Herbas (mažas4)

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. birželio 28 d. Nr. TS-186

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir 12 straipsniu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 ir 301 straipsniais ir Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. TS-247 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. spalio 1 d.

4. Paskelbti apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Dainius Bardauskas

 

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2021 m. birželio 28 d. sprendimu

Nr. TS-186

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – vietinė rinkliava) – tai Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą, galiojanti Savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas atliekų turėtojas privalo sumokėti Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatuose (toliau – Nuostatai) nustatyta tvarka.

2. Pagrindinės sąvokos:

2.1. atliekų turėtojas – atliekų darytojas arba asmuo, turintis atliekų;

2.2. komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) atliekos ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;

2.3. komunalinių atliekų tvarkymo paslaugaviešoji paslauga, apimanti komunalinių atliekų surinkimą, vežimą, naudojimą, šalinimą, šių veiklų organizavimą, stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą;

2.4. komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius – Savivaldybės įsteigtas juridinis asmuo, Savivaldybės pavedimu atliekantis komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas ir (ar) teikiantis atliekų tvarkymo paslaugas;

2.5. paslaugos teikėjas – atliekų tvarkytojas, vykdantis komunalinių atliekų surinkimą ir pervežimą šalinti sąvartyne;

2.6. vietinės rinkliavos mokėtojai – nekilnojamojo turto objektų, kurių rūšių sąrašą nustato Aplinkos ministerija, savininkai arba nekilnojamąjį turtą valdantys, naudojantys ir disponuojantys juo asmenys;

2.7. žemės ūkio veiklaveikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą, apdorojimą ir sandėliavimą, savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimą, maisto produktų gamybą ir šių produktų realizavimą, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikimą. Žemės ūkio veikla nelaikoma maisto produktų gamyba iš ne savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų ir šių produktų realizavimas;

2.8. kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

II SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

3. Vietinės rinkliavos mokėtojams nustatoma dvinarė vietinė rinkliava, susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios rinkliavos dedamųjų (1 priedas):

3.1. pastoviąją rinkliavos dedamąją dalį moka visi vietinės rinkliavos mokėtojai, išskyrus mokėtojus, kuriems vietinė rinkliava neskaičiuojama.

3.2. kintamąją rinkliavos dedamąją moka vietinės rinkliavos mokėtojai, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga, išskyrus mokėtojus, kurie nurodyti 37 punkte.

4. Pastatai, kurie naudojami žemės ūkio veikloje, nepriklausomai nuo pastatų paskirties, apmokestinami pagal 1 priedo 13 punktą. Pastatų savininkai pateikia nustatytos formos deklaraciją apie žemės ūkio veikloje naudojamas patalpas (2 priedas).

5. Jeigu vykdoma veikla nesutampa su registruoto nekilnojamojo turto paskirtimi, pastatų savininkas pateikia nustatytos formos deklaraciją (2 priedas). Tokiu atveju vietinės rinkliavos mokestis skaičiuojamas pagal vykdomą veiklą.

6. Už vietinės rinkliavos mokėjimą laiku ir pateiktos informacijos, kuri reikalinga vietinei rinkliavai apskaičiuoti, teisingumą atsakingi rinkliavos mokėtojai.

7. Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali tikslinti vietinės rinkliavos dydžius, atsižvelgdama į faktiškas paslaugų teikimo išlaidas, atliekų kiekius ir kartą per metus indeksuoti vietinės rinkliavos dydį, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

 

III SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS ADMINISTRAVIMAS

 

8. Vietinę rinkliavą administruoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius, vykdantis šias vietinės rinkliavos administravimo procedūras: vietinės rinkliavos mokėtojų registro (toliau – registras) tvarkymą, vietinės rinkliavos apskaičiavimą, vietinės rinkliavos surinkimo organizavimą ir apskaitą, vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę, atliekų turėtojų – vietinės rinkliavos mokėtojų švietimą.

9. Registrą sukuria komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius iš Savivaldybės administracijos ir kitų subjektų gaudamas informaciją, reikalingą registrui ir vietinei rinkliavai administruoti.

