VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. sausio 6 d. Nr. N-1 (190)

Vilnius

 

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:

1. Patvirtinti lietuvių kalbos rašybos taisykles – leidinį „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“ (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 58 „Dėl leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ su visais papildymais ir pakeitimais;

2.2. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ su visais papildymais ir pakeitimais.

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                          Audrys Antanaitis