PanevezioHerbas

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2019 METAMS NUSTATYMO

 

2018 m. gegužės 31 d. Nr. 1-173

Panevėžys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Panevėžio miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifus Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje 2019 metams:

1. 0,8 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės tarifą nekilnojamajam turtui (išskyrus nekilnojamąjį turtą, nurodytą 2 punkte);

2. 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės tarifą nekilnojamajam turtui, kuris yra apleistas ar neprižiūrimas.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                      Rytis Mykolas Račkauskas