LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1K-316 „DĖL Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2016 m. gegužės 18 d. Nr. 1K-184

Vilnius

 

1.    Pakeičiu Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1.        Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas), įgyvendinamų pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą, patvirtintą 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014) 6397) (toliau – veiksmų programa), vertinimo, atrankos, finansavimo ir įgyvendinimo tvarką.“

1.2.        Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Taisyklės netaikomos ES struktūrinių fondų finansinėms priemonėms, išskyrus atvejus, kai tai numatyta Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.“

1.3.        Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Taisyklėse nustatoma veiksmų programos techninės paramos prioritetų administravimo tvarka tiek, kiek nurodyta Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo.“

1.4.        Pakeičiu 4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.3. vadovaujasi instrukcijomis ir naudoja formas, kurioms pritaria 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“ (toliau – darbo grupės forma). Darbo grupės formos ir instrukcijos skelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt.“

1.5.        Pakeičiu 6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.1. Apdovanojimas – projekto finansavimo forma – piniginė ar kita dovana, skiriama konkurso būdu atrinktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, juridinio asmens filialui arba atstovybei už veiklos, kuria buvo siekiama projekto ir (ar) veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės (toliau – veiksmų programos priemonė) tikslų, rezultatus.“

1.6.        Pakeičiu 6.35 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.35. Vietos veiklos grupė – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio valdymo organas, turintis sprendimų priėmimo teisę, atstovauja tam tikros teritorijos gyventojų, viešųjų ir privačių juridinių asmenų ir vietos valdžios interesams.“

1.7.        Pakeičiu 6.36 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.36. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos reglamente (ES) Nr. 1303/2013, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės), ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos administravimo taisyklės).“

1.8.        Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Registruodamos paraiškas, vertindamos ir atrinkdamos projektus, priimdamos sprendimus dėl projektų finansavimo, sudarydamos ir keisdamos projektų sutartis, vykdydamos projektų įgyvendinimo priežiūrą tarpinės institucijos naudojasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemiu (toliau – SFMIS2014), vadovaudamosi 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-511 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – SFMIS2014 taisyklės).“

1.9.        Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Jei Taisyklių 20 punkte nurodyta skelbtina informacija nėra registruojama SFMIS2014 ir perduodama paskelbti į svetainę www.esinvesticijos.lt, ją svetainėje www.esinvesticijos.lt turi paskelbti už atitinkamus veiksmus ir (ar) sprendimus atsakinga institucija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tų veiksmų užbaigimo ir (ar) sprendimų priėmimo dienos.“

1.10.      Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

„32. Ministerija sudaro ir patvirtina valstybės projektų sąrašą pagal iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės ar regiono projektų sąrašo formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1K-199 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių įgyvendinimo“.“

1.11.      Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

„38. Į valstybės projektų sąrašą įtraukiamų projektų atitiktis Taisyklių 37 punkte nustatytiems reikalavimams turi būti žymima projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo vertinimo išvadoje (pagal darbo grupės formą).“

1.12.      Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

„46. Regionų projektų planavimas atliekamas Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – regionų projektų atrankos tvarkos aprašas), nustatyta tvarka.“

1.13.      Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

„47. Regiono plėtros taryba sudaro ir patvirtina regiono projektų sąrašą pagal Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės ar regiono projektų sąrašo formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1K-199 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių įgyvendinimo“.“

1.14.      Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

„50. Į regionų projektų sąrašą įtraukiamų projektų atitiktis Taisyklių 49 punkte nustatytiems reikalavimams turi būti žymima projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo vertinimo išvadoje (pagal darbo grupės formą).“

1.15.      Pakeičiu 66.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„66.4. Projektas turi atitikti horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas turi būti suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.“

1.16.      Pakeičiu 67 punktą ir jį išdėstau taip:

„67. Pareiškėjais, projektų vykdytojais ir partneriais gali būti Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių 2.32 ir 2.48 papunkčiuose nurodyti asmenys. Projektų finansavimo sąlygų apraše gali būti nustatyta papildomų reikalavimų projektų vykdytojams (pareiškėjams) ir partneriams.“

1.17.      Pakeičiu 88 punktą ir jį išdėstau taip:

„88. Jeigu paskelbus kvietimą teikti paraiškas arba patvirtinus valstybės arba regionų projektų sąrašą yra keičiami kvietimo dokumentai ir juose keičiamos esminės nuostatos (keičiamos projektų finansavimo sąlygos ir (arba) paraiškų teikimo sąlygos, turinčios įtakos paraiškų vertinimo rezultatams (išskyrus atvejus, kai pratęsiamas paraiškų pateikimo terminas), pavyzdžiui, kai keičiamos remtinos veiklos, projektų atrankos kriterijai, reikalavimai, susiję su stebėsenos rodikliais, tinkamomis finansuoti išlaidomis, ir (ar) kiti pareiškėjams ir projektams taikomi reikalavimai), ministerija informuoja vadovaujančiąją ir įgyvendinančiąją institucijas (kai įgyvendinami regionų projektai, – ir Vidaus reikalų ministeriją, kuri informuoja regionų plėtros tarybas) apie būtinybę keisti kvietimo dokumentus, suderinusi su vadovaujančiąja institucija paprašo įgyvendinančiąją instituciją sustabdyti paraiškų priėmimą (arba paraiškų vertinimą, jeigu paraiškų pateikimo laikotarpis jau pasibaigęs). Ministerija keičiamus kvietimo dokumentus derina su įgyvendinančiąja institucija ir Veiksmų programos administravimo taisyklių nustatytais atvejais – su vadovaujančiąja institucija ir (arba) kita (-omis) institucija (-omis) ir partneriais, nurodytais reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje. Ministerija ir įgyvendinančioji institucija Taisyklių 80–82 punktuose nustatyta tvarka paskelbia pakeistus kvietimo dokumentus ir nustato kitą galutinį paraiškų teikimo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų nuo atnaujinto kvietimo teikti paraiškas paskelbimo (arba valstybės ar regionų projektų pareiškėjų informavimo) dienos, išskyrus atvejus, kai suderinus su valstybės ar regiono projekto pareiškėju ir jam sutikus tinkamai parengta paraiška gali būti pateikta per trumpesnį laikotarpį. Vykdant projektų konkursą ar tęstinę projektų atranką, visas terminas nuo kvietimo paskelbimo dienos iki kvietimo sustabdymo dienos ir nuo atnaujinto kvietimo paskelbimo dienos iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos turi būti ne trumpesnis kaip 60 dienų (kai vykdomas projektų konkursas dviem etapais, – ne trumpesnis kaip 30 dienų kiekvienam etapui).“

1.18.      Pakeičiu 99 punktą ir jį išdėstau taip:

„99. Informaciją apie pagal kiekvieną kvietimą teikti paraiškas registruotas paraiškas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos (kai vykdomas konkursas dviem etapais, – nuo paraiškų kiekvienam etapui pateikimo termino paskutinės dienos, kai vykdoma tęstinė projektų atranka, – nuo kiekvienos paraiškos pateikimo dienos arba projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytu periodiškumu; kai atrenkami valstybės ir regionų projektai, – nuo paraiškos pateikimo dienos) įgyvendinančioji institucija paskelbia svetainėje www.esinvesticijos.lt, nurodydama pareiškėją, projekto pavadinimą, trumpą projekto aprašymą, paraiškos kodą ir prašomų skirti finansavimo lėšų sumą. Taip pat nurodomas bendras pagal kvietimą teikti paraiškas gautų ir užregistruotų paraiškų skaičius ir bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma. Pareiškėjo prašomų skirti finansavimo lėšų suma ir bendra pagal kvietimą teikti paraiškas prašomų skirti finansavimo lėšų suma gali būti neskelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt pasibaigus pirmajam konkurso etapui (kai projektų konkursas vykdomas dviem etapais), jei teikiant paraiškas pirmajam konkurso etapui iš pareiškėjų nereikalaujama nurodyti prašomų skirti finansavimo lėšų sumos.“

1.19.      Pakeičiu 117 punktą ir jį išdėstau taip:

„117. Vertintojai, atlikdami paraiškų vertinimą, turi pildyti projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytos formos vertinimo lenteles. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę bei naudos ir kokybės vertinimo lentelę ministerija rengia pagal darbo grupės formą. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelėje nurodyti bendrieji reikalavimai, jų vertinimo aspektai ir paaiškinimai turi atitikti Taisyklių 2 priede nurodytus bendruosius reikalavimus, jų vertinimo aspektus ir paaiškinimus. Vertintojų įvertinimai vertinimo lentelėse turi būti pagrįsti argumentais.“

1.20.      Pakeičiu 146 punktą ir jį išdėstau taip:

„146. Paraiškų vertinimo pabaigoje iki atrinktų projektų ataskaitos pateikimo ministerijai, įgyvendinančioji institucija (arba ministerija, jei taip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše) organizuoja konkurso būdu gautų paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą. Aptarime, be ministerijos ir įgyvendinančiosios institucijos atstovų, stebėtojų teisėmis dalyvauja vadovaujančiosios institucijos, partnerių, nurodytų reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, kitų institucijų ir įstaigų atstovai. Vertinimo rezultatų aptarimo grupės sudėtį tvirtina įgyvendinančiosios institucijos (arba ministerijos, jei taip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše) vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Asmenys, dalyvaujantys stebėtojų teisėmis, turi būti pasirašę nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas pagal įgyvendinančiosios institucijos arba ministerijos nustatytą formą. Jei aptarimo metu paaiškėja, kad įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo metu nesivadovavo projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytais reikalavimais, bendraisiais reikalavimais, specialiaisiais ir (ar) prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, ministerija savo atstovų balsų dauguma, nurodydama tokio sprendimo motyvus, turi teisę pareikalauti pakartotinai įvertinti paraiškas. Įgyvendinančiosios institucijos ir ministerijos bendru sutarimu vertinimo rezultatų aptarimas gali būti neorganizuojamas, jeigu visoms pagal vieną kvietimą teikti paraiškas įgyvendinančiosios institucijos siūlomoms finansuoti paraiškoms finansuoti užtenka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos.“

1.21.      Pakeičiu 147.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„147.1. Įgyvendinančioji institucija, baigusi valstybės projektų, regionų projektų ar tęstinės projektų atrankos būdu gautų paraiškų vertinimą, pagal darbo grupės formą parengia projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą ir per SFMIS2014 teikia ją ministerijai.“

1.22.      Pakeičiu 147.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„147.2. Kai vertinamos projektų konkurso būdu gautos paraiškos, įgyvendinančioji institucija, baigusi visų pagal vieną kvietimą teikti paraiškas pateiktų projektų konkurso būdu atrenkamų paraiškų vertinimą, pagal darbo grupės formas parengia paraiškų vertinimo ataskaitas: projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą, projektų naudos ir kokybės vertinimo ataskaitą ir atrinktų projektų ataskaitą. Įgyvendinančioji institucija apie projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos ir projektų naudos ir kokybės vertinimo ataskaitos parengimą per SFMIS2014 informuoja ministeriją, o atrinktų projektų ataskaitą per SFMIS2014 teikia ministerijai. Jeigu visose pagal vieną kvietimą pateiktose paraiškose arba paraiškose, kurių projekto tinkamumo finansuoti vertinimas atliktas, prašoma bendra lėšų suma neviršija šiam kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos, įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo ataskaitas gali rengti dalimis, užtikrindama Taisyklių 5 punkte išdėstytų principų laikymąsi.“

1.23.      Pakeičiu 154.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„154.2. projektas arba sąrašas projektų, kurie finansuojami, ir lėšų, skiriamų kiekvienam projektui, didžiausias dydis (pagal darbo grupės formą);“.

1.24.      Pakeičiu 154.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„154.3. projektas arba sąrašas projektų, kurie nefinansuojami (sprendimas nefinansuoti projekto nėra priimamas, jei įgyvendinančioji institucija, vertindama paraišką, priėmė sprendimą atmesti paraišką) (pagal darbo grupės formą);“.

1.25.      Pakeičiu 154.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„154.4. projektas arba sąrašas projektų, kurie įrašomi į rezervinių projektų sąrašą (kai vykdomas projektų konkursas arba tęstinė projektų atranka) (pagal darbo grupės formą);“.

