LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INTRASTATO STATISTINIŲ ATASKAITŲ STATISTINIŲ FORMULIARŲ PILDYMO, PATEIKIMO IR PRIĖMIMO TAISYKLIŲ, INTRASTATO STATISTINĖS ATASKAITOS IŠVEŽIMAS UPS-01 (MĖNESINĖS) IR INTRASTATO STATISTINĖS ATASKAITOS ĮVEŽIMAS UPS-02 (MĖNESINĖS) STATISTINIŲ FORMULIARŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. liepos 30 d. Nr. DĮ-186/1B-527

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 3 punktu, 7 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą su visais pakeitimais, ir įgyvendindami 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje, 2020 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/1197, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje, nustatomos techninės specifikacijos ir tvarka, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimą Nr. 1086 „Dėl Užsienio prekybos ir pridėtinės vertės mokesčio duomenų rinkimo tvarkos“:

1.    Tvirtiname pridedamus:

1.1. Intrastato statistinių ataskaitų statistinių formuliarų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisykles;

1.2. Intrastato statistinės ataskaitos Išvežimas UPS-01 (mėnesinės) statistinį formuliarą;

1.3. Intrastato statistinės ataskaitos Įvežimas UPS-02 (mėnesinės) statistinį formuliarą.

2.    Pripažįstame netekusiu galios Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. DĮ-247/1B-1078 „Dėl Intrastato statistinių ataskaitų statistinių formuliarų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklių, Intrastato statistinės ataskaitos Išvežimas UPS-01 (mėnesinės) ir Intrastato statistinės ataskaitos Įvežimas UPS-02 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3.    Nustatome, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė                                        Jūratė Petrauskienė

 

 

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos                            

finansų ministerijos generalinis direktorius                                                                 Darius Žvironas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

ir Muitinės departamento prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2021 m. liepos 30 d. įsakymu

Nr. DĮ-186/1B-527

 

Intrastato STATISTINIŲ ataskaitų STATISTINIŲ formULIARŲ PILDYMO, PATEIKIMO IR PRIĖMIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Intrastato statistinių ataskaitų statistinių formuliarų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Intrastato statistinės ataskaitos Išvežimas UPS-01 (mėnesinės) statistinio formuliaro (toliau – Išvežimo ataskaita) ir Intrastato statistinės ataskaitos Įvežimas UPS‑02 (mėnesinės) statistinio formuliaro (toliau – Įvežimo ataskaita) pildymo, pateikimo ir priėmimo tvarką.

2.         Šios taisyklės parengtos vadovaujantis:

2.1.      2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje (toliau – Reglamentas (ES) 2019/2152);

2.2.      2020 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1197, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje, nustatomos techninės specifikacijos ir tvarka (toliau – Reglamentas (ES) 2020/1197);

2.3.      Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. 1086 „Dėl Užsienio prekybos ir pridėtinės vertės mokesčio duomenų rinkimo tvarkos“.

3.         Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1.      Ataskaitinis mėnuo – kalendorinis mėnuo, į kurį patenka Europos Sąjungos prekių apmokestinimo momentas, nuo kurio atsiranda prievolė apskaičiuoti pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) už Bendrijos viduje tiekiamas ir įsigyjamas prekes, kaip nurodyta 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvoje 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – Direktyva 2006/112/EB), arba mėnuo, per kurį buvo išvežtos arba įvežtos apmokestinimo tikslams nedeklaruojamos prekės.

3.2.      Intrastatas – duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybos prekėmis su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis surinkimo sistema.

3.3.      Intrastato statistinė ataskaita (toliau – ataskaita) – Lietuvos statistikos departamento ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) patvirtinta Išvežimo ataskaita ir Įvežimo ataskaita, kuriose pateikiami Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo (toliau – PVM mokėtojas) prekybos prekėmis su Europos Sąjungos valstybių narių subjektais statistiniai duomenys (toliau – duomenys).

3.4.      Tarpininkas – juridinis asmuo, įgaliotas teisės aktų nustatyta tvarka pildyti ir teikti ataskaitas PVM mokėtojo vardu.

4.         Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) 2019/2152, Reglamente (ES) 2020/1197, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatyme.

5.         Asmenys, privalantys teikti ataskaitas, nurodyti Reglamento (ES) 2020/1197 V priedo 7 skirsnyje.

6.         Ataskaitų teikimo ribas kitiems metams iki spalio 31 d. apskaičiuoja ir kiekvienais metais Teisės aktų registre skelbia Lietuvos statistikos departamentas.

