LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 „DĖL IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 3D-633

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. 3D-524 „Dėl išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS

 

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“, 2 lentelės „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įsipareigojimų įgyvendinimo priemonės“ 469 punktą bei siekdama pasirinkti tinkamą pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų gamybos, administravimo, sertifikavimo bei kontrolės sistemą ir užtikrinti efektyvų jos funkcionavimą,

tvirtinu pridedamus:

1. Pagal Nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų pripažinimo taisykles.

2. Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos tarybą.

3. Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos ekspertų komitetą.

4. Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos tarybos nuostatus.

5. Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos ekspertų komiteto nuostatus.“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. etiketės, neatitinkančios šiame įsakyme nustatytų reikalavimų, gali būti naudojamos ne ilgiau kaip 2 metus po šio įsakymo įsigaliojimo.

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                            Virginija Baltraitienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-524

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-633

redakcija)

 

PAGAL NACIONALINĘ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO KOKYBĖS SISTEMĄ PAGAMINTŲ PRODUKTŲ PRIPAŽINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pagal Nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų pripažinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato žemės ūkio ir maisto produktų, skirtų tik žmonėms vartoti ir sertifikuojamų pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro (toliau – ministras) patvirtintas specifikacijas, pripažinimo, sertifikavimo, priežiūros ir ženklinimo Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre įregistruotu ženklu (toliau – ženklas) tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1378/2014 (OL 2014 L 367, p. 16), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos (OL 2014 L 227, p. 1), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18).

3. Šiose Taisyklėse išdėstytiems reikalavimams įgyvendinti ir su jais susijusiems klausimams spręsti sudaroma ir ministro įsakymu tvirtinama Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos taryba (toliau – Taryba) bei jos nuostatai. Taryba formuojama proporcingumo principu iš visų „maisto grandinės“ dalyvių: gamintojų, perdirbėjų, prekybos, vartotojų organizacijų, mokslo ir valstybės institucijų atstovų, kurie joje atstovauja konkretaus sektoriaus pozicijai.

4. Specifikacijas bei kitus klausimus, susijusius su pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų gamyba ir (ar) perdirbimu bei tiekimu rinkai, įskaitant saugojimą ir transportavimą, nagrinėja bei teikia Tarybai pagrįstas išvadas ministro įsakymu patvirtintas Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos ekspertų komitetas (toliau – Komitetas). Į Komiteto sudėtį įtraukiami žemės ūkio ir maisto produktų gamintojų, perdirbėjų, prekybos, vartotojų bei sertifikavimo, mokslo ir valstybės įstaigų ir institucijų atstovai.

5. Šios Taisyklės yra privalomos visiems teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotiems ūkio subjektams, auginantiems, tvarkantiems, gaminantiems ir (ar) perdirbantiems bei tiekiantiems rinkai pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintus produktus šių Taisyklių nustatyta tvarka, bei sertifikavimo įstaigoms, atliekančioms produktų sertifikavimą ir priežiūrą.

6. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

6.1. nacionalinė žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistema – žmonėms vartoti skirtų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos, sertifikavimo ir priežiūros, ženklinimo ir kitų reikalavimų visuma, nustatyta nacionaliniu teisės aktu, kuriuo remiantis oficialiai pripažįstama tam tikra žemės ūkio ir maisto produkto kokybė;

6.2. pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintas produktas (toliau – NKP) – žmonėms vartoti skirtas žemės ūkio ir maisto produktas, kurio kokybė pranoksta Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nustatytus šių produktų saugos, gyvūnų ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ar aplinkosaugos reikalavimus ir (arba) kuris dėl tam tikrų ūkininkavimo ar gamybos būdų naudojimo pasižymi ypatingomis savybėmis;

6.3. pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagaminto produkto priežiūra (toliau – priežiūra) – sistemingas pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagaminto produkto tikrinimas siekiant įvertinti, ar jis atitinka specifikacijos reikalavimus;

6.4. pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacija (toliau – specifikacija) – dokumentas, kuriame nurodomi išsamūs pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagaminto produkto ar tokių produktų grupės gamybos, perdirbimo ir (ar) tiekimo rinkai reikalavimai.

6.5. kitos taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiame Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiame su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 652/2014 (OL 2014 L 189, p. 1), ir kituose teisės aktuose.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRODUKTAMS, JŲ GAMYBAI, PERDIRBIMUI IR TIEKIMUI RINKAI

 

7. NKP turi būti gaminami ir (ar) perdirbami laikantis geros ūkininkavimo (gamybos) praktikos reikalavimų, atitikti ir (ar) pranokti Europos Sąjungos bei nacionaliniais teisės aktais nustatytus maisto saugos, kokybės, gyvūnų gerovės, aplinkosaugos, šių Taisyklių bei atitinkamos specifikacijos reikalavimus.

8. Visas NKP auginimo, gamybos, perdirbimo ir (arba) tiekimo rinkai procesas vykdomas kontroliuojamuose ūkiuose ir įmonėse, maksimaliai naudojant vietines bei šių Taisyklių reikalavimus atitinkančias žaliavas, įprastines, gana ilgai šalyje auginamas ar joms prilygstančias augalų ir gyvulių veisles, bičių rases, kontroliuojami visi NKP gamybos etapai, užtikrinamas šio proceso atsekamumas, o atitiktis šių Taisyklių ir specifikacijos reikalavimams turi būti tikrinama sertifikavimo įstaigos.

