LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-367 „DĖL ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2016 m. rugpjūčio 2 d. Nr. D1-526  

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.1.  kurie pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimą arba pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 6 tonos nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos atliekų sąraše, kuris nurodytas Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), 1 priede (toliau – atliekų sąrašas), pažymėtos kodu 20 03 01);“;

1.2. pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2.    kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01);“;

1.3. pakeičiu 4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.4. kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą;“;

1.4. papildau 4.7 papunkčiu:

4.7. kurios vykdo maisto gamybos (ruošimo) (viešbučiai, moteliai, restoranai, kavinės, kitos viešojo maitinimo ir maisto gamybos įstaigos) ir (ar) maisto prekybos (didmeninės ar mažmeninės prekybos ir kitos maisto prekybos įstaigos) veiklą ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų.“;

1.5. pakeičiu 15.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„15.4. surenkantys ir (ar) vežantys atliekas (įmonės, kurios ne dažniau kaip 1 kartą per savaitę pagal sutartį teikia atliekų vežimo (transportavimo) paslaugą ir nėra vežamų atliekų turėtojos, atliekų tvarkymo apskaitos nevykdo);“;

1.6. pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„20. Atliekų tvarkytojai, pildydami laisvai pasirinktą atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo formą, joje turi suvesti tokius duomenis, kurie atitiktų duomenis, pildomus atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo formoje tam, kad šių duomenų pagrindu, būtų galima parengti atliekų tvarkymo apskaitos metinę ataskaitą.“;

1.7. pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26.        Sutvarkytas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo formoje nurodomas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jų sutvarkymo.“;

1.8. pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Atliekų tvarkymo metu susidaręs atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo formoje nurodomas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jų susidarymo.“; 

1.9. pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28.   Kitam atliekų tvarkytojui perduotas ir kito atliekų tvarkytojo priimtas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo formoje nurodomas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atliekų perdavimo ir priėmimo, o atliekas išvežus (eksportavus) iš šalies – faktiškai išvežtas (eksportuotas) atliekų kiekis nurodomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po atliekų perdavimo.“;

1.10. pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30.      Jei atliekos gaunamos iš atliekų darytojo netiesiogiai (pavyzdžiui, naudojant atliekų surinkimo ar rūšiavimo konteinerius ir (ar) kitas atliekų surinkimo ar rūšiavimo priemones) arba surenkamos apvažiavimo būdu, gautas pavojingųjų atliekų kiekis registruojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, o nepavojingųjų - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo, nurodant bendrą gautą atliekų kiekį, sujungiant duomenis pagal atliekų geografinės kilmės kodą (Taisyklių 9 priedas) ir kilmės kodą (Taisyklių 10 priedas).“;

1.11. pakeičiu 1 priedo „Atliekų susidarymo apskaitos žurnalo forma 6 punkto „Duomenys apie atliekų susidarymą lentelę ir ją išdėstau taip:

Laikotarpis

Atliekos

data (nuo)

data

(iki)

eil. Nr.

kodas

pavadinimas

 

 

 

 

 

Data

Atliekos kiekis, t

 

likutis (pradžioje)

susidarė

perduota

likutis (pabaigoje)

 

 

 

 

 

 

 

Susidariusios atliekos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliekos perduotos atliekų tvarkytojui

Atliekų gavėjas

 

kodas

pavadinimas/vardas, pavardė

adresas

dokumento pavad., data, Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perduotos atliekos

Atliekų gavėjas

veiklos kodas

pavadinimas/

vardas, pavardė

atliekų panaudojimo kodas

atliekų panaudojimo patikslintas apibūdinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

1.12. pakeičiu 2 priedo 7.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.6. lentelės dalis „Perduotos atliekos“ pildoma, jei nepavojingoji atlieka (pvz., nuotekų dumblas) buvo perduota panaudoti savo reikmėms fiziniam ar juridiniam asmeniui ar nepavojingoji atlieka buvo perduota fiziniam ar juridiniam asmeniui pagal teisės aktų reikalavimus turinčiam teisę priimti tokias atliekas. Kitais atvejais lentelės dalis nepildoma ir gali būti pašalinta iš lentelės. Pildant šią dalį nurodoma:

