LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PELNO MOKESČIO INFORMACIJOS ATASKAITOS RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. birželio 15 d. Nr. 1K-233

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymo 30 straipsnio 11 dalimi ir įgyvendindamas 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2021/2101:

1Tvirtinu Pelno mokesčio informacijos ataskaitos rengimo tvarkos aprašą (pridedama).

2Nustatau, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2023 m. birželio 22 d.;

2.2. šis įsakymas taikomas rengiant 2024 m. birželio 22 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių pelno mokesčio informacijos ataskaitas.

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2023 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1K-233

 

PELNO MOKESČIO INFORMACIJOS ATASKAITOS RENGIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Pelno mokesčio informacijos ataskaitos rengimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojama, kaip pelno mokesčio informacijos ataskaitoje (toliau – Ataskaita) turi būti nurodoma informacija, susijusi su visa atskiros įmonės arba pagrindinės patronuojančiosios įmonės veikla, įskaitant visų įmonių grupės įmonių, įtrauktų į atitinkamų finansinių metų konsoliduotąsias finansines ataskaitas, veiklą (toliau – Ataskaitos informacija).

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatyme.

3. Ataskaitos informaciją sudaro:

3.1. pagrindinės patronuojančiosios įmonės arba atskiros įmonės pavadinimas, atitinkami finansiniai metai ir tuo atveju, kai yra patronuojamųjų įmonių, visų patronuojamųjų įmonių, įsteigtų Europos Sąjungoje arba mokesčių jurisdikciją turinčiose teritorijose, nurodytose Tarybos išvadų dėl peržiūrėto mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo, kuris skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje, I ir II prieduose, įtrauktų į pagrindinės patronuojančiosios įmonės atitinkamų finansinių metų konsoliduotąsias finansines ataskaitas, sąrašas;

3.2. Ataskaitoje naudojama valiuta. Ataskaitoje naudojama valiuta suprantama kaip valiuta, naudojama pagrindinės patronuojančiosios įmonės konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose arba atskiros įmonės metinėse finansinėse ataskaitose. Įmonių atskaitomybės įstatymo 30 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju, kai vidutinė arba didelė patronuojamoji įmonė parengia Ataskaitą, kurioje pateikiama visa jos turima arba gauta informacija, Ataskaitoje naudojama valiuta yra valiuta, kuria vidutinė arba didelė patronuojamoji įmonė skelbia savo metines finansines ataskaitas;

3.3. trumpas veiklos pobūdžio apibūdinimas;

3.4. darbuotojų skaičius visos darbo dienos ekvivalentais;

3.5. pajamos, įskaitant pajamas iš sandorių su susijusiomis šalimis, apskaičiuojamos kaip:

3.5.1. pardavimo pajamų, kitos veiklos pajamų, investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamų, išskyrus iš įmonių grupės įmonių gautus dividendus, kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamų, kitų palūkanų ir panašių pajamų, nurodytų pelno (nuostolių) ataskaitoje, suma arba

3.5.2. pelnas, kaip jis apibrėžtas finansinės atskaitomybės teisės aktuose, pagal kuriuos rengiamos finansinės ataskaitos, išskyrus vertės koregavimo sumas ir dividendus, gautus iš įmonių grupės įmonių;

3.6. pelno (nuostolių) suma prieš sumokant pelno mokestį;

3.7. atitinkamais finansiniais metais sukaupto pelno mokesčio suma, kuri turi būti apskaičiuojama kaip einamosios mokesčių išlaidos, kurias už finansinių metų apmokestinamą pelną arba nuostolius apskaičiavo įmonės ir filialai atitinkamoje mokesčių jurisdikciją turinčioje teritorijoje. Einamosios mokesčių išlaidos siejamos tik su įmonės veikla atitinkamais finansiniais metais, į ją neįtraukiami atidėtieji mokesčiai arba atidėjiniai neapibrėžtiesiems mokesčių įsipareigojimams;

3.8. remiantis grynųjų pinigų principu sumokėta pelno mokesčio suma, kuri apima išskaičiuojamus mokesčius, kuriuos kitos įmonės sumokėjo už įmonių grupės įmones ir filialus, ir kuri turi būti apskaičiuojama kaip per atitinkamus finansinius metus įmonių ir filialų sumokėta pelno mokesčio suma atitinkamoje mokesčių jurisdikciją turinčioje teritorijoje;

3.9. atitinkamų finansinių metų pabaigoje sukauptų pajamų suma, kuri suprantama kaip ankstesnių finansinių metų ir atitinkamų finansinių metų pelno suma, dėl kurios paskirstymo dar nenuspręsta. Kai įmonė turi filialą, sukauptos pajamos reiškia filialą įsteigusios įmonės pajamas.