1.26.      Pakeičiu 160 punktą ir jį išdėstau taip:

„160. Jei dėl objektyvių priežasčių pareiškėjas ar projekto vykdytojas prašo leidimo perleisti projekto vykdytojo teises ir pareigas kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui, įgyvendinančioji institucija, įvertinusi priežastis ir teisių perėmėjo tinkamumą pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus, apie tai per SFMIS2014 informuoja ministeriją. Jei įgyvendinančioji institucija siūlo patenkinti šį pareiškėjo ar projekto vykdytojo prašymą, ministerija gali pakeisti sprendimą dėl projekto finansavimo, skirdama projekto finansavimo lėšas pareiškėjo ar projekto vykdytojo teises ir pareigas perėmusiam juridiniam ar fiziniam asmeniui.“

1.27.      Pakeičiu 211 punktą ir jį išdėstau taip:

„211. Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos įgyvendinančiajai institucijai per DMS turi pateikti mokėjimo prašymų teikimo grafiką (pagal darbo grupės formą), kurį turi patvirtinti įgyvendinančioji institucija, apie tai informuodama projekto vykdytoją per DMS. Mokėjimo prašymų teikimo grafike nurodoma informacija apie planuojamus pateikti mokėjimo prašymus: jų datos ir sumos. Projekto vykdytojas turi atnaujinti ir kartu su kiekvienu mokėjimo prašymu (įgyvendinančiajai institucijai nurodžius – dažniau) per DMS įgyvendinančiajai institucijai pateikti mokėjimo prašymų teikimo grafiką. Jei įgyvendinančioji institucija, patikrinusi pateiktą mokėjimo prašymų teikimo grafiką, nustato, kad jis netinkamas (jo nepatvirtina), tai kartu pateiktas mokėjimo prašymas taip pat negali būti patvirtintas, kol projekto vykdytojas pateiks tinkamai užpildytą mokėjimo prašymų teikimo grafiką.“

1.28.      Pakeičiu 214.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„214.2. sąskaitų apmokėjimo būdu, kai projekto vykdytojas deklaruoja patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas. Tokiu atveju projekto vykdytojas, gavęs lėšas, per 7 dienas išmoka jas (taip pat nuosavas ir (ar) partnerio (-ių) lėšas projektui įgyvendinti, jeigu buvo įsipareigojęs skirti tam lėšų ir jos nepervestos anksčiau) rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui ir per DMS įgyvendinančiajai institucijai pateikia pranešimą apie patirtų išlaidų apmokėjimą (pagal darbo grupės formą). Kol projekto vykdytojas neišmoka mokėjimo prašyme nurodytų lėšų rangovui, paslaugų teikėjui ar prekių tiekėjui ir per DMS įgyvendinančiajai institucijai nepateikia pranešimo apie patirtų išlaidų apmokėjimą, įgyvendinančioji institucija vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka gali netvirtinti vėliau projekto vykdytojo teikiamo (-ų) mokėjimo prašymo (-ų) ar jo (jų) dalies.“

1.29.      Pakeičiu 216 punktą ir jį išdėstau taip:

„216. Projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu privalo užtikrinti tinkamą projekto buhalterinės apskaitos atskyrimą bendroje projekto vykdytojo buhalterinėje apskaitoje. Su projektu susiję buhalterinės apskaitos įrašai turi būti lengvai atskiriami nuo kitų projekto vykdytojo operacijų arba kitų projekto vykdytojo vykdomų projektų operacijų. Projekto operacijų apskaitai tvarkyti rekomenduojama naudoti atskiras sąskaitų plano subsąskaitas arba kitaip jas atskirti, pavyzdžiui, nurodant požymius. Šiame punkte nurodyti reikalavimai netaikomi išlaidoms, kurios apmokamos supaprastintai.“

1.30.      Pakeičiu 224 punktą ir jį išdėstau taip:

„224. Kartu su avanso mokėjimo prašymu privatūs juridiniai asmenys, privačių juridinių asmenų filialai ir atstovybės, fiziniai asmenys turi pateikti avanso draudimo dokumentą: finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją ar laidavimo raštą arba laidavimo draudimo raštą dėl visos avanso sumos, viešieji juridiniai asmenys – avanso draudimo dokumentą dėl avanso sumos, kai ji didesnė kaip 30 000 eurų (trisdešimt tūkstančių eurų). Viešiesiems juridiniams asmenims gali būti netaikomas reikalavimas pateikti avanso draudimo dokumentą dėl avanso sumos, jeigu mokėjimo prašymai teikiami ne rečiau kaip kas mėnesį, per 2 mėnesius projekto vykdytojui pačiam vykdant projekto veiklas patiriamų ar planuojamų patirti tiesioginių išlaidų suma – daugiau nei 30 000 eurų (trisdešimt tūkstančių eurų) (nustatydama šios sumos pagrįstumą, įgyvendinančioji institucija turi įvertinti projekto išlaidoms numatomus taikyti išlaidų apmokėjimo būdus, kaip tai numatyta Taisyklių 220.1 papunktyje) ir avanso suma neviršija 45 000 eurų (keturiasdešimt penkių tūkstančių eurų). Reikalavimas pateikti avanso draudimo dokumentą netaikomas biudžetinėms įstaigoms, taip pat viešosioms įstaigoms, kurių savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė, labdaros ir paramos fondams, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė, ir avanso daliai, skirtai vadovaujantis Taisyklių 220.3 papunkčiu. Avanso draudimo dokumente nurodytas naudos gavėjas turi būti sprendimą dėl projekto finansavimo priėmusi institucija. Avanso draudimo dokumente turi būti nurodyta avanso draudimo suma ir galiojimo terminas, kuris negali būti trumpesnis nei mokėjimo prašymo, kuriame galutinai įvertinamas turimas avansas, patvirtinimo data.“

1.31.      Pakeičiu 236 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„236. Įgaliotam įgyvendinančiosios institucijos darbuotojui patvirtinus mokėjimo prašymą ir (ar) per SFMIS2014 pateikus pagal darbo grupės formą parengtą paraišką asignavimų valdytojui, apie tai per DMS informuojamas projekto vykdytojas, t. y. nurodoma ši informacija (jeigu ji turima):“.