7.         Ataskaitose teikiami duomenys apie Reglamento (ES) 2020/1197 V priedo 3 skirsnio 2 dalyje nurodytas prekes.

8.         Į ataskaitas neįtraukiami duomenys apie prekes, nurodytas Reglamento (ES) 2020/1197 V priedo 3 skirsnio 5 dalyje.

9.         Ataskaitos teikiamos ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus iki kito kalendorinio mėnesio 10 darbo dienos. Ataskaitų pateikimo grafikas metams skelbiamas Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt ir Muitinės departamento interneto svetainėje www.lrmuitine.lt.

10.       Ataskaitų statistiniai formuliarai skelbiami Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt ir Muitinės departamento interneto svetainėje www.lrmuitine.lt.

11.       Ataskaitose pateikiama tokia informacija:

11.1.    duomenys apie ataskaitą pateikusį PVM mokėtoją;

11.2.    duomenys apie tarpininką;

11.3.    ataskaitinis mėnuo;

11.4.    prekės kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą;

11.5.    prekės aprašymas;

11.6.    apskritis (Išvežimo ataskaitoje);

11.7.    sandoris;

11.8.    pristatymo sąlygos;

11.9.    transporto rūšis;

11.10.  šalis siuntėja (Įvežimo ataskaitoje);

11.11.  šalis gavėja (Išvežimo ataskaitoje);

11.12.  kilmės šalis;

11.13.  partnerio identifikacinis kodas (Išvežimo ataskaitoje);

11.14.  neto masė, kg;

11.15.  mato vienetas;

11.16.  kiekis;

11.17.  faktūrinė vertė, EUR;

11.18.  statistinė vertė, EUR;

11.19.  duomenų parengimo ir ataskaitos užpildymo trukmė.

 

II SKYRIUS

ATASKAITŲ PATEIKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

 

12.       Ataskaitos teikiamos elektroniniu būdu (internetu), naudojant Intrastato ataskaitų surinkimo ir apdorojimo sistemą IDAIS, Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

13.       Ataskaitos turi būti užpildytos pagal šių taisyklių III ir IV skyrių reikalavimus.

14.       Jei PVM mokėtojas, privalantis teikti Išvežimo ir (arba) Įvežimo ataskaitą, per ataskaitinį mėnesį nevykdė prekybos, jis privalo pateikti Išvežimo ir (arba) Įvežimo ataskaitą, užpildytą pagal šių taisyklių VI skyriaus reikalavimus.

15.       Elektroniniu būdu (internetu) pateikiamų INSTAT/XML dokumento byla duomenų struktūra turi atitikti duomenų struktūros aprašymą, skelbiamą adresu https://intrastat.lrmuitine.lt.

16.       Ataskaita nepriimama, jeigu ji užpildyta nesilaikant šių taisyklių reikalavimų, pateikti ne visi arba neteisingi duomenys.

17.       Jeigu pateiktoje ataskaitoje nustatoma klaidų, PVM mokėtojas nedelsdamas privalo pateikti tikslinamąją ataskaitą, užpildytą pagal šių taisyklių V skyriaus reikalavimus. Galima tikslinti einamųjų ir praeitų kalendorinių metų duomenis.

18.       Tikslinamosios ataskaitos pateikti nereikia, jeigu:

18.1.    tikslinama tik neto masė ir (arba) kiekis bei (arba) statistinė ir faktūrinė vertė, o nustatytos klaidos dydis skiriasi nuo pirminėje ataskaitoje pateiktų duomenų ne daugiau kaip 5 proc.;

18.2.    tikslinama prekės vertė keičiasi dėl prekybinių nuolaidų ar kitų priežasčių (pvz., dėl metų ar kelių mėnesių prekybos rezultatų) ir patikslinti konkretaus mėnesio ataskaitos duomenų neįmanoma.

 

III SKYRIUS

ATASKAITŲ PILDYMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

19.       Ataskaita pildoma lietuvių kalba.

20.       Skaičiai, kurie ataskaitos langeliuose turi būti nurodomi suapvalinti, apvalinami pagal šias bendrąsias, jeigu taisyklėse nenurodoma kitaip, apvalinimo taisykles:

20.1.    Dalis nuo 0,001 iki 0,499 apvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus mažėjimo kryptimi (pvz., 6,455 apvalinama iki 6).

20.2.    Dalis nuo 0,500 iki 0,999 apvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus didėjimo kryptimi (pvz., 12,503 apvalinama iki 13).

