LIETUVOS RESPUBLIKOS

2014 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMAS

 

2013 m. gruodžio 17 d. Nr. XII-684

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos 2014 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų, išlaidų ir lėšų likučio patvirtinimas

Patvirtinti Lietuvos Respublikos 2014 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą – 4 425 052 tūkst. litų pajamų ir 4 425 052 tūkst. litų išlaidų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apyvartos lėšų likutį – 20 000 tūkst. litų pagal 2014 m. sausio 1 d. ir 20 000 tūkst. litų pagal 2014 m. gruodžio 31 d. būklę ir numatomą 2014 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervą – 272 038 tūkst. litų (priedėlis).

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                              DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

 

Lietuvos Respublikos

2014 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo

priedėlis

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2014 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETAS

 

Kodas

Straipsnio pavadinimas

Suma,

tūkst. Lt

Lėšų likutis pagal 2014 m. sausio 1 d. būklę,

iš jų:

292 038

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apyvartos lėšų likutis

20 000

Numatomas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervas

272 038

PAJAMOS

01

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos

2 917 121

02

Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos

63 831

03

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įmokos ir asignavimai,

iš jų:

1 396 749

03 01

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įmokos už apdraustuosius, draudžiamus valstybės lėšomis

1 355 689

03 02

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai

41 060

04

Institucijų, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą, veiklos pajamos

1 620

05

Savanoriškos asmenų įmokos

6 015

06

Išieškomos ar grąžinamos lėšos už Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą

7 093

07

Kitos pajamos

32 623

Iš viso pajamų

4 425 052

Iš viso

4 717 090

IŠLAIDOS

01

Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

3 132 851

02

Vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms

826 873

03

Medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui

134 861

04

Ortopedijos techninėms priemonėms,

iš jų:

50 000

– neapibrėžtiems įsipareigojimams padengti

15 000

05

Sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms

219 771

06

Privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidoms,

iš jų:

47 569

– darbo užmokesčiui

18 912

– ilgalaikiam turtui įsigyti

11 039

 

07

Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudoms, susidarančioms dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų surinkimo ir pervedimo į Privalomojo sveikatos draudimo fondą, kompensuoti

13 127

08

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervas

0

Iš viso išlaidų

4 425 052

Lėšų likutis pagal 2014 m. gruodžio 31 d. būklę,

iš jų:

292 038

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apyvartos lėšų likutis

20 000

Numatomas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo lėšų likutis

272 038

Iš viso

4 717 090