9. NKP ir jų gamybos ir (ar) perdirbimo procesas išsiskiria natūralumu, maistingumu bei aplinkos tausojimo aspektais, kuriuos, atsižvelgiant į produkto ar tokių produktų grupės rūšį, suteikia vienas ar keletas aprašytų veiksnių:

9.1. natūralumas. Ribojamas mineralinių trąšų, pesticidų, vaistų naudojimo kiekis, dažnumas ir laikas. Perdirbant NKP nenaudojami sintetiniai maisto priedai (konservantai, saldikliai, aromato ir skonio stiprikliai, dažikliai);

9.2. maistingumas. NKP yra šviežesni, nes pateikiami vartotojui per trumpesnį nei įprasta šios kategorijos produktams laikotarpį, pasižymi išskirtiniu skoniu, kvapu, išvaizda ir konsistencija. Taikomi maistingumą išsaugojantys perdirbimo būdai, NKP yra didesnis natūralios ląstelienos, mineralų, vitaminų, polifenolių bei kitų biologiškai vertingų medžiagų kiekis ar sumažinta energinė vertė, riebalų, sočiųjų riebalinių rūgščių, druskos, cukraus kiekis.

9.3. aplinkos tausojimas. Naudojami geriausi prieinami gamybos būdai, aplinką saugojančios technologijos, skaičiuojami maisto medžiagų balansai. Maksimaliai panaudojamos gamybos atliekos, ribojamas sintetinių, savaime nesuyrančių ar netinkamų pakartotiniam perdirbimui pakavimo medžiagų naudojimas.

10. Konkretūs reikalavimai NKP, ūkininkavimo ar gamybos būdui atsižvelgiant į produktų grupės ar konkretaus produkto rūšį nustatomi specifikacijose.

 

III. REIKALAVIMAI SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOMS

 

11. NKP sertifikavimą ir priežiūrą atlieka įstaigos, kurioms ministro nustatyta tvarka yra suteikti leidimai sertifikuoti NKP.

12. Įstaiga, siekianti sertifikuoti NKP ir atlikti jų priežiūrą, turi pateikti ministerijai prašymą suteikti leidimą sertifikuoti NKP.

13. Ministerija, jos nustatyta tvarka įvertinusi prašymą pateikusios įstaigos pasirengimą sertifikuoti NKP, priima sprendimą dėl leidimo išdavimo ar neišdavimo ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos ir apie tai praneša įstaigai ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

14. Sertifikavimą ir priežiūrą atliekanti sertifikavimo įstaiga turi atitikti ir (ar) būti akredituota pagal standartą LST EN ISO/IEC 17065:2012 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami produktų, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigoms“ ir kartu su prašymu pateikti ministerijai tai įrodančius dokumentus.

14. Sertifikavimą ir priežiūrą atliekanti sertifikavimo įstaiga turi atitikti ir (ar) būti akredituota pagal standartą LST EN ISO/IEC 17065:2012 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami produktų, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigoms“ ir kartu su prašymu pateikti ministerijai tai įrodančius dokumentus.

15. Sertifikavimo įstaiga, neakredituota pagal standarto LST EN ISO/IEC 17065:2012  reikalavimus ar turinti nepakankamą akreditacijos sritį ir siekianti atlikti produktų sertifikavimą ir priežiūrą, privalo prašymo dėl leidimo sertifikuoti NKP pateikimo ministerijai metu įsipareigoti akredituotis arba praplėsti akreditacijos sritį. Tai atlikti privaloma ne vėliau kaip per 2 metus nuo pirmojo sertifikato pagal tam tikros NKP specifikacijos reikalavimus išdavimo dienos ir pateikti ministerijai tai įrodančius dokumentus. Jei NKP gamyba pagal tam tikrą NKP specifikaciją antraisiais metais nevykdoma ir dėl to nėra galimybės akredituotis arba praplėsti akreditacijos srities, sertifikavimo įstaiga gali kreiptis į ministeriją su prašymu pratęsti terminą akreditavimuisi arba akreditavimo sričiai praplėsti. Minėtu atveju akredituotis arba akreditavimo sritį praplėsti privaloma per vienerius metus nuo tos dienos, kai NKP gamintojas praneša sertifikavimo įstaigai apie gamybos atnaujinimą. Sertifikavimo įstaiga, nepateikusi akreditavimo pažymėjimo ar jo priedo nustatytu laiku, netenka teisės atlikti sertifikavimo ir priežiūros pagal tam tikros NKP specifikacijos reikalavimus.

16. Sertifikavimo įstaiga privalo:

16.1. laikytis šių Taisyklių ir standarto LST EN ISO/IEC 17065:2012 reikalavimų;

16.2. suderinti su ministerija visus su sertifikavimo ir priežiūros veikla susijusių įkainių dydžius;

16.3. pranešti ministerijai apie NKP sertifikavimo ir priežiūros rezultatus (sertifikuotų NKP augintojų, gamintojų, perdirbėjų ir (arba) tiekėjų skaičių, asortimentą, gamybos apimtis ir kontaktus) ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 15 dienos, taip pat apie tuos, kuriems sustabdytas arba anuliuotas išduotų sertifikatų galiojimas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos;

16.4. pranešti ministerijai apie bet kokios informacijos, turinčios įtakos tolesnei sertifikavimo ir priežiūros veiklai, pasikeitimą;

16.5. ministerijai pareikalavus, pateikti informaciją apie savo veiklą;

16.6. užtikrinti informacijos, kuri sudaro komercinę paslaptį, konfidencialumą, išskyrus šių Taisyklių ir galiojančių teisės aktų numatytus atvejus.

