LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2009 M. RUGSĖJO 23 D. ĮSAKYMO įv-510 „DĖL MARTYNO MAŽVYDO PREMIJOS UŽ NUOPELNUS LIETUVOS VALSTYBĖS KALBAI, RAŠTIJOS ISTORIJAI IR KNYGOS MENUI SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2017 m. lapkričio 30 d. Nr. ĮV-1147

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Martyno Mažvydo premijos už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. ĮV-510 „Dėl Martyno Mažvydo premijos už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui skyrimo nuostatų patvirtinimo“, ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                   Liana Ruokytė- Jonsson

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2009 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. ĮV-510

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo

Nr. ĮV-1147 redakcija)

 

 

MARTYNO MAŽVYDO PREMIJOS UŽ NUOPELNUS LIETUVOS VALSTYBĖS KALBAI, RAŠTIJOS ISTORIJAI IR KNYGOS MENUI SKYRIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Martyno Mažvydo premijos už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui (toliau – premija) skyrimo nuostatai reglamentuoja premijos skyrimo tikslą, dydį, dokumentų premijai gauti pateikimo ir premijos skyrimo tvarką.

2. Premiją steigia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

3. Premijos tikslas – įvertinti geriausius Lietuvos literatūros, kalbos istorijos, kultūros bei knygotyros tyrinėjimus ir studijas, jų išleidimą ir/ar šaltinių publikavimą. Premija skiriama pavieniams asmenims arba autorių kolektyvams už reikšmingus pastarųjų 5 metų mokslinius senosios Lietuvos ir Mažosios Lietuvos literatūros ir rašytinio paveldo, lietuvių kultūros asmenybių literatūrinės ir kultūrinės veiklos, lietuviškos knygos ir spaudos, lietuvių kalbos ir rašto raidos bei istorijos tyrinėjimus.

4. Kandidatus premijoms gali siūlyti kultūros ir švietimo bei mokslo institucijos, asociacijos ir kūrybinės organizacijos, leidyklos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

5. Apie paraiškų priėmimą kasmet spalio mėnesį skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje

6. Siūlant kandidatus reikia pateikti šiuos dokumentus: dviejų kandidatą siūlančių pareiškėjų rekomendacijas; kandidato gyvenimo, profesinės ir (arba) mokslinės veikslo aprašymą; kandidato 5 kalendorinių metų profesinės ir (arba) mokslinės veiklos, už kurią siūloma premijuoti, aprašymą, atsižvelgiant į šių nuostatų 11 punkte išvardintus kriterijus; papildomai galima pateikti nuotraukas, leidinius ir kitą medžiagą, atskleidžiančią kandidato darbų reikšmę bei išskirtinumą.

Jeigu premijai gauti siūlomas autorių kolektyvas, šie dokumentai pateikiami dėl kiekvieno kolektyvo nario.

7. Dokumentai apie kandidatūras Kultūros ministerijai turi būti pateikti kasmet ne vėliau kaip iki lapkričio 15 d. 

8. Premija mokama iš Kultūros ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. 

9. Premija yra 45 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio.

 

 

II SKYRIUS

TARYBOS DARBO TVARKA

 

10. Kandidatūras premijai gauti vertina Literatūros taryba (toliau – taryba), veikianti pagal Literatūros tarybos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-703 „Dėl Literatūros tarybos nuostatų patvirtinimo“.

11. Taryba pateiktus siūlymus vertina remdamasi šiais kriterijais: kandidato paskelbtos reikšmingos publikacijos, atitinkančios šių nuostatų 3 punkte išvardintas tyrimų sritis (prioritetas teikiamas monografijoms ir fundamentaliems studijiniams tyrimams); tyrimų inovatyvumas; kandidato kultūrinės, mokslinės ir profesinės veiklos aktyvumas.

12. Jei pateikti dokumentai neatitinka šių nuostatų 6 punkto reikalavimų, tarybos sprendimu paraiškų teikėjams suteikiamas 2 darbo dienų laikotarpis trūkumams pašalinti.

13. Jeigu tarybos narys yra siūlomas premijai gauti, svarstant pasiūlymus jis nusišalina.

14. Tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.

15.Tarybos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo tarybos pirmininkas ir tarybos sekretorius.

 

III SKYRIUS

PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

 

16. Premiją įsakymu skiria kultūros ministras atsižvelgdamas į tarybos teikimą.

17. Jei premija skiriama autorių kolektyvui, ji paskirstoma po lygiai kiekvienam autoriui.

18. Premija tam pačiam asmeniui gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 5 metų.

19. Premija teikiama kiekvienais metais gruodžio mėnesį.

20. Kartu su premija įteikiamas diplomas.

21. Premijos teikimą organizuoja Kultūros ministerija.