1.32.      Pakeičiu 255 punktą ir jį išdėstau taip:

„255. Nustatant stebėsenos rodiklius, skaičiuojant pasiektas jų reikšmes ir atsiskaitant už juos turi būti vadovaujamasi stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašais, kurie rengiami pagal Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K-341 „Dėl Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytą tvarką, formą ir jos pildymo instrukciją ir skelbiami svetainėje www.esinvesticijos.lt.“

1.33.      Pakeičiu 267 punktą ir jį išdėstau taip:

„267. Iš ESF lėšų bendrai finansuojamo projekto vykdytojas kartu su tarpiniais ir galutiniu mokėjimo prašymais, kuriuose deklaruojamos su ESF projekto dalyviais susijusios išlaidos, per DMS teikia įgyvendinančiajai institucijai informaciją apie ESF projekto dalyvius (jei esama dalyvių), pradėjusius dalyvauti projekto veiklose iki mokėjimo prašymo ataskaitinio laikotarpio pabaigos, pagal svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbtą ESF projekto dalyvio anketos (toliau – dalyvio anketa) formą (darbo grupės formą).“

1.34.      Pakeičiu 284 punktą ir jį išdėstau taip:

„284. Atlikdami patikrą vietoje, įgyvendinančiosios institucijos darbuotojai pildo vidaus procedūrų apraše nustatyto turinio patikros vietoje lapą, kuris rengiamas pagal pavyzdinę darbo grupės formą. Įgyvendinančioji institucija per projekto įgyvendinimo laikotarpį privalo patikrinti projektą pagal visus Taisyklių 285 punkte nustatytus klausimus (išskyrus, kai patikra vietoje neatliekama Taisyklių 278 ir 279 punktuose numatytais atvejais), apsilankydama vieną (t. y. patikrą vietoje atlikdama iš karto visa pagal šias Taisykles būtina apimtimi) ar kelis kartus (kaskart atlikdama dalinę patikrą) projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje.“

1.35.      Pakeičiu 285.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„285.7. projekto vykdytojas laikosi darnaus vystymosi, moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principų;“.

1.36.      Pakeičiu 288 punktą ir jį išdėstau taip:

„288. Kai apie projekto patikrą vietoje įgyvendinančioji institucija informuoja projekto vykdytoją iš anksto, projekto vykdytojas turi užtikrinti projekto vykdytojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kai projekto vykdytojas yra fizinis asmuo, – savo arba įgalioto asmens) ir kitų už projekto įgyvendinimą atsakingų asmenų dalyvavimą patikroje. Jei neįmanoma sudaryti sąlygų atlikti patikrą įgyvendinančiosios institucijos nurodytu metu ir (ar) joje negali dalyvauti pranešime dėl patikros įvardyti asmenys, projekto vykdytojas turi nedelsdamas per DMS arba kitomis priemonėmis informuoti įgyvendinančiąją instituciją, nurodydamas to priežastis.“

1.37.      Pakeičiu 296 punktą ir jį išdėstau taip:

„296. Ministerija, vadovaujančioji ar tvirtinančioji institucijos, įtarusios pažeidimą ir (ar) gavusios informacijos apie įtariamus pažeidimus iš Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, EK, Europos Audito Rūmų, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – Specialiųjų tyrimų tarnyba), Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – Konkurencijos taryba) ir trečiųjų šalių, šią informaciją persiunčia įgyvendinančiajai institucijai.“

1.38.      Pakeičiu 297.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„297.2. nėra susijęs su įtariama nusikalstama veika, susijusia su ES struktūrinių fondų lėšų neteisėtu gavimu ir (ar) panaudojimu, arba korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, susijusia su ES struktūrinių fondų lėšų neteisėtu gavimu ir (ar) panaudojimu (toliau kartu – nusikalstama veika);“.

1.39.      Pakeičiu 302 punktą ir jį išdėstau taip:

„302. Jei projekto vykdytojas per jam nustatytą terminą įtariamo pažeidimo neištaiso arba jei įtariamas pažeidimas netenkina bent vienos iš Taisyklių 297.1–297.3 papunkčiuose nustatytų sąlygų, toks įtariamas pažeidimas yra registruojamas, t. y. įgyvendinančioji institucija įtarimą dėl pažeidimo registruoja SFMIS2014 užpildydama darbo grupės formą „Įtarimas dėl pažeidimo“, pradeda įtariamo pažeidimo tyrimą ir jį atlieka Taisyklių 303–306 punktuose nustatyta tvarka. Pildant darbo grupės formą „Įtarimas dėl pažeidimo“, nurodomas projekto pavadinimas ir kodas, projekto vykdytojas, pirminės informacijos apie įtariamą pažeidimą gavimo data ir šaltinis bei aprašomas įtariamas pažeidimas.“

1.40.      Pakeičiu 306 punktą ir jį išdėstau taip:

„306. Įgyvendinančioji institucija užtikrina, kad informacija apie įtariamo pažeidimo tyrimo eigą ir rezultatus ir kita su pažeidimu susijusi informacija būtų registruojama SFMIS2014 pildant darbo grupės formą „Informacija apie pažeidimą“, kurioje pateikiama informacija apie projektą ir projekto vykdytoją, informacija apie įtariamo pažeidimo tyrimą, priimtą sprendimą dėl pažeidimo ir jo įgyvendinimo eigą, nustatytų netinkamų finansuoti lėšų suma, grąžintinų lėšų suma, informacija apie grąžintinų lėšų susigrąžinimo eigą, su pažeidimu susijusius teisminius ar administracinius procesus ir pritaikytas sankcijas.“

1.41.      Pakeičiu 312 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„312. Su įtariamu pažeidimu susijusių lėšų išmokėjimas ar išlaidų pripažinimas tinkamomis finansuoti laikinai, kol bus ištaisytas įtariamas pažeidimas ar bus baigtas įtariamo pažeidimo tyrimas ir priimtas (-i) Taisyklių 314 punkte nurodytas (-i) sprendimas (-ai) dėl pažeidimo, taip pat tais atvejais, kai įgyvendinančioji institucija gauna informacijos apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, susijusį su projektu, sustabdomas, jei įgyvendinančioji institucija mano, kad jų išmokėjimas ar pripažinimas tinkamomis finansuoti gali padaryti žalą ES ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba turės neigiamos įtakos dėl nustatyto pažeidimo pripažintų netinkamomis finansuoti projekto išlaidų grąžinimui (sprendimas dėl lėšų išmokėjimo ar išlaidų pripažinimo tinkamomis finansuoti laikino sustabdymo yra rengiamas užpildant darbo grupės formą):“.

