Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl viešvilės valstybinio gamtinio rezervato PLANAVIMO SCHEMOS (RIBŲ ir TVARKYMO planŲ) patvirtinimo

 

2021 m. vasario 10 d. Nr. 87

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato planavimo schemą (ribų ir tvarkymo planus), kurią sudaro Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) aiškinamojo rašto pagrindiniai sprendiniai, Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato ribų planas ir Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato tvarkymo planas (brėžiniai) (pridedama).

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                             Simonas Gentvilas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. vasario 10 d. nutarimu Nr. 87

 

VIEŠVILĖS VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO PLANAVIMO SCHEMOS (RIBŲ IR TVARKYMO PLANŲ) AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGRINDINIAI SPRENDINIAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato (toliau – Rezervatas) planavimo schemą sudaro aiškinamojo rašto pagrindiniai sprendiniai, Rezervato ribų planas ir Rezervato tvarkymo planas (brėžiniai).

2.    Rezervato ribų plano tikslas – nustatyti Rezervato ir jo buferinės apsaugos zonos ribas.

3.    Rezervato tvarkymo plano (toliau – Tvarkymo planas) tikslai yra šie:

3.1. nustatyti Rezervato kraštovaizdžio tvarkymo zonas ir jų reglamentus;

3.2. nustatyti Rezervato apsaugos ir tvarkymo kryptis ir priemones.

4.    Rezervatą juosia ištisinė buferinės apsaugos zona, išskyrus atkarpą ties keliu Nr. 147 Smalininkai–Tauragė žemiau Eičių gyvenvietės. Rezervato buferinės apsaugos zoną sudaro miškingos teritorijos, taip pat neintensyviai užstatytos Eičių ir Sakalinės kaimų dalys. Rezervato buferinėje apsaugos zonoje esančios europinės svarbos buveinės saugomos, tvarkomos ir naudojamos laikantis Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“, reikalavimų.

 

II skyrius

TERITORIJOS TVARKOMASIS ZONAVIMAS

 

5.    Rezervate pagal Saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 996 „Dėl Saugomų teritorijų tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“, nustatomos šios konservacinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos (Tvarkymo plano brėžinys):

5.1. rezervatinių miškų, pelkių ir pievų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – griežtos apsaugos (KM(P)n) ir reguliuojamos apsaugos (KM(P)r) kraštovaizdžio tvarkymo zonos;

5.2. rezervatinių vandenų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – griežtos apsaugos (KVn) ir reguliuojamos apsaugos (KVr) kraštovaizdžio tvarkymo zonos.

6.    Griežtos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zona apima natūraliausią centrinę Rezervato dalį, ji skirta užtikrinti žmogaus tiesiogiai neįtakojamą gamtinių ekosistemų raidą bei vykdyti mokslinius tyrimus ir stebėseną.

7.    Reguliuojamos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zona apima Rezervato pietinę dalį bei šiaurinius ir rytinius Rezervato pakraščius, jai priskiriamas sausinimo pažeistas Gličio ežeras. Joje vykdomos gamtotvarkos priemonės, kurių tikslas – renatūralizuoti hidrografinį tinklą ir hidrologinį režimą, atkurti ir palaikyti saugomų rūšių ir buveinių tinkamą apsaugos būklę, taip pat vyksta mokomoji, pažintinė veikla, moksliniai tyrimai ir stebėsena.

 

Iii SKYRIUS

APSAUGOS IR TVARKYMO KRYPTYS IR PRIEMONĖS

 

8.    Pagrindinės Rezervato apsaugos ir tvarkymo kryptys yra šios:

8.1. Rezervato biologinės ir kraštovaizdžio įvairovės išsaugojimas;

8.2. natūralaus hidrografinio tinklo ir hidrologinio režimo atkūrimas Artosios-Glities pelkiniame komplekse;

8.3. kurtinio populiacijos atkūrimas Karšuvos girioje;

8.4. ekologinio švietimo plėtra.

9.    Saugant Rezervato ir jo buferinės apsaugos zonos biologinę ir kraštovaizdžio įvairovę, Tvarkymo plano brėžinyje pažymėtose vietose numatoma:

9.1. saugoti atviras žemapelkes ir tarpinio tipo pelkes, taip pat jose augančius saugomus augalus, ypač pelkinę uolaskėlę ir dvilapį purvuolį, reguliariai šalinti sumedėjusią augaliją ir krūmų atžalas;

9.2. saugoti vertingas pievas, ypač briedgaurynų bendrijų ir miškinės glindės populiacijas, skatinti gyvulių ganymą ir šienavimą;

9.3. atkurti ir saugoti miškapieves, šalinti naujai sudygusius medžius, didėjant pavėsiui šalinti pavienius medžius, derlingesnėse vietose reguliariai šienauti;

9.4. saugoti viržynus, smiltpieves ir mažas laukymes, šalinti medžius ir krūmus;

9.5. vykdyti vėjalandės šilagėlės augaviečių atkūrimą.

10Gamtos vertybės, nurodytos 9.1-9.5 papunkčiuose, saugomos, jų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo priemonės įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ nuostatomis.“

11Rezervato reguliuojamos apsaugos (KM(P)r) kraštovaizdžio tvarkymo zonoje Europos Bendrijos svarbos potencialiose 9010 Vakarų taigos buveinėse, kurių regeneracija truktų daugiau kaip 50 metų, vykdomos buveinių atkūrimo priemonės, spartinančios jų regeneraciją.

12Saugant biologinę įvairovę Rezervate ir jo buferinės apsaugos zonoje naikinamos invazinės ir svetimžemės Lietuvoje rūšys.

13. Rezervato buferinės apsaugos zonoje Europos bendrijos svarbos miškų buveinėse taikyti paramos savaiminiam miško žėlimui priemones ir šalinti nepageidautinus medžius ir krūmus, siekiant atkurti mišką.

14. Atkuriant natūralų hidrografinį tinklą ir hidrologinį režimą Rezervate ir jo buferinės apsaugos zonoje numatoma:

14.1. tęsti pradėtus natūralios Ištokos upelio aukštupio vagos atkūrimo darbus;

14.2.  atkurti natūralų hidrologinį režimą Meižio ir Ištokos upelių aukštupių ruožuose;

14.3. prižiūrėti ir tvarkyti Rezervato apsaugai svarbius kelius, gerinti kelio atkarpas Rezervato šiaurės vakariniame pakraštyje ties Sakalinės kaimu Tvarkymo plano brėžinyje pažymėtose vietose;

14.4. Rezervato reguliuojamos apsaugos (KM(P)r) kraštovaizdžio tvarkymo zonoje užtvenktuose melioraciniuose grioviuose remontuoti ir rekonstruoti netinkamai veikiančias, prireikus įrengti papildomas, griovių pertvaras. Vykdant šiuos darbus, prireikus kertami tam trukdantys medžiai ir krūmai.

15. Atkuriant kurtinių populiaciją numatoma:

15.1. vykdyti kurtinių veislyno plėtrą Tvarkymo plano brėžinyje nurodytoje vietoje;

15.2. išpirkti privačios žemės sklypus (1,43 ha) Tvarkymo plano brėžinyje pažymėtoje vietoje, vengiant galimo trikdymo šalia kurtinių veislyno;

15.3. retinti eglaičių pomiškį ir sudaryti sąlygas formuotis uoginiams krūmokšniams, nevykdyti miško ūkinių darbų ir nevažiuoti motorizuotomis transporto priemonėmis sausio – liepos mėnesiais potencialiose kurtinių veisimosi ir maitinimosi vietose;

15.4. įrengti gastrolitų lesyklas arba mineralizuoti kvartalines ir priešgaisrines juostas;

15.5. skatinti smulkiųjų plėšrūnų (lapių, barsukų, kiaunių) ir šernų skaičiaus reguliavimą Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo nustatyta tvarka Rezervato buferinės apsaugos zonoje.

16Gerinant ekologinio švietimo sąlygas, numatoma:

16.1. atnaujinti mokomąjį – pažintinį taką į Artosios pelkę ir pažintinį Viešvilės gamtos pėsčiųjų taką pietinėje Rezervato dalyje bei jų įrangą;

16.2 įrengti pažintinį taką prie Būgnelio ežero Tvarkymo plane pažymėtoje vietoje;

16.3. prižiūrėti Rezervate miško kvartalų liniją, sutampančią su Melno sutartimi nustatytos LDK valstybės sienos atkarpos, registruotos Kultūros vertybių registre (unikalus kultūros paveldo objekto kodas Kultūros vertybių registre: 31745), dalimi.

 

––––––––––––––––––––