HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKESČIO MOKĖTOJŲ, ĮGYVENDINANČIŲ APLINKOS APSAUGOS PRIEMONES, MAŽINANČIAS TERŠALŲ IŠMETIMĄ Į APLINKĄ IŠ STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ NE MAŽIAU KAIP 5 PROCENTAIS SKAIČIUOJANT NUO NUSTATYTO DIDŽIAUSIOS LEIDŽIAMOS TARŠOS NORMATYVO, ATLEIDIMO NUO MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ UŽ TUOS TERŠALUS, KURIŲ KIEKIS SUMAŽINAMAS 5 PROCENTAIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio 8 d. Nr. D1-208

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1277 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą“ 1.1 papunktį:

1.Tvirtinu Mokesčio mokėtojų, įgyvendinančių aplinkos apsaugos priemones, mažinančias teršalų išmetimą į aplinką iš stacionariųjų taršos šaltinių ne mažiau kaip 5 procentais skaičiuojant nuo nustatyto didžiausios leidžiamos taršos normatyvo, atleidimo nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių už tuos teršalus, kurių kiekis sumažinamas 5 procentais, tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad Aprašas taikomas mokesčio mokėtojams, teikiantiems paraišką 2021 m. ir vėlesniais metais dėl atleidimo nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių už tuos teršalus, kurių kiekis sumažinamas 5 procentais, mokėjimo.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Simonas Gentvilas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. D1-208

 

 

MOKESČIO MOKĖTOJŲ, ĮGYVENDINANČIŲ APLINKOS APSAUGOS PRIEMONES, MAŽINANČIAS TERŠALŲ IŠMETIMĄ Į APLINKĄ IŠ STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ NE MAŽIAU KAIP 5 PROCENTAIS SKAIČIUOJANT NUO NUSTATYTO DIDŽIAUSIOS LEIDŽIAMOS TARŠOS NORMATYVO, ATLEIDIMO NUO MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ UŽ TUOS TERŠALUS, KURIŲ KIEKIS SUMAŽINAMAS 5 PROCENTAIS, TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

1. Mokesčio mokėtojų, įgyvendinančių aplinkos apsaugos priemones, mažinančias teršalų išmetimą į aplinką iš stacionariųjų taršos šaltinių ne mažiau kaip 5 procentais skaičiuojant nuo nustatyto didžiausios leidžiamos taršos normatyvo, atleidimo nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių už tuos teršalus, kurių kiekis sumažinamas 5 procentais, tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato atleidimo nuo mokesčio už aplinkos teršimą mokėjimo įgyvendinant aplinkos apsaugos priemones paraiškos (toliau – paraiška) pateikimo, nagrinėjimo ir mokesčio mokėtojo informavimo apie priimtą paraišką, aplinkos apsaugos priemonės įgyvendinimo ataskaitos pateikimo ir nagrinėjimo tvarką.

2. Mokesčio mokėtojas, įgyvendinantis aplinkos apsaugos priemonę(-es), mažinančią(-as) teršalų išmetimą į aplinką iš stacionariųjų taršos šaltinių ne mažiau kaip 5 procentais skaičiuojant nuo Taršos leidime ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime nustatyto didžiausios leidžiamos taršos normatyvo (toliau – priemonė),  arba faktinio teršalo kiekio, kai jis mažesnis už nustatytą didžiausios leidžiamos taršos normatyvą, apie planuojamą įgyvendinti ar įgyvendinamą priemonę, užtikrinančią ilgalaikį rezultatą, informuoja Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) pateikdamas paraišką ir jos kopiją Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA) pagal Tvarkos aprašo 1 priede nustatytą formą. Paraiška pateikiama paštu arba elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti paraišką teikiantį asmenį.

3. Departamentas, gavęs mokesčio mokėtojo paraišką, per 10 darbo dienų patikrina, ar paraiškoje pateikta visa reikiama informacija, detalus priemonės (technologijos, metodo ir pan.) aprašymas ir apie priimtą paraišką raštu, paštu arba elektroninėmis priemonėmis informuoja mokesčio mokėtoją arba grąžina paraišką, nurodydamas priežastis.

4. Departamentas paraišką grąžina, kai paraiškoje užpildyti ne visi laukai, nenurodyta prašoma informacija, pateikta informacija ir duomenys neatitinka sąlygos sumažinti ne mažiau kaip 5 proc. išmetamo teršalo kiekį, neteisingai apskaičiuota mokesčio suma, nuo kurios prašoma atleisti priemonės įgyvendinimo laikotarpiu.

5. Mokesčio mokėtojas patikslintą paraišką teikia Tvarkos aprašo 2 punkte nustatyta tvarka.  Mokesčio mokėtojo pateiktą patikslintą paraišką Departamentas vertina Tvarkos aprašo 3 punkte nustatyta tvarka.

