PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. RUGSĖJO 16 D. ĮSAKYMO NR. 1-263 ,,DĖL CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS SAVIVALDYBĖSE, MINISTERIJOSE IR KITOSE VALSTYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMO IR ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. balandžio 28 Nr. 1-179

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymą Nr. 1-1263 „Dėl Civilinės saugos būklės savivaldybėse, ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose patikrinimų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

 

 

„PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 12 straipsnio 5 dalies 7 punktu:

1. T v i r t i n u Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Civilinės saugos valdybai šiuo įsakymu patvirtinto Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2, 3, 4, ir 5 priedų (kontrolinių klausimynų) peržiūrą atlikti ne rečiau kaip 2 kartus per metus, nuo vasario 1 d. iki gegužės 1 d. ir nuo rugpjūčio 1 d. iki lapkričio 1 d.“

2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2014 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                                                                  Remigijus Baniulis


 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1-263

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

2014 m. balandžio 28 d. įsakymo

Nr. 1-179 redakcija)

 

 

civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, PRIVALOMŲ nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Civilinės saugos būklė – valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų vykdomos veiklos įgyvendinant teisės aktų jiems pavestas funkcijas civilinės saugos srityje atitiktis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose civilinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

2. Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato civilinės saugos būklės patikrinimų ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose, savivaldybių administracijose, ūkio subjektuose ir kitose įstaigose (toliau – civilinės saugos sistemos subjektai), išskyrus Aprašo 43 punkte nurodytus civilinės saugos sistemos subjektus, formas, periodiškumą, civilinės saugos būklės patikrinimus atliekančius subjektus, civilinės saugos būklės patikrinimų atlikimo, kompleksinio (planinio) civilinės saugos būklės patikrinimo kontrolinio klausimyno (toliau – Kontrolinis klausimynas) ir tikslinio (neplaninio) civilinės saugos būklės patikrinimo ataskaitos pildymo tvarką, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo tvarką.

3. Civilinės saugos būklės patikrinimai atliekami siekiant užtikrinti civilinės saugos sistemos subjektų veiklos atitiktį Civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams ir teikti metodinę pagalbą.

4. Civilinės saugos būklės patikrinimus Aprašo nustatyta tvarka atlieka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų ir savivaldybių administracijų (toliau – patikrinimus atliekantys subjektai) valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

5. Visi ūkio subjektai, atsižvelgiant į jų vykdomos veiklos rizikingumą, suskirstyti į keturias grupes (I, II, III ir IV) (1 priedas). Mažiausio rizikingumo (IV grupės) ūkio subjektuose kompleksiniai (planiniai) civilinės saugos būklės patikrinimai neatliekami.

6. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Civilinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir kituose civilinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS PATIKRINIMŲ FORMOS, ATLIKIMO PERIODIŠKUMAS, PATIKRINIMUS ATLIEKANTYS SUBJEKTAI

 

7. Civilinės saugos būklės patikrinimai (toliau – patikrinimai) yra kompleksiniai (planiniai) ir tiksliniai (neplaniniai).

8. Kompleksiniai (planiniai) patikrinimai atliekami Aprašo 10 punkte nustatytu periodiškumu siekiant patikrinti civilinės saugos sistemos subjektui teisės aktų pavestų funkcijų civilinės saugos srityje vykdymą pagal tam civilinės saugos sistemos subjektui skirtame Kontroliniame klausimyne (2–5 priedai) suformuluotus teiginius ir teikti metodinę pagalbą.

9. Tiksliniai (neplaniniai) patikrinimai gali būti atliekami:

9.1. siekiant patikrinti, ar pašalinti civilinės saugos sistemos subjekto ankstesnio patikrinimo metu nustatyti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai ir (ar) įgyvendinti privalomi nurodymai dėl civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų pašalinimo (toliau – nurodymas);

9.2. kai patikrinimą atliekantis subjektas turi informacijos arba jam kilo pagrįstų įtarimų dėl civilinės saugos sistemos subjekto veikos, kuri gali prieštarauti civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar neatitikti šių teisės aktų reikalavimų;

9.3. patikrinimą atliekančiam subjektui gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto ar kitos valstybės kompetentingos institucijos rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti civilinės saugos sistemos subjekto veiklos patikrinimą.

10. Kompleksinius (planinius) patikrinimus atlieka:

10.1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) valstybės tarnautojai, nurodyti Aprašo 16 punkte nustatytuose planuose, – ne rečiau kaip kas 5 metus ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje, Generalinėje prokuratūroje, Lietuvos banke, Ryšių reguliavimo tarnyboje, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Valstybės saugumo departamente ir Nacionalinėje teismų administracijoje;

10.2. apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybės tarnautojai ir (ar) darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), nurodyti Aprašo 16 punkte nustatytuose planuose, – ne rečiau kaip kas 3 metus apskrityje esančių savivaldybių administracijose ir I grupės ūkio subjektuose;

10.3. savivaldybių administracijų valstybės tarnautojai ir (ar) darbuotojai – ne rečiau kaip kas 4 metus II grupės ūkio subjektuose ir kitose įstaigose, įskaitant asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas, ne rečiau kaip kas 5 metus – III grupės ūkio subjektuose.

11. Tikslinius (neplaninius) patikrinimus atlieka:

11.1. Aprašo 9.1 papunktyje nustatytu atveju:

11.1.1. departamento direktoriaus sprendimu paskirtas (-i) departamento valstybės tarnautojas (-ai), įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas (-i) surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 192² straipsnyje nustatytus pažeidimus, – ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje, Generalinėje prokuratūroje, Lietuvos banke, Ryšių reguliavimo tarnyboje, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Valstybės saugumo departamente ir Nacionalinėje teismų administracijoje;

11.1.2. apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko sprendimu paskirtas (-i) apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybės tarnautojas (-ai), įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas (-i) surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 192² straipsnyje nustatytus pažeidimus, – apskrities teritorijoje esančiose savivaldybių administracijose ir I grupės ūkio subjektuose;

11.1.3. apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko sprendimu paskirtas (-i) apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybės tarnautojas (-ai), įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas (-i) surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 192² straipsnyje nustatytus pažeidimus, – apskrities teritorijoje esančiuose II ir III grupės ūkio subjektuose ir kitose įstaigose, kai iš savivaldybių administracijų  gautuose kontroliniuose klausimynuose užfiksuoti civilinę saugą reglamentuojančių teisės akto reikalavimų, nurodytų be ženklo „*“ Kontrolinio klausimyno II skyriuje ,,Kontroliniai klausimai“, pažeidimai (toliau – svarbiausiųjų reikalavimų pažeidimai);

11.2. Aprašo 9.2 ir 9.3 papunkčiuose nustatytais atvejais:

11.2.1. departamento direktoriaus sprendimu paskirtas (-i) valstybės tarnautojas (-ai), –ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje, Generalinėje prokuratūroje, Lietuvos banke, Ryšių reguliavimo tarnyboje, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Valstybės saugumo departamente ir Nacionalinėje teismų administracijoje ir savivaldybių administracijose;

11.2.2. apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko sprendimu paskirtas (-i) apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybės tarnautojas (-ai) ir (ar) darbuotojas (-ai) – apskrities teritorijoje esančiose savivaldybių administracijose ir I grupės ūkio subjektuose;

11.2.3. savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu paskirtas (-i) savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas (-ai) ir (ar) darbuotojas (-ai) – II ir III grupės ūkio subjektuose ir kitose įstaigose.

12. Atsižvelgdamas į patikrinimo formą, tikslus, numatomo tikrinti civilinės saugos sistemos subjekto veiklos pobūdį ir (ar) kitas aplinkybes, departamento direktorius, apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas ar savivaldybės administracijos direktorius įsakymu gali sudaryti komisiją patikrinimui atlikti.

13. Patikrinimus atliekantys subjektai kasmet, ne vėliau kaip iki lapkričio 30 d., sudaro ar atnaujina ūkio subjektų, kuriuose šio Aprašo nustatyta tvarka jiems pavesta atlikti kompleksinius (planinius) patikrinimus, sąrašus.

14. Ūkio subjektų, kuriuose ateinančiais metais numatoma atlikti kompleksinius (planinius) patikrinimus, sąrašams sudaryti patikrinimus atliekančiuose subjektuose sudaromos komisijos. Šioms komisijoms patikrinimus atliekančio subjekto vadovas gali pavesti atrinkti ir kitus civilinės saugos sistemos subjektus, kuriuose ateinančiais metais numatoma atlikti kompleksinius (planinius) patikrinimus.

15. Ūkio subjektų, kuriuose ateinančiais metais numatoma atlikti kompleksinius (planinius) patikrinimus, sąrašai sudaromi atsižvelgiant į Aprašo 10.2 ir 10.3 papunkčiuose nustatytą kompleksinių (planinių) patikrinimų atlikimo ūkio subjektuose periodiškumą ir pagal šiuos pagrindinius planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašų sudarymo kriterijus:

15.1. per paskutinius vienerius metus ūkio subjekte (-uose) įvykęs ekstremalusis įvykis – pirmiausia į tikrinamų ūkio subjektų sąrašus įtraukiami šios kategorijos ūkio subjektai (pagal 1 priedo lentelėje pateiktas ūkio subjektų kategorijas);

15.2. ūkio subjekto reitingavimas, atsižvelgiant į jo rizikingumą, – į tikrinamų ūkio subjektų sąrašus įtraukiami ūkio subjektai, patenkantys į daugiau balų surinkusią ūkio subjekto kategoriją, paskui – ūkio subjektai, patenkantys į kitas kategorijas balų mažėjimo tvarka (pagal 1 priedo lentelėje pateiktą ūkio subjektų reitingavimą).

16. Kompleksiniai (planiniai) patikrinimai įtraukiami į patikrinimus atliekančio subjekto metų veiklos planą arba ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 31 d. parengiamas tų metų kompleksinių (planinių) patikrinimų planas, kurį tvirtina patikrinimus atliekančio subjekto vadovas.

17. Kompleksinių (planinių) patikrinimų planai skelbiami atitinkamo patikrinimus atliekančio subjekto interneto svetainėje ir (ar) tais metais numatomi tikrinti civilinės saugos sistemos subjektai apie jų įtraukimą į minėtus planus individualiai informuojami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamo plano patvirtinimo ar pakeitimo dienos.

18. Patikrinimus atliekančio subjekto vadovas apie numatomą kompleksinį (planinį) patikrinimą, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki numatomo kompleksinio (planinio) patikrinimo pradžios, raštu arba elektroniniu paštu informuoja civilinės saugos sistemos subjekto, kuriame planuojama atlikti kompleksinį (planinį) patikrinimą, vadovą apie numatomą atlikti kompleksinį (planinį) patikrinimą, nurodo patikrinimo atlikimo pagrindą, patikrinimo datą, patikrinimo objektą, pateikia preliminarų dokumentų, kuriuos tikrinamas civilinės saugos sistemos subjektas turės pateikti kompleksinio (planinio) patikrinimo metu, sąrašą ir šio civilinės saugos sistemos subjekto patikrinimui skirtą Kontrolinį klausimyną.

19. Patikrinimus atliekančio subjekto valstybės tarnautojas (-ai) ir (ar) darbuotojas (-ai), prieš pradėdamas (-i) civilinės saugos sistemos subjekto tikslinį (neplaninį) patikrinimą, pateikia tikrinamam civilinės saugos sistemos subjektui sprendimo atlikti tikslinį (neplaninį) patikrinimą kopiją.

 

III. PATIKRINIMų ATLIKIMO, KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ IR TIKSLINIų (NEPLANINIų) civilinės saugos būklės patikrinimo ataskaitų

PILDYMO TVARKA

 

20. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, prieš atlikdami patikrinimą, turi išanalizuoti ankstesnių patikrinimų metu užpildytus kontrolinius klausimynus ir kitus su patikrinimais susijusius dokumentus, taip pat turimus duomenis apie tikrinamo civilinės saugos sistemos subjekto funkcijų civilinės saugos srityje vykdymą.

21. Kontrolinis klausimynas yra pagrindinis civilinės saugos sistemos subjekto kompleksinio (planinio) patikrinimo dokumentas, kuriame pateikiama visa aktuali informacija apie civilinės saugos sistemos subjekto kompleksinio (planinio) patikrinimo rezultatus. Kontrolinis klausimynas pildomas dviem egzemplioriais.

