LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2015 M. LIEPOS 2 D. ĮSAKYMO NR. 3-285(1.5 E) „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 3 d. Nr. 3-445

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą,  patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ ir III skyriaus antrojo skirsnio 6 punktą išdėstau taip:

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.321

„Anglies dioksido (išskyrus išsiskiriantį iš biomasės) kiekis, namų ūkių išmestas į atmosferą iš transporto veiklos“

Tūkst. tonų

531

507

R.S.322

„Viešuoju miesto transportu vežamų keleivių skaičius“

Mln. keleivių

238,9

244,0

P.S. 323

„Įgyvendintos darnaus judumo priemonės“

Skaičius

3

10

P.S.324

Įdiegtos intelektinės transporto sistemos

Skaičius

0

5

P.B.214

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis

Km

0

3.

 

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                         Jaroslav Narkevič

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros
2019 m. rugsėjo 6 d. raštu Nr. 2019/2-5759 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2019 m. rugsėjo 19 d. raštu

Nr. ((24.37E)-5K-1914186)-6K-1904803

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2019 m. rugsėjo 16 d. raštu Nr. 1D-4607