17. Sertifikavimo įstaiga turi teisę:

17.1. sudaryti su pareiškėjais sutartis dėl sertifikavimo darbų atlikimo ir juos atlikti;

17.2. atlikti patikras be išankstinio įspėjimo;

17.3. taikyti įspėjimo, sertifikato galiojimo sustabdymo bei anuliavimo procedūras;

17.4. gauti atlygį už sertifikavimo ir priežiūros veiklą pagal nustatytus ir viešai paskelbtus įkainius;

17.5. atsisakyti vykdyti sertifikavimo ir priežiūros veiklą, pranešdama apie šį sprendimą ministerijai ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki planuojamos sertifikavimo ir priežiūros veiklos nutraukimo dienos.

18. Kilus abejonių dėl sertifikavimo įstaigos veiklos, ministerija turi teisę pateikti prašymą akreditacijos įstaigai patikrinti sertifikavimo įstaigos atitiktį šioms Taisyklėms ir LST EN ISO/IEC 17065:2012 standartui. Šiuo atveju sertifikavimo įstaiga privalo pateikti visus tam reikalingus dokumentus.

19. Ministerija, remdamasi akreditacijos įstaigos išvada, turi teisę atimti iš sertifikavimo įstaigos teisę atlikti sertifikavimą ir priežiūrą pagal šias Taisykles.

20. NKP administravimo funkcijoms atlikti ministerija gali paskirti įgaliotą instituciją.

 

IV. REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

21. Asmenimis, norinčiais auginti, gaminti ir (ar) perdirbti bei tiekti rinkai NKP (toliau – pareiškėjai), gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, gaminantys ir (ar) perdirbantys NKP ir prireikus galintys įrodyti, kad bus teisiškai ir technologiškai pajėgūs tiekti NKP rinkai bei efektyviai atlikti viso gamybos bei tiekimo rinkai proceso savikontrolę.

22. Pareiškėjai privalo:

22.1. laikytis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatytų privalomųjų reikalavimų, taikomų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos ir (ar) perdirbimo bei tiekimo rinkai procese;

22.2. laikytis šių Taisyklių ir specifikacijos reikalavimų, registruoti sertifikavimo įstaigos nustatytose formose specifikacijose numatytų reikalavimų įvykdymo duomenis;

22.3. užtikrinti, kad visa informacija, pateikiama ministerijai ar sertifikavimo įstaigai, yra teisinga;

22.4. pateikti visus reikiamus dokumentus sertifikavimo įstaigos funkcijoms vykdyti;

22.5. mokėti sertifikavimo įstaigai už sertifikavimą ir priežiūrą pagal nustatytus ir viešai paskelbtus įkainius;

22.6. pranešti sertifikavimo įstaigai apie visus pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos sertifikato galiojimui ar tinkamam įsipareigojimų vykdymui, per 7 kalendorines dienas nuo įvykusio pasikeitimo dienos;

22.7. pažeidus šių Taisyklių ar specifikacijos reikalavimus, raštu pranešti sertifikavimo įstaigai per 3 darbo dienas nuo įvykusio pažeidimo dienos bei sustabdyti NKP tiekimą rinkai, jei pažeidimas susijęs su NKP kokybe;

22.8. nenaudoti ženklo ar su juo susijusios reklaminės medžiagos, jeigu sertifikato galiojimas yra sustabdytas, anuliuotas ar pasibaigęs;

22.9. užtikrinti, kad sertifikatas ar bet koks kitas dokumentas, susijęs su sertifikavimu, ar bet kuri jų dalis nebus naudojami klaidinančiu būdu;

22.10. sertifikato galiojimo metu ženklinti NKP ženklu „Kokybė“ pagal Taisyklių VI skyriaus nuostatas;

22.11. parduodant ir (arba) perduodant NKP, lydimuosiuose dokumentuose (važtaraščiuose, PVM sąskaitose faktūrose, atitikties deklaracijose ir kt.) turi būti nurodomas produkto pavadinimas, prie kurio pridedama nuoroda apie parduodamo produkto gamybos būdą (NKP).

23. Pareiškėjai turi teisę:

23.1. pateikti sertifikavimo įstaigai prašymą dėl NKP sertifikavimo;

23.2. jei leidimas sertifikuoti NKP suteiktas kelioms sertifikavimo įstaigoms, pasirinkti vieną iš jų.

V. PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKA

 

24. Pareiškėjas, norintis auginti, gaminti ir (ar) perdirbti bei tiekti rinkai NKP pagal šių Taisyklių reikalavimus ir norintis ženklinti juos ženklu, turi vadovautis ministro patvirtintomis atskirų žemės ūkio ir maisto produktų grupių specifikacijomis arba parengti konkrečių produktų specifikacijas, kurių reikalavimai turi būti ne žemesni nei numatyta NKP grupių specifikacijose, bei teikti jas ministerijai patvirtinti.

25. NKP bei jo auginimo, gamybos ir (ar) perdirbimo procesas turi būti sertifikuotas ir prižiūrimas, o jo tiekimo rinkai procesas prižiūrimas sertifikavimo įstaigos.

