LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TIKSLINIŲ IR PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 2 d. Nr. V-2786

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą 
Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1. Pakeičiu 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

4. Pavesti daugiau nei 10 darbuotojų, turinčių kontaktą su pacientais, turinčioms ASPĮ ir socialinės globos įstaigoms su savivaldybėmis suderinti ir patvirtinti profilaktinio atsitiktinio ASPĮ ir socialinės globos įstaigų darbuotojų tyrimo organizavimo tvarką, joje numatant:“.

2. Pakeičiu 4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.4. kad per savaitę turi būti ištiriama nuo 10 iki 20 proc. ASPĮ ir socialinės globos įstaigos darbuotojų. ASPĮ ir socialinės globos įstaigose, kuriose dirba 10 arba mažiau darbuotojų, tyrimai turėtų būti organizuojami tokiu dažnumu, kad tas pats darbuotojas profilaktiškai būtų tiriamas ne dažniau kaip kas 5 savaites.“

 

 

 

Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                           Aurelijus Veryga