.5.    tvirtina pajamų ir išlaidų sąmatas, jų vykdymo apyskaitą, kitus dokumentus;

30.6.    naudoja Instituto turtą ir lėšas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, įstatais, Instituto visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais;

30.7.    sudaro darbo, autorines ir kitokias sutartis Instituto veikloms įvykdyti;

30.8.    atstovauja Institutui valstybės valdžios, valdymo, teisėsaugos institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose bei santykiuose su kitais trečiaisiais asmenimis;

30.9.    kartą per metus atsiskaito už Instituto veiklą Instituto visuotiniam dalininkų susirinkimui;

30.10.  teikia metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitas Instituto visuotiniam dalininkų susirinkimui;

30.11.  organizuoja Instituto veiklą, siekdamas šiuose įstatuose nustatytų Instituto veiklos tikslų, vadovauja Institutui ir atsako už Instituto veiklą ir veiklos kokybę;

30.12.  rengia ir Mokslo tarybai pristato Instituto metinės veiklos ataskaitą;

30.13.  tvirtina Instituto darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Instituto darbuotojus, nustato Instituto darbuotojų darbo užmokestį, skatina Instituto darbuotojus ir organizuoja darbo pareigų pažeidimų tyrimą;

30.14.  tvirtina Instituto darbo tvarkos taisykles, Mokslo tarybos rinkimų reglamentą, darbo apmokėjimo sistemą;

30.15.  leidžia įsakymus, organizacinius, tvarkomuosius ir informacinius dokumentus pagal kompetenciją;

30.16.  atsako už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registrui;

30.17.  atsako už visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą;

30.18.  atsako už Instituto dalininkų registravimą;

30.19.  praneša Instituto visuotiniam dalininkų susirinkimui ir Mokslo tarybai apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Instituto veiklai;

30.20.  teikia Instituto visuotiniam dalininkų susirinkimui siūlymus dėl įstatų keitimo;

30.21.  palaiko ryšius su kitų valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis;

30.22.  veikia Instituto vardu ir suteikia įgaliojimus Instituto darbuotojams atlikti funkcijas, kurios priskirtos jų kompetencijai;

30.23.  teikia Mokslo tarybai svarstyti:

30.23.1.           Instituto struktūrą ir jos pakeitimus;

30.23.2.           siūlymus dėl Instituto įstatų keitimo;

30.23.3.           dokumentus, reglamentuojančius Instituto mokslinę veiklą;

30.23.4.           strateginio veiklos plano projektą;

30.23.5.           siūlymus dėl nuolatinių arba laikinųjų komisijų, susijusių su Instituto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos koordinavimu ir atitinkamų projektų rengimu, sudarymo;

30.24užtikrina Mokslo tarybos priimtų nutarimų įgyvendinimą;

30.25.  užtikrina, kad informacija apie Instituto veiklą būtų teikiama visuomenei;

30.26.  atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose įstaigų vadovams priskirtas ir Instituto direktoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

30.27.  Mokslo tarybos teikimu skiria Instituto mokslo padalinių vadovus;

30.28.  skelbia mokslo darbuotojų eilinę ir neeilinę atestaciją ir konkursus pareigoms užimti;

30.29.  organizuoja Instituto veiklos savianalizę ir prireikus siūlo atlikti Instituto veiklos ekspertinį vertinimą;

30.30.  teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui (savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai) siūlymus dėl Instituto įstatų keitimo;

30.31.  atlieka kitas teisės aktuose įstaigos vadovui nustatytas funkcijas.

31.       Dalį savo teisių, pareigų ir funkcijų Instituto direktorius įsakymu gali perduoti savo pavaduotojams ir kitiems Instituto darbuotojams, išskyrus tas, kurios Lietuvos Respublikos įstatymų imperatyviai priskirtos įstaigų vadovams.

32.       Mokslo taryba atlieka šias funkcijas:

32.1. Instituto direktoriaus teikimu svarsto ir tvirtina:

32.1.1. Instituto struktūrą ir jos pakeitimus;

32.1.2. siūlymus dėl Instituto įstatų keitimo;

32.1.3. dokumentus, reglamentuojančius Institute atliekamus mokslinius tyrimus, taip pat vidaus taisykles, susijusias su intelektinės veiklos rezultatų nuosavybe;

32.1.4. nuolatines arba laikinąsias komisijas, susijusias su Instituto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos koordinavimu ir atitinkamų projektų rengimu;

32.2. rengia ir tvirtina mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką;

32.3.    svarsto ir tvirtina Instituto mokslinių temų ir tematikų inicijavimą arba keitimą;

32.4.    svarsto ir teikia Instituto direktoriui pasiūlymus dėl Instituto bendradarbiavimo su mokslo ir studijų institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

32.5.    svarsto direktoriaus pristatytas Instituto metines veiklos ataskaitas ir vertina, kaip Institutas įgyvendina savo tikslus ir uždavinius;

32.6.    rengia ir tvirtina Instituto mokslinę veiklą reglamentuojančius dokumentus, taip pat Instituto emeritūros nuostatus;

32.7.    rengia ir teikia Instituto direktoriui tvirtinti Akademinės etikos kodeksą;

32.8.    priima sprendimus dėl mokslininko emerito vardo suteikimo Instituto darbuotojams;

32.9.    rengia ir tvirtina savo darbo reglamentą;

32.10.  atlieka kitas Mokslo tarybos reglamente nustatytas funkcijas.