1.42.      Pakeičiu 316 punktą ir jį išdėstau taip:

„316. Įgyvendinančioji institucija, priėmusi sprendimą, kad pažeidimas nenustatytas, tai pažymi darbo grupės formoje „Informacija apie pažeidimą“.“

1.43.      Pakeičiu 318 punktą ir jį išdėstau taip:

„318. Įgyvendinančiosios institucijos sprendimas dėl nustatyto pažeidimo yra rengiamas užpildant darbo grupės formą „Sprendimas dėl pažeidimo“. Sprendimas dėl pažeidimo turi atitikti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatytus individualiam administraciniam aktui taikomus reikalavimus. Sprendime taip pat nurodoma informacija apie projektą ir projekto vykdytoją, informacija apie nustatytą pažeidimą, nustatyta netinkamų finansuoti išlaidų suma, grąžintinų lėšų suma bei jų grąžinimo tvarka ir kitos aplinkybės.“

1.44.      Pakeičiu 327 punktą ir jį išdėstau taip:

„327. Įgyvendinančioji institucija, įtarusi nusikalstamą veiką, susijusią su ES struktūrinių fondų lėšų neteisėtu gavimu ir (ar) panaudojimu, apie tai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo sprendimo dėl pažeidimo priėmimo dienos, raštu arba per SFMIS2014, jeigu yra įdiegtos tokios funkcinės galimybės, informuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą arba, kai įtariama korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, susijusi su ES struktūrinių fondų lėšų neteisėtu gavimu ir (ar) panaudojimu, – Specialiųjų tyrimų tarnybą, taip pat per SFMIS2014 informuoja vadovaujančiąją instituciją ir ministeriją. Įgyvendinančioji institucija Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai arba Specialiųjų tyrimų tarnybai taip pat pateikia visą turimą su įtariama nusikalstama veika susijusią informaciją, nurodo pažeidimo tyrimo metu nustatytus įtariamų nusikalstamų veikų požymius, teisės aktų pažeidimus ir pateikia tai patvirtinančių dokumentų kopijas.“

1.45.      Pakeičiu 332 punktą ir jį išdėstau taip:

„332. Grąžintinos lėšos gali būti grąžinamos įgyvendinančiajai institucijai išskaičiuojant jas iš sumos, mokėtinos pagal projekto vykdytojo pateiktą ir (arba) kitą (-us) teikiamą (-us) mokėjimo prašymą (-us) arba projekto vykdytojui pervedant jas į įgyvendinančiosios institucijos sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą ministerijos kredito įstaigos sąskaitą. Tuo atveju, kai sprendimas dėl lėšų grąžinimo priimamas iki pateikiant ar pateikus galutinį mokėjimo prašymą, įgyvendinančioji institucija privalo užtikrinti, kad šios grąžintinos lėšos būtų išskaičiuotos iš pagal galutinį mokėjimo prašymą mokėtinos sumos ir su galutiniu mokėjimo prašymu nebūtų apmokėtos projekto išlaidos, jei grąžinta ne visa grąžintinų lėšų suma. Jei pagal galutinį mokėjimo prašymą projekto vykdytojui mokėtinos sumos nepakanka, likusią grąžintinų lėšų sumą projekto vykdytojas turi pervesti į sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą (-as) ministerijos (-ų) kredito įstaigos sąskaitą (-as).“

1.46.      Pakeičiu 333 punktą ir jį išdėstau taip:

„333. Projekto vykdytojui negrąžinus grąžintinų lėšų per sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą terminą, skaičiuojami delspinigiai Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Finansinės paramos grąžinimo taisyklės), nustatyta tvarka.“

1.47.      Pakeičiu 334 punktą ir jį išdėstau taip:

„334. Kai teikiama neteisėta ar netinkamai taikoma valstybės pagalba ar kai įgyvendinančioji institucija Finansinės paramos grąžinimo taisyklėse nustatyta tvarka priima sprendimą leisti atidėti terminą, per kurį lėšos turi būti grąžintos, arba grąžintiną sumą grąžinti dalimis, projekto vykdytojas moka palūkanas Finansinės paramos grąžinimo taisyklėse nustatyta tvarka.“

1.48.      Pakeičiu 335 punktą ir jį išdėstau taip:

„335. Sprendimai dėl lėšų grąžinimo priimami ir vykdomi, grąžintinos ir projektų vykdytojų grąžintos lėšos administruojamos Finansinės paramos grąžinimo taisyklėse ir 2014–2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1K-059 „Dėl 2014–2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“

1.49.      Pakeičiu 338.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„338.1. negali nutraukti gamybinės veiklos arba perkelti jos už veiksmų programos įgyvendinimo teritorijos ribų. Gamybinė veikla negali būti perkeliama už ES ribų 10 metų nuo projekto finansavimo pabaigos, išskyrus tuos atvejus, jei teikiama valstybės pagalba arba jei projekto vykdytojas yra smulkiojo ar vidutinio verslo subjektas;“.