6. Mokesčio mokėtojas, gavęs iš Departamento informaciją apie priimtą paraišką, priemonės įgyvendinimo laikotarpiu atleidžiamas nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių už tuos teršalus, kurių išmetimą planuojama sumažinti ne mažiau kaip 5 proc., mokėjimo.

7. Mokesčio mokėtojo paštu pateikta ir Departamento priimta paraiška (kartu su pridedamais dokumentais, įskaitant aplinkos apsaugos priemonės projekto kopiją) saugoma Departamente, o jei paraiška pateikta elektroninėmis priemonėmis – saugoma Departamento duomenų bazėje.

8. Mokesčio mokėtojas nuo mokesčio už išmetamus į aplinką teršalus mokėjimo atleidžiamas pradedant nuo mokestinio laikotarpio, kurį priemonė buvo pradėta įgyvendinti, mėnesio pirmosios dienos, iki tų metų, kada priemonė baigiama įgyvendinti, mėnesio paskutiniosios dienos neviršijant 3 metų laikotarpio.

9. Mokesčio mokėtojas per 30 dienų nuo priemonės(-ių) įgyvendinimo pabaigos informuoja Departamentą apie įgyvendintą(-as) priemonę(-es) pateikdamas priemonės įgyvendinimo ataskaitą pagal Tvarkos aprašo 2 priede nustatytą formą raštu arba elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti paraišką teikiantį asmenį.

10. Departamentas, negavęs iš mokesčių mokėtojo priemonės įgyvendinimo ataskaitos Tvarkos aprašo 9 punkte nustatytais terminais ir tvarka, per 5 darbo dienas raštu, paštu arba elektroninėmis priemonėmis informuoja mokesčio mokėtoją apie pareigą pateikti priemonės įgyvendinimo ataskaitą.

11. Jei priemonė(-ės) per paraiškoje nurodytą laikotarpį neįgyvendinta(-os) ar jau pradėjus įgyvendinti priemonę paaiškėja, kad nebus pasiekti Departamentui pateiktoje paraiškoje nurodyti išmetamų teršalų sumažinimo rodikliai, mokesčio mokėtojas privalo informuoti Departamentą ir už visą per šį laikotarpį išmestą teršalo kiekį pasibaigus mokestiniam laikotarpiui deklaruoti ir sumokėti mokestį už aplinkos teršimą Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme nustatyta tvarka.

12. Departamentas pagal gautas paraiškas (patikslintas paraiškas) įtraukia mokesčio mokėtojus į tų metų, kuriais pagal paraiškas turi būti įgyvendintos priemonės, ūkio subjektų veiklos patikrinimų planus. Patikrinimas atliekamas gavus Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytą informaciją arba informavus Tvarkos aprašo 10 punkte nustatyta tvarka jos negavus. Patikrinimo tikslas – nustatyti, ar įgyvendinta priemonė sumažino teršalų išmetimą iš konkretaus taršos šaltinio ne mažiau kaip 5 procentais skaičiuojant nuo teršalui nustatyto didžiausios leidžiamos taršos normatyvo arba faktinio teršalo kiekio, kai jis mažesnis už nustatytą didžiausios leidžiamos taršos normatyvą, ir ar išmetamų teršalų kiekis atitinka rodiklius (duomenis), nurodytus paraiškoje, pateiktoje Departamentui.

13. Departamentas, atlikęs patikrinimą, surašo patikrinimo aktą, nurodydamas iš taršos šaltinio, kuriame buvo įgyvendinta priemonė, išmetamų teršalų, kurių sumažinimą paraiškoje deklaravo mokesčio mokėtojas, laboratorijų, atitinkančių Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, tyrimų rezultatus ir valstybinių laboratorinių tyrimų rezultatus ir patikrinimo akto kopiją raštu, paštu arba elektroninėmis priemonėmis įteikia mokesčio mokėtojui.

14. Atlikus patikrinimą ir nustačius, kad priemonės įgyvendinimas nepasiekė paraiškoje pateiktų tikslų, Departamentas raštu pateikia patikrinimo akto kopiją ir informuoja mokesčio mokėtoją, kad per 30 kalendorinių dienų nuo rašto gavimo dienos patikslintų pateiktas deklaracijas ir sumokėtų mokėtiną mokestį, jei pasibaigęs mokesčio deklaracijos pateikimo laikotarpis ir mokestis nedeklaruotas, kitu atveju – deklaruoti ir sumokėti mokestį Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

15. Pasibaigus Tvarkos aprašo 14 punkte nustatytam terminui, Departamentas per 10 darbo dienų įvertina, ar mokesčio mokėtojas tinkamai patikslino deklaracijas, ir apie tai raštu informuoja mokesčio mokėtoją ir, esant pagrindui, priima sprendimą atlikti neplaninį mokesčio mokėtojo patikrinimą, kurio tikslas – nustatyti, ar mokesčio mokėtojas mokestį už aplinkos teršimą mokestiniu laikotarpiu, kurį buvo atleistas nuo mokesčio, deklaravo ir apskaičiavo teisingai. Neplaninis mokestinis patikrinimas atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Paraiškoje nurodytų teršalų išmetimo į aplinką sumažėjimas dėl gamybos masto pasikeitimo, taip pat tais atvejais, kai sumažėjęs išmetamų teršalų kiekis viename taršos šaltinyje sąlygoja išmetamų teršalų kiekio padidėjimą kituose to paties objekto taršos šaltiniuose, nelaikomas priemonės įgyvendinimu.