33.       Mokslo taryba sudaroma 5 metams iš mokslo ir administracijos darbuotojų, taip pat iš kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, suinteresuotų Instituto tikslų ir Instituto dokumentuose nurodytos misijos įgyvendinimu, atstovų.

34.       Mokslo taryba sudaroma laikantis šių principų:

34.1. Mokslo tarybą sudaro 15 narių, iš kurių ne mažiau kaip 5 nariai – Institute nedirbantys asmenys;

34.2. rinkimus į Mokslo tarybą skelbia ir organizuoja Instituto direktorius pagal jo patvirtintą Mokslo tarybos rinkimų reglamentą; informacija paskelbiama Instituto ir Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėse ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki rinkimų dienos;

34.3.    4 Mokslo tarybos narius skiria Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 1 Mokslo tarybos narį skiria Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Kandidatus į likusias Mokslo tarybos narių vietas kelia Instituto mokslo ir administracijos darbuotojai ir Instituto tikslų ir misijos įgyvendinimu suinteresuoti juridiniai asmenys; į Mokslo tarybos narius negali būti keliamas ar skiriamas Instituto direktorius, direktoriaus pavaduotojai ir mokslinis sekretorius;

34.4.    Mokslo tarybos narius iš kandidatų į Mokslo tarybos narius renka Instituto mokslo darbuotojai slaptu balsavimu, į balsavimo biuletenius įtraukiami visi iškelti kandidatai.

35.  Mokslo tarybos nario įgaliojimai baigiasi šiais atvejais:

35.1. Mokslo tarybos nariui atsistatydinus iš Mokslo tarybos nario pareigų;

35.2. Mokslo tarybos nariui mirus;

35.3.    Mokslo tarybos nariui, kuris į pareigas Mokslo taryboje yra išrinktas iš Instituto mokslo ir administracijos darbuotojų, nutraukus darbo santykius su Institutu;

35.4.    kitais atvejais.

36.       Mokslo tarybos darbui vadovauja Mokslo tarybos pirmininkas, renkamas iš Mokslo tarybos narių slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 Mokslo tarybos narių. Tas pats asmuo Mokslo tarybos pirmininku gali būti renkamas ne daugiau kaip 2 (dviem) kadencijoms iš eilės. Mokslo tarybos pirmininko pavaduotojas renkamas iš Mokslo tarybos pirmininko pasiūlytų kandidatų atviru balsavimu paprasta Mokslo tarybos narių balsų dauguma.

37.       Mokslo tarybos posėdžiai paprastai yra atviri. Mokslo tarybai nutarus, posėdis gali būti uždaras. Mokslo tarybos nariams apie šaukiamą Mokslo tarybos posėdį ir posėdžio darbotvarkę pranešama ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki posėdžio. Šaukti posėdį turi teisę Mokslo tarybos pirmininkas, Instituto direktorius arba ne mažiau nei 1/3 Mokslo tarybos narių. Posėdžiui pirmininkauja Mokslo tarybos pirmininkas, o kai jo nėra – jo pavaduotojas.

38.       Mokslo tarybos posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų Mokslo tarybos narių.

39.       Mokslo tarybos nutarimai priimami tokia tvarka:

39.1. Mokslo tarybos nutarimai laikomi priimtais, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų posėdyje dalyvaujančių Mokslo tarybos narių, išskyrus atvejus, aprašytus įstatų 39.2 ir 39.3 papunkčiuose. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Mokslo tarybos pirmininko balsas;

39.2. Instituto direktoriaus teikiamus pasiūlymus, nurodytus įstatų 30.23 papunktyje, Mokslo taryba turi teisę atmesti, jeigu daugiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Mokslo tarybos narių balsuoja prieš pateiktą pasiūlymą. Instituto direktorius pakartotinai teikti Mokslo tarybai tvirtinti pasiūlymą gali ne anksčiau kaip po mėnesio nuo svarstymo Mokslo taryboje dienos. Mokslo taryba turi teisę pakartotinai pateiktą pasiūlymą atmesti, jeigu ne mažiau kaip 3/4 posėdyje dalyvaujančių Mokslo tarybos narių nepritaria pakartotinai teikiamam pasiūlymui. Šiuo atveju Instituto direktorius turi teisę pakartoti teikimo procedūrą ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo pakartotinio svarstymo. Jeigu vykstant pirminiam ar pakartotiniam direktoriaus pateikto pasiūlymo svarstymui Mokslo taryba neatmeta Instituto direktoriaus pasiūlymo reikiama balsų dauguma, pasiūlymas laikomas priimtu, o Mokslo tarybos pirmininkas turi pasirašyti Instituto direktoriaus pateiktą pasiūlymą;