22. Įžanginė Kontrolinio klausimyno dalis ir I skyrius ,,Bendrieji duomenys“ pildomi prieš pradedant kompleksinį (planinį) patikrinimą.

23. Valstybės tarnautojas (-ai) ir (ar) darbuotojas (-ai), atlikęs (-ę) kompleksinį (planinį) patikrinimą civilinės saugos sistemos subjekte, likusius Kontrolinio klausimyno skyrius užpildo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po patikrinimo atlikimo.

24. Kontrolinio klausimyno III skyriuje „Patikrinimo išvada“ (apibendrinamoji dalis) surašomos atlikto patikrinimo išvados. Jei patikrinimo metu svarbiausiųjų reikalavimų pažeidimų ar kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, nurodytų su ženklu „*“ Kontrolinio klausimyno II skyriuje ,,Kontroliniai klausimai“, pažeidimų (toliau – kitų reikalavimų pažeidimai) nenustatyta, patikrinimą atlikęs valstybės tarnautojas ar darbuotojas šiame Kontrolinio klausimyno skyriuje nurodo, kad civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų nenustatyta.

25. Kai patikrinimą atlikęs valstybės tarnautojas ar darbuotojas nustato svarbiausiųjų reikalavimų pažeidimus, jis privalo Kontrolinio klausimyno III skyriuje „Patikrinimo išvada“ (apibendrinamoji dalis) nurodyti:

25.1. pažeidimo esmę ir teisės aktą, jo straipsnį, dalį, punktą ir jame įtvirtintą reikalavimą, kurį civilinės saugos sistemos subjektas pažeidė;

25.2. priemones, kurių turi imtis civilinės saugos sistemos subjektas, siekdamas pašalinti nustatytą pažeidimą;

25.3. ne trumpesnį nei 1 mėnesio terminą, per kurį civilinės saugos sistemos subjektas turi pašalinti nustatytą pažeidimą;

25.4. patikrinime dalyvavusį tikrinamo civilinės saugos sistemos subjekto atstovą ar įgaliotą darbuotoją, kuriam pasirašytinai įteiktas Kontrolinio klausimyno egzempliorius.

26. Patikrinimą atlikęs valstybės tarnautojas ar darbuotojas Kontrolinio klausimyno III skyriuje ,,Patikrinimo išvada“ (apibendrinamoji dalis) gali pateikti rekomendacijas dėl civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo patikrintame civilinės saugos sistemos subjekte tobulinimo.

27. Išimtiniais atvejais Kontrolinio klausimyno III skyriuje ,,Patikrinimo išvada“ (apibendrinamoji dalis) patikrinimą atlikęs valstybės tarnautojas ar darbuotojas Aprašo 25 punkte nustatyta tvarka turi teisę užfiksuoti į Kontrolinio klausimyno II skyrių ,,Kontroliniai klausimai“ neįtrauktų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus, jeigu šie pažeidimai kelia didelį pavojų žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ar aplinkai.

28. Kontrolinio klausimyno III skyriuje ,,Patikrinimo išvada“ (apibendrinamoji dalis) pateikiamas bendras civilinės saugos būklės patikrintame civilinės saugos sistemos subjekte įvertinimas:

28.1. nustačius ne daugiau nei 30 procentų Kontrolinio klausimyno II skyriuje ,,Kontroliniai klausimai“ nustatytų svarbiausiųjų reikalavimų pažeidimų, civilinės saugos sistemos subjekto civilinės saugos būklė įvertinama gerai;

28.2. nustačius ne daugiau nei 50 procentų Kontrolinio klausimyno II skyriuje ,,Kontroliniai klausimai“ nustatytų svarbiausiųjų reikalavimų pažeidimų, civilinės saugos sistemos subjekto civilinės saugos būklė įvertinama patenkinamai;

28.3. kitais atvejais, negu nurodyta Aprašo 28.1 ir 28.2 papunkčiuose, civilinės saugos sistemos subjekto civilinės saugos būklė įvertinama nepatenkinamai.

29. Vienas Kontrolinio klausimyno egzempliorius pasirašytinai įteikiamas civilinės saugos sistemos subjekto, kuriame buvo atliktas patikrinimas, vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Egzempliorius, liekantis patikrinimą atliekančiam subjektui, turi būti pasirašytas tikrinimą atlikusio (-ių) valstybės tarnautojo (-ų) ir (ar) darbuotojo (-ų) ir patikrinime dalyvavusio civilinės saugos sistemos subjekto vadovo ar atstovo, ar vadovo įgalioto darbuotojo. Jeigu patikrinime dalyvavęs civilinės saugos sistemos subjekto atstovas ar įgaliotas darbuotojas atsisako pasirašyti ir priimti Kontrolinio klausimyno egzempliorių arba nėra galimybės jį įteikti šiems asmenims pasirašytinai, tai pažymima Kontrolinio klausimyno įžanginėje dalyje (skiltyje ,,Papildoma informacija“), ir Kontrolinis klausimynas išsiunčiamas patikrintam civilinės saugos sistemos subjektui registruotu paštu.

30. Tikslinių (neplaninių) patikrinimų rezultatai fiksuojami tikslinių (neplaninių) civilinės saugos būklės patikrinimų ataskaitoje (6 priedas), kuri surašoma ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po tikslinio (neplaninio) patikrinimo atlikimo.

31. Tikslinio (neplaninio) civilinės saugos būklės patikrinimo ataskaitoje nurodoma:

31.1. teisės aktas, konkretus jo straipsnis, punktas, dalis ir jame įtvirtintas reikalavimas, kurio

civilinės saugos sistemos subjektas nesilaikė ir kuris tikrinamas pakartotinai – žiūrima, ar šis subjektas ėmėsi priemonių pažeidimui pašalinti;

31.2. terminas, per kurį civilinės saugos sistemos subjektas turi pašalinti nustatytą pažeidimą;

31.3. priemonės, kurių turi imtis civilinės saugos sistemos subjektas, siekdamas pašalinti nustatytą pažeidimą, jeigu jis nepašalintas;

31.4. patikrinime dalyvavęs tikrinamo civilinės saugos sistemos subjekto vadovas, atstovas ar įgaliotas darbuotojas, kuriam perduota tikslinio (neplaninio) civilinės saugos būklės patikrinimo ataskaita;

31.5. tikslinio (neplaninio) patikrinimo data.

 

32. Tikslinio (neplaninio) civilinės saugos būklės patikrinimo ataskaita surašoma dviem egzemplioriais ir įteikiama Aprašo 29 punkte nustatyta tvarka.

33. Patikrinimus atliekantis subjektas, kurio valstybės tarnautojas (-ai) ir (ar) darbuotojas (-ai) atliko patikrinimą, teikia civilinės saugos sistemos subjektui, kuriame buvo atliktas patikrinimas, metodinę pagalbą su patikrinimo metu užfiksuotų pažeidimų šalinimu ir (ar) pateiktų rekomendacijų dėl veiklos civilinės saugos srityje tobulinimo įgyvendinimu susijusiais klausimais.

34. Nustačius, kad ankstesnio civilinės saugos sistemos subjekto patikrinimo metu nustatyti svarbiausiųjų reikalavimų pažeidimai nebuvo pašalinti, taikomos įstatymų nustatytos poveikio priemonės už Civilinės saugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių civilinę saugą, nevykdymą ar pažeidimą.

35. Pirmą kartą atliekant civilinės saugos sistemos subjekto kompleksinį (planinį) patikrinimą, jo vadovui ar jo įgaliotam asmeniui teikiama tik konsultacija civilinės saugos klausimais.

36. Savivaldybių administracijos per 5 darbo dienas nuo patikrinimo atlikimo dienos Kontrolinio klausimyno, tikslinio (neplaninio) civilinės saugos būklės patikrinimo ataskaitos kopijas ir kitus dokumentus, susijusius su patikrinimo atlikimu II ir III grupės ūkio subjektuose ir kitose įstaigose, išsiunčia atitinkamos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai.

 

IV. PRIVALOMO NURODYMO PAŠALINTI CIVILINĘ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS DAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

 

37. Nurodymą (7 priedas) turi teisę duoti departamento direktorius ar apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas, kurio sprendimu buvo atliktas patikrinimas, kai:

37.1. Aprašo nustatyta tvarka atliekamų kompleksinių (planinių) patikrinimų metu buvo nustatyti svarbiausiųjų reikalavimų pažeidimai, Aprašo 27 punkte nurodytų reikalavimų pažeidimai;

37.2. Aprašo 11.1.3 papunktyje nustatytu atveju atlikto tikslinio (neplaninio) II ir III grupės ūkio subjektų ir kitų įstaigų patikrinimų metu buvo nustatyta, kad savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų atlikto kompleksinio (planinio) patikrinimo metu užfiksuoti pažeidimai nepašalinti;

37.3. Aprašo 11.2.1 ir 11.2.2 papunkčiuose nustatytais atvejais atlikto tikslinio (neplaninio) patikrinimo metu buvo nustatyti svarbiausiųjų reikalavimų pažeidimai, Aprašo 27 punkte nurodytų reikalavimų pažeidimai.

38. Aprašo 11.2.3 papunktyje nustatytu atveju atlikto kompleksinio (planinio) patikrinimo metu nurodymą turi teisę duoti apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas, Aprašo nustatyta tvarka gavęs iš savivaldybės administracijos tikslinio (neplaninio) civilinės saugos būklės patikrinimo ataskaitą, kurioje užfiksuoti svarbiausiųjų reikalavimų pažeidimai, Aprašo 27 punkte nustatytų reikalavimų pažeidimai.

39. Aprašo 37 punkte nustatytiems subjektams nusprendus duoti nurodymą, jis surašomas dviem egzemplioriais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po patikrinimo atlikimo dienos. Vienas nurodymo egzempliorius pasirašytinai įteikiamas civilinės saugos sistemos subjekto, kuriam surašomas nurodymas, vadovui ar jo įgaliotam asmeniui arba siunčiamas registruotu paštu. Kitas nurodymo egzempliorius paliekamas įstaigoje, kurios vadovas davė nurodymą. Jeigu civilinės saugos sistemos subjekto, kuriam surašomas nurodymas, vadovas ar jo įgaliotas asmuo atsisako priimti nurodymą arba nėra galimybės nurodymą įteikti šiems asmenims asmeniškai, tai pažymima nurodyme, kuris išsiunčiamas registruotu paštu.

40. Jeigu civilinės saugos sistemos subjekto vadovas nesutinka su nurodymu, kurį davė apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas, jis turi teisę per 10 darbo dienų nuo nurodymo įteikimo arba gavimo registruotu paštu dienos jį apskųsti departamento direktoriui. Jei nurodymą davė departamento direktorius, nurodymas įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui.

41. Nurodymų vykdymo kontrolę vykdo patikrinimą atliekantis subjektas, kurio vadovas davė nurodymą.

42. Esant svarbioms priežastims, dėl kurių pirmiau surašyto nurodymo įvykdymas nustatytais terminais buvo neįmanomas, nurodymą surašęs subjektas nurodymo vykdymo terminą gali pratęsti, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesiams.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43. Aprašo nuostatos netaikomos:

43.1. ūkio subjektams, kuriems priklauso pavojingieji objektai, kuriems taikomi Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojinguosiuose objektuose esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms medžiagoms, sąrašo ir priskyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo“;

43.2. valstybės institucijoms ir įstaigoms, kurios nėra minimos Civilinės saugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 7 punkte;

43.3. ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurios neatitinka Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtintų departamento direktoriaus 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1-37 ,,Dėl Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“.

44. Kontroliniai klausimynai ir kiti su patikrinimais susiję dokumentai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

45. Ginčai dėl patikrinimų organizavimo ir atlikimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________________


 

Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

ŪKIO SUBJEKTŲ REITINGAVIMAS, ATSIŽVELGIANT Į JŲ RIZIKINGUMĄ, 

IR JŲ SUSKIRSTYMAS Į GRUPES

 

 

Lentelė. Ūkio subjektų reitingavimas, atsižvelgiant į jų rizikingumą

Eil. Nr.

 

Ūkio subjekto kategorija

Ūkio subjekto rizikos laipsnio reikšmė, balais

Ūkio subjekto grupė

 

1.