______________

 

 

Mokesčio mokėtojų, įgyvendinančių

aplinkosaugos priemones, mažinančias

teršalų išmetimą į aplinką iš stacionarių

taršos šaltinių ne mažiau kaip 5

procentais skaičiuojant nuo nustatyto

didžiausios leidžiamos taršos normatyvo

atleidimo nuo mokesčio mokėjimo už

tuos teršalus, kurių kiekis sumažinamas

5 procentais,

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Atleidimo nuo mokesčio už aplinkos teršimą mokėjimo, įgyvendinant aplinkos apsaugos priemonę(-es), paraiškos forma)

 

 

ATLEIDIMO NUO MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ MOKĖJIMO, ĮGYVENDINANT APLINKOS APSAUGOS PRIEMONĘ(-ES), PARAIŠKA

 

Pildymo data __________

 

 


Pirminė

Patikslinta

 

 

Priemonės įgyvendinimo laikotarpis

Pradžia: (nurodomi metai ir mėnuo) Priemonės įgyvendinimo pradžios data yra darbo (rangos darbų) sutarties dėl teikiamos priemonės, mažinančios teršalų išmetimą į atmosferą, vandenį, arba žemės paviršių ir jos gelmes ne mažiau kaip 5 proc. įgyvendinimo, įsigaliojimo data, kai priemonės įgyvendinimas pradedamas iki Sutarties įsigaliojimo. Metai ir mėnuo, kai pradedami vykdyti darbai. Kai paraiška pateikiama jau pradėjus įgyvendinti priemonę, priemonės įgyvendinimo pradžios data laikoma kalendorinių metų, kurį pateikta paraiška, mėnuo. Data įrašoma nurodant metus ir mėnesį.

Pabaiga: (nurodomi metai ir mėnuo) Priemonės įgyvendinimo pabaigos data nurodoma, kai baigiasi rangos darbų sutartyje numatytas priemonės įgyvendinimo laikotarpis ir priemonė įgyvendinta neviršijant 3 metų laikotarpio, kurį gali būti atleidžiama nuo mokesčio mokėjimo. Data įrašoma nurodant priemonės įgyvendinimo metus ir mėnesį.

1.

Priemonės pavadinimas (Nurodomas priemonės ir jos įgyvendinamo projekto pavadinimas).

2.

Mokesčio už aplinkos teršimą, nuo kurio mokėjimo prašoma atleisti priemonės įgyvendinimo laikotarpiu, suma (eurais) (mokesčio suma apskaičiuojama už tuos teršalus, kuriuos planuojama sumažinti 5 ir daugiau proc. nuo išmetamo kiekio priemonės įgyvendinimo laikotarpiu, skaičiuojant nuo mokestinio laikotarpio to mėnesio, kurį priemonė pradedama įgyvendinti pradžios iki mokestinio laikotarpio konkretaus mėnesio, kuri bus baigtas priemonės įgyvendinimas, pabaigos).

3.

Paraišką teikiančio mokesčio mokėtojo pavadinimas, juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas ir rekvizitai (telefono, fakso numeriai, buveinės adresas, elektroninio pašto adresas); (fizinio asmens – vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. pašto adresas).

4.

Už priemonės įgyvendinimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. pašto adresas).

PRIEMONĖS APRAŠYMAS

5.

Priemonės pagrindimas (trumpai paaiškinama, kodėl priemonė įgyvendinama, kaip ketinama ir kokių teršalų išmetamus į aplinką (atmosferą, vandenį ir (ar) žemės paviršių ir jos gelmes) sumažinti iš šio taršos šaltinio.

6.

Priemonės įgyvendinimo tikslai ir rezultatai (kokie priemonės įgyvendinimo tikslai,  kaip planuojama juos pasiekti, kad iš konkretaus taršos šaltinio konkretaus teršalo išmetamas į aplinką (atmosferos, vandens ir kt.) kiekis (kg/metus; g/s; mg/l) sumažėtų ne mažiau kaip 5 proc. vertinant faktinį sumažėjimą; tikslai turi būti konkretūs, realūs ir įgyvendinami (teršalo pavadinimas, matavimo vnt., siekiama reikšmė). Planuojamą teršalo sumažėjimą pateikiant absoliučiu dydžiu ir procentais nuo faktinio teršalo kiekio, kuris ne didesnis už didžiausios leidžiamos taršos normatyvą):

7.

Priemonės įgyvendinimo vieta (cechas, technologinė linija, įrenginys ar kita vieta);

8.

Priemonės įgyvendinimo grafikas: kiek laiko tęsis priemonės įgyvendinimas, nurodyti priemonės įgyvendinimo etapus išdėstant mėnesiais, pradedant nuo priemonės įgyvendinimo pradžios datos ir baigiant priemonės įgyvendinimo pabaigos data, nurodant metus ir mėnesį, nuo kada iki kada.

PRIEDAI

1.  Statinio projekto, kai jį privaloma rengti, kopija, statybą leidžiantis dokumentas, kai toks dokumentas privalomas.

2. Aplinkos apsaugos priemonės detalus aprašymas.

3. Į aplinką iš taršos šaltinio išmetamų teršalų matavimai, kuriuos turi atlikti laboratorijos, atitinkančios Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, ne anksčiau kaip prieš metus iki paraiškos pateikimo.

PASTABOS:

1. Pildant paraišką ištrinti skliausteliuose pateiktus paaiškinimus ir šias pastabas.

2. Nurodyti tikslius paraiškos priedų pavadinimus ir kiekvieno priedo lapų skaičių.

 

 

 

_____________________          ______________             ___________________

(Atsakingas už priemonės įgyvendinimą

įstaigos vadovas)                                                                  (parašas)                                             (vardas ir pavardė)  

 

Mokesčio mokėtojų, įgyvendinančių

aplinkosaugos priemones, mažinančias

teršalų išmetimą į aplinką iš stacionarių

taršos šaltinių ne mažiau kaip 5

procentais skaičiuojant nuo nustatyto

didžiausios leidžiamos taršos normatyvo

atleidimo nuo mokesčio mokėjimo už

tuos teršalus, kurių kiekis sumažinamas

5 procentais,

tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

 

(Priemonės(-ių) įgyvendinimo ataskaitos forma)

 

_____________________________

 

(vykdytojo pavadinimas)

 

________________________________

 

(projekto pavadinimas)

 

PRIEMONĖS(-IŲ) ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

 

 

 

_____________________

 

(ataskaitos pildymo data)

 

 

1.

 

Už priemonės įgyvendinimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. pašto adresas)

 

 

2.

 

Informacija apie priemonės įgyvendinimą (įgyvendinimo data: nurodant darbų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo datą (metus ir mėnesį). Jei priemonę įgyvendina pati įmonė be rangovų pagalbos: nurodyti darbų atlikimo akto pasirašymo datą (metus ir mėnesį) arba nurodyti priemonės eksploatacijos pradžios datą (metus ir mėnesį).

 

 

3.

 

Priemonės tikslų ir rezultatų pasiekimas (pateikti informaciją, ar įgyvendinus priemonę galutiniai (projektiniai) tikslai pasiekti visa apimtimi ir ar jie atitinka nurodytus paraiškoje.  Kokių teršalų išmetimas sumažintas ne mažiau kaip 5 proc., pateikti faktinius teršalų, nuo kurių mokesčio mokėjimo buvo atleista, matavimų rezultatus, atliktus laboratorijų, atitinkančių Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, įdiegus priemonę.

 

 

4.

 

Priemonės(-ių) įgyvendinimas (kokios priemonės įgyvendintos)

 

 

5.

 

Priemonės įgyvendinimo terminai (ar projektas įgyvendintas laikantis terminų;)

 

 

PRIEDAI

1. Priemonės įdiegimo aktas, patvirtinantis priemonės naudojimo tinkamumą.

2. Energetikos įrenginio techninės būklės patikrinimo pažyma, jei tai energijos gamybos įrenginys.

3. Statybos užbaigimo aktas (kai toks aktas būtinas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnį), darbų priėmimo - perdavimo aktas arba darbų atlikimo aktas, ar kitas dokumentas, patvirtinantis projekto baigtį.

4. Aplinkos taršos šaltinio ir iš jo išmetamų teršalų duomenys įgyvendinus priemonę.

5. Kita su projekto įgyvendinimu susijusi informacija (atlikti skaičiavimai ir vertinimai apie konkretaus teršalo kiekio sumažinimą).

 

PASTABOS:

1. Pildant ataskaitą ištrinti skliausteliuose  pateiktus paaiškinimus ir šias pastabas.

2. Nurodyti tikslius priedų pavadinimus ir kiekvieno priedo lapų skaičių.

 

 

 

 

 

_____________________                  ______________                    _______________________

 

(Atsakingas už projekto įgyvendinimą           (parašas)                                                (vardas ir pavardė)

 įstaigos vadovas)