LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2018 M. RUGPJŪČIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 3D-585DĖL PAGALBOS TEIKIMO KIAULIŲ LAIKYTOJAMS UŽ BIOLOGINIO SAUGUMO PRIEMONIŲ REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 19 d. Nr. 3D-196

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymą Nr. 3D-585 „Dėl Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą taisyklių patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu preambulės pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 11.2 ir 12.1 papunkčiais,“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą taisykles:

2.1. pakeičiu 5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.3. 2019 m. paskutinį ketvirtį ir iki paraiškos pateikimo dienos laiko nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (toliau – CDB) (informacija apie laikomų kiaulių skaičių turi būti atnaujinama kiekvieną ketvirtį);“;

2.2.    pakeičiu 5.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.5.  jei gavo pagalbą pagal šią priemonę 2018 m. ir (arba) 2019 m., bet ne daugiau kaip 9 punkte nurodytą pagalbos sumą, paraiškoje gali numatyti įsigyti kitas biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas priemones (išskyrus šių taisyklių 7.7 ir 7.8 papunkčiuose išvardytas priemones ir 7.5 papunktyje nurodytas plovimo, valymo, dezinfekcijos priemones).“;

2.3. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7.   Pagalba pagal taisykles gali būti teikiama, kai įsigyjamos šios biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos priemonės:

7.1.      tvora, skirta kiaulių laikymo vietai aptverti (segmentinės tvoros, tinklinės tvoros, tvoros stulpai, tvorų tvirtinimo detalės ir kt. tvorų įrengimui reikalingos priemonės);

7.2.      vartai, skirti patekti į kiaulių laikymo vietą (vartai, vartų tvirtinimo detalės ir kt. vartų įrengimui reikalingos priemonės);

7.3.      pašarų terminio apdorojimo įranga;

7.4.      dezinfekciniai barjerai asmenims ir (ar) transporto priemonėms;

7.5.      plovimo, valymo, dezinfekcijos įranga ir priemonės;

7.6.      konteineriai, skirti laikyti gaišenoms;

7.7.      priemonės nuo graužikų, vabzdžių ir kitų kenkėjų (pvz., insekticidinės lempos, tinkleliai, graužikų naikinimo priemonės);

7.8.    asmens higienos priemonės (vienkartiniai ar daugkartinio naudojimo darbo rūbai ir avalynė) ir kt.;

7.9. asmenų persirengimo patalpų įranga (dušai, rūbų spintos, skalbyklų įranga). Šios išlaidos kompensuojamos tik kiaulių laikytojams, laikantiems daugiau nei 10 kiaulių arba bent 1 paršavedę su prieaugliu arba be prieauglio.

Įsigytos biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos priemonės turi būti pradėtos naudoti / įrengtos ne vėliau, kaip per 2 mėnesius nuo įsigijimo.“;

2.4. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Tinkamos finansuoti yra išlaidos, patirtos nuo 2020 m. sausio 1 d. iki paraiškų pateikimo dienos.“;

2.5. pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Pareiškėjas turi įsipareigoti neparduoti ar kitaip neperduoti kitam asmeniui biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių, kurių įsigijimui pagal šias taisykles skiriama pagalba, vienus metus nuo įsigijimo ir patikros vietoje metu parodyti jas (išskyrus šių taisyklių 7.7 ir 7.8 papunkčiuose išvardytas priemones ir 7.5 papunktyje nurodytas plovimo, valymo, dezinfekcijos priemones) Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) darbuotojams.“;

 

 

 

2.6.    pakeičiu 21.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.6. ar gavo pagalbą pagal šią priemonę 2018 m. ir (arba) 2019 m., bet ne daugiau kaip 9 punkte nurodytą pagalbos sumą, ir paraiškoje yra numatęs įsigyti kitas biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas priemones (išskyrus šių taisyklių 7.7 ir 7.8 papunkčiuose išvardytas ir 7.5 papunktyje nurodytas plovimo, valymo, dezinfekcijos priemones).“;

2.7.                   pakeičiu 29.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.2. jei patikros vietoje metu Agentūros darbuotojams neparodomos visos biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos paraiškoje nurodytos priemonės (išskyrus šių taisyklių 7.7 ir 7.8 papunkčiuose išvardytas ir 7.5 papunktyje nurodytas plovimo, valymo, dezinfekcijos priemones), kurių įsigijimui pagal šias taisykles buvo skirta pagalba. Pagalbos gavėjas privalo grąžinti pagalbą tik už tas biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas priemones, kurių patikros vietoje metu nerandama ar jos nepradėtos naudoti / neįrengtos per 2 mėnesius nuo įsigijimo;“;

2.8.                   pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras Andrius Palionis

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2020-02-27 raštu Nr. (9.8E-35)6V-287

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2020-03-10 raštu Nr. (18)-SD-186

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

2020-03-04 raštu Nr. B6-(1.19)-679