VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO 2011 M. LAPKRIČIO 10 D. ĮSAKYMO

NR. 1V-194 „DĖL ASMENŲ KONSULTAVIMO VALSTYBINĖJE TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOJE PRIE APLINKOS MINISTERIJOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gegužės 6 d. Nr. 1V-95

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349, 19.1, 19.2, 19.15 papunkčiais,

1. P a k e i č i u  Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1V-194, 1 priedą „Konsultavimo proceso aprašas“:

1.1. pakeičiu IV skyriaus „Bendrosios nuostatos“ 4 punktą ir išdėstau jį taip:

„4. Konsultavimo Inspekcijoje procedūros nustatytos Taisyklėse.

Kiti teisės aktai, kuriuose nustatyti reikalavimai Konsultavimo Inspekcijoje procesui:

Inspekcijos viršininko 2015-04-21 įsakymas Nr. 1V-81 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų suteiktų konsultacijų žodžiu vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir konsultacijų teikimo fiksuotais ryšio telefonais“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-05-04 nutarimas Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamos priežiūros funkcijų optimizavimo“.

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas.

Proceso pradžia – paklausimo (žodžiu, raštu) gavimas.

Proceso pabaiga – konsultacijos suteikimas, paviešinimas internete.

Proceso gaviniai – paklausimas (raštu, žodžiu), IS ‚Avilys“, konsultacijos suteikimas (raštas, žodžiu), konsultacijos suteikimui priimti reikalingi teisės aktai, tarnybinė pagalba iš kitų institucijų.

Tiekėjai – paklausimo (žodžiu, raštu) pareiškėjai, Turto valdymo ir dokumentų tvarkymo skyriaus darbuotojai, Inspekcijos vadovybė, Strategijos ir analizės skyriaus darbuotojai, kitų skyrių, teikiančių konsultantui nuomonę pagal jų (atitinkamų skyrių) kompetenciją, darbuotojai, kiti Inspekcijos darbuotojai, tarnybinės pagalbos teikėjai (kitos institucijos).

Rezultatai – konsultacijos gavimas (raštu, žodžiu).

Rezultatų gavėjai – paklausėjas, Inspekcijos darbuotojai, visuomenė.“;

1.2. pakeičiu V skyriaus „Proceso vertinimo rodikliai“ lentelę ir ją išdėstau taip:

 

„Rodiklio aprašymas

Siektinos rodiklio reikšmės

Skundų kiekis dėl konsultavimo

Iki 1 procento interesantų pagrįstų skundų dėl konsultavimo nuo visų suteiktų konsultacijų“;

 

1.3. pakeičiu VII skyriaus „Proceso aprašymas“ lentelės VII-1 „Konsultavimo aprašymas“ 2 punktą ir jį išdėstau taip:

 

 

„2.

 

Konsultacijos žodžiu suteikimas

 

Veiksmai ir eiga aprašyta Konsultavimo žodžiu aprašyme (VII-2)

Inspekcijos darbuotojai, kurie Taisyklių ir Inspekcijos viršininko 2015-04-21 įsakymo Nr. 1V-81 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų suteiktų konsultacijų žodžiu vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir konsultacijų teikimo fiksuotais ryšio telefonais“ nustatyta tvarka, teikia konsultaciją žodžiu

 

Pareigybių aprašymai, Inspekcijos darbo reglamentas, Taisyklės, Inspekcijos viršininko 2015-04-21 įsakymas Nr. 1V-81 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų suteiktų konsultacijų žodžiu vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir konsultacijų teikimo fiksuotais ryšio telefonais“

 

Konsultacijos žodžiu suteikimas“;

 

1.4. pakeičiu VII skyriaus „Proceso aprašymas“ lentelės VII-1 „Konsultavimo aprašymas“ 4 punktą ir jį išdėstau taip:

 

 

„4.

 

Konsultacijų žodžiu suteikimo kontrolė

 

Suteiktų konsultacijų žodžiu perklausa vykdoma pagal Inspekcijos viršininko 2015-04-21 įsakymą Nr. 1V-81 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų suteiktų konsultacijų žodžiu vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir konsultacijų teikimo fiksuotais ryšio telefonais“

 

Strategijos ir analizės skyriaus vedėjas, Inspekcijos viršininko pavaduotojas, kuruojantis Strategijos ir analizės skyrių

Inspekcijos viršininko 2015-04-21 įsakymas Nr. 1V-81 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų suteiktų konsultacijų žodžiu vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir konsultacijų teikimo fiksuotais ryšio telefonais“

 

 

Išvados ir pasiūlymai“;

 

1.5. pakeičiu VII skyriaus „Proceso aprašymas“ lentelės VII-2 „Konsultavimo žodžiu aprašymas“ 2.1 punktą ir jį išdėstau taip:

 

 

„2.1

 

Paklausimo žodžiu gavimas

Asmenys žodžiu konsultuojami:

1. Inspekcijos interneto svetainėje viešai paskelbtu konsultuoti skirtu specialiuoju fiksuotojo ryšio telefono numeriu (8 5) 207 3333;

2. iš anksto užsiregistravę į konsultaciją Inspekcijos interneto svetainėje viešai paskelbtais išankstinės registracijos telefono numeriais arba internetu (Inspekcijos interneto svetainėje pateikta nuoroda) pagal Inspekcijos interneto svetainėje paskelbtus asmenų aptarnavimo Inspekcijos administracijos padaliniuose grafikus ir paskirtu laiku atvykę į Inspekciją.

Neužsiregistravę asmenys Inspekcijos darbuotojų priėmimo valandomis bus konsultuojami, jei tuo metu nebus konsultuojami iš anksto į konsultaciją užsiregistravę asmenys;

3. iš anksto susitarus dėl konsultacijos su Inspekcijos darbuotoju, kuriam nenustatytos asmenų priėmimo valandos, ir atvykus į Inspekciją (dėl nenumatytų aplinkybių pasikeitus priėmimo laikui ar vietai, Inspekcijos darbuotojas privalo apie tai įspėti asmenį iš anksto);

4. Inspekcijai atliekant planinį ir neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą; taip pat ūkio subjektui paprašius patikrinti jo veiklą konsultavimo tikslais.

 

Inspekcijos darbuotojai, kurie Taisyklių ir Inspekcijos viršininko 2015-04-21 įsakymo Nr. 1V-81 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų suteiktų konsultacijų žodžiu vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir konsultacijų teikimo fiksuotais ryšio telefonais“ nustatyta tvarka, teikia konsultaciją žodžiu

Pareigybių aprašymai, Inspekcijos darbo reglamentas,

Taisyklės,

Inspekcijos viršininko 2015-04-21 įsakymas Nr. 1V-81 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų suteiktų konsultacijų žodžiu vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir konsultacijų teikimo fiksuotais ryšio telefonais‘

 

 

 

 

Žodžiu Inspekcijai pateiktas oficialus klausimas, prašymas suteikti konsultaciją“;

 

 

 

1.6. pakeičiu VII skyriaus „Proceso aprašymas“ lentelės VII-2 „Konsultavimo žodžiu aprašymas“ 2.2 punktą ir jį išdėstau taip:

 

 

„2.2.

 

Paklausimo žodžiu išklausymas

1. atidžiai išklausomas asmuo, prireikus paprašoma patikslinti paklausimo esmę;

2. konsultaciją žodžiu (dėl teisės aktų, reglamentuojančių tam tikrą veiklos sritį, teritorijų planavimo ir statybos procesų bei atskirų procedūrų, kuria teisės akto redakcija reikėtų vadovautis, nurodant, kur minėtus teisės aktus galima rasti, apie bendruosius reikalavimus, taikytinus paklausime išdėstytos situacijos atveju, ir pan.) teikiama tik tuo atveju, kai į klausimą galima atsakyti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Inspekcijos interesų;

3. trumpai ir suprantamai paaiškinama, ar Inspekcija yra kompetentinga spręsti asmeniui rūpimą klausimą, jei ne, – į kokią kitą kompetentingą instituciją asmuo galėtų kreiptis, pagal galimybę nurodoma tos institucijos adresas, telefono numeris, paaiškinama, kokius dokumentus ir kaip reikėtų pateikti, kad būtų atsakyta į paklausimą;

4. aiškiai ir tiksliai užduodami papildomi klausimus, siekiant išsiaiškinti atsakymui įtakos galinčias turėti aplinkybes ir detales;

5. išsiaiškinama, su kokiu laikotarpiu galiojusiais teisės aktais susijęs paklausimo dalykas.

 

Inspekcijos darbuotojai, kurie Taisyklių nustatyta tvarka, teikia konsultaciją žodžiu

 

Pareigybių aprašymai, Inspekcijos darbo reglamentas, Taisyklės, Inspekcijos viršininko 2015-04-21 įsakymas Nr. 1V-81 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų suteiktų konsultacijų žodžiu vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir konsultacijų teikimo fiksuotais ryšio telefonais“

 

Paklausimo žodžiu išklausymas“;

 

1.7. pakeičiu VII skyriaus „Proceso aprašymas“ lentelės VII-2 „Konsultavimo žodžiu aprašymas“ 2.6 punktą ir jį išdėstau taip:

 

 

„2.6.

