CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. RUGSĖJO 26 D. ĮSAKYMO NR. 4R-231 „DĖL ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ SERTIFIKAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. sausio 26  d. Nr. 4R-14

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Civilinės aviacijos administracijos nuostatų, patvirtintų Susisiekimo ministro 2001 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 182 „Dėl biudžetinės įstaigos civilinės aviacijos administracijos nuostatų patvirtinimo“ 12.1.7 ir 12.3.26 punktais ir atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. kovo 10 d. reglamento (EB) Nr. 550/2004 „Dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje“ (OL 2004 L 96, p. 10) 7 straipsnio bei 2011 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1034/2011 „Dėl oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų saugos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 691/2010 “ (OL 2011 L 271, p. 15), 9 straipsnio 2 punkto reikalavimus,

pakeičiu Oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo taisykles, patvirtintas Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 4R-231 „Dėl oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 62.1 punktą ir jį išdėstau taip:

62.1. Pateikti užpildytą šių taisyklių 6 priede nustatytą Planuojamo funkcinės sistemos pakeitimo pranešimo formą;“

2. Pripažįstu netekusiu galios 62.2 punktą.

3. Papildau 6 priedu (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                                Joris Gintilas