Gamina elektros energiją ir jų elektros gamybos įrenginių bendra galia didesnė nei 5 MW

1 600 balų

I grupė

2.

Teikia gamtinių dujų perdavimo ir (ar) skirstymo paslaugas

 

1 600 balų

I grupė

3.

Valdo viešąją geležinkelių infrastruktūrą

 

 

1 600 balų

I grupė

4.

Ūkio subjektai, kuriuose darbuotojai savo veikloje naudoja ketvirtosios grupės biologines medžiagas arba kitaip kontaktuoja su ketvirtosios grupės biologinėmis medžiagomis

1 600 balų

I grupė

5.

Ūkio subjektai, kurie steigia ar yra įsteigę ir eksploatuoja valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektus

1 600 balų

I grupė

6.

Perduoda ar skirsto elektros energiją daugiau nei
100 000 gyventojų

1 200 balų

I grupė

7.

Teikia šilumos tiekimo paslaugas daugiau nei 100 000 gyventojų

1 200 balų

I grupė

8.

Teikia vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas daugiau nei 50 000 gyventojų

1 200 balų

I grupė

9.

Patikėjimo teise valdo, naudoja jūrų uosto žemę, akvatoriją ir uosto infrastruktūrą ir jais disponuoja

1 200 balų

I grupė

10.

Ūkio subjektai, įtraukti į Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registre įregistruotų valstybinės reikšmės objektų sąrašą, ir ūkio subjektai, valdantys valstybinės reikšmės objektus, įtrauktus į Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registre įregistruotų valstybinės reikšmės objektų sąrašą, išskyrus ūkio subjektus, patenkančius į 1 punkte paminėtų veiklų sąrašą

1 200 balų

I grupė

11.

Ūkio subjektai, kuriuose susidaro pavojingosios atliekos, ir pavojingąsias atliekas tvarkantys bei nepavojingąsias atliekas šalinantys ūkio subjektai

900 balų

II grupė

12.

Ūkio subjektai, kuriuose darbuotojai savo veikloje naudoja trečiosios grupės biologines medžiagas arba kitaip kontaktuoja su trečiosios grupės biologinėmis medžiagomis

900 balų

II grupė

13.

Ūkio subjektai, Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo nustatyta tvarka tiekiantys rinkai ar kitaip tvarkantys chemines medžiagas ar preparatus ir teikiantys informaciją Aplinkos apsaugos agentūrai, vadovaudamiesi Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. D1-462 „Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10, 11, 12 punktais, išskyrus ūkio subjektus ir kitas įstaigas, tik įvežančius į Lietuvos teritoriją šias medžiagas ar preparatus, bet jų nesandėliuojančius

900 balų

II grupė

14.

Ūkio subjektai, užsiimantys civilinių pirotechnikos priemonių gamyba arba sandėliavimu, laikymu, kai pirotechninio mišinio kiekis viršija 1 000 kg

900 balų

II grupė

15.

Ūkio subjektai, kuriems nuosavybės teise priklauso arba kurie pagal sutartis valdo prekybos centrus, pramogų centrus, sporto kompleksus, sveikatingumo kompleksus, kai užstatoma didesnė nei 5 000 kvadratinių metrų teritorija

800 balų

II grupė

16.

Ūkio subjektai, kurių teritorijoje yra ir (ar) kurių atsakomybei priskiriami kultūros paveldo objektai ir kurie užtikrina kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, valdo ir administruoja statinius ir jų kompleksus, ansamblius, įregistruotus kaip nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės

600 balų

III grupė

17.

Ūkio subjektai, šiuo metu vykdantys ūkinę veiklą, įrašytą į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedą, neatsižvelgiant į tai, ar jiems buvo atliktos šiame įstatyme nustatytos poveikio aplinkai vertinimo procedūros

600 balų

III grupė

18.

Ūkio subjektai, šiuo metu vykdantys ūkinę veiklą, įrašytą į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedą, kuriems buvo atliktos šiame įstatyme nustatytos poveikio aplinkai vertinimo procedūros

600 balų

III grupė

19.

Ūkio subjektai, teikiantys apgyvendinimo paslaugas (viešbučiai, moteliai, svečių namai ir kt.), kai juose vienu metu gali būti 100 ar daugiau žmonių

400 balų

III grupė

20.

Ūkio subjektai, kurie verčiasi apdirbamąja gamyba pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226, kai juose vienu metu dirba 100 ar daugiau žmonių

400 balų

III grupė

21.

Visi kiti pirmiau nepaminėti ūkio subjektai

mažiau nei 300 balų

IV grupė

 

PASTABOS:

1. Ūkio subjektų kategorijų rizikingumas apskaičiuotas atsižvelgiant į Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 1R-23/4-892 nuostatas.

2. Įvertintas ne atskirų ūkio subjektų, o ūkio subjektų kategorijų rizikingumas, atsižvelgiant į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1-37 ,,Dėl Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“ nuostatas.

3. Ūkio subjektų kategorijos suskirstytos į grupes pagal surinktų balų skaičių, balų mažėjimo tvarka.

4. Ūkio subjekto rizikingumas apskaičiuotas pagal ūkio subjektų kategorijų veiklos pobūdžio ir (ar) veiklos sutrikdymo pavojingumo įvertinimo rodiklio ir galimų neigiamų padarinių poveikio rodiklio santykį. Ūkio subjektai, atitinkantys kelis veiklos pobūdžio ir (ar) veiklos sutrikdymo pavojingumo rodiklius, įvertinti pagal didesnio pavojingumo grupės rodiklį.

5. Ūkio subjektai, surinkę nuo 1 200 iki 1 600 balų, priskirti I grupei. Ūkio subjektai, surinkę nuo 800 iki 900 balų, priskirti II grupei. Ūkio subjektai, surinkę nuo 300 iki 600 balų, priskirti III grupei. Likę ūkio subjektai priskirti IV grupei.

 

 

_________________________________________


 

Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

(patikrinimą atliekančios institucijos ar įstaigos pavadinimas)

 

 

________________________________________________________________________________

(tikrinamos ministerijos ar kitos valstybės institucijos ar įstaigos pavadinimas, adresas, tel. ir fakso numeriai, _______________________________________________________________________________

el. paštas)

________________________________________________________________________________

 

 

 

CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS PATIKRINIMO

KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

 

20______ m. _________________ d. Nr. _________

 

_______________________

(patikrinimo vieta

 

 

 

Vykdydami ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

(patikrinimo pagrindas – nurodymas, planavimo dokumentas, pavedimas)

20______ m. ____________ mėn. _____d.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(patikrinimą atliekančio pareigūno (-ų) pareigos, vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

 

atliko civilinės saugos būklės patikrinimą.

Patikrinimo tikslas_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Paskutinio patikrinimo data __________________________________________________________

Informacija apie ankstesnio patikrinimo metu pateiktų reikalavimų įvykdymą, trūkumų pašalinimą_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Papildoma informacija__________________________________________________________________

(informacija, pranešimai apie patikrinimą )

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

I. BENDRIEJI DUOMENYS

 

1. Ministerija, kita valstybės institucija ar įstaiga teikė pasiūlymus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos dėl ekstremaliojo įvykio kriterijų:

 

Atitinka Neatitinka Neaktualu 

 

2. Ministerija, kita valstybės institucija ar įstaiga delegavo savo atstovą (-us) į Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą:

 

Atitinka Neatitinka Neaktualu 

 

3. Ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos valstybės tarnautojų ar darbuotojų, kuriems privaloma Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centre išklausyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nustatytą civilinės saugos mokymo programos kursą, skaičius ir valstybės tarnautojų ar darbuotojų, išklausiusių civilinės saugos mokymo kursus Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centre, skaičius:

 

_____________________________________________________________________________

 

4. Ministerija, kita valstybės institucija ar įstaiga teikė informaciją ir (ar) dokumentus, susijusius su jų ekstremaliųjų situacijų operacijų centro aktyvinimu, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Civilinės saugos valdybos Situacijų koordinavimo skyriui:

 

Atitinka Neatitinka Neaktualu 

 

5. Ministerija, kita valstybės institucija ar įstaiga teikė informaciją apie prognozuojamą arba susidariusią ekstremaliąją situaciją ar ekstremalųjį įvykį Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Civilinės saugos valdybos Situacijų koordinavimo skyriui:

 

Atitinka Neatitinka Neaktualu 

 

6. Informacija apie įgyvendintas ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones ir jų įgyvendinimo rezultatus, taip pat priežastis, dėl kurių planuotos priemonės neįgyvendintos, teikiama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos:

 

Atitinka Neatitinka Neaktualu 

 

7. Ministerija, kita valstybės institucija ar įstaiga per 15 darbo dienų nuo dokumento gavimo teikia pozicijas dėl Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (toliau – NATO) dokumentų ir jų projektų ar kitų civilinės saugos klausimų, svarstomų NATO Civilinio pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms planavimo komitete (toliau – CEPC) ir (ar) CEPC grupėse, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos:

 

Atitinka Neatitinka Neaktualu 

 

8. Ministerija, kita valstybės institucija ar įstaiga parengtas ir suderintas Lietuvos Respublikos pozicijas civilinės saugos klausimais, pristatomas NATO CEPC ir CEPC grupių nuolatiniuose posėdžiuose, teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki NATO CEPC ar CEPC grupės nuolatinio posėdžio dienos):

 

Atitinka Neatitinka Neaktualu 

 

9. Ministerijų ir įstaigų prie ministerijų atstovai, dalyvaujantys NATO CEPC ir (ar) CEPC grupių plenariniuose posėdžiuose ar kituose renginiuose civilinės saugos klausimais, vykstančiuose NATO būstinėje Briuselyje, apie savo dalyvavimą praneša Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki šių posėdžių ar renginių dienos):

 

Atitinka Neatitinka Neaktualu 

 

10. Lietuvos Respublikos atstovai, dalyvavę NATO CEPC ir (ar) CEPC grupių plenariniuose posėdžiuose, posėdžio ataskaitas kartu su svarbia svarstyta informacija persiunčia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio):

 

Atitinka Neatitinka Neaktualu 

 

 

II. KONTROLINIAI KLAUSIMAI

 

Eil. Nr.

Klausimas

Įvertinimas

Pastabos

atitinka

neatitinka

neaktualu

x

x

x

 

1. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymas, ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatai:

1.1.

Ministerijoje, kitoje valstybės institucijoje ar įstaigoje įsteigtas ekstremaliųjų situacijų operacijų centras [1; 13 straipsnio 2 dalis]

 

 

 

 

1.2.

Patvirtinti ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatai [1; 13 straipsnio 3 dalis]

 

 

 

 

1.3.

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatuose operacijų centro grupėms, neatsižvelgiant į jų skaičių, pavesta vykdyti visas operacijų centro funkcijas [10; 19 punktas]

 

 

 

 

1.4.

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių sušaukimo tvarka nustatyta operacijų centro nuostatuose [10; 26 punktas]

 

 

 

 

2. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro patalpų ir darbo vietų įrengimo organizavimas, slėptuvių parinkimas ir (ar) įrengimas:

 

2.1.

Ministerijoje, kitoje valstybės institucijoje ar įstaigoje ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbui parinktos ir įrengtos patalpos ar statiniai, taip pat alternatyvios darbo vietos (slėptuvės) [12; 2, 3 punktai]

 

 

 

 

2.2.

Parinktose patalpose ar statiniuose įrengta būtina įranga ir priemonės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbui ir jo narių saugumui užtikrinti [12; 7, 8 punktai ]

 

 

 

 

3. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė, ekstremaliųjų situacijų valdymo planas:

3.1.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas patvirtintas ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos vadovo [1; 13 straipsnio 4 dalies 7 punktas]

 

 

 

 

3.2.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planui parengti buvo sudaryta darbo grupė* [2; 9 punktas]

 

 

 

 

3.3.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas parengtas pagal ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos  atliktą galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę [1; 13 straipsnio 4 dalies 7 punktas]

 

 

 

 

3.4.

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė peržiūrima ir prireikus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per trejus metus* [4; 9 punktas]

 

 

 

 

3.5.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas ne rečiau kaip kartą per metus* [2; 12 punktas]

 

 

 

 

3.6.

Patvirtintos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano kopijos laikomos  ekstremaliųjų situacijų  operacijų centro darbo vietoje* [2; 13 punktas]

 

 

 

 

3.7.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane aprašomas galimų valstybės lygio ekstremaliųjų situacijų, nurodytų Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 2 priede, valdymo organizavimas [13; 2 priedas; 2; 16.5.2 papunktis]

 

 

 

 

3.8.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane aprašomas galimų ekstremaliųjų situacijų, nustatytų atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, valdymo organizavimas, plane yra galimoms ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti materialinių išteklių žinynas [1; 13 straipsnio 4 dalis; 2; 16.5.3 ir 17.4 papunkčiai]

 

 

 

 

3.9.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytas asmuo, atsakingas už informacijos apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją perdavimą, ir jo pagrindiniai veiksmai [9; 6 punktas; 2; 16.5.1 papunktis]

 

 

 

 

3.10.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatyta keitimosi informacija apie ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas tvarka [1; 13 straipsnio 4 dalies 2 punktas; 2; 16.4.2 papunktis]

 

 

 

 

3.11.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane yra ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos darbuotojų, taip pat ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos reguliavimo srities darbuotojų ir (ar) ministerijai, kitai valstybės institucijai ar įstaigai pavaldžių įstaigų darbuotojų perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją schema* [2; 17.5 papunktis]

 

 

 

 

4. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, ministerijos reguliavimo srities valstybės institucijų ir įstaigų perspėjimo ir informavimo apie gresiančias ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas organizavimas:

4.

Techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis užtikrintas ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos darbuotojų, taip pat ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos reguliavimo srities darbuotojų ir (ar) ministerijai, kitai valstybės institucijai ar įstaigai pavaldžių įstaigų darbuotojų perspėjimas apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją [1; 13 straipsnio 4 dalies 2 punktas]

 

 

 

 

5. Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planavimas ir vykdymas:

 

5.1.

Parengtas ir vadovo patvirtintas ne trumpesnis kaip 3 metų trukmės ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas (plane nurodyti tikslai, priemonės jiems pasiekti, atsakingi vykdytojai ir įgyvendinimo terminai) [10; 8.1 papunktis]

 

 

 

 

5.2.

Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas peržiūrimas kiekvienų metų I ketvirtį ir prireikus atnaujinamas [10; 8.2 papunktis]

 

 

 

 

5.3.

Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas parengtas pagal atliktos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę* [4; 22 punktas]

 

 

 

 

5.4.

Visuomenei sudaryta galimybė gauti informaciją apie planuojamas ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones ir jų įgyvendinimą [10; 8.3 papunktis]

 

 

 

 

6. Ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų civilinės saugos mokymo organizavimas:

6.1.

Kiekvienais metais organizuojami 2 valandų darbuotojų civilinės saugos mokymai darbo vietoje [6; 20 punktas; 8; 4 punktas]

 

 

 

 

6.2.

Nustatyta bendra darbuotojų civilinės saugos mokymo ir praktinių įgūdžių tikrinimo tvarka [8; 2 punktas]

 

 

 

 

6.3.

Įvykus darbuotojų civilinės saugos mokymams buvo surašyti tai patvirtinantys protokolai [8; 2 punktas]

 

 

 

 

7. Teisės aktų nustatytų kategorijų ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų siuntimas į civilinės saugos mokymo kursus:

7.

Darbuotojai, atsakingi už ekstremaliųjų situacijų prevenciją, prognozavimą ir padarinių likvidavimą, išklausė civilinės saugos mokymo kursus Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centre [ 6; 7 punktas]

 

 

 

 

8. Civilinės saugos pratybų rengimas:

8.1.

Kasmet organizuojamos institucinio lygio civilinės saugos pratybos (stalo, funkcinės) [5; 3 punktas ir 5.3 papunktis]

 

 

 

 

8.2.

Ministerija, kita valstybės institucija ar įstaiga dalyvavo kitų institucijų rengiamose civilinės saugos pratybose*

 

 

 

 

8.3.

Parengti pratybų rengimą patvirtinantys dokumentai [5; 15 punktas]

 

 

 

 

8.4.

Parengti dokumentai, patvirtinantys ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos dalyvavimą kitų institucijų rengiamose pratybose*

 

 

 

 

8.5.

Ministerija surengė valstybės lygio civilinės saugos pratybas [5; 6.2 papunktis]

 

 

 

 

9. Ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos dalyvavimas tarptautinių institucijų ir organizacijų veikloje civilinės saugos klausimais:

9.1.

Ministerijos atstovai dalyvauja ir pristato parengtas ir suderintas Lietuvos Respublikos pozicijas civilinės saugos klausimais NATO CEPC ir CEPC grupių plenariniuose posėdžiuose [14; 12 punktas]

 

 

 

 

* Pažymėtos neprivalomos funkcijos

 

 

III. PATIKRINIMO IŠVADA

(apibendrinamoji dalis)

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 

_______________________                        ___________                                            ____________________

(Kontrolinį klausimyną užpildžiusio    

pareigūno pareigos (vardas ir pavardė) (parašas)                                                         

 

 

Užpildytą Kontrolinį klausimyną gavau:

 

____________                               ______________________________________________

(parašas)                                              (vardas, pavardė, pareigos)

 

 

 

TEISĖS AKTAI, Į KURIUOS Civilinės saugos būklės patikrinimo kontroliniame klausimyne pateiktos nuorodos

 

1.  Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas.

2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 1-70 ,,Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.

3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. 1-93 ,,Dėl Pasiūlymų dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų teikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos teikimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.

4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 1-189 ,,Dėl Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 1295 ,,Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 718 ,,Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 1-256 ,,Dėl Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo“.

8. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 1-219 ,,Dėl Tipinių civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“.

 

9. Vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 1V-517 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-114 ,,Dėl Keitimosi informacija apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 1028 ,,Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 1213 ,,Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo“.

12. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 1-52  „Dėl Slėptuvių parinkimo ir įrengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. 1503 ,,Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“.

14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 680 ,,Dėl Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos reikalų koordinavimo civilinės saugos srityje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

________________________________


 

Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

(patikrinimą atliekančios institucijos ar įstaigos pavadinimas)

 

 

________________________________________________________________________________

(tikrinamos savivaldybės administracijos pavadinimas, adresas, tel. ir fakso numeriai, ________________________________________________________________________________

el. paštas)

________________________________________________________________________________

 

 

 

CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS PATIKRINIMO

KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

 

20______ m. _________________ d. Nr. _________

 

_______________________

(patikrinimo vieta)

 

 

 

Vykdydami ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

(patikrinimo pagrindas – nurodymas, planavimo dokumentas, pavedimas)

20______ m. ____________ mėn. _____d. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(patikrinimą atliekančio (-ių) valstybės tarnautojo (-ų) ir (ar) darbuotojo (-ų) pareigos, vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

 

atliko _____________________________________________civilinės saugos būklės patikrinimą.

Patikrinimo tikslas_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Paskutinio patikrinimo data _________________________________________________________

Informacija apie ankstesnio patikrinimo metu pateiktų reikalavimų įvykdymą, trūkumų pašalinimą____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Papildoma informacija______________________________________________________________

(informacija, pranešimai apie patikrinimą)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

I. BENDRIEJI DUOMENYS

 

11. Savivaldybės lygio civilinės saugos pratybų ataskaitos per 15 darbo dienų pateiktos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai:

 

Atitinka                                       Neatitinka                                                    Neaktualu 

 

12. Savivaldybės administracijoje sukaupti civilinės saugos uždaviniams vykdyti reikalingi duomenys pateikti apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai iki einamųjų metu vasario 1 d.:

 

Atitinka                                       Neatitinka                                                    Neaktualu 

 

13. Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžių protokolai išsiųsti apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai:

 

Atitinka                                       Neatitinka                                                    Neaktualu 

 

 

14. Savivaldybės administracija teikė informaciją apie prognozuojamą arba susidariusią ekstremaliąją situaciją ar ekstremalųjį įvykį apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai:

 

Atitinka Neatitinka Neaktualu 

 

 

6. Savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo civilinės saugos būklės patikrinimo II ir III grupės ūkio subjekte, kitoje įstaigoje atlikimo dienos Kontrolinio klausimyno kopiją ir kitus dokumentus išsiunčia apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai:

 

Atitinka Neatitinka Neaktualu 

 

7. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos valstybės perduotai civilinės saugos funkcijai atlikti,  savivaldybės administracijos buvo panaudotos pagal paskirtį:

 

Atitinka Neatitinka Neaktualu 

 

8. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas suderintas su apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba:

 

 

Atitinka                                        Neatitinka                                                     Neaktualu  

 

9. Patvirtinto ir atnaujinto ekstremaliųjų situacijų valdymo plano kopija ir (ar) skaitmeninė jo versija išsiųsta apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai (per 10 darbo dienų nuo plano patvirtinimo ar atnaujinimo):

 

 

Atitinka                                       Neatitinka                                                        Neaktualu 

 

 

 

II. KONTROLINIAI KLAUSIMAI

 

Eil. Nr.

Klausimas

Įvertinimas

Pastabos

atitinka

neatitinka

neaktualu

x

x

x

1. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė, savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimas, jo viešasis svarstymas, tvirtinimas:

1.1.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas parengtas pagal atliktą galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę [1; 14 straipsnio 3 ir 4 punktai]

 

 

 

 

1.2.

Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijos rizikos analizei atlikti buvo sudaryta darbo grupė* [4; 7 punktas]

 

 

 

 

1.3.

Atliktas ekstremaliųjų situacijų valdymo plano viešasis svarstymas

[1; 14 straipsnio 4 punktas; 2; 6 punktas]

 

 

 

 

1.4.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas patvirtintas savivaldybės administracijos direktoriaus [1; 14 straipsnio 4 punktas]

 

 

 

 

1.5.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planui parengti buvo sudaryta darbo grupė* [2; 7 punktas]

 

 

 

 

1.6.

Į darbo grupę ekstremaliųjų situacijų valdymo planui parengti buvo įtraukti civilinės saugos sistemos pajėgų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų atstovai* [2; 7 punktas]

 

 

 

 

1.7.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas ne rečiau kaip kartą per metus* [2; 11 punktas]

 

 

 

 

1.8.

Savivaldybėje įkurtų gyventojų surinkimo, tarpinių gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktų struktūra ir įkūrimo vietos numatytos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane [16; 8 punktas]

 

 

 

 

1.9.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane yra savivaldybės administracijos darbuotojų ir lankytojų perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją schema*

 

 

 

 

1.10.

Rizikos analizė peržiūrima ir prireikus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per trejus metus* [4; 8 punktas]

 

 

 

 

1.11.

Apie savivaldybei gresiančius pavojus, jų rizikos lygį ir rizikos mažinimo priemones informuoti savivaldybės gyventojai [1; 14 straipsnio 10 punktas; 4; 31 punktas]

 

 

 

 

1.12.

Patvirtintos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano kopijos laikomos savivaldybės administracijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbo vietoje* [2; 13 punktas]

 

 

 

 

1.13.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane aprašomas galimų ekstremaliųjų situacijų, nustatytų atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, valdymo organizavimas, gyventojų evakavimo organizavimas, viešosios tvarkos palaikymo organizavimas [1; 14 straipsnio 9 ir 22 punktai; 2; 16.5, 16.6 ir 16.8 papunkčiai]

 

 

 

 

1.14.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas suderintas su civilinės saugos sistemos pajėgomis, kurių pasitelkimas numatomas ekstremaliosioms situacijoms valdyti. Atnaujinto ir patvirtinto ekstremaliųjų situacijų valdymo plano kopija ir (ar) skaitmeninė jo versija šioms pajėgoms pateikta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo plano patvirtinimo ar atnaujinimo [1; 14 straipsnio 4 punktas; 2; 12 ir 19 punktai]

 

 

 

 

1.15.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas skelbiamas savivaldybės administracijos interneto tinklalapyje [1; 14 straipsnio 10 punktas; 2; 18 punktas]

 

 

 

 

1.16.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane aprašytas pagalbos teikimo organizavimas ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu nukentėjusiems gyventojams [1; 14 straipsnio 20 punktas; 2; 16.7 papunktis]

 

 

 

 

1.17.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane aprašytas privalomų darbų organizavimas [22; 8 punktas; 2; 16.9 papunktis]

 

 

 

 

1.18.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane aprašytas gyventojų, žuvusių ekstremaliųjų situacijų metu, laidojimo organizavimas [1; 14 straipsnio 21 punktas; 2; 16.11 papunktis]

 

 

 

 

1.19.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane pateikiama gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją organizavimo tvarka [1; 14 straipsnio 18 punktas; 2; 16.3 papunktis]

 

 

 

 

1.20.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane pateikiama informacijos apie ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją gavimo ir perdavimo tvarka [9; 6 punktas; 2; 16.4 papunktis]

 

 

 

 

1.21.