 

IV SKYRIUS

ATASKAITŲ PILDYMAS

 

21.       Ataskaitose duomenys apie kiekvieną prekę pateikiami atskiroje eilutėje, prekes numeruojant eilės tvarka. Jei per tą patį ataskaitinį mėnesį buvo išvežamos identiškos prekės, koduojamos tuo pačiu Kombinuotosios nomenklatūros 8 ženklų kodu, išvežtos iš tos pačios apskrities, esant tam pačiam sandoriui, vienodomis pristatymo sąlygomis, vienoda transporto rūšimi į tą pačią šalį gavėją, tos pačios kilmės šalies ir tam pačiam partneriui, tokių prekių faktūrines ir statistines vertes, kiekį ir neto masę galima sudėti ir duomenis Išvežimo ataskaitoje pateikti vienoje eilutėje. Įvežimo ataskaitoje prekių faktūrines ir statistines vertes, kiekį ir neto masę galima sudėti, kai per tą patį ataskaitinį mėnesį buvo įvežtos identiškos prekės, koduojamos tuo pačiu Kombinuotosios nomenklatūros 8 ženklų kodu, įvežtos esant tam pačiam sandoriui, tomis pačiomis pristatymo sąlygomis, ta pačia transporto rūšimi iš tos pačios šalies siuntėjos ir tos pačios kilmės šalies.

22.       Ataskaitos pildomos tokia tvarka:

22.1.    Skiltyje „PVM mokėtojo pavadinimas“ įrašomas PVM mokėtojo, išvežusio arba įvežusio prekes, pavadinimas.

22.2.    Skiltyje „|_|_|_|_| m. ____________________ mėn.“ nurodomas ataskaitinis mėnuo.

22.3.    Skiltyje „Užpildymo data“ nurodoma ataskaitos užpildymo data skaičiais (pvz., 2022‑03-03). Pildyti neprivaloma.

22.4.    Skiltyje „Nr.“ nurodomas ataskaitos numeris, kurį suteikia PVM mokėtojas. Pildyti neprivaloma.

22.5.    Skiltis „Tikslinimas“ pildoma šių taisyklių V skyriaus nustatyta tvarka, jeigu pateikiama tikslinamoji ataskaita.

22.6.    Skiltyje „Duomenys apie ataskaitą pateikusį PVM mokėtoją“ įrašoma Lietuvos Respublikoje registruoto asmens, išvežusio (Išvežimo ataskaita) arba įvežusio (Įvežimo ataskaita) prekes:

22.6.1. asmenį identifikuojančio PVM mokėtojo kodo skaitmeninė dalis;

22.6.2. tikslus buveinės adresas, nurodant pašto indeksą;

22.6.3. telefono numeris;

22.6.4. elektroninio pašto adresas;

22.6.5. fakso numeris. Pildyti neprivaloma.

22.7.    Skiltis „Duomenys apie tarpininką“ pildoma, kai ataskaitą pildo tarpininkas. Šioje skiltyje įrašomas asmens, užpildžiusio ataskaitą:

22.7.1. juridinį asmenį identifikuojantis kodas;

22.7.2. juridinio asmens pavadinimas;

22.7.3. tikslus buveinės adresas, nurodant pašto indeksą;

22.7.4. telefono numeris;

22.7.5. elektroninio pašto adresas;

22.7.6. fakso numeris. Pildyti neprivaloma.

22.8.    Skiltis „Registracija Muitinės departamente“ nepildoma.

22.9.    Langelyje „Eil. nr.“ įrašomas prekės eilės numeris ataskaitoje. Prekės numeruojamos eilės tvarka – nuo vieneto. Pildoma tiek eilučių, kiek deklaruojama skirtingų prekių, atsižvelgiant į taisyklių 21 punkto nuostatas.

22.10.  2 langelyje „Prekės kodas“ įrašomas aštuonių ženklų prekės kodas pagal galiojančią Kombinuotosios nomenklatūros, patvirtintos 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo 1 priede, redakciją. Kombinuotoji nomenklatūra skelbiama Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt ir Muitinės departamento interneto svetainėje www.lrmuitine.lt.

22.11.  3 langelyje „Trumpas prekės aprašymas“ prekė aprašoma taip, kad pakaktų informacijos jai vienareikšmiškai identifikuoti. Prekės aprašymas turi atitikti 2 langelyje „Prekės kodas“ nurodytą prekės kodą. Prekei aprašyti reikia naudoti ne daugiau kaip 100 ženklų. Pildyti neprivaloma.