39.3.    Mokslo tarybos nutarimai suteikti mokslininko emerito vardą priimami ne mažiau kaip 2/3 visų Mokslo tarybos narių balsų dauguma.

 

VI SKYRIUS

INSTITUTO DARBUOTOJAI, MOKSLININKAI EMERITAI, JŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

40. Instituto personalą sudaro mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai, administracija ir kiti darbuotojai.

41. Mokslo darbuotojų pareigybės yra šios: vyriausiasis mokslo darbuotojas, vyresnysis mokslo darbuotojas, mokslo darbuotojas, jaunesnysis mokslo darbuotojas, mokslininkas stažuotojas. Kvalifikacinius mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, reikalavimus ir konkursų šioms pareigoms eiti, išskyrus konkursus mokslininkų stažuotojų pareigoms eiti, organizavimo tvarką nustato Instituto Mokslo taryba. Instituto Mokslo tarybos nustatyti mokslo darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai negali būti žemesni kaip Lietuvos mokslo tarybos nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai. Kvalifikacinius mokslininkų stažuotojų pareigybių reikalavimus, skyrimo į šias pareigas tvarką ir jų stažuočių finansavimo tvarką nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras, atsižvelgęs į Lietuvos mokslo tarybos siūlymus.

42. Už ypatingus nuopelnus mokslui vyriausiesiems mokslo darbuotojams, Institute aktyviai dirbusiems mokslinį darbą ir rengusiems mokslininkus, gali būti suteiktas mokslininko emerito vardas.

43. Mokslininkui emeritui sudaromos sąlygos dalyvauti Instituto mokslinėje ir kitoje veikloje: suteikiama darbo vieta, sudaroma galimybė naudotis Instituto darbuotojams skirtomis mokslinės informacijos priemonėmis, dalyvauti Instituto darbuotojams skirtuose renginiuose, pagal kompetenciją dalyvauti mokslinės veiklos aptarimuose ir priimant sprendimus dėl mokslinės veiklos planavimo.

44. Mokslininkas emeritas įsipareigoja garsinti Instituto vardą ir jo mokslo pasiekimus, parengtose mokslinėse publikacijose nurodyti prieskyrą Institutui (afiliaciją), laikytis Instituto akademinės etikos kodekso ir Instituto vidaus tvarkos taisyklių.

45. Mokslo taryba parengia ir tvirtina Instituto emeritūros nuostatus, kuriuose numato emerito vardo suteikimo sąlygas, tvarką ir dalyvavimo Instituto mokslinėje veikloje garantijas.

46. Vadovaujantis Instituto Mokslo tarybos patvirtinta tvarka mokslininkui emeritui gali būti mokama mėnesinė išmoka.

47. Instituto darbuotojų teisės:

47.1. dalyvauti nagrinėjant ir sprendžiant visus su jų kompetencija, pareigomis ar darbu susijusius klausimus;

47.2. dalyvauti konkursuose mokslo programoms vykdyti, mokslo ir studijų fondų paramai gauti ir disponuoti gaunamomis lėšomis;

47.3. dalyvauti konkursuose stažuotėms Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

47.4. gauti iš valstybės institucijų informaciją, kurios reikia jų moksliniam darbui (jeigu tokia informacija yra valstybės ar tarnybos paslaptis, ji teikiama ir naudojama teisės aktų nustatyta tvarka);

47.5. dalyvauti svarstant pasiūlymus dėl šių įstatų pakeitimų ir Instituto veiklos plano projekto;

47.6. dalyvauti įvairiose nacionalinėse ir tarptautinėse profesinėse sąjungose bei asociacijose;

47.7. dirbti savarankiškai arba telktis į kūrybines grupes, nepažeidžiant teisėtų Instituto reikalavimų ir vidaus taisyklių;

47.8. skelbti savo mokslinius darbus, nepažeidžiant teisėtų Instituto reikalavimų ir vidaus taisyklių bei akademinės etikos principų.

48. Instituto darbuotojams užtikrinamos visos teisės ir socialinės garantijos, kurias nustato įstatymai, kiti teisės aktai, ir sudaromos darbo sąlygos, atitinkančios darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.