26. Sertifikavimas ir (arba) priežiūra atliekamas pareiškėjo raštišku prašymu, pateikiamu sertifikavimo įstaigai.

27. Prašymo pateikimo formą ir laiką, papildomų dokumentų sąrašą, sertifikavimo ir priežiūros procedūras bei įkainius nustato sertifikavimo įstaiga.

28. Sertifikavimo įstaiga, gavusi pareiškėjo prašymą, per 30 kalendorinių dienų priima sprendimą dėl patikros atlikimo.

29. Atlikusi patikrą vietoje, sertifikavimo įstaiga įvertina patikros rezultatus ir priima sprendimą dėl sertifikato išdavimo. Jei:

29.1. priimamas teigiamas sprendimas, sertifikavimo įstaiga ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo patikros atlikimo išduoda sertifikatą ir kartu suteikia teisę naudoti ženklą ir tiekti NKP rinkai;

29.2. priimamas neigiamas sprendimas, pareiškėjas apie neatitiktis informuojamas raštu per 14 kalendorinių dienų nuo jo priėmimo, nurodant terminus joms pašalinti. Neatitikčių nepašalinus, sertifikatas neišduodamas aiškiai motyvuojant atsisakymą jį išduoti.

30. Jeigu pareiškėjas nesutinka su sertifikavimo įstaigos išvada dėl atitikties specifikacijai ir šių Taisyklių reikalavimams ar kitų sertifikavimo įstaigos veiksmų, jis per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo turi teisę teikti skundą ar apeliaciją sertifikavimo įstaigai pagal jos nustatytą skundų ir apeliacijų pateikimo, priėmimo ir nagrinėjimo tvarką bei procedūras.

31. Jeigu pareiškėjas nesutinka su sertifikavimo įstaigos išaiškinimu, sertifikavimo įstaigos sprendimus, priimtus po apeliacijos ar skundo nagrinėjimo, jis gali apskųsti ministerijai per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

32. Išdavus sertifikatą, pareiškėjas įtraukiamas į ministerijos tinklalapyje viešai skelbiamą subjektų, auginančių, gaminančių, perdirbančių ir (ar) tiekiančių rinkai sertifikuotus NKP, sąrašą. Sertifikatas galioja 3 metus, jei gaminami ir (ar) perdirbami bei tiekiami rinkai NKP ir jų gamybos procesas atitinka šių Taisyklių bei specifikacijos reikalavimus.

33. Sertifikavimo įstaiga vykdo planinę priežiūrą, kurios metu privalomai tikrina NKP auginimo, gamybos ir perdirbimo proceso bei NKP atitiktį šių Taisyklių bei specifikacijos reikalavimams 1 kartą per metus. Sertifikavimo įstaiga NKP tiekimo rinkai proceso atitikties šių Taisyklių bei specifikacijos reikalavimams tikrinimą vykdo sertifikavimo įstaigos nustatyta tvarka.

34. Atsižvelgiant į planinės patikros rezultatus, esant nusiskundimams ar kilus įtarimui dėl galimų pažeidimų, sertifikavimo įstaiga turi teisę atlikti neplanines patikras be išankstinio įspėjimo ir paimti mėginius laboratoriniams tyrimams atlikti.

35. Sertifikavimo įstaiga vykdo priežiūrą taikydama šiuos metodus:

35.1. dokumentų analizę;

35.2. patikrinimus gamybos, perdirbimo vietoje;

35.3. produktų kokybės analizę.

36. Sertifikavimo įstaiga, nustačiusi šių Taisyklių ar specifikacijos reikalavimų pažeidimus, turi teisę taikyti šias procedūras:

36.1. įspėjimą, kuris gali būti skiriamas tik tais atvejais, kai galima nedelsiant ištaisyti pažeidimus. Sertifikavimo įstaiga nustato laiką, per kurį pareiškėjas privalo pašalinti trūkumus ir pranešti apie tai sertifikavimo įstaigai. Maksimalus laikas, kurį skiria sertifikavimo įstaiga pareiškėjui trūkumams pašalinti, yra 30 kalendorinių dienų;

36.2. sertifikato galiojimo sustabdymą, kuris gali būti skiriamas, kai laiku nepašalintos įspėjimą nulėmusios priežastys ar pažeidimų nedelsiant ištaisyti neįmanoma. Sertifikato galiojimo sustabdymas gali būti dalinis (sustabdomas tik tam tikram produktui ar jų grupei) arba visiškas. Sertifikavimo įstaiga nustato laiką, kuriam sustabdomas sertifikato galiojimas, per kurį pareiškėjas privalo pašalinti trūkumus ir pranešti apie tai sertifikavimo įstaigai. Maksimalus laikas, kuriam sustabdomas sertifikato galiojimas, yra 6 mėnesiai;

36.3. sertifikato anuliavimas, kuris gali būti skiriamas, kai laiku nepašalintos sertifikato galiojimo sustabdymo priežastys ar dėl pažeidimų pobūdžio tolesnis sertifikato galiojimas tam tikram produktui ar jų grupei negalimas. Tokiu atveju pareiškėjas netenka teisės naudoti ženklo, sertifikato ir bet kokių kitų dokumentų, susijusių su sertifikuoto NKP gamyba ir realizavimu. Pažeidėjas gali kreiptis dėl pakartotinio sertifikavimo ne anksčiau kaip po 1 metų nuo sertifikato anuliavimo dienos.

 

VI. ŽENKLINIMAS

 

37. NKP ženklinimas turi atitikti 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL 2011 L 304, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 22 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 78/2014 (OL 2014 L 27, p. 7), nuostatas, Lietuvos higienos normoje HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“ patvirtinimo“, bei Taisyklėse išdėstytus reikalavimus.