 

Paklausimo telefonu išklausymas

1. atidžiai išklausomas asmuo, prireikus paprašoma patikslinti paklausimo esmę;

2. konsultaciją žodžiu (dėl teisės aktų, reglamentuojančių tam tikrą veiklos sritį, teritorijų planavimo ir statybos procesų bei atskirų procedūrų, kuria teisės akto redakcija reikėtų vadovautis, nurodant, kur minėtus teisės aktus galima rasti, apie bendruosius reikalavimus, taikytinus paklausime išdėstytos situacijos atveju, ir pan.) teikiama tik tuo atveju, kai į klausimą galima atsakyti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Inspekcijos interesų;

3. trumpai ir suprantamai paaiškinama, ar Inspekcija yra kompetentinga spręsti asmeniui rūpimą klausimą, jei ne, – į kokią kitą kompetentingą instituciją asmuo galėtų kreiptis, pagal galimybę nurodoma tos institucijos adresas, telefono numeris, paaiškinama, kokius dokumentus ir kaip reikėtų pateikti, kad būtų atsakyta į paklausimą;

4. aiškiai ir tiksliai užduodami papildomi klausimus, siekiant išsiaiškinti atsakymui įtakos galinčias turėti aplinkybes ir detales;

5. išsiaiškinama, su kokiu laikotarpiu galiojusiais teisės aktais susijęs paklausimo dalykas.

 

Inspekcijos darbuotojai, kurie Taisyklių ir Inspekcijos viršininko 2015-04-21 įsakymo Nr. 1V-81 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų suteiktų konsultacijų žodžiu vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir konsultacijų teikimo fiksuotais ryšio telefonais“ nustatyta tvarka, teikia konsultaciją žodžiu (I lygio konsultantai)

 

Pareigybių aprašymai, Inspekcijos darbo reglamentas, Taisyklės, Inspekcijos viršininko 2015-04-21 įsakymas Nr. 1V-81 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų suteiktų konsultacijų žodžiu vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir konsultacijų teikimo fiksuotais ryšio telefonais“

 

 

 

Išklausytas paklausimo telefonu“;

 

1.8. pakeičiu VII skyriaus „Proceso aprašymas“ lentelės VII-2 „Konsultavimo žodžiu aprašymas“ 2.7 punktą ir jį išdėstau taip:

 

 

„2.7.

 

Sprendimo priėmimas

Išsiaiškinus paklausimo esmę priimti sprendimą, ar galiu suteikti reikiamą konsultaciją telefonu, ar ne.

 

Inspekcijos darbuotojai, kurie Taisyklių ir Inspekcijos viršininko 2015-04-21 įsakymo Nr. 1V-81 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų suteiktų konsultacijų žodžiu vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir konsultacijų teikimo fiksuotais ryšio telefonais“ nustatyta tvarka, teikia konsultaciją žodžiu (I lygio konsultantai)

 

Teisės aktai, reikalingi konsultacijos suteikimui, pateikti paklausėjo dokumentai

 

Priimtas sprendimas suteikti konsultacija arba pateiktas pasiūlymas pateikti paklausimą raštu ar el. paštu, susitarimas dėl kito susitikimo, peradresuotas paklausimas II lygio konsultantui“;

 

1.9. pakeičiu VII skyriaus „Proceso aprašymas“ lentelės VII-2 „Konsultavimo žodžiu aprašymas“ 2.8 punktą ir jį iš dėstau taip:

 

 

„2.8.

 

Konsultacijos telefonu suteikimas

 

Pagal turimą informaciją ir reikalingus konsultacijai suteikti teisės aktus suteikiama konsultacija

 

Inspekcijos darbuotojai, kurie Taisyklių ir Inspekcijos viršininko 2015-04-21 įsakymo Nr. 1V-81 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų suteiktų konsultacijų žodžiu vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir konsultacijų teikimo fiksuotais ryšio telefonais“ nustatyta tvarka, teikia konsultaciją žodžiu (I lygio konsultantai)

 

Teisės aktai, reikalingi konsultacijos suteikimui

 

Suteikta konsultacija

 

Pažymėti Taisyklių priede „Konsultavimo temos“ suteiktos konsultacijos temą.“;

 

1.10. pakeičiu VII skyriaus „Proceso aprašymas“ lentelės VII-2 „Konsultavimo žodžiu aprašymas“ 2.9 punktą ir jį išdėstau taip:

 

 

„2.9.

