LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. XI-549 5 IR 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. gruodžio 15 d. Nr. XIII-103

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 3 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) auditą atliekančios (atliksiančios) audito įmonės, atitinkančios Finansų įstaigų įstatyme ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme (toliau – Finansinių ataskaitų audito įstatymas) nustatytus reikalavimus, duomenys.

 

2 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Mokėjimo įstaigos auditą, reikalavimus auditoriui ir audito įmonei, jų pareigas ir atsakomybę nustato Finansų įstaigų įstatymas, Akcinių bendrovių įstatymas ir Finansinių ataskaitų audito įstatymas.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. kovo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė