LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2017 m. liepos 7 d. Nr. V-853

Vilnius

 

Pakeičiu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašą:

1.1. Papildau 31 punktu:

31. Alfa-metilfentanil butanamido analogas (Alpha-methylfentanyl butanamide analogue, 2-methyl-N-phenyl-N-[1-(1-phenylpropan-2-yl)piperidin-4-yl]propanamide)*.“

1.2. Papildau 41 punktu:

41. Benzodioksole-fentanilis (Benzodioxole-fentanyl, BZD-F, benzodioxole-F, benzodioxolefentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxamide)*.“

1.3. Papildau nauju 62 punktu:

62. Ciklopentilfentanilis (Cyclopentylfentanyl, Cyclopentyl-F, cyclopentyl-fentanyl, CP-F, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopentanecarboxamide,
N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylcyclopentanecarboxamide)*.“

1.4. Buvusį 62 punktą laikau 63 punktu.

1.5. Papildau nauju 81 punktu:

81. 4F-BF (4-fluoro-butyrfentanyl, N-(4-fluorophenyl)-N-[(1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl)]butanamide)*.“

1.6. Buvusius 81– 83 punktus laikau atitinkamai 82–84 punktais.

1.7. Papildau 91 punktu:

91. (Izo)butiril-F-fentanil N-benzil analogas ((Iso)butyryl-F-fentanyl N-benzyl analogue, N-(4-fluorophenyl)-N-[(1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl)]butanamide)*.“

1.8. Papildau 141 punktu:

141. Metoksiacetilfentanilis (Methoxyacetylfentanyl, Methoxy-AF, Methoxyacetyl-F, 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide)*.“

1.9. Papildau 171 punktu:

171. Tetrahidrofuranilfentanilis (Tetrahydrofuranylfentanyl, THF-F, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2-carboxamide)*.“

1.10. Papildau 20 punktu:

20. U-49900 (3,4-dichloro-N-[2-(diethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamide)*.“

1.11. Papildau 21 punktu:

21. U-51,754 (U-51754, METHENE-U-47700, 2-(3,4-dichlorophenyl)-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-acetamide)*.“

2. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašą:

2.1. Papildau nauju 52 punktu:

52. A-836,339 (N-[3-(2-methoxyethyl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-ylidene]-2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-carboxamide)*.“

2.2. Buvusį 52 punktą laikau 53 punktu.

2.3. Papildau 81 punktu:

81. bk-2C-B (2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one)*.“

2.4. Papildau 121 punktu:

121. 1-(Cikloheksilmetil)-2-[(4-etoksifenil)metil]-N,N-dietil-1H-benzimidazol-5-karboksamidas (1-(Cyclohexylmethyl)-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazol-5-carboxamide)*.“

2.5. Papildau nauju 161 punktu:

161. CUMYL-PeGACLONE (2-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)-5-pentyl-pyrido[4,3-b]indol-1-one)*.“

2.6. Buvusius 161 ir 162 punktus laikau atitinkamai 162 ir 163 punktais.

2.7. Papildau 171 punktu:

171. Dichloropanas (Dichloropane, RTI-111, methyl 3-(3,4-dichlorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate)*.“

2.8. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Fenciklidino darinių ir fenciklidino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 1-fenil- arba 1-(tien-2-il)-cikloheksan-1-amino dariniai (išskyrus Tiletaminą), turintys (arba neturintys) alkil-, amino-, halogen-, hidroksi- arba metoksi- radikalų fenilo žiede; kondensuotą benzo žiedą
4,5-tienilo žiedo padėtyse; 2- arba 4-metil- arba 2- arba 4-okso- radikalų cikloheksano žiede; alkil-, dialkil-, hidroksietil-, ω-metoksialkil- radikalų amino grupėje arba amino grupė gali būti pirolidino, piperidino, morfolino arba azepano žiedų, turinčių (arba neturinčių) metil- radikalų, dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.“