 

Pasiūlymas pateikti paklausimą raštu ar el. paštu, susitarimas dėl kito konsultavimo laiko

Jei išsamiam atsakymui parengti reikia daugiau laiko, paprašoma asmens telefono numerio ar elektroninio pašto adreso ir nurodomas kito kontakto telefonu ar kita ryšio priemone laikas (diena, dienos metas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) ar, asmeniui pageidaujant, suderinamas kitas susitikimo laikas (diena, valanda, bet ne vėliau kaip po 7 darbo dienų);

Jei atsakymui pateikti reikalinga dokumentų ir/ar tam tikru laikotarpiu galiojusių teisės aktų nuostatų taikymo analizė, paprašoma asmens pateikti paklausimą raštu (el. paštu), pridedant su juo susijusių dokumentų kopijas, ar pasiūloma kreiptis į Inspekcijos administracijos teritorinį padalinį (jei kreiptasi į A. Vienuolio g. 8, Vilniuje, esančius Inspekcijos padalinius), kai reikalinga teritoriniame padalinyje turima informacija

 

 

 

Inspekcijos darbuotojai, kurie Taisyklių ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015-04-21 įsakymo Nr. 1V-81 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų suteiktų konsultacijų žodžiu vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir konsultacijų teikimo fiksuotais ryšio telefonais“ nustatyta tvarka, teikia konsultaciją žodžiu (I lygio konsultantai)

 

Taisyklės

 

Pasiūlyta pateikti paklausimą raštu ar el. paštu, susitarta dėl kito konsultavimo laiko“;

 

1.11. pakeičiu VII skyriaus „Proceso aprašymas“ lentelės VII-2 „Konsultavimo žodžiu aprašymas“ 2.10 punktą ir jį išdėstau taip:

 

 

„2.10.

 

Paklausimo telefonu peradresavimas

Tais atvejais, kai pirmojo lygio konsultantai, naudodamiesi Inspekcijos interneto svetainėje paskelbta informacija, negali atsakyti į klausimą arba asmens netenkina atsakymas į klausimą, asmuo informuojamas, kad jam pageidaujant skambutis bus peradresuotas antrojo lygio konsultantui, o asmeniui atsisakius, pasiūloma klausimą pateikti vienu iš šių Taisyklių 5 punkte nurodytu būdu. Asmeniui sutikus, kad jo skambutis, būtų peradresuojamas antrojo lygio konsultantui, skambutis peradresuojamas tam antrojo lygio konsultantui, kurio veiklos sričiai priklauso klausimas.

 

 

 

Inspekcijos darbuotojai, kurie Taisyklių ir Inspekcijos viršininko 2015-04-21 įsakymo Nr. 1V-81 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų suteiktų konsultacijų žodžiu vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir konsultacijų teikimo fiksuotais ryšio telefonais“ nustatyta tvarka, teikia konsultaciją žodžiu (I lygio konsultantai)

Pareigybių aprašymai, Inspekcijos darbo reglamentas, Taisyklės, Inspekcijos viršininko 2015-04-21 įsakymas Nr. 1V-81 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų suteiktų konsultacijų žodžiu vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir konsultacijų teikimo fiksuotais ryšio telefonais“

 

 

 

Peradresuotas paklausimas telefonu II lygio konsultantui“;

 

1.12. pakeičiu VII skyriaus „Proceso aprašymas“ lentelės VII-2 „Konsultavimo žodžiu aprašymas“ 2.11 punktą ir jį išdėstau taip:

 

 

„2.11.

 

Paklausimo telefonu išklausymas

1. atidžiai išklausomas asmuo, prireikus paprašoma patikslinti paklausimo esmę;

2. konsultaciją žodžiu (dėl teisės aktų, reglamentuojančių tam tikrą veiklos sritį, teritorijų planavimo ir statybos procesų bei atskirų procedūrų, kuria teisės akto redakcija reikėtų vadovautis, nurodant, kur minėtus teisės aktus galima rasti, apie bendruosius reikalavimus, taikytinus paklausime išdėstytos situacijos atveju, ir pan.) teikiama tik tuo atveju, kai į klausimą galima atsakyti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Inspekcijos interesų;

3. trumpai ir suprantamai paaiškinama, ar Inspekcija yra kompetentinga spręsti asmeniui rūpimą klausimą, jei ne, – į kokią kitą kompetentingą instituciją asmuo galėtų kreiptis, pagal galimybę nurodoma tos institucijos adresas, telefono numeris, paaiškinama, kokius dokumentus ir kaip reikėtų pateikti, kad būtų atsakyta į paklausimą;

4. aiškiai ir tiksliai užduodami papildomi klausimus, siekiant išsiaiškinti atsakymui įtakos galinčias turėti aplinkybes ir detales;

5. išsiaiškinama, su kokiu laikotarpiu galiojusiais teisės aktais susijęs paklausimo dalykas.