1.50.      Pakeičiu 339 punktą ir jį išdėstau taip:

„339. Tais atvejais, kai investuojama į smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų veiklą ar jų kuriamas darbo vietas, Taisyklių 338 punkte nustatytas terminas gali būti sutrumpinamas iki 3 metų, jei tai nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.“

1.51.      Pakeičiu 341 punktą ir jį išdėstau taip:

„341. Projekto vykdytojas nedelsdamas Taisyklių 172 punkte nustatyta tvarka informuoja įgyvendinančiąją instituciją apie atsiradusias Taisyklių 337 ir 338 punktuose nurodytas aplinkybes, taip pat apie tai, kad projekto vykdytojas (juridinis asmuo, juridinio asmens filialas ar atstovybė) yra reorganizuojamas ar likviduojamas arba pasikeitė jo teisinė forma, arba apie tai, kad projekto vykdytojas (fizinis asmuo) numato nutraukti ar pakeisti ūkinės komercinės veiklos vykdymą ar pakeisti ūkinės komercinės veiklos vykdymo formą. Įgyvendinančioji institucija, gavusi tokią informaciją, įvertina, ar nėra pažeisti Taisyklių 338 punkte nustatyti investicijų tęstinumo reikalavimai, taip pat projekto sutartis, ir apie tai per DMS informuoja projekto vykdytoją. Projekto vykdytojui neįvykdžius Taisyklių 338 punkte nustatytų investicijų tęstinumo reikalavimų, įgyvendinančioji institucija inicijuoja pažeidimo tyrimą Taisyklių 25 skirsnyje nustatyta tvarka, o nustačiusi pažeidimą ir priėmusi sprendimą dėl lėšų grąžinimo inicijuoja išmokėtų projekto finansavimo lėšų ar jų dalies susigrąžinimą vadovaujantis Taisyklių 26 skirsniu.“

1.52.      Pakeičiu 359 punktą ir jį išdėstau taip:

„359. Norėdamas, kad išlaidos būtų apmokėtos pagal skirtą dotaciją, dotacijos gavėjas teikia įgyvendinančiajai institucijai Taisyklių 6 priede nustatytos formos mokėjimo prašymą (-us). Tokiu atveju įgyvendinančioji institucija patikrina mokėjimo prašymą ir išmoka lėšas dotacijos gavėjui per Taisyklių 237 punkte nurodytą terminą. Jei įgyvendinančioji institucija mokėjimams vykdyti gali gauti informaciją kitais būdais, projektų finansavimo sąlygų apraše gali būti nustatyta, kad dotacijų gavėjai neteikia mokėjimo prašymų. Tokiu atveju mokėjimų periodiškumas, tvarka ir dydis nustatomi projektų finansavimo sąlygų apraše ir (arba) dotacijos sutartyje, vadovaujantis patikimo finansų valdymo principu ir audito sekos reikalavimais. Kai dotacijų gavėjai neteikia mokėjimo prašymų, mokėjimai dotacijų gavėjams turi būti atlikti projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytais terminais, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo konkretaus projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų gavimo dienos.“

1.53.      Pakeičiu 366 punktą ir jį išdėstau taip:

„366. Kai iš dotacijos gavėjo lėšos susigrąžinamos lėšų pervedimo būdu, dotacijos gavėjas grąžintinas lėšas turi pervesti į įgyvendinančiosios institucijos sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą įgyvendinančiosios institucijos kredito įstaigos sąskaitą. Įgyvendinančiajai institucijai priėmus sprendimą dėl lėšų grąžinimo, netaikomas reikalavimas apie priimtą sprendimą informuoti ministeriją.“

1.54.      Pakeičiu 387 punktą ir jį išdėstau taip:

„387. Projekto vykdytojui pateikus galutinį mokėjimo prašymą, atsižvelgiant į projekto sutarties nuostatas ir projekto vykdytojo pasiektus rezultatus, pagal darbo grupės formą patvirtinamas projekto sutarties priedas – grąžinamų projekto finansavimo lėšų grafikas (toliau – grąžinamų lėšų grafikas). Grąžinamų lėšų grafikas gali būti tikslinamas keičiant projekto sutartį po projekto finansavimo pabaigos, jei tai neprieštarauja projektų finansavimo sąlygų aprašui ir Taisyklėms.“

1.55.      Pakeičiu 452 punktą ir jį išdėstau taip:

„452. Tuo atveju, kai projektas finansuojamas iš „Jaunimo užimtumo iniciatyvos“ lėšų, projekto vykdytojai užtikrina, kad projekto dalyviai būtų informuoti apie „Jaunimo užimtumo iniciatyvai“ skirtą finansavimą. Dokumentuose, kurie skirti visuomenei ar projekto dalyviams informuoti, įskaitant dalyvavimo renginiuose patvirtinimo dokumentus ar kitus pažymėjimus, turi būti informuojama, kad projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo ir „Jaunimo užimtumo iniciatyvos“ lėšų.“

1.56.      Pakeičiu 453 punktą ir jį išdėstau taip:

453. Įgyvendinančioji institucija, vykdydama projektų įgyvendinimo priežiūrą, taiko reglamento (ES) Nr. 1303/2013 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą suderinamumo principą. Pagal šį principą iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamos veiklos sritys visais atvejais turi atitikti Sutartį dėl ES veikimo, joje nustatytas priemones ir veiksmus, įskaitant konkurenciją, viešųjų pirkimų sutarčių sudarymą, darnaus vystymosi, moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos (toliau – moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principų taikymą.“

1.57.      Pakeičiu 454 punktą ir jį išdėstau taip:

„454. Siekdama užtikrinti reglamento (ES) Nr. 1303/2013 7 ir 8 straipsniuose numatytų moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo, darnaus vystymosi principų įgyvendinimą, įgyvendinančioji institucija:

454.1. atlikdama projekto tinkamumo finansuoti vertinimą, tikrina, ar įgyvendinant projektą bus užtikrintas darnaus vystymosi, moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principų laikymasis, t. y. nebus pažeidžiami horizontalieji principai, ir, jei taip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše, ar projektų finansavimo sąlygų apraše numatytais veiksmais bus skatinamas šių principų įgyvendinimas;

454.2. vykdydama projektų įgyvendinimo priežiūrą, prižiūri, ar skirtos lėšos naudojamos tinkamai ir laikantis darnaus vystymosi, moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principų, taip pat įsipareigojimų, numatytų projekto sutartyje.“

1.58.      Pakeičiu 455.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„455.3. vertina, ar projekto finansavimas, kuris projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu buvo pripažintas suderinamu su ES bendrąja rinka, projekto įgyvendinimo metu, atliekant sutarties pakeitimus ar skiriant papildomai lėšų, nepažeis Sutarties dėl ES veikimo 108 straipsnio 3 dalies ir netaps neteisėta ar netinkamai taikoma pagalba, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles (OL 2015 L 248, p. 9);“.