22.12.  Išvežimo ataskaitos 4 langelis „Apskritis“ nepildomas, jei prekė pagaminta ne Lietuvos Respublikoje. Jeigu prekė pagaminta Lietuvos Respublikoje, nurodomas apskrities, iš kurios kilusi prekė, vienaženklis raidinis kodas iš Apskričių kodų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašo, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 1B-484 „Dėl Apskričių kodų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašo patvirtinimo“. Apskritimi, iš kurios kilusi prekė, laikoma apskritis, kurioje prekė buvo išgauta, pagaminta arba sumontuota, surinkta, perdirbta. Jei prekė kilusi iš įvairių apskričių, nurodoma apskritis, kurioje prekė buvo parduota arba iš kurios ji buvo išvežta.

22.13.  5 langelyje „Sandoris“ įrašomas sandorio pobūdžio, apibrėžto Reglamento (ES) 2020/1197 V priedo 14 skirsnio 1 dalyje dviženklis, skaitmeninis kodas taip, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2020/1197 V priedo 14 skirsnio 2 dalyje.

22.14.  6 langelyje „Pristatymo sąlygos“ įrašomas pristatymo sąlygų trijų raidžių kodas pagal galiojančią tarptautinės prekybos terminų „Incoterms“ redakciją („Incoterms“ skelbiamas Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt ir Muitinės departamento interneto svetainėje www.lrmuitine.lt).

22.15.  7 langelyje „Transporto rūšis“ įrašomas aktyviosios transporto priemonės rūšies, apibrėžtos Reglamento (ES) 2020/1197 V priedo 15 skirsnio 1 dalyje, kodas: 1 – jūrų transportas; 2 – geležinkelių transportas; 3 – kelių transportas; 4 – oro transportas; 5 – pašto siuntos; 7 – stacionarūs transportavimo įrenginiai; 8 – vidaus vandenų transportas; 9 – savaeigės transporto priemonės.

22.16.  Išvežimo ataskaitos 8 langelyje „Šalis gavėja“ įrašomas paskutinės žinomos paskirties šalies, į kurią prekė išgabenta iš Lietuvos Respublikos teritorijos, dviejų raidžių kodas, vadovaujantis 2020 m. spalio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/1470 dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros, taikomos Europos tarptautinės prekybos prekėmis statistikai, ir kitos verslo statistikos geografinio suskirstymo I priedu „Europos tarptautinės prekybos prekėmis statistikos šalių ir teritorijų nomenklatūra“ (toliau − Šalių ir teritorijų nomenklatūra).

22.17.  Įvežimo ataskaitos 8 langelyje „Šalis siuntėja“ įrašomas paskutinės žinomos šalies siuntėjos, iš kurios prekė įvežta į Lietuvos Respublikos teritoriją, dviejų raidžių kodas pagal Šalių ir teritorijų nomenklatūrą.

22.18.  8a langelyje „Kilmės šalis“ įrašomas prekės kilmės šalies, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2020/1197 V priedo 12 skirsnio 3 dalyje, dviejų raidžių kodas pagal Šalių ir teritorijų nomenklatūrą.

22.19.  Išvežimo ataskaitos 8b langelyje „Partnerio identifikacinis kodas“ nurodomas identifikacinis kodas, priskirtas ekonominės veiklos vykdytojui partneriui šalyje gavėjoje pagal Direktyvos 2006/112/EB 214 straipsnį. Nurodomos raidinė ir skaitmeninė PVM kodo dalys. Jei prekių gavėjas nėra registruotas PVM mokėtoju šalyje gavėjoje arba PVM kodas nėra žinomas, įrašomas kodas QV999999999999.

22.20.  9 langelyje „Neto masė, kg“ įrašoma prekės neto masė kilogramais. Neto masė – grynoji prekių masė, neįskaičiuojant pakuotės masės. Jeigu šios prekės masė neviršija 1 kg, ji nurodoma nesuapvalinta, vienos tūkstantosios kilogramo dalies (vieno gramo) tikslumu, kitais atvejais – suapvalinta iki sveikojo skaičiaus. Jeigu deklaruojama elektros energija, šiame langelyje įrašoma „0,001“.

22.21.  10 langelyje „Mato vnt.“ įrašomas prekės papildomo matavimo vieneto pagal Kombinuotąją nomenklatūrą trijų raidžių kodas iš Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašo, rengiamo remiantis Europos Sąjungos integruoto tarifo (TARIC) ir Lietuvos Respublikos integruoto tarifo (LITAR) duomenimis ir skelbiamo Lietuvos Respublikos muitinės interneto tinklalapyje adresu http://www.lrmuitine.lt.