10. Savivaldybės administracijos ar komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus prašymu papildomus duomenis turi pateikti visi komunalinių atliekų turėtojai, jeigu šie duomenys būtini vietinės rinkliavos mokėtojų registravimui organizuoti ir tvarkyti.

11. Registrui būtini duomenys renkami, tvarkomi, saugomi ir naudojami laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

 

IV SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

12. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą apskaitą vykdo komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius. Rinkliavos lėšoms surinkti atidaroma speciali sąskaita. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius surinktas lėšas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį perveda į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos sąskaitą LT694010043400050027, esančią Luminor Bank AS banke (toliau sąskaita). Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius kiekvienais metais, pagal sausio 1 d. gyventojų registro duomenis parengia mokėjimo pranešimą apie apskaičiuotas mokėtinas vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą įmokas už kalendorinius metus, išdėstydamas juos pagal ketvirčius ir pagal gyventojų registro bazėje arba Savivaldybės administracijos pateiktame sąraše (apie asmenis kurie įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų sąrašus) nurodytus adresus arba kitą žinomą adresą, iki vasario 1 d. pateikia kiekvienam vietinės rinkliavos mokėtojui. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą įmokos kodas – 5716.

13. Nustatyto dydžio vietinė rinkliava mokama už einamąjį ketvirtį ne vėliau kaip iki to ketvirčio paskutinės dienos pervedant pinigus į nurodytą sąskaitą.

14. Vietinės rinkliavos mokėtojai gauna mokėjimo kvitą-pranešimą, kuriame privalomai nurodomas įmokos kodas (5716) ir laikotarpis, už kurį mokama vietinė rinkliava. Vietinę rinkliavą galima sumokėti ir už metus, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui išdavus atitinkamą mokėjimo kvitą-pranešimą. Vietinės rinkliavos mokėtojui, sumokėjusiam vietinę rinkliavą už visus metus, ji einamaisiais metais bus perskaičiuojama, jei rinkliava bus patikslinta Savivaldybės tarybos sprendimu. Kitiems mokėtojams perskaičiuotos vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimai siunčiami nustatyta tvarka pakartotinai.

15. Vietinės rinkliavos mokėtojai, pasikeitus Nuostatų 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytiems vietinės rinkliavos apskaičiavimo kriterijams, pateikia duomenis komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius vietinę rinkliavą pagal naujai pateiktus duomenis pradeda skaičiuoti kitą ketvirtį po informacijos gavimo dienos.

16. Savivaldybės administracijos skyrius, atsakingas už Savivaldybės teritorijos gyventojų sąrašų sudarymą, ir atitinkamos seniūnijos seniūnas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 10 d. patikslina gyventojų sąrašus.

17. Juridiniai asmenys, įregistravusieji nekilnojamąjį turtą, ir fiziniai asmenys, įregistravusieji komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, kiekvienais metais deklaruoja vietinės rinkliavos nustatymo kriterijus ir pateikia juos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui iki einamųjų metų sausio 15 d.

 

V SKYRIUS

DELSPINIGIŲ DYDIS, JŲ APSKAIČIAVIMO, MOKĖJIMO TVARKA IR ATLEIDIMO NUO DELSPINIGIŲ ATVEJAI

 

18. Delspinigiai skaičiuojami už nesumokėtą arba pavėluotai į komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus rinkliavos lėšoms surinkti atidarytą sąskaitą, sumokėtą vietinės rinkliavos įmoką.

19. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai vietinės rinkliavos įmoka turėjo būti sumokėta į komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus rinkliavos lėšoms surinkti atidarytą sąskaitą.

20. Praleidus  vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą sumokėjimo terminą, už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną mokami 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas.

21. Rinkliavos mokėtojas atleidžiamas nuo delspinigių mokėjimo:

21.1. Jeigu komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui įrodo, kad negalėjo laiku sumokėti vietinės rinkliavos įmokos dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo jo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti.

21.2. Kai teisės aktų nustatyta tvarka mokestinė prievolė pasibaigia (pvz., priverstinai išieškoma mokestinė nepriemoka, fizinis asmuo mirė ir kt.)