2.9.Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Fenetilamino darinių ir fenetilamino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie
2-feniletanamino arba 2-(tiofen-2-il) etanamino dariniai, turintys arba neturintys metilendioksi-, etilendioksi-, propan-1,3-diil-, butan-1,4-diil- arba ciklopentan-1,3-diil- radikalų 3,4-fenilo žiedo padėtyse; turintys (arba neturintys) kondensuotus benzo-, 2-metil- arba 2,2-dimetil-2,3-dihidrofurano, 2,3-dihidrofurano, furano, pirolo žiedus 3,4-fenilo žiedo padėtyse; du furano arba du 2,3-dihidrofurano žiedus 2,3- ir 5,6- fenilo žiedo padėtyse; 4-alkiltio-, halogen-, alkil-, 3,4-dimetil-, 4-haloalkil-, 4-nitro-, mono-, di- arba trialkoksi-, aliloksi-, 2-metilaliloksi- radikalų fenilo žiede; turintys (arba neturintys) alkoksikarbonil-, fenil-, hidroksi-, metil- arba metoksi- radikalų 2-oje etanamino fragmento padėtyje; anglies atomai iš etanamino fragmento gali būti ciklopropano, biciklo[2.2.1]heptano arba kondensuota prie fenilo žiedo ciklopentano žiedo dalis;
2-asis anglies atomas iš etanamino fragmento gali būti cikloalkano žiedo dalis; etanamino fragmentas gali būti sudėtinė alkil- arba dialkilmorfolino arba oksazolidin-2-imino žiedo dalis; amino grupė gali turėti arba neturėti alkil-, alil-, benzil-, cikloalkil-, dimetil-, 2-halogenbenzil-, hidroksi-, hidroksibenzil-, 2-hidroksietil-, metoksi-, mono-, di-, arba trialkoksibenzil-, alkilidendioksibenzil-, 2-metoksietil-, 2-propinil- radikalų. Amino grupė bei amino grupė ir pirmasis etanamino fragmento anglies atomas gali būti pirolidino, piperidino, morfolino arba
4-hidroksipiperidino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi.“

2.10. Papildau 471 punktu:

471. Lizergo rūgšties 2,4-dimetilazetididas (Lysergic acid 2,4-dimethylazetidide, LSZ, (8ß)-8-{[(2S,4S)-2,4-Dimethylazetidin-1-yl]carbonyl}-6-methyl-9,10-didehydroergoline)*.“

2.11. Papildau 472 punktu:

472. LSA ((8ß)-9,10-didehydro-6-methyl-ergoline-8-carboxamide)*.“

2.12. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. Piperazino darinių grupė* – bet kokie 1-fenilpiperazino dariniai, turintys (arba neturintys) halogenų, mono-, di- arba trihalogenmetil- radikalų 3-ioje arba 4-oje fenilo žiedo padėtyje, 2,3-dichlor-, 4-metoksi-, 2,5-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi- radikalų fenilo žiede; halogenalkil- radikalą 4-oje piperazino žiedo padėtyje. Taip pat tai 1-benzilpiperazinas ir jo dariniai, turintys (arba neturintys) 4-metil-, 4-benzil-, 4-cikloheksil- radikalų piperazino žiede, benzil- radikalą metilen- grupėje, halogen-, metil-, 2,5-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi- arba
3,4-difluormetilendioksi- radikalų fenilo žiede. Taip pat tai 1-benzoilpiperazino dariniai, turintys (arba neturintys) 4-alkil-, 4-benzil- radikalų piperazino žiede ir 4-alkoksi-, alkilamino- radikalų fenilo žiede; benzoilas gali būti pakeistas piridoilu. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai, jei tokie galimi.“

2.13. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

62. Pirovalerono darinių ir pirovalerono bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 1-fenil-,
1-(tiofen-2-il)- arba 1-naftil-2-(pirolidin-1-il)propan-1-ono dariniai, turintys arba neturintys alkil-, 4-halogen-, 4-metoksi-, 3,4-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi-, 3,4-alkiliden- radikalų fenilo žiede;
2,3-dihidrofurano žiedą kondensuotą 3,4-fenilžiedo padėtyje; metil- radikalą 2-oje propan-1-ono fragmento padėtyje; alkil-, alkoksi- radikalų 3-ioje 1-propanono fragmento padėtyje. Taip pat šių darinių druskos, jei tokios galimos.“

2.14. Papildau 681 punktu:

681. Sibutraminas ((±)-dimethyl-1-[1-(4- chlorophenyl) cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan- 1-amine)*.

2.15. Pakeičiu 69.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

69.1. 1 pogrupis. Indol-, indazol- arba karbazol-3-ilmetanonai ir indol-,  indazol-, karbazol- arba 5-halogenfenilpirazol-3-karboksamidai bei 3-karboksilatai – bet kokie indol-, indazol- arba karbazol-3-ilmetanono, indol-, indazol-, karbazol- arba 5-halogenfenilpirazol-3-karboksamido arba 3-karboksilato dariniai, taip pat 3-(4-halogenfenil)-1H-pirazol-5-karboksamidai, turintys (arba neturintys) alkil-, halogenalkil-, alkenil-, halogenbenzil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil-,
4-cianobutil-, (1-metilmorfolin-2-il)metil-, (1-alkilpiperidin-2-il)metil-, 2-(morfolin-4-il)etil-,
1-metilazepan-3-il-, piridil-, (tetrahidro[2H]piran-4-il)metil- radikalų, prijungtų prie indolo, indazolo, karbazolo arba pirazolo žiedo azoto atomo; turintys (arba neturintys) adamant-1-il-, benzil-, alfa, alfa-dimetilbenzil-, fenil-, metoksibenzil-, 2-metoksifenil, naftil-, alkilfenil-, alkilnaft-1-il-, 1-pirolidinil-, 2,2,3,3-tetrametilciklopropil-, 2,3,3-trimetilbut-1-en-1-il-, 2-pakeisto
2-acetamido arba 2-pakeisto 2-acetato radikalų keto grupėje arba prijungtų prie amidinio azoto arba esterinio deguonies atomų; amidinis azoto atomas gali būti 4-alkilpiperizino žiedo dalimi;
5-tas arba 7-tas atomas indolo žiede gali būti pakeistas azotu; turintys alkil- arba chinolin-8-il- radikalų karboksilato grupėje ir turintys arba neturintys daugiau radikalų indolo, indazolo, pirazolo, karbazolo, fenilo arba naftilo žieduose. Indolo azoto atomas gali būti prie h,i-briaunų kondensuoto morfolino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi.“

2.16. Pakeičiu 79 punktą ir jį išdėstau taip:

79. Triptamino ir triptamino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 2-(1H-indol-3-il)etanamino arba 2-(benzo[b]furan-3-il)etanamino dariniai, turintys (arba neturintys) acetoksi-, halogen-, hidroksi-, metilendioksi- arba metoksi- radikalų 4-oje arba (ir) 5-oje indolo arba benzo[b]furano žiedo padėtyje; metil- radikalą 2-oje indolo žiedo padėtyje; metilen- radikalą jungiantį 1-ąjį etanamino anglies atomą su 4-uoju indolo žiedo anglies atomu; alil-, alkil-, dialkilaminokarbonilalkil-, butan-1,4-diil-, ciklopropil-, metil- radikalų amino grupėje; 1-etil-,
1-metil- radikalų etanamino fragmente. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.“

3. Pakeičiu III sąrašo „Psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašą:

3.1. Papildau 231 punktu:

231. Gama-hidroksibutiratas (GHB, Gamma-hydroxybutyrate).“

3.2. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Natrio oksibutiratas (Natrii oxybutyras, Sodium oxybutyrate).“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga