LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. V-1197 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ IR ĮSKAITŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2020 m. spalio 2 d. Nr. V-1490

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. V-1197 „Dėl brandos egzaminų ir įskaitų programų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programa, Lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems brandos egzamino programa, Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programa, Baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių gimtųjų kalbų brandos egzamino programa, Biologijos brandos egzamino programa, Chemijos brandos egzamino programa, Fizikos brandos egzamino programa, Matematikos brandos egzamino programa, Istorijos brandos egzamino programa, Geografijos brandos egzamino programa, Informacinių technologijų brandos egzamino programa, Menų brandos egzamino programa ir Technologijų brandos egzamino programa nauja redakcija nedėstomos):

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL BRANDOS EGZAMINŲ PROGRAMŲ IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 38 straipsnio 4 dalimi, 

t v i r t i n u pridedamas:

1. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programą;

2. Lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems brandos egzamino programą;

3. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programą;

4. Baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių gimtųjų kalbų brandos egzamino programą;

5. Biologijos brandos egzamino programą;

6. Chemijos brandos egzamino programą;

7. Fizikos brandos egzamino programą;

8. Matematikos brandos egzamino programą;

9. Istorijos brandos egzamino programą;

10. Geografijos brandos egzamino programą;

11. Informacinių technologijų brandos egzamino programą;

12. Menų brandos egzamino programą;

13. Technologijų brandos egzamino programą.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programą:

2.1. pakeičiu tvirtinimo žymą ir ją išdėstau taip:

„PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197“;

2.2. pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Kalbos taisyklingumo ir kalbinės raiškos normų aprašas kandidatų iš mokyklų lietuvių mokomąja kalba ir tautinės mažumos mokomąja kalba darbams vertinti pereinamuoju laikotarpiu yra nustatomas pagal Nacionalinės švietimo agentūros tyrimų duomenis ir skelbiamas tinklalapyje www.nsa.smm.lt iki 2020 m., 2021 m. ir 2022 m. lapkričio 15 d.“

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems brandos egzamino programą ir tvirtinimo žymą išdėstau taip:

„PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197“;

4. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programą ir tvirtinimo žymą išdėstau taip:

„PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197“;

5. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių gimtųjų kalbų brandos egzamino programą ir tvirtinimo žymą išdėstau taip:

„PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197“;

6. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Biologijos brandos egzamino programą ir tvirtinimo žymą išdėstau taip:

„PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197“;

7. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Chemijos brandos egzamino programą ir tvirtinimo žymą išdėstau taip:

„PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197“;

8. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Fizikos brandos egzamino programą ir tvirtinimo žymą išdėstau taip:

„PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197“;

9. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Matematikos brandos egzamino programą ir tvirtinimo žymą išdėstau taip:

„PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197“;

10. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Istorijos brandos egzamino programą ir tvirtinimo žymą išdėstau taip:

„PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197“;

11. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Geografijos brandos egzamino programą ir tvirtinimo žymą išdėstau taip:

„PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197“;

12. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Informacinių technologijų brandos egzamino programą ir tvirtinimo žymą išdėstau taip:

„PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197“;

13. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Menų brandos egzamino programą ir tvirtinimo žymą išdėstau taip:

„PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197“;

 

14. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Technologijų brandos egzamino programą ir tvirtinimo žymą išdėstau taip:

„PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197“;

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                   Algirdas Monkevičius