Parengti pavojingųjų objektų išorės avariniai planai kiekvienam II lygio pavojingajam objektui
 
[23; 25 punktas; 2; 17.4 papunktis]

 

 

 

 

2. Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymas, savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatai:

2.1.

Sudaryta savivaldybės ekstremalių situacijų komisija, patvirtinti jos nuostatai [1; 14 straipsnio 5 punktas ir 11 straipsnio 2 dalies 1 punktas]

 

 

 

 

2.2.

Savivaldybės administracija apie visus savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudėties pasikeitimus informavo apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą [3; 8 punktas]

 

 

 

 

2.3.

Savivaldybės ekstremalių situacijų komisija ne rečiau kaip kartą per metus aptaria savivaldybės civilinės saugos sistemos būklę [1; 11 straipsnio 3 dalies 1 punktas; 8; 7.1 papunktis]

 

 

 

 

2. 4.

Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos pirmininkas ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį šaukia ekstremalių situacijų komisijos posėdį [8; 11 punktas]

 

 

 

 

2.5.

Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimai įforminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius [8; 13 punktas]

 

 

 

 

2.6.

Į savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją įtraukti civilinės saugos sistemos pajėgų atstovai*

 

 

 

 

2.7.

Gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai buvo sušaukta savivaldybės ekstremalių situacijų komisija [1; 27 straipsnio 2 dalies 1 punktas; 10; 8; 10 punktai]

 

 

 

 

2.8.

Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos pirmininkas kontroliuoja, kaip vykdomi ekstremalių situacijų komisijos priimti sprendimai* [8; 16.3 papunktis]

 

 

 

 

2.9.

Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžio darbotvarkė suderinta su civilinės saugos sistemos pajėgų atstovais*

 

 

 

 

3. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymas, ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatai:

3.1.

Savivaldybės administracijoje įsteigtas ekstremaliųjų situacijų operacijų centras [1; 14 straipsnio 5 punktas]

 

 

 

 

3.2.

Patvirtinti savivaldybės administracijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatai [1; 14 straipsnio 5 punktas]

 

 

 

 

3.3.

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatuose operacijų centro grupėms, neatsižvelgiant į jų skaičių, pavesta vykdyti visas operacijų centro funkcijas, numatyta operacijų centro sušaukimo tvarka [10; 19 ir 26 punktai]

 

 

 

 

3.4.

Gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai buvo sušauktas savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras [1; 27 straipsnio 2 dalies 3 punktas; 11; 22.1 papunktis]

 

 

 

 

3.5.

Savivaldybės administracija apie visus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėties ar kontaktinių duomenų pasikeitimus informavo apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą [3; 8 punktas]

 

 

 

 

4. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro patalpų ir darbo vietų įrengimas, slėptuvių parinkimas ir (ar) įrengimas:

4.1.

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariai atlieka jiems pavestas funkcijas iš anksto įrengtose patalpose ir (ar) darbo vietose [11; 25 punktas; 12; 3 punktas] 

 

 

 

 

4.2.

Savivaldybės administracijoje ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbui parinktos ir įrengtos patalpos ar statiniai (slėptuvės) [12; 2 punktas]

 

 

 

 

4.3.

Parinktose patalpose ar statiniuose įrengta būtina įranga ir priemonės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbui ir jo narių saugumui užtikrinti [12; 7, 8 punktai]

 

 

 

 

5. Savivaldybės lygio civilinės saugos pratybų organizavimas:

5.1.

Kasmet organizuojamos savivaldybės lygio civilinės saugos pratybos (stalo, funkcinės, kompleksinės) [5; 5.4 ir 9.3 papunkčiai]

 

 

 

 

5.2.

Savivaldybės administracija dalyvavo kitų institucijų rengiamose civilinės saugos pratybose*

 

 

 

 

5.3.

Parengti dokumentai, patvirtinantys pratybų rengimą [5; 15 punktas] (ar dalyvavimą kitų institucijų rengiamose pratybose*)

 

 

 

 

5.4.

Parengta pratybų ataskaita ir pateikta apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai [5; 15.4 papunktis]

 

 

 

 

5.5.

Civilinės saugos pratybų tema ir tikslas parenkami atsižvelgiant į realiausius pavojus, naują teisinį reglamentavimą, ankstesnių pratybų patirtį [18; 6 punktas]

 

 

 

 

5.6.

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų pasirengimas valdyti ekstremaliąsias situacijas buvo įvertintas per įvykusias civilinės saugos pratybas [11; 22.3 papunktis]

 

 

 

 

6. Savivaldybės administracijos darbuotojų civilinės saugos mokymo organizavimas, gyventojų švietimas civilinės saugos klausimais:

6.1.

Savivaldybėje organizuojamas gyventojų civilinės saugos švietimas taikant įvairias formas: kursus, seminarus, paskaitas, nuotolinį švietimą, žiniasklaidos priemonėmis perteikiant šviečiamojo pobūdžio programas, organizuotą savišvietą, mokomuosius renginius ir kita [6; 22 punktas]

 

 

 

 

6.2.

Parengtos savivaldybės administracijos vaizdinės priemonės, plakatai, lankstinukai civilinės saugos tema*

 

 

 

 

6.3.

Kiekvienais metais organizuojami savivaldybės administracijos darbuotojų civilinės saugos mokymai darbo vietoje (2 valandų) [1; 14 straipsnio 23 punktas]

 

 

 

 

6.4.

Įvykus darbuotojų civilinės saugos mokymams, surašyti tai patvirtinantys protokolai [7; 3 punktas]

 

 

 

 

6.5.

Parengtas ir patvirtintas darbuotojų civilinės saugos mokymo planas [6; 33 punktas]

 

 

 

 

6.6.

Parengtas ir patvirtintas darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas [6; 33 punktas]

 

 

 

 

6.7.

Parengtas savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo renginių metinis grafikas [6; 34 punktas ]

 

 

 

 

6.8.

Savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo renginiai įvykdyti pagal švietimo renginių metinį grafiką*

 

 

 

 

6.9.

Administracijos darbuotojai išmokyti veikti pagal savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą [6; 21.2 papunktis]

 

 

 

 

6.10.

Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos nariai yra išklausę nustatytos programos kursą ir turi galiojančius pažymėjimus [6; 1 priedas, 1.1 papunktis]

 

 

 

 

6.11.

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas ir nariai yra išklausę civilinės saugos kursus ir turi galiojančius pažymėjimus [6; 1 priedo 1.2 papunktis ir 2 priedo 1 punktas]

 

 

 

 

6.12.

Savivaldybės civilinės saugos specialistas (-ai) yra išklausęs (-ę) nustatytos civilinės saugos mokymo programos kursą ir turi galiojantį (-ius) pažymėjimą (-us) [5; 1 priedo 1.5 papunktis]

 

 

 

 

7. Savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės patikrinimų organizavimas ir atlikimas:

7.1.

Ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės kompleksiniai (planiniai) patikrinimai įtraukiami į einamųjų metų veiklos priemonių planą arba ne vėliau kaip iki sausio 31 d. parengiamas tų metų kompleksinių (planinių) patikrinimų planas – atliekamas patikrinimų išankstinis planavimas [14; 16 punktas]

 

 

 

 

7.2.

Ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kuriuose numatoma atlikti civilinės saugos būklės kompleksinį (planinį) patikrinimą, apie jų įtraukimą į 7.1 papunktyje minimus planus informuojami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamo plano patvirtinimo ar pakeitimo dienos arba šis planas yra paskelbtas savivaldybės administracijos interneto tinklalapyje [14; 17 punktas]

 

 

 

 

7.3.

Apie numatomą kompleksinį (planinį) patikrinimą kitos įstaigos ar ūkio subjekto vadovas ar jų įgaliotas asmuo informuojamas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki numatomo patikrinimo pradžios [14; 18 punktas]

 

 

 

 

7.4.

Pateikiant 7.3 papunktyje minimą informaciją nurodomas atliekamo patikrinimo pagrindas, patikrinimo data, patikrinimo objektas, pateikiamas preliminarus dokumentų, kuriuos tikrinamas civilinės saugos sistemos subjektas turės pateikti kompleksinio (planinio) patikrinimo metu, sąrašas, šio civilinės saugos sistemos subjekto patikrinimui skirtas Kontrolinis klausimynas [14; 18 punktas]

 

 

 

 

7.5.

Savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo patikrinimo atlikimo dienos Kontrolinio klausimyno kopiją ir kitus dokumentus, susijusius su patikrinimo atlikimu II ir III grupės ūkio subjekte ar kitoje įstaigoje, išsiuntė atitinkamos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai  [14; 36 punktas]

 

 

 

 

7.6.

Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas (-ai) ir (ar) darbuotojas (-ai) ūkio subjektuose ir kitose įstaigose civilinės saugos būklės kompleksinius (planinius) patikrinimus atlieka numatytu periodiškumu [14; 10.3 papunktis]

 

 

 

 

8. Tarpusavio pagalbos su gretimomis savivaldybėmis planų sudarymas:

8.1.

Savivaldybės administracija yra sudariusi tarpusavio pagalbos su gretimomis savivaldybėmis planus [1; 14 straipsnio 14 punktas]

 

 

 

 

8.2.

Savivaldybės administracija yra sudariusi tarpusavio pagalbos planus su visomis gretimomis savivaldybėmis*

 

 

 

 

8.3.

Savivaldybės administracija, pasikeitus tarpusavio pagalbos su gretimomis savivaldybėmis planuose esantiems duomenims, nedelsdama inicijuoja ir vykdo jų atnaujinimą*

 

 

 

 

9. Gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus ekstremaliosios situacijos padarinius bei priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus organizavimas, perspėjimo sistemos priežiūros organizavimas:

9.1.

Perspėjimo sistema ar atskiri jos įrenginiai yra įrengti savivaldybių centruose ir gyvenamosiose vietovėse, kuriose gyvena 2 000 ir daugiau gyventojų [17; 6.3 ir 6.4 papunkčiai]

 

 

 

 

9.2.

Perspėjimo sistemos įrenginių techninės charakteristikos, šių įrenginių skaičius ir išdėstymas užtikrina įspėjamojo garsinio ir įspėjamojo balsu skelbiamo signalo girdimumą visoje gyvenamosios vietovės teritorijoje [17; 15 ir 17 punktai]

 

 

 

 

9.3.

Savivaldybėje įrengta perspėjimo sistema atitinka techninius reikalavimus [17; 13 ir 14 punktas]

 

 

 

 

 

9.4.

Savivaldybės administracijoje techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis užtikrintas tos savivaldybės administracijos darbuotojų ir lankytojų perspėjimas apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją [17; 10 punktas]

 

 

 

 

9.5.

Savivaldybė yra prisijungusi prie gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės sistemos* ir turi teisę ja naudotis [21; 14.3 papunktis]

 

 

 

 

9.6.

Savivaldybė yra įvertinusi jai būdingas grėsmes, galinčias sukelti savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, ir parengusi pranešimo tekstą bei rekomendacijas gyventojams [20; 6 punktas]

 

 

 

 

9.7.

Savivaldybės administracija organizuoja perspėjimo sirenomis sistemos periodinį patikrinimą. Informacija apie patikrinimą iš anksto pateikiama savivaldybės gyventojams visuomenės informavimo priemonėse [19; 27 punktas ir 28.2 papunktis]

 

 

 

 

9.8.

Savivaldybės administracija yra sudariusi sutartį su fiziniu ar juridiniu asmeniu dėl perspėjimo sistemos aparatūros priežiūros [19; 9 punktas]

 

 

 

 

9.9.

Savivaldybės administracija yra sudariusi susitarimą su transliuotoju dėl gyventojų informavimo ekstremaliųjų situacijų atvejais* [17; 11.2 papunktis]

 

 

 

 

10. Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymas, gyventojų evakavimo organizavimas:

10.1.

Yra nustatytas kolektyvinės apsaugos statinių poreikis savivaldybės teritorijoje [1; 14 straipsnio 11 punktas; 15; 4 punktas]

 

 

 

 

10.2.

Nustatant kolektyvinės apsaugos statinių poreikį buvo atsižvelgta į savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės duomenis, valstybinės reikšmės ir pavojingųjų objektų skaičių ir jų išsidėstymą savivaldybės teritorijoje, savivaldybės gyventojų skaičių [15; 5 punktas]

 

 

 

 

10.3.

Sudarytos sutartys dėl statinių ar pastatų naudojimo gyventojų kolektyvinei apsaugai ekstremaliųjų situacijų ar karo metu su šių statinių ar pastatų savininkais [15; 12 punktas]

 

 

 

 

10.4.

Statiniai ir patalpos, naudotini gyventojų kolektyvinei apsaugai ekstremaliųjų situacijų ar karo metu, pažymėti specialiuoju ženklu [15; 15 punktas]

 

 

 

 

10.5.

Su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, ūkio subjektais, kitomis įstaigomis, kurie yra numatę kolektyvinės apsaugos statinių poreikį ir dėl tų statinių naudojimo gyventojų kolektyvinei apsaugai sutartys nesudaromos, yra suderinta statinių ar patalpų naudojimo gyventojų kolektyvinei apsaugai ekstremaliųjų situacijų ar karo metu sąlygos ir tvarka*

 

 

 

 

10.6.

Sudaryta savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija, patvirtinti jos nuostatai [1; 30 straipsnio 2 dalis]

 

 

 

 

11. Sutarčių su ūkio subjektais ir kitomis įstaigomis dėl savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytų užduočių vykdymo sudarymas:

11.

Sudarytos sutartys su ūkio subjektais ir kitomis įstaigomis dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo [1; 16 straipsnio 2 dalis]

 

 

 

 

12.  Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planavimas ir vykdymas:

12.1.

Savivaldybės administracija yra parengusi ir vadovo įsakymu patvirtinusi ne trumpesnį kaip 3 metų trukmės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą (plane nurodyti tikslai, priemonės jiems pasiekti, atsakingi vykdytojai ir įgyvendinimo terminai) [10; 8.1 papunktis]

 

 

 

 

12.2.

Savivaldybė informuoja gyventojus apie potencialius pavojus ir galinčias susidaryti ekstremaliąsias situacijas [10; 6.4 papunktis; 4; 31 punktas]

 

 

 

 

12.3.

Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas peržiūrimas kiekvienų metų I ketvirtį ir prireikus atnaujinamas, parengiama informacija apie įgyvendintas plano priemones, jų rezultatus, taip pat priežastis, jei planuotos priemonės neįgyvendintos [10; 8.2 papunktis]

 

 

 

 

12.4.

Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas parengtas pagal atliktą galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę* [4; 28 punktas]

 

 

 

 

12.5.

Visuomenei sudaryta galimybė gauti informaciją apie planuojamas ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones ir jų įgyvendinimą [10; 8.3 papunktis]

 

 

 

 

* Pažymėtos neprivalomos funkcijos

 

 

III. PATIKRINIMO IŠVADA

(apibendrinamoji dalis)

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

_______________________              ___________                                  ____________________

(Kontrolinį klausimyną užpildžiusio (parašas)                                                                 (vardas ir pavardė)

pareigūno pareigos)

 

 

Užpildytą Kontrolinį klausimyną gavau:

 

____________                               ______________________________________________

(parašas)                                                                                             (vardas, pavardė, pareigos)

 

 

 

TEISĖS AKTAI, Į KURIUOS Civilinės saugos būklės patikrinimo kontroliniame klausimyne pateiktos nuorodos

 

1.  Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas.

2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 1-70 ,,Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.

3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 1-266 ,,Dėl Duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje, kaupimo, tvarkymo ir teikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 1-189 ,,Dėl Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 1295 ,,Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 718 ,,Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 1-256 ,,Dėl Valstybės operacijų centro nuostatų patvirtinimo“.

8. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 1-110 ,,Dėl Savivaldybių ekstremalių situacijų komisijų tipinių nuostatų patvirtinimo“.

9. Vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 30 d. įsakymas Nr.1V-517 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-114 ,,Dėl Keitimosi informacija apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 1028 ,,Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 1213 ,,Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo“.

12. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 1-52  „Dėl Slėptuvių parinkimo ir įrengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. 1503 ,,Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“.

14. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas, kuriuo patvirtintas šis Kontrolinis klausimynas.

15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 529 ,,Dėl Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo“.

16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. 1502 ,,Dėl Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

17. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
2013 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 1-211 ,,Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-191 ,,Dėl Perspėjimo sistemai keliamų reikalavimų, civilinės saugos signalų ir jų panaudojimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“.

18. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2011 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 1-225 „Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo ir vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.

19. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2010 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1-192 „Dėl Perspėjimo sistemos priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

20. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2010 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1-193 „Dėl Gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus tvarkos aprašo patvirtinimo“.

21. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 1-342 „Dėl Gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės sistemos nuostatų ir Gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.

22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 512 ,,Dėl Privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos aprašo patvirtinimo“.

23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojinguosiuose objektuose esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms medžiagoms, sąrašo ir priskyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo“.

 

____________________________________


 

Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

________________________________________________________________________________

(patikrinimą atliekančios institucijos ar įstaigos pavadinimas)

 

________________________________________________________________________________

(tikrinamo ūkio subjekto pavadinimas, veiklos pobūdis, juridinio asmens kodas, adresas, tel. ir fakso numeriai, el. paštas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS PATIKRINIMO

KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

 

20______ m. _________________ d. Nr. _________

 

_______________________

(patikrinimo vieta)

 

 

 

Vykdydami ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

(patikrinimo pagrindas – nurodymas, planavimo dokumentas, pavedimas)

20______ m. ____________ mėn. _____d.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(patikrinimą atliekančio (-ių) pareigūno (-ų) pareigos, vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

 

atliko____________________________________________ civilinės saugos būklės patikrinimą.

Patikrinimo tikslas_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Paskutinio patikrinimo data _________________________________________________________

Informacija apie ankstesnio patikrinimo metu pateiktų reikalavimų įvykdymą, trūkumų pašalinimą____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Papildoma informacija______________________________________________________________

(informacija, pranešimai apie patikrinimą)

 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

III. BENDRIEJI DUOMENYS

 

 

1. Ūkio subjektas yra sudaręs sutartį (-is) su savivaldybės administracijos direktoriumi dėl materialinių išteklių teikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais:

 

 

Atitinka Neatitinka Neaktualu 

 

2. Duomenys apie valstybinės reikšmės ir pavojinguosius objektus Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro tvarkymo įstaigoms buvo pateikti:

 

 

Atitinka Neatitinka Neaktualu 

 

3. Duomenys, reikalingi civilinės saugos užduotims vykdyti, buvo pateikti savivaldybės administracijos direktoriui:

 

Atitinka Neatitinka Neaktualu 

 

4. Duomenys apie asmenis, atsakingus už civilinės saugos uždavinių įgyvendinimą:

4.1. Už civilinės saugos uždavinių įgyvendinimą atsakingas ūkio subjekto vadovas:

 

Atitinka Neatitinka Neaktualu 

 

4.2. Yra vadovo įsakymas, įgaliojantis asmenį (-is) vykdyti Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nustatytas civilinės saugos užduotis:

 

Atitinka                               Neatitinka                                                       Neaktualu

 

 

5. KONTROLINIAI KLAUSIMAI

 

 

Eil. Nr.

Klausimas

Įvertinimas

Pastabos

atitinka

neatitinka

neaktualu

x

x

x

 

1. Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planavimas ir vykdymas:

1.1.

Parengtas ir patvirtintas ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas [9; 9 punktas]

 

 

 

 

1.2.

Prevencijos priemonių plane numatytos ir įgyvendintos priemonės, mažinančios avarinių situacijų, įvykių kilimo tikimybę ir (ar) švelninančios jų daromą poveikį žmonėms, turtui ir aplinkai [9; 7 ir 9 punktai ]

 

 

 

 

1.3.

Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas patikslintas per vienerius metus nuo pokyčių atsiradimo [9; 10 punktas]

 

 

 

 

1.4.

Vykdomas darbuotojų informavimas apie vidinius ir išorinius pavojus, galinčius daryti neigiamą poveikį gyventojų sveikatai ar gyvybei, ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones ir veiksmus avarinių situacijų atvejais [9; 7.1 papunktis]

 

 

 

 

1.5.

Civilinės saugos pratybos numatytos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane [5; 6.5 papunktis]

 

 

 

 

2. Civilinės saugos pratybų rengimas ir ūkio subjekto darbuotojų civilinės saugos mokymo organizavimas:

2.1.

Kasmet organizuojamos civilines saugos pratybos (stalo, funkcines) [1; 16 straipsnio 3 dalies 4 punktas; 5; 3 punktas ir 9.4 papunktis]

 

 

 

 

2.2.

Ūkio subjekte parengti pratybų organizavimo dokumentai, patvirtinantys pratybų rengimą [5; 10 ir 15 punktai; 8; 31 ir 40 punktai] (ar dalyvavimą kitų institucijų rengiamose pratybose*)

 

 

 

 

2.3.

Kiekvienais metais organizuojami ūkio subjektų darbuotojų civilinės saugos mokymai darbo vietoje (2 valandų) ir yra surašyti tai patvirtinantys protokolai [1; 16 straipsnio 3 dalies 4 punktas; 6; 20 ir 21 punktai; 7; 3 punktas]

 

 

 

 

2.4.

Vadovas arba jo įgaliotas asmuo išklausė civilinės saugos mokymo kursus [6; 24 ir 30 punktai]

 

 

 

 

2.5.

Parengtas ir patvirtintas darbuotojų civilinės saugos mokymo planas ir civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas [6; 33 punktas]

 

 

 

 

2.6.

Ūkio subjekto darbuotojų tipinė civilinės saugos mokymo programa, atsižvelgiant į ūkio subjekto specifiką, papildyta naujomis temomis, padidintas atskiroms temoms numatytas valandų skaičius* [7; 4 punktas]

 

 

 

 

2.7.

Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytų kategorijų asmenys yra išklausę atitinkamos civilinės saugos mokymo programos kursą ir turi galiojančius pažymėjimus [1; 16 straipsnio 3 dalies 4 punktas; 6; 7, 10, 23 ir 25 punktai]

 

 

 

 

3. Gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų, patenkančių į galimos taršos ar pavojaus zoną, perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją organizavimas (ūkio subjektai, kurių vadovai privalo įrengti perspėjimo sistemą):

3.1.

 

Ūkio subjektas, patenkantis į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus patvirtintą sąrašą, turi įrengęs perspėjimo sistemą, kuri užtikrina galimybę perspėti darbuotojus, taip pat gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus, patenkančius į galimos taršos zoną [1; 22 straipsnis; 16; 1–26 punktai]

 

 

 

 

3.2.

 

Perspėjimo sirenomis sistemos (PSS) įrangos naudojimo tvarka ir priežiūros organizavimas – suderintas su savivaldybės administracija [12; 5 punktas]

 

 

 

 

3.3.

Ūkio subjekte atliekamas kasdienis perspėjimo sirenomis sistemos (PSS) patikrinimas ir kasdienė techninė priežiūra pagal PSS techninės būklės įvertinimo aprašus, kuriuos parengia PSS techninę priežiūrą atliekantys darbuotojai* [12;13 punktas]

 

 

 

 

3.4.

 

Ūkio subjekto perspėjimo sistemos aparatūros priežiūrą atliekantys darbuotojai yra tinkamos kvalifikacijos, susipažinę su PSS priežiūros darbų ir tikrinimų grafiku, PSS struktūra, PSS techninės įrangos išdėstymo vietomis, techninės įrangos juridine priklausomybe ir naudojimo tvarka ir  PSS techninės priežiūros darbų aprašymais, darbų atlikimo tvarka, normatyvais [12; 11 ir 12 punktai]

 

 

 

 

3.5.