38. NKP ženklu (1 pav.) turi būti ženklinami rinkai tiekiami, tiesiogiai žmonėms vartoti skirti NKP. Ženklinti produkciją NKP ženklu neprivaloma tiems ūkio subjektams, kurie savo ūkyje išaugintą / pagamintą NKP produkciją parduoda perdirbėjams kaip žaliavą arba pristato ją tiesiogiai galutiniam vartotojui. Ūkio subjektai, tiesiogiai galutiniam vartotojui parduodantys savo ūkyje išaugintus / pagamintus NKP produktus, pardavimo metu turi turėti sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą, kuriuo patvirtinama parduodamų NKP produktų atitiktis keliamiems reikalavimams.

1 pav. NKP ženklas

38.1. ženklą sudaro žodis „KOKYBĖ“, apjuostas rodykle, nutrūkstančia ties žodžio „KOKYBĖ“ pradžia, platėjančia ženklo apačioje ir kylančia į viršų ties jo pabaiga;

38.2. ženklo matmenys: aukštis – 5 cm, ilgis – 8 cm. Ženklo dydis gali būti keičiamas, išlaikant nurodytas proporcijas;

38.3. ženklą sudarančių simbolio ir žodžio „KOKYBĖ“ spalva yra tamsiai raudona (Pantone 194 C;  CMYK0/100/60/30).  Spausdinant nespalvotose išorinėse ar vidinėse pakuotėse ir reklaminėje medžiagoje taip pat galima naudoti juodos spalvos ženklą. Jei dėl pakuotės spalvų ženklas tampa sunkiai matomas, išorinė jo pusė gali būti apibrėžiama balta linija  siekiant, kad  būtų

didesnis kontrastas pakuotės spalvoms.

39. Ženklas nuosavybės teise priklauso ministerijai.

40. Sertifikavimo įstaiga sutartyse su pareiškėjais dėl sertifikavimo paslaugos teikimo privalo nurodyti, kad:

40.1. ženklu ženklinami tik pagal šias taisykles sertifikuoti produktai;

40.2. ženklas negali būti naudojamas taip, kad tretieji asmenys galėtų jį supainioti su komerciniu prekės ženklu, konkretų gamintoją nurodančiu ženklu ar bet kokiu kitu klaidinančiu būdu;

40.3. gamintojas, kuriam taikomas sertifikato sustabdymas ar anuliavimas, šių priemonių taikymo laikotarpiu neturi teisės naudoti ženklo;

40.4. NKP etiketėje turi būti nurodytas sertifikavimo įstaigos kodas;

40.5. NKP etikečių su ženklu pavyzdžius privaloma suderinti su sertifikavimo įstaiga prieš jų spaudą.

41. Sertifikavimo įstaiga, vykdanti ženklo naudojimo priežiūrą ir nustačiusi ženklo naudojimo pažeidimus, privalo apie tai informuoti ministeriją per 3 kalendorines dienas nuo pažeidimo išaiškinimo dienos.

42. Draudžiama naudoti bet kokias nuorodas ant nesertifikuoto produkto išorinės ar vidinės pakuotės, reklaminėje medžiagoje arba su juo susijusiuose dokumentuose, jei tai gali tiesiogiai ar netiesiogiai suklaidinti vartotoją dėl produkto atitikties šių taisyklių reikalavimams. Visus klausimus, susijusius su ženklo naudojimo sąlygomis, tvarka ir pažeidimais, sprendžia ministerija.

 

VII. KODŲ SUTEIKIMAS SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOMS

 

43. Ministerijos paskirtoms NKP sertifikavimą ir priežiūrą vykdančioms įstaigoms suteikiami kodai, kurie susideda iš:

43.1. Lietuvos pavadinimo santrumpos LT;

43.2. su NKP gamybos būdu susijusios santrumpos NKP;

43.3. skaičiaus, nurodančio sertifikavimo įstaigų registravimo eiliškumą, sudaryto iš ne daugiau kaip trijų skaitmenų (pradedant 001 ir tęsiant skaičių numeraciją didėjančia tvarka).

44. Sertifikavimo įstaigų kode santrumpa LT, santrumpa NKP ir skaičius, nurodantis sertifikavimo įstaigų registravimo eiliškumą, atskiriami brūkšneliais „-“.

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-524

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-633

redakcija)

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS TARYBA

 

Dr. Antanas Šarkinas – Kauno technologijos universiteto Maisto instituto direktorius, tarybos pirmininkas;

Zofija Cironkienė – Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė, atstovaujanti Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmus;

Saulius Jasius – Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas;

Paulius Mereckas – Lietuvos vartotojų asociacijos prezidentas;

Irma Pilipienė – asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ direktorė;

Prof. habil. dr. Algirdas Jonas Raila – Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Aleksandro Stulginskio universiteto Šilumos ir biotechnologijų katedros profesorius;

Laurynas Vilimas – Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdantysis direktorius.