7.6.1. skiltyje „veiklos kodas“ – atliekų gavėjo ūkinės veiklos kodas: ZU – žemės ūkis, KT – kita veikla;

7.6.2. skiltyjepavadinimas/vardas, pavardė“ – juridinio asmens pavadinimas, jei atliekos perduotos įmonei ar jos padaliniui (atstovybei), vardas ir pavardė, jei atliekos perduotos fiziniam asmeniui ar fiziniam asmeniui, vykdančiam individualią veiklą,;

7.6.3. skiltyje „atliekų panaudojimo kodas“ – jei atliekos (pvz., nuotekų dumblas) perduotos laukams tręšti ar aplinkos būklei gerinti, žymima – T, jei atliekos buvo perduotos kitu tikslu, – P;

7.6.4. skiltyje „atliekų panaudojimo patikslintas apibūdinimas“ – tikslesnis nei 7.6.3 papunktyje pateiktas atliekų panaudojimo apibūdinimas, iš kurio būtų aišku, kam atliekos buvo perduotos ar kokiam tikslui panaudotos;“;

1.13. pakeičiu 3 priedo „Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitos forma“ 5 punkto „Duomenys apie susidariusias atliekas“ lentelę ir ją išdėstau taip:

Įrašo Nr.

Atliekos

5.1. kodas

5.2. pavadinimas

5.3. patikslintas apibūdinimas

 

 

 

 

 

 

5.4. metų pradžioje

5.5. susidarė

5.6. perduotas

5.7. metų pabaigoje

 

Atliekų kiekis, t:

 

 

 

 

 

Atliekų gavėjas, kai atliekos perduotos atliekų tvarkytojui

 

5.8. e-ASTA kodas

5.9. kodas

5.10. pavadinimas/vardas, pavardė

5.11. adresas

5.12. atliekų kiekis, t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perduotos atliekos

 

5.13. gavėjo veiklos kodas

5.14. atliekų panaudojimo kodas

5.15. atliekų panaudojimo patikslintas apibūdinimas

5.16. atliekų kiekis, t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14.  pakeičiu 4 priedo 5.5 papunktį  ir jį išdėstau taip:

„5.5. lentelės įrašo dalyje „Perduotos atliekos“, kai nepavojingoji atlieka (pvz., nuotekų dumblas) buvo perduota naudoti savo reikmėms fiziniam ar juridiniam asmeniui ar nepavojingoji atlieka buvo perduota fiziniam ar juridiniam asmeniui pagal teisės aktų reikalavimus turinčiam teisę priimti tokias atliekas, nurodoma:

5.5.1. skiltyje „5.13. gavėjo veiklos kodas“ – atliekų gavėjo ūkinės veiklos kodas: ZU – žemės ūkis, KT – kita veikla;

5.5.2. skiltyje „5.14. atliekų panaudojimo kodas“ – jei atliekos (pvz., nuotekų dumblas) perduotos laukams tręšti ar aplinkos būklei gerinti, žymima T, jei atliekos buvo perduotos kitu tikslu – P;

5.5.3. skiltyje „5.15. atliekų panaudojimo patikslintas apibūdinimas“ – tikslesnis, nei 5.5.2. papunktyje pateiktas atliekų panaudojimo veiklos apibūdinimas, iš kurio būtų aišku, kam atliekos buvo perduotos ar kokiam tikslui panaudotos;

5.5.4. skiltyje „5.16. atliekų kiekis, t“ – atliekų gavėjui perduotas atliekų kiekis tonomis;“;

1.15. pakeičiu 5 priedo „Atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo pavyzdinė forma“ 6 punkto Duomenys apie atliekų tvarkymą“ lentelę ir ją išdėstau taip:

Laikotarpis

Atliekos

 

data (nuo)

data (iki)

eil. Nr.

kodas

pavadinimas                                     

 

 

 

 

 

 

 

Data

Atliekos kiekis, t

 