 

 

Inspekcijos darbuotojai, kurie Taisyklių ir Inspekcijos viršininko 2015-04-21 įsakymo Nr. 1V-81 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų suteiktų konsultacijų žodžiu vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir konsultacijų teikimo fiksuotais ryšio telefonais“ nustatyta tvarka, teikia konsultaciją žodžiu (II lygio konsultantai)

 

Pareigybių aprašymai, Inspekcijos darbo reglamentas, Taisyklės, Inspekcijos viršininko 2015-04-21 įsakymas Nr. 1V-81 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų suteiktų konsultacijų žodžiu vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir konsultacijų teikimo fiksuotais ryšio telefonais“

 

 

 

Išklausytas paklausimas telefonu“;

 

1.13. pakeičiu VII skyriaus „Proceso aprašymas“ lentelės VII-2 „Konsultavimo žodžiu aprašymas“ 2.12 punktą ir jį išdėstau taip:

 

 

„2.12.

 

Sprendimo priėmimas

 

Išsiaiškinus paklausimo esmę priimti sprendimą, ar galiu suteikti reikiamą konsultaciją telefonu, ar ne.

 

Inspekcijos darbuotojai, kurie Taisyklių ir Inspekcijos viršininko 2015-04-21 įsakymo Nr. 1V-81 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų suteiktų konsultacijų žodžiu vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir konsultacijų teikimo fiksuotais ryšio telefonais“ nustatyta tvarka, teikia konsultaciją žodžiu (II lygio konsultantai)

 

Teisės aktai, reikalingi sprendimo priėmimui, Taisyklės

 

Priimtas sprendimas suteikti konsultacija arba pateiktas pasiūlymas pateikti paklausimą raštu ar el. paštu, susitarimas dėl kito susitikimo“;

 

1.14. pakeičiu VII skyriaus „Proceso aprašymas“ lentelės VII-2 „Konsultavimo žodžiu aprašymas“ 2.13 punktą ir jį išdėstau taip:

 

 

„2.13.

 

Konsultacijos telefonu suteikimas

 

Pagal turimą informaciją ir reikalingus konsultacijai suteikti teisės aktus suteikiama konsultacija

 

Inspekcijos darbuotojai, kurie Taisyklių ir Inspekcijos viršininko 2015-04-21 įsakymo Nr. 1V-81 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų suteiktų konsultacijų žodžiu vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir konsultacijų teikimo fiksuotais ryšio telefonais“ nustatyta tvarka, teikia konsultaciją žodžiu (II lygio konsultantai)

 

 

 

Suteikta konsultacija telefonu“;

 

1.15. pakeičiu VII skyriaus „Proceso aprašymas“ lentelės VII-2 „Konsultavimo žodžiu aprašymas“ 2.14 punktą ir jį išdėstau taip:

 

 

„2.14.

 

Pasiūlymas pateikti paklausimą raštu ar el. paštu, susitarimas dėl kito konsultavimo laiko

Jei išsamiam atsakymui parengti reikia daugiau laiko, paprašoma asmens telefono numerio ar elektroninio pašto adreso ir nurodomas kitas kontakto telefonu ar kita ryšio priemone laikas (diena, dienos metas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) ar, asmeniui pageidaujant, suderinamas kitas susitikimo laikas (diena, valanda, bet ne vėliau kaip po 7 darbo dienų);

Jei atsakymui pateikti reikalinga dokumentų ir/ar tam tikru laikotarpiu galiojusių teisės aktų nuostatų taikymo analizė, paprašoma asmens pateikti paklausimą raštu (el. paštu), pridedant su juo susijusių dokumentų kopijas, ar pasiūloma kreiptis į Inspekcijos administracijos teritorinį padalinį (jei kreiptasi į A. Vienuolio g. 8, Vilniuje, esančius Inspekcijos padalinius), kai reikalinga teritoriniame padalinyje turima informacija.

 

 

 

Inspekcijos darbuotojai, kurie Taisyklių ir Inspekcijos viršininko 2015-04-21 įsakymo Nr. 1V-81 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų suteiktų konsultacijų žodžiu vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir konsultacijų teikimo fiksuotais ryšio telefonais“ nustatyta tvarka, teikia konsultaciją žodžiu (II lygio konsultantai)

 

Taisyklės

 

Pasiūlyta pateikti paklausimą raštu ar el. paštu, susitarta dėl kito konsultavimo laiko“.

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. gegužės 11 d.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                        Laura Nalivaikienė