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-524

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-633

redakcija)

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS EKSPERTŲ KOMITETAS

 

Jolita Martutaitytė – Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Kokybės politikos skyriaus vedėja, komiteto pirmininkė;

Dr. Pranas Viškelis – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto Biochemijos ir technologijos laboratorijos vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas,    Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, komiteto pirmininko pavaduotojas;

Neringa Baronienė – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Maisto produktų ir rekreacinių paslaugų skyriaus vedėja;

Rūta Cimakauskienė – Nacionalinės paukščių augintojų ir veisėjų asociacijos narė, žemės ūkio kooperatyvo „Nemuno slėnio tradicijos“ direktorė;

Zofija Cironkienė – Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė;

Prof. habil. dr. Honorata Danilčenko – Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto profesorė;

Valerija Gražinienė –VšĮ „Tatulos programa“ direktorė;

Aloyzas Grygalis − Lietuvos verslinių sodų asociacijos „Vaisiai ir uogos“ prezidentas;

Dr. Ina Jasutienė – Kauno technologijos universiteto Maisto instituto Chemijos mokslo laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja;

Prof. habil. dr. Gražina Juodeikienė – Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Maisto mokslo ir technologijos katedros profesorė;

Dr. Almantas Kranauskas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos stiprinimo valdybos Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vedėjas;

Prof. habil. dr. Valdas Stanislovas Laurinavičius – Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Vilniaus universiteto Biochemijos instituto Bioanalizės skyriaus vedėjas;

Dr. Audronė Mankevičienė – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Žemdirbystės instituto Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja;

Paulius Mereckas – Lietuvos vartotojų asociacijos prezidentas;

Aldona Paražinskienė – UAB „Utenos mėsa“ ir UAB „Biovela“ gamybos direktorė;

Irma Pilipienė – asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ direktorė;

Lina Pukaitė-Malinauskienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Žemės ūkio technologijų skyriaus vyriausioji specialistė augalininkystei;

Donatas Montvilas – UAB „Kietaviškių gausa“ vadybininkas, Lietuvos šiltnamių asociacijos atstovas;

Dr. Milda Račienė – Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vedėja;

Dalia Ruščiauskienė – Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos direktorė;

Dr. Saulius Savickis –VĮ „Pieno tyrimai“ direktorius;

Prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius – Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas;

Jonas Stanius – Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas, valstybinis veterinarijos inspektorius;

Asta Šakickienė – VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriaus pavaduotoja;

Dr. Rūta Šveistienė – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto Gyvūnų genetikos ir veisimo skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja;

Habil. dr. Vytautas Tėvelis – Lietuvos paukštininkystės asociacijos prezidentas.

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-524

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-633

redakcija)

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS TARYBOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos tarybos (toliau – Taryba) nuostatai reglamentuoja Tarybos darbo organizavimo ir nutarimų priėmimo tvarką. Tarybos paskirtis – teikti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui nuomonę dėl sertifikuotų pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų (toliau – NKP) gamybos, perdirbimo, tiekimo rinkai, administravimo, sertifikavimo bei kontrolės politikos formavimo, užtikrinti efektyvų šios sistemos funkcionavimą, koordinuoti dalyvaujančiųjų šioje sistemoje veiksmus bei nagrinėti kitus aktualius klausimus.

2. Tarybos sudėtį tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras.

3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

4. Tarybos narių darbas Taryboje neapmokamas.

5. Tarybos sekretoriato funkcijas vykdo Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamentas.

 

II. TARYBOS FUNKCIJOS

 

6. Taryba vykdo šias funkcijas:

6.1. nagrinėja aktualius NKP gamybos, tiekimo rinkai, sertifikavimo, kontrolės, administravimo klausimus ir teikia nuomonę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui;

6.2. svarsto NKP pripažinimo taisyklių pakeitimus bei papildymus ir teikia tvirtinti;

6.3. svarsto NKP ar jų grupės specifikacijas ir teikia jas tvirtinti;

6.4. teikia išvadas ir pasiūlymus dėl sertifikavimo įstaigų pripažinimo ir jų kompetencijos;

6.5. teikia nuomonę dėl NKP viešinimo priemonių, duomenų bazės valdymo, interneto svetainės priežiūros ir kitų aktualių klausimų, susijusių su šių gaminių gamyba, perdirbimu ir tiekimu rinkai.

7. Taryba, vykdydama jai pavestas funkcijas, nuomones, išvadas, pasiūlymus ir teisės aktų projektus teikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui.

 

III. TARYBOS TEISĖS

 

8. Taryba, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

8.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministerijų įstaigų, savivaldybių institucijų, organizacijų, asociacijų informaciją, reikalingą savo veiklai vykdyti;

8.2. kviesti į Tarybos posėdžius NKP ekspertų komiteto (toliau – Komitetas) pirmininką ar jo įgaliotą asmenį Komiteto išnagrinėtiems klausimams pristatyti;

8.3. prireikus pavesti Komitetui atlikti išsamų svarstomų klausimų tyrimą ir pateikti išvadas bei pasiūlymus ar parengti pranešimą Tarybos posėdžiui;

8.4. kviesti į Tarybos posėdžius specialistus, mokslo ir kitų institucijų atstovus, Komiteto narius, nepriklausomus ekspertus, kitus suinteresuotus atstovus;

8.5. pasitelkti savo veiklai Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių ekspertus;

8.6. sudaryti laikinas ar nuolatines darbo grupes.

 

IV. TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Tarybą sudaro Tarybos pirmininkas ir jos nariai. Taryba paprastąja balsų dauguma iš savo narių išrenka Tarybos pirmininką. Tarybos pirmininko kadencija – 2 metai. Tas pats asmuo gali būti renkamas Tarybos pirmininku ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

10. Tarybos pirmininkas:

10.1. organizuoja Tarybos darbą ir atsako už jai pavestų funkcijų vykdymą;

10.2. atstovauja Tarybai. Prireikus įgalioja atstovauti Tarybai kitą Tarybos narį;

10.3. pirmininkauja Tarybos posėdžiams. Dėl svarbių priežasčių negalėdamas dalyvauti posėdyje, paveda kitam Tarybos nariui pirmininkauti Tarybos posėdžiui;

10.4. pasirašo Tarybos posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su Tarybos veikla.

11. Tarybos posėdžių sekretorius, kurį skiria Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamentas:

11.1. rengia Tarybos posėdžių medžiagą (darbotvarkes, nutarimų projektus, kitą medžiagą);

11.2. suderinęs su Tarybos pirmininku, šaukia Tarybos posėdžius ir juos protokoluoja;

11.3. tvarko Tarybos posėdžių dokumentus;

11.4. vykdo kitus Tarybos pirmininko, o jeigu Tarybos pirmininko nėra – jo paskirto Tarybos nario pavedimus Tarybos posėdžių rengimo klausimais.

12. Tarybos posėdžių sekretorius nėra Tarybos narys.

13. Pagrindinė Tarybos veiklos forma yra posėdžiai.

14. Tarybos posėdžiai rengiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

15. Tarybos nariams dėl svarbių priežasčių negalint dalyvauti posėdyje, atitinkama organizacija ar institucija raštu įgalioja dalyvauti kitą atstovą. Įgaliotas atstovas Tarybos posėdžiuose turi balsavimo teisę.

16. Tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 4 Tarybos nariai. Tarybos nutarimai priimami atviru balsavimu, paprastąja posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Kiekvienas Tarybos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

17. Tarybos posėdžio darbotvarkė ir siūlomų nagrinėti klausimų medžiaga Tarybos nariams pateikiama ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki Tarybos posėdžio.

18. Taryba gali keisti posėdžio darbotvarkę paprastąja posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma.

19. Prireikus į Tarybos posėdžius patariamojo balso teise gali būti kviečiami specialistai, mokslo ir kitų institucijų atstovai, nepriklausomi ekspertai bei kiti suinteresuoti asmenys.

20. Skubiems klausimams spręsti Tarybos pirmininko sprendimu gali būti organizuojama Tarybos narių apklausa elektroniniu paštu, pateikiant klausimo sprendimo projektą ir kitą su klausimu susijusią medžiagą.

21. Tarybos narys negali balsuoti svarstomu klausimu, jeigu jis yra asmeniškai suinteresuotas Tarybos nutarimo rezultatais. Jis privalo apie tai informuoti posėdžio dalyvius ir nusišalinti nuo klausimo svarstymo.

22. Vykdant apklausą elektroniniu paštu Tarybos nariai turi pareikšti savo pritarimą ar nepritarimą sprendimo projektui per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos. Per nurodytą terminą nepareiškus nuomonės ar pastabų, laikoma, kad Tarybos narys apklausoje nedalyvavo. Nutarimas laikomas priimtu, jei klausimo sprendimo projektui elektroniniu paštu pritaria ne mažiau kaip pusė Tarybos narių.

 

V. TARYBOS NUTARIMŲ ĮFORMINIMAS

 

23. Tarybos posėdžiai ir apklausos elektroniniu paštu protokoluojami. Protokolas surašomas pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“. Protokolas turi būti parengtas ir elektroniniu paštu persiųstas Tarybos nariams ne vėliau kaip per 4 darbo dienas po posėdžio ar apklausos elektroniniu paštu. Tarybos nariai savo pastabas ir siūlymus gali teikti per 5 darbo dienas nuo protokolo gavimo. Per nustatytą laiką negavus pastabų, laikoma, kad protokolo projektui pritarta. Suderintą protokolą pasirašo Tarybos posėdžio pirmininkas ir Tarybos posėdžių sekretorius.

24. Tarybos posėdžių sekretorius elektroniniu paštu išsiunčia protokolo kopijas visiems Tarybos nariams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Tarybos sudėtis ir nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-524

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-633

redakcija)

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS EKSPERTŲ KOMITETO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos ekspertų komiteto (toliau – Komitetas) nuostatai reglamentuoja Komiteto darbo organizavimą ir išvadų teikimo tvarką. Komiteto paskirtis – teikti konsultacinio pobūdžio išvadas dėl pagal Nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų (toliau – NKP) gamybos, perdirbimo ir tiekimo rinkai.

2. Komiteto pirmininką skiria ir Komiteto sudėtį tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras.

3. Komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

4. Komiteto narių darbas Komitete nemokamas.

5. Komiteto sekretoriato funkcijas vykdo Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamentas.

 

II. KOMITETO FUNKCIJOS

 

6. Komiteto funkcijos:

6.1. teikia siūlymus dėl NKP pripažinimo taisyklių pakeitimo ir papildymo;

6.2. nagrinėja NKP specifikacijas ir teikia išvadas;

6.3. nagrinėja pateiktus dokumentus dėl sertifikavimo įstaigų pripažinimo ir teikia išvadas;

6.4. Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos tarybos (toliau – Taryba) pavedimu atlieka išsamų svarstomų klausimų tyrimą ir pateikia išvadas bei pasiūlymus ar parengia pranešimą Tarybos posėdžiui;

6.5. teikia pasiūlymus dėl NKP viešinimo;

6.6. nagrinėja skundus ir apeliacijas, susijusius su NKP gamyba, perdirbimu, tiekimu rinkai ir rengia atsakymus.