4. Ataskaitos informacija gali būti teikiama vadovaujantis Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl apsikeitimo informacija apie tarptautinių įmonių grupių pateiktas ataskaitas įgyvendinti, pateikimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. VA-47 „Dėl Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl apsikeitimo informacija apie tarptautinių įmonių grupių pateiktas ataskaitas įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

5. Ataskaitos informacijai nurodyti naudojami Europos Komisijos įgyvendinimo aktais nustatyti bendrasis šablonas ir elektroninis atskaitomybės formatas, kuriuose nurodyta informacija nuskaitoma mašininiu būdu.

6. Ataskaitos informacija nurodoma atskirai pagal kiekvieną valstybę narę. Jei valstybė narė apima kelias mokesčių jurisdikciją turinčias teritorijas, informacija apibendrinama valstybės narės lygmeniu.

7. Ataskaitos informacija nurodoma atskirai pagal kiekvieną mokesčių jurisdikciją turinčią teritoriją, kuri finansinių metų, už kuriuos turi būti parengta Ataskaita, kovo 1 dieną yra įtraukta į Tarybos išvadų dėl peržiūrėto mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo I priedą, ir tokia informacija pateikiama atskirai pagal kiekvieną mokesčių jurisdikciją turinčią teritoriją, kuri finansinių metų, už kuriuos turi būti parengta Ataskaita, kovo 1 dieną ir ankstesnių finansinių metų kovo 1 dieną buvo nurodyta Tarybos išvadų dėl peržiūrėto mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo II priede.

8. Ataskaitos informacija apie kitas nei Aprašo 6 ir 7 punktuose nurodytas mokesčių jurisdikciją turinčias teritorijas pateikiama apibendrinta.

9. Ataskaitos informacija kiekvienai atitinkamai mokesčių jurisdikciją turinčiai teritorijai priskiriama pagal įsisteigimo vietą, nuolatinę verslo arba pastovios verslo veiklos vietą, kuriai, atsižvelgiant į įmonių grupės arba atskiros įmonės vykdomą veiklą, taikomas pelno mokestis toje mokesčių jurisdikciją turinčioje teritorijoje.

10. Kai kelių įmonių grupės įmonių veiklai pelno mokestis taikomas vienoje mokesčių jurisdikciją turinčioje teritorijoje, tai mokesčių jurisdikciją turinčiai teritorijai priskiriama susumuota informacija, susijusi su šia kiekvienos įmonių grupės įmonės (-ių) ir jos (jų) filialų veikla toje mokesčių jurisdikciją turinčioje teritorijoje.

11. Ataskaitos informacija apie vieną veiklą tuo pat metu negali būti priskiriama daugiau kaip vienai mokesčių jurisdikciją turinčiai teritorijai.

12. Į Ataskaitą galima laikinai neįtraukti tam tikros Aprašo 3 arba 4 punkte nurodytos Ataskaitos informacijos, jei ją atskleidus būtų labai pakenkta įmonių, su kuriomis ta Ataskaita susijusi, komercinei padėčiai. Apie bet kokį informacijos neįtraukimą nurodoma Ataskaitoje kartu pagrindžiant, kodėl informacija neįtraukta. Visa neįtraukta informacija turi būti paskelbiama vėlesnėje Ataskaitoje per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį nuo jos neįtraukimo pirmą kartą datos. Informacija, susijusi su mokesčių jurisdikciją turinčiomis teritorijomis, įtrauktomis į Tarybos išvadų dėl peržiūrėto mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo I ir II priedus, kaip nurodyta Aprašo 7 punkte, turi būti įtraukta visais atvejais.

13. Ataskaitoje, kai ji rengiama įmonių grupės lygmeniu, galima išdėstyti bendrus faktus, pateikiant paaiškinimus apie bet kokius reikšmingus Aprašo 3.7 ir 3.8 papunkčiuose nurodytų sumų neatitikimus, prireikus atsižvelgiant į atitinkamas ankstesnių finansinių metų sumas.

14. Ataskaitoje nurodoma, ar ji buvo parengta pagal Aprašo 3 ar 4 punktą.

 

_______________________

part_b3943fdb7abb48ea85a6cdb5553904a9_end