22.22.  11 langelyje „Kiekis“ nurodomas prekių kiekis, išreikštas mato vienetu, aprašytu 10 langelyje.

22.23.  12 langelyje „Faktūrinė vertė, EUR“ skaičiais nurodoma apmokestinamoji vertė arba jos atitikmuo eurais, suapvalinti iki sveikojo skaičiaus, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/1197 V priedo 9 skirsnyje.

22.24.  13 langelyje „Statistinė vertė, EUR“ įrašoma prekės bendroji vertė eurais, suapvalinta iki sveikojo skaičiaus, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/1197 V priedo 10 skirsnyje.

22.25.  Skiltyje „Visų faktūrinių verčių (12-ų langelių) suma“ įrašoma visų ataskaitoje nurodytų prekių faktūrinių verčių suma. Pildyti neprivaloma.

22.26.  Skiltyje „Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo“ nurodomi:

22.26.1.    vardas ir pavardė;

22.26.2.    telefono numeris;

22.26.3.    fakso numeris (pildyti neprivaloma);

22.26.4.    elektroninio pašto adresas.

22.27.  Skiltyje „Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistiniams duomenims rengti ir statistinei ataskaitai pildyti:“ nurodomas duomenims rengti ir ataskaitai pildyti sugaištas laikas. Pildyti neprivaloma.

23.       Jei teikiama informacija apie specifines prekes ar prekių gabenimą, apibrėžtą Reglamento (ES) 2020/1197 V priedo 1 skirsnio d punkte, taikomos Reglamento (ES) 2020/1197 V priedo III skyriaus nuostatos.

 

V SKYRIUS

TIKSLINAMŲJŲ ATASKAITŲ PILDYMAS

 

24.       Ataskaitos duomenys tikslinami pateikiant:

24.1.    Išvežimo ataskaitą – kai norima patikslinti duomenis apie išvežtas prekes;

24.2.    Įvežimo ataskaitą – kai norima patikslinti duomenis apie įvežtas prekes.

25.       Tikslinamojoje ataskaitoje pateikiami duomenys tik apie tas prekes, kurių duomenys yra tikslinami, arba kai norima pateikti duomenis apie papildomą prekę ar panaikinti įrašą.

26.       Tikslinamosios ataskaitos laukeliai pildomi šių taisyklių III ir IV skyriuose nustatyta tvarka, išskyrus:

26.1.    skiltyje „Tikslinimas“ įrašomas ataskaitos tikslinimo eilės numeris (kelintą kartą ataskaita tikslinama);

26.2.    1 langelyje „Eil. nr.“ įrašoma:

26.2.1. kai naikinami įrašai arba tikslinami duomenys apie prekes – prekės eilės numeris iš ataskaitos, kurios duomenis norima patikslinti;

26.2.2. kai pateikiami duomenys apie papildomą prekę – eilės numeris, kuris yra vienetu didesnis už paskutinės prekės eilės numerį ataskaitoje ar paskutinėje tikslinamojoje ataskaitoje.

26.3.    2–13 langeliuose, kai naikinamas įrašas apie deklaruotą prekę, rašomi brūkšneliai;

26.4.    skiltis „Visų faktūrinių verčių (12-ų langelių) suma“ pildant tikslinamąją ataskaitą paliekama neužpildyta.

 

VI SKYRIUS

ATASKAITŲ PILDYMAS PREKYBOS NEVYKDYMO ATVEJU

 

27.       Ataskaitos pildomos ir tuo atveju, kai PVM mokėtojas per ataskaitinį mėnesį neišvežė prekių iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybes nares ir (arba) neįvežė prekių į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių.

28.       Prekybos nevykdymo atveju ataskaita pildoma šių taisyklių III ir IV skyrių nustatyta tvarka, išskyrus:

28.1.    skiltyje „Visų faktūrinių verčių (12-ų langelių) suma“ įrašomas nulis;

28.2.    1–13 langeliai nepildomi.

 

VII SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

29.       PVM mokėtojas atsako už šių taisyklių nustatytų reikalavimų nevykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.

30.       Intrastato duomenims taikomas pasyvaus konfidencialumo principas taip, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2019/2152 19 straipsnyje.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31.       Skundai dėl šių taisyklių taikymo teikiami ir nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

___________________