1.59.      Pakeičiu 466 punktą ir jį išdėstau taip:

„466. Pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai pateikia informaciją apie planuojamus, vykdomus ir baigtus pirkimus, per DMS užpildydamas pirkimų planą (pagal darbo grupės formą). Pirkimų plano pateikimo terminą ministerija nustato projektų finansavimo sąlygų apraše. Jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše nenustatytas pirkimų plano pateikimo terminas, pirkimų planas teikiamas per 7 dienas po projekto sutarties sudarymo dienos, jei įgyvendinančioji institucija nenustato kitaip.“

1.60.      Pakeičiu 472 punktą ir jį išdėstau taip:

„472. Atlikdama pirkimų patikrą, įgyvendinančioji institucija pildo vidaus procedūrų apraše nustatytos formos (pagal pavyzdinę darbo grupės formą) pirkimų patikrų klausimynus.“

1.61.      Pakeičiu 484 punktą ir jį išdėstau taip:

„484. Projekto vykdytojas su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus privalo saugoti iki projekto sutartyje nustatyto poprojektinio laikotarpio pabaigos, bet ne trumpiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas sprendimas dėl sąskaitų EK, į kurias įtraukiamos baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už kuriuos teikiamos sąskaitos EK, patvirtinimo, gruodžio 31 dienos.“ 

1.62.      Pakeičiu 485 punktą ir jį išdėstau taip:

„485. Kai projektui valstybės pagalba skirta atsižvelgiant į EK sprendimų arba ES reglamentų, pagal kuriuos teikiama valstybės pagalba, nuostatas, projekto vykdytojas dokumentus turi saugoti EK sprendimuose arba reglamentuose nurodytais terminais, taip pat iki projekto sutartyje nustatyto poprojektinio laikotarpio pabaigos, bet ne trumpiau kaip iki Taisyklių 484 punkte nurodyto termino.“ 

1.63.    Pakeičiu 491 punktą ir jį išdėstau taip:

„491. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų (įskaitant elektroninius, pateiktus informacinių technologijų priemonėmis ir elektroninėse laikmenose) saugumą ir prieinamumą vadovaujančiosios, tvirtinančiosios institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, ministerijos, įgyvendinančiosios institucijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Konkurencijos tarybos, EK ir Europos Audito Rūmų atstovams ir (ar) jų įgaliotiems asmenims projekto įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos projekto dokumentų saugojimo laikotarpiu, nustatytu vadovaujantis Taisyklių 484, 485 ir 487 punktais.“

1.64.    Pakeičiu 1 priedą:

1.64.1. Pakeičiu 6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.1. projekto vykdytojo atstovo – DMS naudotojo, įgalioto atstovauti projekto vykdytojui ir jo vardu pasirašyti DMS projekto dokumentus, vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir, jeigu DMS naudotojas atstovauja juridiniam asmeniui, kuris nėra projekto vykdytojas, – juridinio asmens kodas ir pavadinimas;“.

1.64.2. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

„8. DMS naudotojas, įgaliotas atstovauti projekto vykdytojui ir jo vardu pasirašyti DMS projekto dokumentus, DMS turi visas teises, įskaitant teisę pildyti, pasirašyti dokumentus ir teikti dokumentus ir duomenis elektroniniu būdu DMS, suteikti ar panaikinti teisę jungtis prie projekto DMS, suteikti ar panaikinti teisę administruoti projekto DMS naudotojus DMS, administruoti projekto DMS naudotojus DMS, peržiūrėti DMS su projektu susijusią informaciją.“

1.65.    Pakeičiu 2 priedą:

1.65.1. Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128 (toliau – ES BJRS), tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. SWD(2015)177, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše.)

1.65.2.   Pakeičiu 4 punkto pirmąją skiltį ir ją išdėstau taip:

„4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.“

1.65.3.   Pakeičiu 4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.“

1.65.4.   Pakeičiu 4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas. (Pavyzdžiui, į projektų finansavimo sąlygų aprašą ministerija, atlikusi tikslinės grupės poreikių analizę, gali įrašyti konkrečius reikalavimus dėl universalaus dizaino, t. y. kūrimo tokių produktų (gaminių, paslaugų, aplinkos), kuriais gali naudotis visi žmonės kuo platesniu mastu nepriklausomai nuo jų funkcinių galimybių, principo, numatyto 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, taikymo. Tokiais atvejais, vertinant nediskriminavimo dėl negalios aspektą, būtina patikrinti, ar yra numatyti konkretūs projekto veiksmai dėl universalaus dizaino principo taikymo.)

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše. Ministerija detalizuoja šį vertinimo aspektą, įrašydama konkrečius reikalavimus, nurodytus projektų finansavimo sąlygų apraše.)“.

1.65.5.   Pakeičiu 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla (toliau – fizinis asmuo), kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.“

1.65.6.   Pakeičiu 5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) / pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos;

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) ar fizinis (-iai) asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis (-čiai) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jie perkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata netaikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo; ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

Vertinant techninės paramos projektus šis vertinimo aspektas vertinamas pagal galimų techninės paramos gavėjų pateiktuose sutikimuose įgyvendinti techninės paramos projektą esančią informaciją.

1.66.      Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.67.      Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.68.      Pakeičiu 5 priedą:

1.68.1.   Pakeičiu pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

Projekto vykdytojas

Nurodomas projekto vykdytojo pavadinimas arba ūkinę komercinę veiklą vykdančio fizinio asmens (toliau – fizinis asmuo) vardas, pavardė pagal projekto (kai skiriama dotacija, – dotacijos) sutartį (toliau – projekto sutartis).

Pildant tiesiogiai prisijungus prie Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainės (toliau – DMS) ar iš dalies užpildytą formą, užpildoma automatiškai. Galimas simbolių skaičius – 140.           

Projekto vykdytojo kodas

Nurodomas projekto vykdytojo kodas pagal juridinio asmens, juridinio asmens filialo arba atstovybės registravimo pažymėjimą. Jeigu projekto vykdytojas  yra fizinis asmuo, nurodoma jo gimimo data formatu 0000-00-00.