7. Komitetas, vykdydamas jam pavestas funkcijas, išvadas ir pasiūlymus teikia Tarybai.

 

III. KOMITETO TEISĖS

 

8. Komitetas, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

8.1. gauti iš ministerijos, sertifikavimo įstaigos, Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir pareiškėjų dokumentus bei kitą informaciją, reikalingą nagrinėjant sertifikavimo institucijos pripažinimo klausimus, specifikacijas ir skundus;

8.2. kviesti į Komiteto posėdžius specialistus, mokslo ir kitų institucijų atstovus, nepriklausomus ekspertus, kitus suinteresuotus atstovus iš anksto su jais suderintu laiku ir išklausyti jų informaciją;

8.3. pasitelkti savo veiklai Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių ekspertus;

8.4. sudaryti laikinas ar nuolatines darbo grupes.

 

IV. KOMITETO DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Komitetą sudaro Komiteto pirmininkas ir nariai.

10. Komiteto pirmininkas:

10.1. organizuoja Komiteto darbą ir atsako už jam pavestų funkcijų vykdymą;

10.2. atstovauja arba įgalioja kitą narį atstovauti Komitetui;

10.3. pirmininkauja Komiteto posėdžiams;

10.4. prireikus paveda Komiteto nariams atlikti išsamią svarstomų klausimų analizę ir pateikti išvadas ar pasiūlymus, ar parengti pranešimą Komiteto posėdžiui;

10.5. pasirašo Komiteto posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su Komiteto veikla.

11. Komiteto pirmininko pavaduotojas:

11.1. pirmininkauja Komiteto posėdžiams, jei nėra Komiteto pirmininko;

11.2. atstovauja Komitetui, jeigu įgalioja Komiteto pirmininkas;

11.3. padeda organizuoti Komiteto posėdžius.

12. Komiteto posėdžių sekretorius, kurį skiria Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamentas:

12.1. rengia Komiteto posėdžių medžiagą (darbotvarkes, nutarimų projektus, kitą medžiagą);

12.2. suderinęs su Komiteto pirmininku, šaukia Komiteto posėdžius ir juos protokoluoja;

12.3. tvarko Komiteto posėdžių dokumentus;

12.4. vykdo kitus Komiteto pirmininko, o jeigu Komiteto pirmininko nėra – Komiteto pirmininko pavaduotojo pavedimus Komiteto posėdžių rengimo klausimais.

13. Komiteto posėdžių sekretorius nėra Komiteto narys.

14. Pagrindinė Komiteto veiklos forma yra posėdžiai. Komiteto posėdžiai rengiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

15. Komiteto nariams dėl svarbių priežasčių negalint dalyvauti posėdyje, atitinkama organizacija ar institucija raštu įgalioja posėdyje dalyvauti kitą atstovą. Įgaliotas atstovas komiteto posėdžiuose turi balsavimo teisę.

16. Komiteto posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip trečdalis Komiteto narių. Komiteto išvados priimamos atviru balsavimu paprastąja posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. Nuomonėms išsiskyrus, atskiros nuomonės protokoluojamos.

17. Komiteto posėdžio darbotvarkė ir siūlomų nagrinėti klausimų medžiaga Komiteto nariams pateikiama ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki Komiteto posėdžio.

18. Komitetas gali keisti posėdžio darbotvarkę paprastąja posėdyje dalyvaujančių Komiteto narių balsų dauguma.

19. Skubiems klausimams spręsti Komiteto pirmininko sprendimu gali būti organizuojama Komiteto narių apklausa elektroniniu paštu, pateikiant klausimo sprendimo projektą ir kitą su klausimu susijusią medžiagą.

20. Komiteto narys negali balsuoti svarstomu klausimu, jeigu jis yra asmeniškai suinteresuotas balsavimo rezultatais. Jis privalo apie tai informuoti posėdžio dalyvius ir nusišalinti nuo klausimo svarstymo.

 

V. KOMITETO NUTARIMŲ ĮFORMINIMAS

 

21. Komiteto posėdžiai ir apklausos elektroniniu paštu protokoluojami. Protokolas surašomas pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“. Protokolas turi būti parengtas ir elektroniniu paštu persiųstas Komiteto nariams ne vėliau kaip per 4 darbo dienas po posėdžio ar apklausos elektroniniu paštu. Komiteto nariai savo pastabas ir pasiūlymus gali teikti per 5 darbo dienas nuo protokolo gavimo. Per nustatytą laiką negavus pastabų, laikoma, kad protokolo projektui pritarta. Suderintą protokolą pasirašo Komiteto pirmininkas (jei jo nėra – Komiteto pirmininko pavaduotojas) ir Komiteto sekretorius.

22. Komiteto posėdžių sekretorius elektroniniu paštu išsiunčia protokolo kopijas visiems Komiteto nariams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos.

23. Vykdant apklausą elektroniniu paštu Komiteto nariai savo pritarimą ar nepritarimą sprendimo projektui turi pareikšti per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos. Per nurodytą terminą nepareiškus nuomonės ar pastabų, laikoma, kad Komiteto narys apklausoje nedalyvavo. Nutarimas laikomas priimtu, jei klausimo sprendimo projektui elektroniniu paštu pritaria ne mažiau kaip pusė apklausoje dalyvavusių Komiteto narių.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Komiteto sudėtis ir nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

_________________