LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2013 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-133 „DĖL LEIDIMO DIRBTI UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO     

 

2016 m. gruodžio 6 d. Nr. A1-649

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse.“

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 4.1 papunktį.

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 6.2 papunktį.

1.4. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Šis Aprašas netaikomas ES valstybių narių piliečiams ir kitiems asmenims, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise. Šis Aprašas taip pat netaikomas įmonių dalyviams, vadovams, akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkams, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 45 straipsnio 1 dalies 1–22 punktų nuostatos.“

1.5. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, išskyrus šio Aprašo 16 punkte nurodytą atvejį, privalo teritorinėje darbo biržoje registruoti laisvą darbo vietą, kurios skelbimo galiojimo trukmė negali būti trumpesnė nei 14 kalendorinių dienų nuo jos registracijos teritorinėje darbo biržoje dienos. Darbdavys dokumentus dėl užsieniečio įdarbinimo gali teikti teritorinei darbo biržai 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos.“

1.6. Pripažįstu netekusiu galios 14 punktą.

1.7. Pripažįstu netekusiu galios 15 punktą.

1.8. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Darbdavys, kuris ketina įdarbinti šio Aprašo 6.4 papunktyje nurodytą užsienietį, privalo registruoti laisvą darbo vietą.“

1.9. Pripažįstu netekusiu galios 23 punktą.

1.10. Pakeičiu 27 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

27. Priėmęs šio Aprašo 16–19, 22 ir 25 punktuose nurodytus dokumentus, teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas patikrina, ar darbdavys (įmonė) atitinka šiuos reikalavimus:“.

1.11. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Darbdavio, užsieniečio prašymas išduoti leidimą dirbti užsieniečiui nepriimamas nagrinėti, jeigu:

30.1. netenkinamos šio Aprašo 13 ar 21 punkte nurodytos sąlygos;

30.2. užsienietis jau turi galiojantį leidimą dirbti kitoje įmonėje;

30.3. pateikti ne visi šio Aprašo 16–19, 22, 25 ar 49 punkte nurodyti dokumentai.“

1.12. Pripažįstu netekusiu galios 31 punktą.

1.13. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šio Aprašo 16 ir 22 punktuose nurodytų dokumentų gavimo dienos pateikia Lietuvos darbo biržai išvadą dėl leidimo dirbti užsieniečiui, atvykusiam kaip stažuotojui ar praktikantui, Lietuvos Respublikos tarptautiniuose susitarimuose dėl jaunimo mainų nustatytais atvejais, išdavimo. Prašymas išduoti leidimą dirbti užsieniečiui kaip stažuotojui ar praktikantui, Lietuvos Respublikos tarptautiniuose susitarimuose dėl jaunimo mainų nustatytais atvejais turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo jo gavimo Lietuvos darbo biržoje.“

1.14. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Kilus įtarimui, kad kartu su prašymu pateiktas dokumentas (-ai) yra suklastotas (‑i), kreipiamasi į kompetentingą instituciją ir šio Aprašo 32 ar 33 punkte nurodytas terminas sustabdomas iki kompetentingos institucijos sprendimo priėmimo dienos. Apie šio Aprašo 32 ar 33 punkte nurodyto termino sustabdymą pareiškėjas ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo kreipimosi į kompetentingą instituciją dienos informuojamas paštu, jei nurodytas elektroninio pašto adresas – elektroniniu paštu.“

1.15. Pripažįstu netekusiu galios 39 punktą.

1.16. Pripažįstu netekusiu galios 42 punktą.

1.17. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Užsieniečiui, kuris atvyksta dirbti kaip stažuotojas ar praktikantas, leidimas dirbti išduodamas vieneriems metams.“

1.18. Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Siekiant pratęsti leidimo dirbti galiojimo laiką, ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius ir ne anksčiau kaip prieš 4 mėnesius iki jo galiojimo laiko pabaigos šio Aprašo 16–19, 22 ir 25 punktuose nurodyti pareiškėjai pateikia teritorinei darbo biržai prašymą (šio Aprašo 9 priedas) ir šiuos dokumentus:

49.1. išduoto leidimo dirbti kopiją;

49.2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;

49.3. darbdavio pažymą apie užsieniečio darbą toje darbovietėje, nurodant darbuotojo darbo funkcijas, kiek laiko jis dirbo, darbo užmokesčio dydį, apskaičiuotų ir sumokėtų mokesčių bei valstybinio socialinio draudimo įmokų dydį (pateikia šio Aprašo 16, 18, 19, 22 ir 25 punktuose nurodyti pareiškėjai).“

1.19. Pripažįstu netekusiu galios 52.6 papunktį.

1.20. Pripažįstu netekusiu galios 52.7 papunktį.

1.21. Pripažįstu netekusiu galios 64 punktą.

1.22. Pripažįstu netekusiu galios 65 punktą.

1.23. Pakeičiu 66 punktą ir jį išdėstau taip:

66. Užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už tokį patį darbą pas tą patį darbdavį dirbančio Lietuvos Respublikos gyventojo, o jeigu tokio darbuotojo nėra – užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už Lietuvos statistikos departamento paskutinį paskelbtą metinį vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje pagal atitinkamą ekonominę veiklos rūšį.“

1.24. Pripažįstu netekusiu galios 1 priedą.

1.25. Pripažįstu netekusiu galios 7 priedą.

2. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d. 

 

 

 

Laikinai einanti socialinės apsaugos ir darbo

ministro pareigas                                                                                 Algimanta  Pabedinskienė

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

2016 m. lapkričio 8 d. raštu Nr. 1D-6595