Pildant tiesiogiai prisijungus prie DMS ar iš dalies užpildytą formą, užpildoma automatiškai.

Galimas simbolių skaičius – nuo 7 iki 10.

 

1.68.2.   Pakeičiu paskutinę pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

(projekto vykdytojo / projekto vykdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, jei galima nurodyti)

 

(vardas, pavardė, parašas*)

*Jei pildoma popierinė versija“.

 

 

1.69.      Pakeičiu 6 priedą:

1.69.1.   Pakeičiu 1 punktą „Bendroji dalis“:

1.69.1.1.               Pakeičiu antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

Projekto vykdytojas

Nurodomas projekto vykdytojo pavadinimas arba ūkinę komercinę veiklą vykdančio fizinio asmens (toliau – fizinis asmuo) vardas, pavardė pagal projekto (kai skiriama dotacija, – dotacijos) sutartį (toliau – projekto sutartis).

Pildant tiesiogiai prisijungus prie Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainės (toliau – DMS) ar iš dalies užpildytą formą, užpildoma automatiškai.
Galimas simbolių skaičius – 140.

Projekto vykdytojo kodas

Nurodomas projekto vykdytojo kodas pagal juridinio asmens registravimo pažymėjimą. Jeigu projekto vykdytojas yra fizinis asmuo, nurodoma jo gimimo data formatu 0000-00-00.
Pildant tiesiogiai prisijungus prie DMS ar iš dalies užpildytą formą, užpildoma automatiškai.

Galimas simbolių skaičius – nuo 7 iki 10.

 

1.69.1.2.   Pakeičiu paskutinę pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

(projekto vykdytojo / projekto vykdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, jei galima nurodyti).

 

 

(vardas, pavardė, parašas*)

*Jei pildoma popierinė versija

 

1.69.2.      Pakeičiu 6.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„6.4.2.

Moterų ir vyrų lygybė ir nediskriminavimas

Nurodoma, kaip vykdant projektą buvo įgyvendinami projekto sutartyje numatyti įsipareigojimai dėl moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo.

Galimas simbolių skaičius – 600.

 

1.69.3.      Pakeičiu 6.5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„6.5.2.

Ar turtas, kuriam įsigyti ar sukurti projektui buvo skirtas finansavimas, buvo perleistas, parduotas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos intelektinės ar daiktinės teisės į turtą?

Jei pažymima „Taip“, nurodyti:
- koks turtas;
- nuo kurios datos;
- ar buvo gautas įgyvendinančiosios institucijos per DMS ar rašytinis (ir ministerijos, jei taip nustato teisės aktai, rašytinis) sutikimas;
- kam buvo perleistas, parduotas, įkeistas turtas, ar kieno naudai kitokiu būdu suvaržytos intelektinės ar daiktinės teisės į projekto finansavimo lėšomis įsigytą ar sukurtą turtą.
Jei už projektui skirtas finansavimo lėšas įsigytas ar sukurtas turtas nebuvo perleistas, parduotas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos intelektinės ar daiktinės teisės į jį, pažymėti „Ne“.
Jei už projekto finansavimo lėšas turtas nebuvo sukurtas ar įsigytas, pažymima „Netaikoma“ ir nurodoma, kad turtas nebuvo įsigytas ar sukurtas.
Galimas simbolių skaičius – 1000.

 

1.69.4.   Pakeičiu 6.5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„6.5.4.

Ar projekto vykdytojas yra (buvo) reorganizuojamas, likviduojamas, o kai projekto vykdytojas fizinis asmuo, – miręs, paskelbtas mirusiu, pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu projekto įgyvendinimo srityje arba nežinia kur esančiu?

Kai projekto vykdytojas yra juridinis asmuo, pažymėjus „Taip“, nurodyti:
- atliekamą (atliktą) procesą (projekto vykdytojo reorganizavimą ar likvidavimą);
- nuo kurios datos;
- ar buvo gautas įgyvendinančiosios institucijos ir (ar) ministerijos rašytinis sutikimas;
- kas perėmė teises ir pareigas, susijusias su projekto sutarties vykdymu.

Kai projekto vykdytojas yra fizinis asmuo, pažymėjus „Taip“, nurodyti:
– ar fizinis asmuo yra miręs ar paskelbtas mirusiu, pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu projekto įgyvendinimo srityje arba nežinia kur esančiu;
– nuo kurios datos;
– koks asmuo perėmė (jeigu perėmė) mirusio ar paskelbto mirusiu, neveiksniu ar ribotai veiksniu projekto įgyvendinimo srityje arba nežinia kur esančiu fizinio asmens teises ir pareigas, susijusias su projekto sutarties vykdymu;
– ar perėmus fizinio asmens teises ir pareigas buvo gautas įgyvendinančiosios institucijos ir (ar) ministerijos rašytinis sutikimas vykdyti projektą.                                                                                                                                                                                                                  
Pažymima „netaikoma“, kai tokios informacijos nereikalaujama pagal atitinkamą priemonę.
Galimas simbolių skaičius – 1000.

 

1.70.      Pakeičiu 9 priedą:

1.70.1.   Pakeičiu pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„__________________________________________________________________ (toliau –

(įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas)

įgyvendinančioji institucija), atstovaujamas (-a) ____________________________ , veikiančio (-ios)

pagal ______________________________ , ir__________________________________________

               (atstovavimo pagrindas)                     (projekto vykdytojo pavadinimas / vardas, pavardė)

(toliau – projekto vykdytojas), atstovaujamas (-a) (jeigu taikoma)______________ , veikiančio (-ios)

pagal _________________________________________ , toliau – Šalys, sudaro šią dotacijos sutartį

                                        (atstovavimo pagrindas)

(toliau – Sutartis).“

 

1.70.2.   Pakeičiu paskutinę pastraipą ir ją išdėstau taip:

Šalių parašai

 

Įgyvendinančiosios institucijos atstovas

Projekto vykdytojas arba projekto vykdytojo atstovas

 

(pareigos)

 

(pareigos, jeigu galima nurodyti)

 

(parašas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(vardas, pavardė)“.

 

 

2. Šis įsakymas įsigalioja 2016 m. birželio 1 dieną.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                Rimantas Šadžius