 

VI SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS GRĄŽINIMAS

 

22. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius atlieka sumokėtos vietinės rinkliavos arba jos dalies ir vietinės rinkliavos permokos grąžinimą kaip tai numatyta šiuose Nuostatuose.

23. Vietinės rinkliavos permoka, gavus raštišką vietinės rinkliavos mokėtojo prašymą, užskaitoma kaip įmoka už būsimą atsiskaitymo laikotarpį arba jam grąžinama per 30 dienų nuo prašymo pateikimo datos. Permoką grąžina komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius.

24. Prašymas dėl rinkliavos ar jos permokos grąžinimo komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui turi būti pateiktas per vienerius kalendorinius metus nuo grąžinti prašomos rinkliavos  sumokėjimo datos.

25. Tais atvejais, kai tokio prašymo nėra arba jis pateiktas pasibaigus kalendoriniams metams, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius vietinės rinkliavos permoką užskaito kaip įmoką už būsimąjį atsiskaitymo laikotarpį ir už visus vietinės rinkliavos mokėtojo nekilnojamo turto objektus.

26. Grąžintina per praeitą mokestinį laikotarpį sumokėtos vietinės rinkliavos dalis, neviršijanti 30 procentų tam mokestiniam laikotarpiui taikomo patvirtinto kintamosios vietinės rinkliavos dalies dydžio, apskaičiuojama iš ateinančio mokestinio laikotarpio priskaičiuotos vietinės rinkliavos sumos atėmus grąžintiną vietinės rinkliavos dalį, kai komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, suteikta per tą patį mokestinį laikotarpį neatitiko bent vienos iš šių tokios paslaugos teikimo sąlygų:

26.1. mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslauga buvo teikiama nesilaikant mišrių komunalinių atliekų viešai skelbiamo išvežimo grafiko;

26.2. vietinės rinkliavos mokėtojui neužtikrinama galimybė naudotis mišrių komunalinių atliekų konteineriu per 10 darbo dienų nuo atitinkamo jo prašymo pateikimo komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui dienos.

27. Grąžintina vietinės rinkliavos suma apskaičiuojama atsižvelgiant į atitinkamą  komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sąlygų pažeidimų per atitinkamą mokestinį laikotarpį skaičių. Paslaugos teikimo sąlygų pažeidimas mažina to vietine rinkliava apmokestinamo nekilnojamojo turto objekto metinės vietinės rinkliavos kintamąją dalį 0,5 Eur, tačiau bendra mažintina arba grąžintina vietinės rinkliavos suma negali viršyti šiame punkte apskaičiuojamo dydžio.

28. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius, gavęs vietinės rinkliavos mokėtojo, kuris yra laiku sumokėjęs vietinę rinkliavą, bet visais atvejais ne mažiau kaip pastoviąją vietinės rinkliavos dalį, pranešimą apie komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sąlygų pažeidimą, atlieka minėtos paslaugos teikimo sąlygos vertinimą, o nustatęs jos pažeidimą, apskaičiuoja mažintiną vietinės rinkliavos dydį, vadovaudamasis šiame skyriuje nustatytomis taisyklėmis, ir nurodo jį einamojo mokestinio laikotarpio pranešime, siunčiamame vietinės rinkliavos mokėtojui nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais.

29. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius nagrinėja vietinės rinkliavos mokėtojo  pranešimą apie komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sąlygų pažeidimą, jeigu šis pranešimas yra pateiktas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sąlygų pažeidimo dienos. 

30. Tais atvejais, kai vietinės rinkliavos mokėtojas, turintis teisę į vietinės rinkliavos už praeitus metus perskaičiavimą dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sąlygų pažeidimų, įvykdytų tais pačiais metais, einamųjų metų sausio 1 dieną neturi vietinės rinkliavos mokėtojo statuso ir netenka prievolės mokėti vietinę rinkliavą už tą patį apmokestinamą nekilnojamo turto objektą per einamuosius metus, grąžintina vietinės rinkliavos dalis grąžinama šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 10 darbo dienų tokiam vietinės rinkliavos mokėtojui pateikus prašymą komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui.

 

VII SKYRIUS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SĄLYGOS

 

31. Komunalinių atliekų naudojimą ir (ar ) šalinimą vykdantys atliekų tvarkytojai turi turėti leidimą vykdyti šią veiklą.

32. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sąlygas pagal teisės aktų ir sudarytų atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo sutarčių reikalavimus užtikrina atliekų tvarkytojai.

33. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sąlygos taikomos komunalinių atliekų surinkimui, vežimui ir yra privalomi visiems komunalinių atliekų surinkimą ir vežimą vykdantiems asmenims.  Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sąlygų priežiūrą ir kontrolę vykdo komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius.

 

VIII SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS NAUDOJIMAS

 

34. Vietinės rinkliavos lėšos gali būti naudojamos atliekų tvarkymo sistemos organizavimo, plėtojimo ir eksploatavimo išlaidoms, atliekų surinkimo ir transportavimo, šalinimo, infrastruktūros plėtimo bei kitoms su atliekų tvarkymu susijusioms išlaidoms, kurias sudaro:

34.1. mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo, įskaitant perkrovimo įrenginių eksploatavimą, išlaidos;

34.2. mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) komunalinių atliekų apdorojimo ir šalinimo išlaidos, įskaitant mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis komunalinėmis atliekomis, sąvartynų eksploatavimo išlaidos, įskaitant atidėjinius sąvartynui uždaryti, rekultivuoti ir prižiūrėti po uždarymo;

34.3. į mišrias komunalines atliekas patekusių antrinių žaliavų atskyrimo nuo mišrių komunalinių atliekų ir kitos tvarkymo išlaidos, išskyrus tas išlaidas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka apmoka gamintojai ir importuotojai;

34.4. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo išlaidos, išskyrus tas išlaidas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai;

34.5. į komunalines atliekas patekusių pavojingų buitinių (buityje susidarančių) atliekų, didelių gabaritų atliekų, buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo apvažiavimo būdu ir tvarkymo išlaidos, išskyrus tas atliekų tvarkymo išlaidas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai;

34.6. biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo išlaidos;

34.7. kompostavimo aikštelių eksploatavimo išlaidos;

34.8. kitų komunalinių atliekų (maisto atliekų, tekstilės atliekų ir kitų) rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo išlaidos;

34.9. netinkamų eksploatuoti uždarytų sąvartynų priežiūros po uždarymo išlaidos;

34.10. komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo išlaidos;

34.11. visuomenės švietimo ir informavimo komunalinių atliekų tvarkymo klausimais išlaidos, išskyrus tas visuomenės švietimo ir informavimo išlaidas, kurias apmoka gamintojai ir importuotojai Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka;

34.12. komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo išlaidos (pavyzdžiui, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus darbuotojų atlyginimų, biuro eksploatavimo, kuro, įmokos apskaičiavimo, sąskaitų išrašymo, įmokų surinkimo sąnaudos);

34.13. į būtinąsias sąnaudas įtraukiamos sistemos administratoriaus apskaičiuotos sąnaudos, turėtos organizuojant komunalinių atliekų tvarkymą regioniniu principu, kai komunalinių atliekų tvarkymas Savivaldybėje organizuojamas šiuo būdu.

 

IX SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS

 

35. Vietinė rinkliava neskaičiuojama juridiniams asmenims, įregistravusiems nekilnojamąjį turtą, fiziniams asmenims, įregistravusiems komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, ir juridiniams asmenims, kurie vykdo komercinę veiklą Kupiškio rajone, tačiau neturi užregistruoto nekilnojamojo turto, jeigu:

35.1. laikinai nevykdo veiklos ir komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui pateikia tai patvirtinančias pažymas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, galiojančias 12 mėnesių;

35.2. individualioje įmonėje dirba tik jos savininkas (nėra samdomų darbuotojų) ir veikla vykdoma ne biuro patalpose;

35.3. pateikia nustatytos formos deklaraciją (galiojančią 12 mėnesių) apie ūkinėje veikloje nenaudojamas patalpas (3 priedas);

35.4. juridinis asmuo yra likviduotas, bankrutavęs arba vykdoma bankroto procedūra;

35.5. asmeniui, kuriam priskaičiuota vietinės rinkliavos metinė mokesčio suma neviršija 2 eurų;

35.6. asmuo, Savivaldybės teritorijoje valdantis, naudojantis, disponuojantis netinkamu naudoti (avarinės būklės) ar fiziškai sunaikintu nekilnojamojo turto objektu, pristatęs:

35.6.1. Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos pažymą ar jos kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu pastatas yra sudegęs;

35.6.2. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus išduotą pažymą ar jos kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu pastatas yra fiziškai sunaikintas (nugriautas);

35.7. pagalbinėms patalpoms, tokioms kaip: kompresorinė, siurblinė, transformatorinė, hidroelektrinė, boilerinė, elektros pastotė, kurios naudojamos pagal paskirtį.

36. Gausioms šeimoms (auginančioms 3 ir daugiau vaikų) vietinės rinkliavos mokestis už trečią ir kiekvieną kitą vaiką neskaičiuojamas iki 18 metų ir vyresnius, jeigu jie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose.

37. Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji neskaičiuojama:

37.1. gyvenamųjų patalpų savininkams arba jų nuomininkams už laikinai negyvenusius patalpose asmenis, jeigu gyvenamųjų patalpų savininkai arba nuomininkai komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui pateikia atitinkamų institucijų, seniūnijų arba Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirto asmens išduotas pažymas, patvirtinančias, kad:

37.1.1. asmenys gydosi stacionariose sveikatos priežiūros įstaigose, atlieka laisvės atėmimo bausmę, laikomi kardomojo kalinimo vietose ne trumpiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

37.1.2. asmenys yra išvykę mokytis į dienines studijas (bendrojo lavinimo mokyklas, profesinio mokymo įstaigas, aukštesniąsias mokyklas (kolegijas), aukštąsias mokyklas). Ši lengvata nustatoma tik tuo atveju, jeigu mokymosi procesas organizuojamas kontaktiniu būdu.

37.1.3. asmenys atlieka privalomąją karo tarnybą arba alternatyviąją tarnybą;

37.1.4. asmenys yra išvykę į užsienį – mokytis, stažuotis, dirbti, į komandiruotę, taip pat įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais – ne trumpiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus (studijų sutartis, darbo sutartis ir pan.).

37.2. Savivaldybės tarybos sprendimu;

37.3. asmenims, negyvenantiems pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, pateikus dokumentus, įrodančius, kad komunalinės atliekos iš jų surenkamos pagal faktinę gyvenamąją vietą;

37.4. asmenims, netekusiems 75–100 procentų darbingumo;

37.5. asmenims, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

37.6. vaikams, kuriems nustatyta sunki negalia;

37.7. asmenims, gyvenantiems vienkiemiuose toliau nei 1 km nuo atliekų surinkimo aikštelės, kai nėra galimybės paimti individualaus konteinerio (pagal seniūnų pateiktus sąrašus).

38. Pažymos dėl lengvatų taikymo galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo išdavimo datos. Pasibaigus pažymos galiojimo laikui ir atliekų turėtojui nepristačius kitos, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius vietinę rinkliavą pradeda skaičiuoti pagal pirminius registro duomenis.

39. Asmenys, pasinaudoję Nuostatų 35.3 papunktyje nustatyta lengvata ir kurie pateikia 2–3 prieduose esančias deklaracijas, turi leisti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtam asmeniui vykdyti patikras nekilnojamojo turto objektuose ir tikrinti, ar pateikti duomenys yra teisingi. Nustačius, kad pateikti neteisingi duomenys, asmenys privalo sumokėti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nepriemokas.

40. Esant galimybei pasinaudoti keliomis lengvatomis, gali būti taikoma tik viena pasirinkta lengvata.

41. Lengvatos kompensuojamos iš Savivaldybės biudžeto Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ VIETINĖS RINKLIAVOS NEMOKĖJIMĄ

 

42. Vietinės rinkliavos mokėtojas, Nuostatuose nustatytu laiku nesumokantis vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą, pažeidžia  atliekų tvarkymo taisykles ir atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą.

43. Vietinės rinkliavos mokėtojams nemokant vietinės rinkliavos, rinkliava išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

 

XI SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

44. Vietinės rinkliavos mokėtojai turi teisę susipažinti su duomenimis apie juos, kurie nurodyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus registre.

45. Komunalinių atliekų turėtojai ir vietinės rinkliavos mokėtojai, pateikę patvirtinančius dokumentus (išrašą iš Nekilnojamojo turto registro), turi teisę:

45.1. reikalauti iš komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus pakeisti ar patikslinti duomenis registre, jei tokie duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs;

45.2. reikalauti perskaičiuoti netinkamai apskaičiuotas vietinės rinkliavos įmokas.

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

46. Vietinės rinkliavos rinkimą koordinuoja Savivaldybės administracijos direktorius ir jo įgalioti asmenys. Lėšų panaudojimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

47. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius kiekvienam mėnesiui pasibaigus informaciją apie rinkliavos rinkimą pateikia Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytais terminais ir tvarka.

48. Už rinkliavą gautos pajamos apskaitomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d.  įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“.

49. Savivaldybės vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, neaprašyti šiuose Nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais vietinių rinkliavų administravimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

 

____________________

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės vietinės

rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą

iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

1 priedas

 

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TURĖTOJAMS IR VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJAMS LENTELĖ

 

Eil.

Nekilnojamojo turto paskirtis

Paskirties apibūdinimas

Vietinės rinkliavos dydžio parametras

Vietinės rinkliavos pastovioji dalis,

Eur / metams

Vietinės rinkliavos kintamoji dalis, Eur

 

Bendro naudojimo konteineriai

Turto objektui priskirti individualūs konteineriai

 

Kintamas parametras

Rinkliavos dydis

Eur / metams

Kintamasis parametras konteinerio dydis m³

Rinkliavos  dydis konteinerio ištuštinimui

Eur / mėnesiui

 

1

2

3

4

5

7

8

9

 

1.

Gyvenamosios paskirties pastatai (fiziniams asmenims)

Butų, individualių namų gyventojams

gyventojui/metus

22,13

gyventojui/metus

9,65

0,12-0,24

0,80

 

2.

Administracinės ir specialiosios paskirties pastatai

Pastatai, skirti administraciniams tikslams (valstybės ir savivaldybės įstaigos, bankai, policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, biurai, kontoros ir kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai)

100 kv. m/metus

42,15

100 kv. m/metus

18,06

0,12; 0,14; 0,24; 0,26; 0,77; 1,1

0,12 m³

1,05

 

0,14 m³

1,22

 

0,24 m³

2,09

 

0,26 m³

2,26

 

0,77 m³

6,71

 

1,1 m³

9,68

 

3.

Gamybos ir pramonės paskirties pastatai

Pastatai, skirti gamybai (siuvimo įmonės, mechaninės ir stalių dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės ir kt.)

100 kv. m/metus (iki 2000 kv. m)

53,95

100 kv. m/metus (iki 2000 kv. m)

23,12

0,12; 0,14; 0,24; 0,26; 0,77; 1,1

0,12 m³

1,05

 

0,14 m³

1,22

 

0,24 m³

2,09

 

0,26 m³

2,26

 

0,77 m³

6,71

 

1,1 m³

9,68

 

4.

Garažų paskirties pastatai (juridinių asmenų)

Įmonių, įstaigų ir organizacijų garažai, skirti transporto priemonėms saugoti

100 kv. m/metus

13,22

100 kv. m/metus

5,67

0,12; 0,14; 0,24; 0,26; 0,77; 1,1

0,12 m³

1,05

 

0,14 m³

1,22

 

0,24 m³

2,09

 

0,26 m³

2,26

 

0,77 m³

6,71

 

1,1 m³

9,68

 

5.

Gyvenamosios paskirties pastatai (juridiniams asmenims)

Gyvenamųjų pastatų dalis, naudojama individualiai ir kitai veiklai vykdyti

100 kv. m/metus

53,95

100 kv. m/metus

23,12

0,12; 0,14; 0,24; 0,26; 0,77; 1,1

0,12 m³

1,05

 

0,14 m³

1,22

 

0,24 m³

2,09

 

0,26 m³

2,26

 

0,77 m³

6,71

 

1,1 m³

9,68

 

6.

Mokslo, kultūros, sporto ir poilsio paskirties pastatai

Pastatai, skirti švietimo ir mokslo reikmėms, kultūros ir sporto reikmėms bei viešiems pramoginiams  renginiams (bendrojo lavinimo, menų ir profesinės mokyklos, vaikų darželiai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, muziejai, sporto salės ir kt.)

100 kv. m/metus

13,49

100 kv. m/metus

5,78

0,12; 0,14; 0,24; 0,26; 0,77; 1,1

0,12 m³

1,05

 

0,14 m³

1,22

 

0,24 m³

2,09

 

0,26 m³

2,26

 

0,77 m³

6,71

 

1,1 m³

9,68

 

7.

Sveikatos priežiūros paskirties pastatai

Pastatai, skirti sveikatos priežiūrai (poliklinika, ligoninė, medicinos punktai, ambulatorijos, stomatologijos kab. ir kt.)

100 kv. m/metus

40,46

100 kv. m/metus

17,34

0,12; 0,14; 0,24; 0,26; 0,77; 1,1

0,12 m³

1,05

 

0,14 m³

1,22

 

0,24 m³

2,09

 

0,26 m³

2,26

 

0,77 m³

6,71

 

1,1 m³

9,68

 

8.

Paslaugų paskirties pastatai

Pastatai, skirti paslaugoms teikti (grožio salonai, pirtys, autoservisai, laidojimo namai ir kt.)

 

 

100 kv. m/metus

78,23

100 kv. m/metus

33,53

0,12; 0,14; 0,24; 0,26; 0,77; 1,1

0,12 m³

1,05

 

0,14 m³

1,22

 

0,24 m³

2,09

 

0,26 m³

2,26

 

0,77 m³

6,71

 

1,1 m³

9,68

 

9.

Prekybos paskirties pastatai

Pastatai, skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, vaistinės, turgavietės, degalinės ir kt.)

100 kv. m/metus

132,18

100 kv. m/metus

56,65

0,12; 0,14; 0,24; 0,26; 0,77; 1,1

0,12 m³

1,05

 

0,14 m³

1,22

 

0,24 m³

2,09

 

0,26 m³

2,26

 

0,77 m³

6,71

 

1,1 m³

9,68

 

10.

Viešbučių paskirties pastatai

Pastatai, skirti trumpalaikiam apgyvendinimui

100 kv. m/metus

78,3

100 kv. m/metus

34,86

0,12; 0,14; 0,24; 0,26; 0,77; 1,1

0,12 m³

1,05

 

0,14 m³

1,22

 

0,24 m³

2,09

 

0,26 m³

2,26

 

0,77 m³

6,71

 

1,1 m³

9,68

 

11.

Viešojo maitinimo paskirties pastatai

Pastatai, skirti žmonėms maitinti (valgyklos, kavinės, barai ir kt.)

100 kv. m/metus

91,72

100 kv. m/metus

39,31

0,12; 0,14; 0,24; 0,26; 0,77; 1,1

0,12 m³

1,05

 

0,14 m³

1,22

 

0,24 m³

2,09

 

0,26 m³

2,26

 

0,77 m³

6,71

 

1,1 m³

9,68

 

12.

Transporto ir sandėliavimo  paskirties pastatai

Pastatai, skirti ką nors laikyti ir transportuoti (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai ir kiti pastatai, skirti produkcijos laikymui)

100 kv. m/metus

13,22

100 kv. m/metus

5,67

0,12; 0,14; 0,24; 0,26; 0,77; 1,1

0,12 m³

1,05

 

0,14 m³

1,22

 

0,24 m³

2,09

 

0,26 m³

2,26

 

0,77 m³

6,71

 

1,1 m³

9,68

 

13.

Kitos paskirties pastatai

Pastatai, skirti pagalbinio ūkio veiklai vykdyti (akumuliatorinės, sargybos postai, boilerinės ir kt.) ir žemės ūkio paskirties pastatai

100 kv. m/metus (iki 2000 kv. m)

13,49

100 kv. m/metus (iki 2000 kv. m)

5,78

0,12; 0,14; 0,24; 0,26; 0,77; 1,1

0,12 m³

1,05

 

0,14 m³

1,22

 

0,24 m³

2,09

 

0,26 m³

2,26

 

0,77 m³

6,71

 

1,1 m³

9,68

 

14.

Turgavietės

Turgavietės, kuriose vykdoma lauko prekyba

ha/metus

51,30

ha/metus

23,24

0,12; 0,14; 0,24; 0,26; 0,77; 1,1

0,12 m³

1,05

 

0,14 m³

1,22

 

0,24 m³

2,09

 

0,26 m³

2,26

 

0,77 m³

6,71

 

1,1 m³

9,68

 

15.

Garažai (fizinių asmenų) ir sodų bendrijos

Garažai, esantys garažų bendrijose ir kiti (išskyrus garažus individualių namų valdose) ir sodai, esantys sodų bendrijose

vnt./metus

4

vnt./metus

2,02

0,12; 0,14; 0,24; 0,26; 0,77; 1,1

0,12 m³

1,05

 

0,14 m³

1,22

 

0,24 m³

2,09

 

0,26 m³

2,26

 

0,77 m³

6,71

 

1,1 m³

9,68

 

*Gyventojams, kurie naudojasi individualiais konteineriais: pastovioji dalis skaičiuojama – pagal gyventojų skaičių, kintamoji dalis – pagal naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį, bet ne mažiau kaip 1 kartą per mėnesį 1 gyventojui.                                                                                      

**Turto savininkams, kurie naudojasi individualiais konteineriais: pastovioji dalis skaičiuojama – pagal nekilnojamojo turto plotą 100 m², kintamoji dalis – pagal naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį.                                                                                       

***Gyventojams, kurie naudojasi bendrais konteineriais: pastovioji dalis ir kintamoji dalis skaičiuojamos pagal gyventojų skaičių.    

**** Turto savininkams, kurie naudojasi bendrais konteineriais: pastovioji dalis ir kintamoji dalis skaičiuojamos – pagal nekilnojamojo turto plotą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

____________________________

 

Kupiškio rajono savivaldybės vietinės

rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą

iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

2 priedas

________________________________________________________________________________

(atliekų turėtojas: įmonės pavadinimas / vardas ir pavardė, įmonės kodas, adresas, telefonas)

 

..........................METAIS NAUDOJAMŲ PATALPŲ

DEKLARACIJA

 

_________________________

(dokumento sudarymo data)

 

_________________________

(sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto adresas

Unikalus nekilnojamojo turto Nr.

Nekilnojamojo turto paskirtis

Žemės ūkio veikla*

Nekilnojamojo turto plotas

(kv. m)

Vykdoma veikla nekilnojamame turte

Vykdomos veiklos užimamas plotas (kv. m)

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* pildoma jeigu taikomas Nuostatų 4 punktas.

 

PATVIRTINU, kad deklaracijoje pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka faktines aplinkybes. Duomenims pasikeitus, pažadu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų, raštu pranešti apie pasikeitimus. Leidžiu Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtiems specialistams vykdyti patikras nekilnojamojo turto objektuose.

 

__________________________________________           A. V.

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

 

SUDERINTA

__________________________________

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas, data )                          A. V.

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės vietinės

rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą

iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

3 priedas

 

________________________________________________________________________________

(atliekų turėtojas: įmonės pavadinimas / vardas ir pavardė, įmonės kodas, adresas, telefonas)

 

 

 

ŪKINEI VEIKLAI ..........................METAIS NENAUDOJAMŲ PATALPŲ

DEKLARACIJA

 

_________________________

(dokumento sudarymo data)

 

_________________________

(sudarymo vieta)

 

 

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto adresas

Unikalus nekilnojamojo turto Nr.

Nenaudojamas plotas

(kv. m)

Pastabos

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINU, kad deklaracijoje pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka faktines aplinkybes. Duomenims pasikeitus, pažadu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų, raštu pranešti apie pasikeitimus. Leidžiu Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtiems specialistams vykdyti patikras nekilnojamojo turto objektuose.

 

 

__________________________________________           A. V.

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

 

 

 

Esu informuotas(a), kad nenaudojamų patalpų deklaraciją kitiems 20____ metams turiu pristatyti iki 20_____ gruodžio 31 d.

 

 

SUDERINTA

 

__________________________________

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas, data )                          A. V.