 

Gyvenamosiose vietovėse, kuriose gyvena 100 ir daugiau gyventojų, ūkio subjektas yra įrengęs įspėjamąsias garsines priemones  [1; 16 straipsnio 5 dalis; 11; 6.1 papunktis]

 

 

 

 

3.6.

Ūkio subjektas yra parengęs rekomendacijas ir iš anksto informavęs gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus, patenkančius į galimos taršos ar pavojaus zoną, kaip jiems elgtis išgirdus įspėjamąjį garsinį signalą [10; Civilinės saugos signalų ir jų panaudojimo tvarkos aprašas 7 punktas]

 

 

 

 

4. Ūkio subjekto ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymas, ūkio subjekto ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatai:

4.1.

Ūkio subjekte sudarytas ekstremaliųjų situacijų operacijų centras ir patvirtinti jo nuostatai [1;16 straipsnio 3 dalies 8 punktas; 18; 3 punktas]

 

 

 

 

4.2.

Ūkio subjekto ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių sušaukimo tvarka nustatyta vadovo patvirtintuose nuostatuose [18; 26 punktas] 

 

 

 

 

4.3.

Ūkio subjekto ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui parinktos patalpos atitinka slėptuvių parinkimo ir įrengimo reikalavimus [19; 7 ir 8 punktai]

 

 

 

 

4.4.

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro pasirengimas valdyti ekstremaliąsias situacijas buvo vertinamas civilinės saugos pratybų metu [18; 21 punktas]

 

 

 

 

5. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė, ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimas, derinimas ir tvirtinimas:

5.1.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas patvirtintas ūkio subjekto vadovo [1; 16 straipsnio 3 dalies 9 punktas; 2; 11 punktas]

 

 

 

 

5.2.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planui parengti buvo sudaryta darbo grupė* [2; 8 punktas]

 

 

 

 

5.3.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas parengtas pagal atliktą ūkio subjekto galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, jame aprašytas labai didelės ir didelės rizikos pavojų valdymas [1; 16 straipsnio 3 dalies 9 punktas; 4; 27 punktas]

 

 

 

 

5.4.

Rizikos analizė peržiūrima ir prireikus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per trejus metus* [4; 29 punktas]

 

 

 

 

5.5.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas ne rečiau kaip kartą per metus* [2; 12 punktas]

 

 

 

 

5.6.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane aprašytas perspėjimo ir informavimo apie gresiantį ar susidariusį įvykį organizavimas, keitimosi informacija apie įvykį tvarka [1; 16 straipsnio 3 dalies 1 punktas; 2; 17.3 ir 17.4. papunkčiai]

 

 

 

 

5.7.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane aprašytas ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens veiksmai organizuojant ir koordinuojant gelbėjimo darbus įvykių metu ir jo priimtų sprendimų įgyvendinimo tvarka, ūkio subjekto darbuotojų apsaugos gresiant ar susidarius įvykiui organizavimas, pirmosios pagalbos teikimo darbuotojams, nukentėjusiems įvykių metu, organizavimas [1; 16 straipsnio 3 dalies 3 punktas; 2; 17.5,17.5.4, 17.6.3 ir 17.6.4 papunkčiai]

 

 

 

 

5.8.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane aprašytas savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo organizavimas [1; 16 straipsnio 2 dalis; 2; 17.7 papunktis]

 

 

 

 

5.9.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane yra parengtas ir užpildytas materialinių išteklių žinynas* [2; 18.4 papunktis]

 

 

 

 

5.10.

Patvirtintos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano kopijos yra ūkio subjekto ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbo vietoje* [2; 14 punktas]

 

 

 

 

6. Ūkio subjekto darbuotojų evakavimo organizavimas, pagal poreikį aprūpinimas asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonėmis:

6.1.

Numatytas darbuotojų evakavimo organizavimas, darbuotojų surinkimo ir evakavimo iš ūkio subjekto skirtingų teritorijų ir (ar) pastato vietos kryptys, parengta darbuotojų evakavimo schema [1; 16 straipsnio 3 dalies 3 punktas; 2; 17.5. ir 1.2 papunkčiai]

 

 

 

 

6.2.

Numatytas darbuotojų aprūpinimo asmeninės apsaugos priemonėmis organizavimas [1; 16 straipsnio 3 dalies 3 ir 6 punktai]

 

 

 

 

6.3.

Ūkio subjekte, kuriame turi būti užtikrinta technologinio proceso normali veikla arba jo saugus funkcionavimas ekstremaliųjų situacijų ar karo metu, yra numatytas kolektyvinės apsaugos statinys [15; 9.1 papunktis]

 

 

 

 

6.4.

 

Ūkio subjekte, kuriame vienu metu dirba arba nuolat būna daugiau kaip 200 asmenų, numatytas kolektyvinės apsaugos statinys [15; 9.2 papunktis]

 

 

 

 

6.5.

 

Ūkio subjekte, kuriame užtikrinamas gyvybiškai svarbių paslaugų teikimas gyventojams, medicininis aptarnavimas, pagrindinių maisto produktų gamyba, transporto ir ryšių paslaugos, elektros, šilumos, dujų, vandens tiekimas, nuotekų šalinimas ir kitos komunalinės paslaugos, numatytas kolektyvinės apsaugos statinys [15; 9.3 papunktis]

 

 

 

 

6.5.

 

Kolektyvinės apsaugos statinys pažymėtas specialiuoju kolektyvinės apsaugos statinio ženklu [15; 15 punktas]

 

 

 

 

* Pažymėtos neprivalomos funkcijos

 

 

 

 

7. PATIKRINIMO IŠVADA

(apibendrinamoji dalis)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

_______________________              ___________                                  ____________________

(Kontrolinį klausimyną užpildžiusio (parašas)                                                                 (vardas ir pavardė)

pareigūno pareigos)

 

 

Užpildytą Kontrolinį klausimyną gavau:

 

____________                               ______________________________________________

(parašas)                                                        (vardas, pavardė, pareigos)

 

 

TEISĖS AKTAI, Į KURIUOS Civilinės saugos būklės patikrinimo kontroliniame klausimyne pateiktos nuorodos

 

 

1. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas.

2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 1-70 ,,Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.

3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 1-266 ,,Dėl Duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje, kaupimo, tvarkymo ir teikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 1-189 ,,Dėl Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 1295 ,,Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 718 ,,Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 1-219 ,,Dėl Tipinių civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“.

8. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2011 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 1-225 ,,Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo ir vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 1028 ,,Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

10. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1-191 ,,Dėl Perspėjimo sistemai keliamų reikalavimų, civilinės saugos signalų  ir jų panaudojimo tvarkos aprašų patvirtinimo“.

11. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
2013 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 1-211 ,,Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-191 ,,Dėl Perspėjimo sistemai keliamų reikalavimų, civilinės saugos signalų ir jų panaudojimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“.

12. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1-193 ,,Dėl Perspėjimo sistemos priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

13. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
2010 m. birželio 28 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-193 ,,Dėl Gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus tvarkos aprašo patvirtinimo“.

14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 555 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 ,,Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 529 ,,Dėl Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

16. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1-206 „Dėl Ūkio subjektų, kurių vadovai privalo įrengti perspėjimo sistemą, sąrašo patvirtinimo“.

17. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 1-37 ,,Dėl Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“.

18.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 1213 ,,Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo“.

19. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 1-52  „Dėl Slėptuvių parinkimo ir įrengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

 

 

______________________________


 

Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose,  kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti  civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų  pažeidimus davimo ir vykdymo  tvarkos aprašo

5 priedas

 

________________________________________________________________________________

(patikrinimą atliekančios institucijos ar įstaigos pavadinimas)

 

 

________________________________________________________________________________

(tikrinamos kitos įstaigos pavadinimas, veiklos pobūdis, juridinio asmens kodas, adresas, tel. ir fakso numeriai,
 el. paštas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

 

CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS PATIKRINIMO

KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

 

20______ m. _________________ d. Nr. _________

 

_______________________

(sudarymo vieta)

 

 

 

Vykdydami ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

(patikrinimo pagrindas – nurodymas, planavimo dokumentas, pavedimas)

20______ m. ____________ mėn. _____d.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(patikrinimą atliekančio (-ių) valstybės tarnautojo (-ų) ir (ar) darbuotojo (-ų) pareigos, vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

 

atliko ______________________________________________civilinės saugos būklės patikrinimą.

Patikrinimo tikslas________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Paskutinio patikrinimo data _________________________________________________________

Informacija apie ankstesnio patikrinimo metu pateiktų reikalavimų įvykdymą, trūkumų pašalinimą_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Papildoma informacija______________________________________________________________

(informacija, pranešimai apie patikrinimą)

 

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

 

8. BENDRIEJI DUOMENYS

 

 

1. Kitos įstaigos atnaujinto ekstremaliųjų situacijų valdymo plano kopija ir (ar) skaitmeninė jo versija išsiųsta savivaldybės administracijos direktoriui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio plano patvirtinimo ar atnaujinimo:

 

 

Atitinka                                 Neatitinka                                                          Neaktualu 

 

2. Kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas buvo derinamas su civilinės saugos sistemos pajėgomis:

 

 

Atitinka Neatitinka Neaktualu 

 

3. Kita įstaiga yra sudariusi sutartį (-is) su savivaldybės administracijos direktoriumi dėl savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytų užduočių vykdymo:

 

Atitinka Neatitinka Neaktualu 

 

 

4. Kita įstaiga teikė savivaldybės administracijos direktoriui duomenis, reikalingus civilinės saugos užduotims vykdyti:

 

Atitinka Neatitinka Neaktualu 

 

5. Duomenys apie asmenis, atsakingus už civilinės saugos uždavinių įgyvendinimą:

5.1. Už civilinės saugos uždavinių įgyvendinimą atsakingas kitos įstaigos vadovas:

 

Atitinka Neatitinka Neaktualu 

 

5.2. Yra vadovo įsakymas, įgaliojantis asmenį (-is) vykdyti Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nustatytas civilinės saugos užduotis:

 

Atitinka                                  Neatitinka                                                              Neaktualu 

 

4. KONTROLINIAI KLAUSIMAI

 

 

Nr.

Klausimas

Įvertinimas

Pastabos

atitinka

neatitinka

neaktualu

x

x

x

 

1. Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planavimas ir vykdymas:

1.1.

Parengtas ir patvirtintas ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas [9; 9 punktas]

 

 

 

 

1.2.

Numatytos priemonės, mažinančios avarinių situacijų, įvykių kilimo tikimybę ir (ar) švelninančios jų daromą poveikį žmonėms, turtui ir aplinkai [9; 7 ir 9 punktai]

 

 

 

 

1.3.

Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane numatytos priemonės įgyvendintos [9; 7 punktas]

 

 

 

 

1.4.

Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas patikslintas per vienerius metus nuo pokyčių atsiradimo* [9; 10 punktas]

 

 

 

 

1.5.

Vykdomas darbuotojų informavimas apie vidinius ir išorinius pavojus, galinčius daryti neigiamą poveikį gyventojų sveikatai ar gyvybei, ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones ir veiksmus avarinių situacijų atvejais*[9; 7.1 papunktis]

 

 

 

 

2. Civilinės saugos pratybų rengimas ir kitos įstaigos darbuotojų civilinės saugos mokymo organizavimas:

2.1.

Kasmet organizuojamos civilines saugos pratybos (stalo, funkcinės) [1; 16 straipsnio 3 dalies 4 punktas; 5; 3 punktas ir 9.4 papunktis]

 

 

 

 

2.2.

Civilinės saugos pratybos numatytos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane [5; 6.5 papunktis]

 

 

 

 

2.3.

Kitoje įstaigoje parengti pratybų organizavimo dokumentai, patvirtinantys pratybų rengimą [8; 31, 40 punktai; 5; 15 punktas] (ar dalyvavimą kitų institucijų rengiamose pratybose*)

 

 

 

 

2.4.

Parengta pratybų ataskaita ir pateikta kitos įstaigos steigėjui ir savivaldybės administracijos direktoriui (jeigu buvo prašyta ją pateikti) [5; 15.4 papunktis]

 

 

 

 

2.5.

Kiekvienais metais organizuojami kitos įstaigos darbuotojų civilinės saugos mokymai darbo vietoje (2 valandų) ir yra  surašyti tai patvirtinantys protokolai [1; 16 straipsnio 3 dalies 4 punktas; 6; 20  punktas; 7; 3 punktas]

 

 

 

 

2.6.

Parengtas ir patvirtintas darbuotojų civilinės saugos mokymo planas ir civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas [6; 33 punktas]

 

 

 

 

2.7.

Vadovas arba jo įgaliotas asmuo išklausė civilinės saugos mokymo kursus [6; 24; 30 punktai]

 

 

 

 

2.8.

Kitos įstaigos darbuotojų tipinė civilinės saugos mokymo programa, atsižvelgiant į kitos įstaigos specifiką, papildyta naujomis temomis, padidintas atskiroms temoms numatytas valandų skaičius* [7; 4 punktas]

 

 

 

 

2.9.

Darbuotojai buvo mokomi veikti pagal kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą [6; 21.3 papunktis]

 

 

 

 

2.10.

Darbuotojai buvo mokomi veikti pagal savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, jeigu ši įstaiga turi vykdyti jame nurodytus civilinės saugos uždavinius [6; 21.2 papunktis]

 

 

 

 

2.11.

Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytų kategorijų asmenys yra išklausę atitinkamos civilinės saugos mokymo programos kursą ir turi galiojančius pažymėjimus [1; 16 straipsnio 3 dalies 4 punktas; 6; 7, 10, 23 ir 25 punktai]

 

 

 

 

2.12.

Vykdomas civilinės saugos mokymas pagal žmogaus saugos bendrąją programą (bendrojo lavinimo mokyklose) [1; 23 straipsnio 1 dalis]

 

 

 

 

2.13.

Vykdomas mokinių civilinės saugos mokymas (profesinio mokymo įstaigose) [1; 23 straipsnio 1 dalis]

 

 

 

 

2.14.

Civilinės saugos mokymas yra integruotas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

(įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) [1; 23 straipsnio 1 dalis]

 

 

 

 

2.15.

Akademinė taryba nustatė civilinės saugos mokymo tvarką (kolegijoms)
[1; 23 str. 1 dalis]

 

 

 

 

2.16.

Senatas nustatė civilinės saugos mokymo tvarką (universitetams) [1; 23 straipsnio 1 dalis]

 

 

 

 

3. Kitų įstaigų darbuotojų, patenkančių į galimos taršos ar pavojaus zoną, perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją organizavimas:

3.1.

 

Numatytos darbuotojų perspėjimo ir informavimo priemonės [2; 17.3 papunktis]

 

 

 

 

3.2.

 

Numatyti kitos įstaigos vadovo įgalioto struktūrinio padalinio ar darbuotojo, atsakingo už perspėjimą ir informavimą, veiksmai gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai ar įvykiui
[2; 17.3 papunktis]

 

 

 

 

4. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė, ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimas, derinimas ir tvirtinimas:

4.1.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas patvirtintas kitos įstaigos vadovo [1; 16 straipsnio 3 dalies 9 punktas; 2; 11 punktas]

 

 

 

 

4.2.

Planui parengti buvo sudaryta darbo grupė* [2; 8 punktas]

 

 

 

 

4.3.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas parengtas pagal atliktą kitos įstaigos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę [1; 16 straipsnio 3 dalies 9 punktas]

 

 

 

 

4.4.

Rizikos analizė peržiūrima ir prireikus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per trejus metus* [4; 29 punktas]

 

 

 

 

4.5.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas ne rečiau kaip kartą per metus [2; 12 punktas]

 

 

 

 

4.6.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane aprašytas labai didelės ir didelės rizikos pavojų valdymas [4; 27 punktas]

 

 

 

 

4.7.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane aprašytas perspėjimo ir informavimo apie gresiantį ar susidariusį įvykį organizavimas [2; 17.3 punktas]

 

 

 

 

4.8.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane aprašyta keitimosi informacija apie įvykį tvarka [2; 17.4 punktas]

 

 

 

 

4.9.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane aprašytas kitos įstaigos darbuotojų apsaugos gresiant ar susidarius įvykiui organizavimas [2; 17.5 punktas]

 

 

 

 

4.10.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane aprašytas savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo organizavimas [2; 17.7 punktas]

 

 

 

 

4.11.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane parengtas ir užpildytas materialinių išteklių žinynas* [2. 18.4 papunktis]

 

 

 

 

4.12.

Patvirtinto ir atnaujinto ekstremaliųjų situacijų valdymo plano kopija ir (ar) skaitmeninė jo versija išsiųsta savivaldybės administracijos direktoriui [2; 20 punktas]

 

 

 

 

4.13.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane pateikiama informacijos apie įvykį kitoje įstaigoje priėmimą ir perdavimą apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai ir (ar) Bendrojo pagalbos centro skyriui, savivaldybės administracijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms tvarka, nurodomos asmenų, atsakingų už informacijos priėmimą ir perdavimą, pareigybės [2; 17.4 papunktis]

 

 

 

 

4.14.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane aprašytas pirmosios pagalbos teikimo darbuotojams, nukentėjusiems įvykių metu, organizavimas [2; 17.5.4 papunktis]

 

 

 

 

4.15.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytas asmuo, atsakingas už informacijos priėmimą ir perdavimą gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų metu [2; 17.6.1 papunktis]

 

 

 

 

4.16.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatyti kitos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens veiksmai organizuojant ir koordinuojant gelbėjimo darbus įvykių metu ir jo priimtų sprendimų įgyvendinimo tvarka [1; 16 straipsnio 3 dalies 3 punktas; 2; 17.6.3 papunktis]

 

 

 

 

4.17.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytos materialinių išteklių telkimo gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, įvykiams likviduoti ir jų padariniams šalinti procedūros
[2; 17.6.4 papunktis]

 

 

 

 

5. Kitos įstaigos darbuotojų evakavimo organizavimas, pagal poreikį aprūpinimas asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonėmis:

5.1.

Numatytos darbuotojų surinkimo ir evakavimo kryptys iš kitos įstaigos skirtingų teritorijų ir (ar) pastato vietos, parengta darbuotojų evakavimo schema[1; 16 straipsnio 3 dalies 3 punktas; 2; 17.5 ir 1.2 papunkčiai]

 

 

 

 

5.2.

Numatyta darbuotojų apsaugos nuo jų gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, atsiradusių dėl gresiančio ar susidariusio įvykio, aprūpinimo asmeninės apsaugos priemonėmis organizavimo tvarka [1; 16 straipsnio 3 dalies 3 ir 6 punktai]

 

 

 

 

5.3.

 

Kitose įstaigose, kuriose vienu metu dirba arba nuolat būna daugiau kaip 200 asmenų, numatytas kolektyvinės apsaugos statinys [15; 9.2 papunktis]

 

 

 

 

5.4.

 

Kitose įstaigose, kuriose užtikrinamas gyvybiškai svarbių paslaugų teikimas gyventojams (medicininis aptarnavimas, socialinės paslaugos), numatytas kolektyvinės apsaugos statinys [15; 9.3 punktas]

 

 

 

 

5.5.

Kolektyvinės apsaugos statinys pažymėtas specialiuoju kolektyvinės apsaugos statinio ženklu [15; 15 punktas]

 

 

 

 

* Pažymėtos neprivalomos funkcijos

 

 

 

6. PATIKRINIMO IŠVADA

(apibendrinamoji dalis)

 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

_______________________              ___________                                  ____________________

(Kontrolinį klausimyną užpildžiusio (parašas)                                                                 (vardas ir pavardė)

pareigūno pareigos)

 

 

Užpildytą Kontrolinį klausimyną gavau:

____________                                ______________________________________________

(parašas)                                                          (vardas, pavardė, pareigos)

 

 

 

TEISĖS AKTAI, Į KURIUOS Civilinės saugos būklės patikrinimo kontroliniame klausimyne pateiktos nuorodos

 

1. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas.

2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 1-70 ,,Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.

3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 1-266 ,,Dėl Duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje, kaupimo, tvarkymo ir teikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 1-189 ,,Dėl Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 1295 ,,Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 718 ,,Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2001 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 1-219 ,,Dėl tipinių civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“.

8. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 1-225 ,,Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo ir vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 1028 ,,Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

10. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1-191 ,,Dėl Perspėjimo sistemai keliamų reikalavimų, civilinės saugos signalų  ir jų panaudojimo tvarkos aprašų patvirtinimo“.

11. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  2013 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 1-211 ,,Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-191 ,,Dėl Perspėjimo sistemai keliamų reikalavimų, civilinės saugos signalų ir jų panaudojimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1-193 ,,Dėl Perspėjimo sistemos priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

13. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1-193 ,,Dėl Gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus tvarkos aprašo patvirtinimo“.

14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 555 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 ,,Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 529 ,,Dėl Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

16. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1-206 „Dėl Ūkio subjektų, kurių vadovai privalo įrengti perspėjimo sistemą, sąrašo patvirtinimo“ .

17. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 1-37 ,,Dėl Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“.

18.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 1213 ,,Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo“.

19. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 1-52  „Dėl Slėptuvių parinkimo ir įrengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

 

___________________________________


 

Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose,  kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti  civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų  pažeidimus davimo ir vykdymo  tvarkos aprašo

6 priedas

 

 

(Tikslinio (neplaninio) civilinės saugos būklės patikrinimo formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________________

(patikrinimą atliekančios institucijos ar įstaigos pavadinimas)

 

 

________________________________________________________________________________

(tikrinamo civilinės saugos subjekto pavadinimas, adresas, tel. ir fakso numeriai, ________________________________________________________________________________

el. paštas)

________________________________________________________________________________

 

 

 

TIKSLINIO (NEPLANINIO) CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS PATIKRINIMO

ATASKAITA

 

20______ m. _________________ d.

_______________________

(sudarymo vieta)

 

 

 

Vykdydami ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

(patikrinimo pagrindas – nurodymas, pavedimas, kt. pagrindas)

20______ m. ____________ mėn. _____d.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(patikrinimą atliekančio (-ių) valstybės tarnautojo (-ų) ir (ar) darbuotojo (-ų) pareigos, vardas (-ai) ir pavardė (-ės))

 

atliko tikslinį (neplaninį) civilinės saugos būklės patikrinimą.

Patikrinimo tikslas_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Paskutinio patikrinimo data _________________________________________________________

Informacija apie ankstesnio patikrinimo metu pateiktų reikalavimų įvykdymą, trūkumų pašalinimą_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Papildoma informacija______________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Tikslinio (neplaninio) patikrinimo rezultatai

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

 

________________________ __________ ____________________

(ataskaitą surašiusio pareigūno (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

pareigos)

 

 

 

Ataskaitą gavau:

 

____________                                ______________________________________________

(parašas)                                                              (vardas, pavardė, pareigos)

 

 

 

____________________________________________


 

Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose,  kitose įstaigose ir ūkio subjektuose  patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti  civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų  pažeidimus davimo ir vykdymo  tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Privalomo nurodymo forma)

 

____________________________________________

____________________________________________

(institucijos pavadinimas)

 

PRIVALOMAS NURODYMAS

 

20___ m. __________________ d.

___________________________________

(surašymo vieta)

Aš, ____________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas, tarnybos vieta)

________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė)

 

______________________________________________________(toliau – Pareigūnas),

 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 12 str. 2 d. 8 p., ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________, nurodau:

 

 

iki 20___ m. ________________ d. pašalinti civilinę saugą reglamentuojančius teisės aktų pažeidimus:

 

_____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

 

 

 

__________________            ______________        ____________________________

(pareigų pavadinimas)                 (parašas)                               (vardas ir pavardė)

 

Šis privalomas nurodymas per 10 dienų nuo jo įteikimo gali būti skundžiamas: departamento direktoriui, – jeigu civilinės saugos sistemos subjekto vadovas nesutinka su nurodymu, kurį davė apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vadovas, teismui įstatymų nustatyta tvarka, – jeigu nurodymą davė departamento direktorius. Asmenys, neįvykdę privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

Susipažinau, privalomojo nurodymo nuorašą gavau: _____________________________

________________________________________________________________________

(juridinio asmens atstovo ar įgalioto darbuotojo pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

 

_______________                                  ____________________________

(data) (parašas)

 

 

Privalomojo nurodymo įvykdymo terminas pratęstas iki 20___ m. _______________ d.,

vadovaujantis šiais motyvais ________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

__________________            ______________        ____________________________

(pareigų pavadinimas)                          (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

 

 

_______________________________________