49. Instituto darbuotojų pareigos:

49.1. ugdyti profesinę kompetenciją, mokslo darbuotojams – mokslinę kompetenciją šiuose įstatuose nurodytose mokslinės veiklos kryptyse;

49.2. atlikti šiuose įstatuose nustatytas pareigas ir funkcijas;

49.3. laikytis Akademinės etikos kodekso;

49.4. laikytis įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių, Instituto vidinių teisės aktų, darbo sutarties nuostatų, struktūrinio padalinio, kuriame dirba, nuostatų, pareigybės aprašyme numatytų reikalavimų, motyvuotų tiesioginio ar aukštesnio vadovo pavedimų ir nurodymų;

49.5. vengti interesų konflikto.

50. Instituto darbuotojai už savo veiklą atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Mokslo ir studijų įstatymo ir juos įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Instituto ir jo darbuotojų teisėms į intelektinės veiklos rezultatus mutatis mutandis taikomos Mokslo ir studijų įstatymo 89 straipsnio nuostatos.

 

VII SKYRIUS

INSTITUTO LĖŠŲ ŠALTINIAI, TURTO IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA,  FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

 

52. Instituto lėšas sudaro:

52.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšos;

52.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos doktorantūrai;

52.3. valstybės investicijų programų ir valstybės investicijų projektų lėšos;

52.4. pajamos, gautos iš MTEPI ir ūkinės veiklos, taip pat už teikiamas paslaugas;

52.5. tarptautinių ir užsienio fondų bei organizacijų skiriamos lėšos;

52.6. valstybės fondų lėšos;

52.7. lėšos, gautos kaip programinis konkursinis MTEPI finansavimas;

52.8. lėšos, gautos kaip parama pagal Labdaros ir paramos įstatymą;

52.9. kitos teisėtai įgytos lėšos.

53. Instituto pajamos, gautos iš mokslo, ūkinės veiklos ir teikiamų paslaugų, naudojamos savarankiškai šiuose įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti.

54. Institutui nuosavybės teise priklausantis turtas, jei tai susiję su Instituto veiklos tikslais, gali būti naudojamas juridiniams asmenims steigti ir likviduoti.

55. Nuosavybės teise priklausantį turtą Institutas valdo, naudoja ir juo disponuoja vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.

56. Instituto turtą sudaro Institutui nuosavybės teise priklausantis turtas, valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas, patikėjimo teise ir panaudos pagrindu valdomas turtas.

57. Turtas, kurį Institutas valdo, naudoja ir kuriuo disponuoja nuosavybės teise, yra:

57.1. valstybės investuotas turtas;

57.2. pajamos, gautos kaip pajamos iš ūkinės, mokslinės veiklos ir teikiamų paslaugų;

57.3. lėšos ir kitas turtas, gautas kaip parama pagal Labdaros ir paramos įstatymą;

57.4. kitos piniginės lėšos, išskyrus valstybės biudžeto lėšas;

57.5. dovanotas turtas;

57.6. paveldėtas turtas;

57.7. turtinės teisės, atsirandančios iš intelektinės veiklos rezultatų (mokslo ar meno kūrinių ir pramoninės nuosavybės teisių objektų – išradimų patentų, dizaino, prekių ženklų ir kitų intelektinės nuosavybės objektų);

57.8. juridinio asmens dalyvio turtinės teisės;

57.9. pajamos, turtas ar kita nauda, gauti valdant šio punkto 57.1–57.8 papunkčiuose nurodytas lėšas ar kitą turtą ir disponuojant jais;

57.10. kitas teisėtai įgytas turtas.

58. Institutas lėšas planuoja ir naudoja teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Instituto finansinės veiklos kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka vykdo įgaliotos valstybės institucijos ir įstaigos.

 

VIII SKYRIUS

FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

60. Instituto filialai ir atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu, vadovaujantis Civiliniu kodeksu.

61. Institutas atsako pagal filialo ar atstovybės prievoles, filialas ir atstovybė atsako pagal Instituto prievoles.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

62. Instituto direktorius parengia ir pateikia eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą. Šie dokumentai, išskyrus fizinių asmenų duomenis, kurie teisės aktuose nustatyta tvarka negali būti viešinami, skelbiami Instituto interneto svetainėje.

63. Instituto veiklos ataskaita yra viešas dokumentas. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo metinio visuotinio dalininkų susirinkimo Instituto veiklos ataskaita turi būti pateikta Juridinių asmenų registrui ir paskelbta Instituto interneto svetainėje.

64. Lietuvos Respublikos Vyriausybė tvirtina Instituto įstatus ir jų pakeitimus.

65. Instituto įstatų pakeitimo projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų nustatyta tvarka teikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

66. Institutas reorganizuojamas, likviduojamas ir pertvarkomas Civilinio kodekso, Mokslo ir studijų įstatymo, Viešųjų įstaigų įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka.

_____________________