 

likutis (pradžioje)

gauta

susidarė

sutvarkyta

perduota

likutis (pabaigoje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gautos atliekos

Atliekų turėtojas

 

kodas

pavadinimas/vardas, pavardė

adresas

geogr. kodas

kilmė

dokumento pavad., Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliekų tvarkymo metu susidariusios atliekos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutvarkytos atliekos

Atliekų tvarkymo veiklos

 

 

kodas

pavadinimas

S5 subkodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perduotos atliekos

Atliekų gavėjas

 

 

kodas

pavadinimas/vardas, pavardė

adresas

geogr.kodas

dokumento pavad., Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16. pakeičiu 5 priedo „Atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo pavyzdinė forma“ 7 punkto „Atliekų tvarkymo suvestinė“ lentelę ir ją išdėstau taip:

Laikotarpis

 

data (nuo)

data (iki)

 

 

 

Atliekų

Atliekų kiekis, t

kodas

pavadinimas

likutis (pradžioje)

gautas

susidarė

sutvarkytas

perduotas

likutis (pabaigoje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso atliekų:

 

 

 

 

 

 

Medžiagos, daiktai

Medžiagų, daiktų kiekis, t

kodas

pavadinimas

likutis (pradžioje)

panaudotas

susidarė

 

perduotas

likutis (pabaigoje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso medžiagų, daiktų:

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

1.17. pripažįstu netekusiu galios 6 priedo 7.3.3 papunktį;

1.18. buvusį 6 priedo 7.3.4 papunktį laikau 7.3.3 papunkčiu;

1.19. pakeičiu 6 priedo 7.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.4.2. skiltyje „gauta“ – iš atliekų turėtojo (darytojo, vežėjo, surinkėjo, kito atliekų tvarkytojo, tarpininko ar prekiautojo atliekomis) gautas atliekų kiekis:

7.4.2.1. jei atliekos gaunamos iš atliekų turėtojo (išskyrus netiesiogiai gaunamas atliekas iš atliekų darytojo), fiksuojama kiekviena gauta atliekų partija (siunta) atskiru įrašu. Įrašai turi būti padaryti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atliekų gavimo;

7.4.2.2. jei atliekos gaunamos iš atliekų darytojo netiesiogiai (pavyzdžiui, naudojant atliekų surinkimo ar rūšiavimo konteinerius ir (ar) kitas atliekų surinkimo ar rūšiavimo priemones) arba surenkamos apvažiavimo būdu, gautas pavojingųjų atliekų kiekis registruojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, o nepavojingųjų – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo, nurodant bendrą gautą atliekų kiekį, sujungiant duomenis pagal atliekų geografinės kilmės kodą ir kilmės kodą.

7.4.2.3. kai gaunamas nepavojingųjų netauriųjų metalų laužas ir atliekos, šių atliekų apskaita vykdoma pagal Taisyklių ir Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678 „Dėl Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių ir Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimų patvirtinimo“, nustatytą tvarką. Tokiu atveju gautas nepavojingųjų netauriųjų metalų laužo ir atliekų kiekis atliekų apskaitos žurnale fiksuojamas tik pagal gavimo datą, atliekos kodą, geografinės kilmės kodą ir kilmės kodą;“;

1.20. pakeičiu 6 priedo 7.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.4.3. skiltyje „susidarė“ – atliekų tvarkymo metu susidaręs atliekų kiekis. Jis fiksuojamas  ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atliekų susidarymo;“;

1.21. pakeičiu 6 priedo 7.4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.4.4. skiltyje „sutvarkyta“ – sutvarkytas atliekų kiekis. Jis fiksuojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atliekų sutvarkymo;“;

1.22. pakeičiu 6 priedo 7.4.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.4.5. skiltyje „perduota“ – kitam atliekų tvarkytojui perduotas ir kito atliekų tvarkytojo priimtas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo formoje nurodomas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atliekų perdavimo ir priėmimo, o atliekas išvežus (eksportavus) iš šalies – faktiškai išvežtas (eksportuotas) atliekų kiekis nurodomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po atliekų perdavimo.“;

1.23. pakeičiu 6 priedo 7.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.5. lentelės dalyje „Atliekų turėtojas“ nurodoma:

7.5.1. skiltyje „kodas“ – atliekų turėtojo (atliekų darytojo, vežėjo, surinkėjo, kito atliekų tvarkytojo,  tarpininko ar prekiautojo atliekomis) kodas: juridinio asmens JAR kodas, jei atliekos gautos iš juridinio asmens ar jo padalinio; Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, jei atliekos gautos iš fizinio asmens, vykdančio individualią veiklą arba iš gyventojo. Ši skiltis nepildoma, jei atliekos gautos iš gyventojų grupės. Jei atliekos gautos iš kitos šalies - užsienio šalies atliekų turėtojo (juridinio ar fizinio asmens), iš kurio buvo gautos atliekos, identifikacinis kodas.

7.5.2. skiltyje „pavadinimas/vardas, pavardė“ – atliekų turėtojo pavadinimas/vardas, pavardė: juridinio asmens pavadinimas, jei atliekos gautos iš juridinio asmens ar jo padalinio; vardas ir pavardė, jei atliekos gautos iš fizinio asmens, vykdančio individualią veiklą, arba iš gyventojo. Ši skiltis nepildoma, jei atliekos gautos iš gyventojų grupės. Jei atliekos gautos iš kitos šalies -  užsienio šalies atliekų turėtojo, iš kurio buvo gautos atliekos,  pavadinimas/vardas, pavardė: juridinio asmens pavadinimas, jei atliekos gautos iš juridinio asmens ar jo padalinio; vardas ir pavardė, jei atliekos gautos iš fizinio asmens;

7.5.3. skiltyje „adresas“ – atliekų turėtojo adresas: įmonės buveinės adresas. Jei atliekos gautos iš įmonės padalinio, esančio kitu adresu nei įmonė, skiltyje „adresas“ nurodomas padalinio buveinės adresas; jei atliekos gautos iš fizinio asmens, vykdančio individualią veiklą, arba iš gyventojo - atliekų siuntėjo adresas. Ši skiltis nepildoma, jei atliekos gautos iš gyventojų grupės. Jei atliekos gautos iš kitos šalies -  užsienio šalies atliekų turėtojo, iš kurio buvo gautos atliekos, adresas;

7.5.4. skiltyje „geogr. kodas“ – nurodomas savivaldybės kodas (pagal Taisyklių 9 priedą), o į Lietuvos Respubliką įvežtos (importuotos) atliekos atveju – šalies, iš kurios įvežtos (importuotos) atliekos, 2 ženklų raidinis kodas pagal 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL 2012 L 328, p. 7), (toliau - Reglamentas 1106/2012), jei atliekos gautos iš laivo – kodas šalies, kurioje laivas registruotas;

7.5.5. skiltyje „kilmė“ – atliekų kilmės kodas (Taisyklių 10 priedas); skiltis nepildoma, jei atliekos gautos iš kitos šalies;

7.5.6. skiltyje „dokumento pavad., Nr.“ – nurodomi šie dokumentai:

7.5.6.1. pavojingųjų atliekų lydraštis, jei perduotos pavojingosios atliekos;

7.5.6.2 atliekų perdavimą patvirtinantis dokumentas (pavyzdžiui, sąskaita faktūra, atliekų perdavimo–priėmimo aktas, važtaraštis, sutartis ar kitas dokumentas), kuriame be kitų rekvizitų turi būti nurodyta atliekų perdavimo data, perduotų atliekų rūšis (pavadinimas), atliekų kodas ir svoris).;

7.5.6.3. tarpvalstybinio judėjimo/atliekų vežimo judėjimo dokumentas(ai), priedas (Ib), jei atliekos gautos iš kitos šalies (atliekoms, kurioms taikoma išankstinio rašytinio prašymo ir leidimo procedūra pagal 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. liepos 11 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 664/2011 (OL 2011 L 182, p. 2) (toliau – Reglamentas Nr. 1013/2006).“;

1.24. pakeičiu 6 priedo 7.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.7. lentelės dalyje „Atliekų gavėjas“ nurodoma:

7.7.1. skiltyje „kodas“ – atliekų gavėjo kodas: juridinio asmens JAR kodas, jei atliekos perduotos juridiniam asmeniui ar jo padaliniui (filialui, atstovybei), Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, jei atliekos perduotos fiziniam asmeniui, vykdančiam individualią veiklą. Jei atliekos išvežtos (eksportuotos) į kitą šalį - užsienio šalies juridinio ar fizinio asmens, kuriam buvo perduotos atliekos, identifikacinis kodas;

7.7.2. skiltyje „pavadinimas/vardas, pavardė“ – atliekų gavėjo pavadinimas/vardas, pavardė: juridinio asmens pavadinimas, jei atliekos perduotos juridiniam asmeniui ar jo padaliniui; vardas ir pavardė, jei atliekos perduotos fiziniam asmeniui, vykdančiam individualią veiklą. Jei atliekos išvežtos (eksportuotos) į kitą šalį - užsienio šalies atliekų gavėjo, kuriam buvo perduotos atliekos, pavadinimas/vardas, pavardė;

7.7.3. skiltyje „adresas“ – atliekų gavėjo adresas: įmonės buveinės adresas. Jei atliekos buvo perduotos įmonės padaliniui, esančiam kitu adresu nei įmonė, skiltyje „adresas“ nurodomas padalinio buveinės adresas. Jei atliekos perduotos fiziniam asmeniui, vykdančiam individualią veiklą, nurodomas atliekų gavėjo adresas. Jei atliekos išvežtos (eksportuotos) į kitą šalį - užsienio šalies atliekų gavėjo, kuriam buvo perduotos atliekos, adresas;

7.7.4. skiltyje „geogr. kodas“ (geografinis kodas) – nurodomas savivaldybės kodas (pagal Taisyklių 9 priedą), o išvežimo (eksporto) atveju – kodas šalies, į kurią buvo išvežtos (eksportuotos) atliekos pagal Reglamentą Nr. 1106/2012;

7.7.5. skiltyje „dokumento pavad., Nr.“ – nurodomi šie dokumentai:

7.7.5.1. pavojingųjų atliekų lydraštis, jei perduotos pavojingosios atliekos;

7.7.5.2. atliekų perdavimą patvirtinantis dokumentas (pavyzdžiui, sąskaita faktūra, atliekų perdavimo–priėmimo aktas, važtaraštis, sutartis ar kitas dokumentas), kuriame be kitų rekvizitų turi būti nurodyta atliekų perdavimo data, perduotų atliekų rūšis (pavadinimas), atliekų kodas ir svoris).;

7.7.5.3. tarpvalstybinio judėjimo/atliekų vežimo judėjimo dokumentas(ai), priedas (Ib), jei atliekos išvežtos (eksportuotos) į kitą šalį (atliekoms, kurioms taikoma išankstinio rašytinio prašymo ir leidimo procedūra pagal Reglamentą Nr. 1013/2006);“;

1.25. pakeičiu 6 priedo 8.5.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„8.5.1. atliekų tvarkymo technologinio proceso metu buvo panaudotos papildomos medžiagos (katalizatoriai, tirpikliai ir panašiai), kurių bendras kiekis yra didesnis nei 0,1 t (100 kg) ir kurios tenkina bent vieną iš šių kriterijų:“

1.26. pakeičiu 8 priedo 7.6.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

7.6.1. ši lentelės dalis pildoma, jei atliekų tvarkymo technologinio proceso metu buvo panaudotos papildomos medžiagos (katalizatoriai, tirpikliai ir panašiai), kurių bendras kiekis yra didesnis nei 0,1 t (100 kg) ir kurios tenkina bent vieną iš šių kriterijų:“

1.27. pakeičiu 11 priedo 1.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

1.1. atliekų tvarkymo technologinio proceso metu buvo panaudotos papildomos medžiagos (katalizatoriai, tirpikliai ir panašiai), kurių bendras kiekis yra didesnis nei 0,1 t (100 kg) ir kurios tenkina bent vieną iš šių kriterijų:“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Trečiokas