LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2021 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 1K-411 „DĖL OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2022 METŲ PROGRAMOS I DALIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gegužės 4 d. Nr. 1K-158

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Oficialiosios statistikos 2022 metų programos I dalį, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-411 „Dėl Oficialiosios statistikos 2022 metų programos I dalies patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2 statistikos srities 2.06 temos 2.06.01 potemės 1 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vartotojų kainų indeksas

(toliau – VKI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos statistikos departamentas

Atrinktų vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų statistinių duomenų pagrindu skaičiuoti vartotojų kainų indeksą VKI, naudojamą infliacijos lygiui šalyje matuoti, šalies makroekonominiams rodikliams palyginamosiomis kainomis vertinti, kaip indeksavimo priemonę. Skaičiuojami Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriaus (COICOP) klasių, grupių, skyrių ir bendras VKI bei specialiųjų vartojimo prekių ir paslaugų agregatų kainų indeksai ir kainų pokyčiai, vartojimo prekių ir paslaugų vidutinės kainos

mėnesinis

EPT-REG-28

 

EK-REG-44

 

LR-ĮST-11

 

LRV-NUT-28

 

 

Atrankinis privalomas statistinis tyrimas,

KA-11, imtis – apytiksliai 4 400 prekybos ir paslaugų įmonių ir vietos vienetų (statistinius duomenis renka kainų registratoriai); KA-05, imtis – apytiksliai 5 paslaugų įmonės;

KA-12, imtis – apytiksliai 10 nekilnojamo-jo turto agentūrų; prekybos ir paslaugų įmonių interneto svetainės, valstybės ir savivaldybių institucijų teisės aktai dėl kainų ir tarifų; Lietuvos Respublikos įstatymai dėl mokesčių; elektroniniai sandorių įrašai (skenavimo duomenys), jei tokių statistiniai vienetai turi

6 darbo dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus (sausio–vasario 10 d. d.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Oficialiosios statistikos portalas (Rodiklių duomenų bazė)

 

Informacinis pranešimas „Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai“

 

Leidiniai: „Lietuva skaičiais“ (su Lietuvos Europoje rodikliais), „Verslas Lietuvoje“

 

Teikiama EBPO

594,9

Lietuvos statistikos departamentas

Skaičiuoti su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą VKI, naudojamą  infliacijai Europos Sąjungoje matuoti, palyginimams tarp Europos Sąjungos valstybių narių atlikti, Europos Centrinio Banko pinigų politikai vykdyti, Europos Sąjungos valstybių narių atitikčiai kainų stabilumo kriterijui vertinti (pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsnį). Skaičiuojami Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriaus (ECOICOP) poklasių, klasių, grupių, skyrių ir bendri bei specialiųjų vartojimo prekių ir paslaugų agregatų (toliau – SVKI), SVKI pagal pastovius mokesčių tarifus (toliau – SVKI pagal PMT) bei kainų pokyčiai

mėnesinis

 

 

Priešpaskutinę ataskaitinio mėnesio darbo dieną – išankstinis infliacijos įvertis apskaičiuotas pagal SVKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7 darbo dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus (sausio–vasario 11 d. d.) – SVKI ir SVKI pagal PMT

1

Oficialiosios statistikos portalas (Rodiklių duomenų bazė)         

 

Informaciniai pranešimai: Kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą, Išankstinis infliacijos įvertis, apskaičiuotas pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI)                                

 

Leidinys Lietuva skaičiais (su Lietuvos Europoje rodikliais)                                                                                                                                          

 

Teikiama Eurostatui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

75,1“.

 

2. Pakeičiu 2 statistikos srities 2.07 temos 2.07.04 potemės 1 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„1.

Intrastato statistinės informacijos rengimas

Lietuvos statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie prekių išvežimą iš Lietuvos į Europos Sąjungos valstybes, prekių įvežimą iš Europos Sąjungos valstybių į Lietuvą

mėnesinis

 

 

 

 

metinis

EPT-REG-37

 

EK-REG-43

 

LRV-NUT-11

Muitinės departamento ir Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys

40 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

 

 

 

birželio 17 d.

1       

2, 3 – lietuviškos kilmės prekių išvežimas

Oficialiosios statistikos portalas (Rodiklių duomenų bazė)

 

Informacinis pranešimas „Užsienio prekyba prekėmis“

 

Leidiniai: „Lietuva skaičiais“ (su Lietuvos Europoje rodikliais),

„Verslas Lietuvoje“, „Lietuvos regionai“

 

Teikiama Eurostatui, Jungtinių Tautų Organizacijai

276,1

Muitinės departamentas

Rinkti Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis prekių įvežimo ir išvežimo duomenis

mėnesinis

EPT-REG-37

 

EK-REG-43

 

LR-ĮST-18

 

LRV-NUT-11

Ištisinis privalomas statistinis tyrimas,

UPS-01, UPS-02 (duomenis teikia Lietuvos Respublikoje PVM mokėtojais registruoti asmenys, viršiję Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu nustatytą Intrastato įvežimo ir (arba) išvežimo statistinės ataskaitos teikimo ribą)

25 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

 

Teikiama Lietuvos statistikos departamentui

289,5“.

 

3. Pakeičiu 3 statistikos srities 3.04 temos 3.04.02 potemės 3 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„3.

Keleivių vežimas

Lietuvos statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie keleivių vežimo autobusais ir troleibusais apimtį, keleivių apyvartą 

ketvirtinis

 

 

 

 

metinis

EPT-REG-15, 24

Ištisinis privalomas statistinis tyrimas,

TAE-01, imtis – apytiksliai 250 respondentų

vasario 22 d.

gegužės 20 d.

rugpjūčio 22 d.

lapkričio 21 d.

 

birželio 17 d.

1

 

 

 

 

 

1–4

Oficialiosios statistikos portalas (Rodiklių duomenų bazė)

Leidinys „Lietuva skaičiais“ (su Lietuvos Europoje rodikliais)

Teikiama Eurostatui, tarptautinėms organizacijoms

22,3“.

 

4. Pakeičiu 3 statistikos srities 3.05 temos 3.05.01 potemės 3 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„3.

Vietinis turizmas

Lietuvos statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie šalies gyventojų, keliaujančių Lietuvoje už savo įprastos gyvenamosios aplinkos ribų, ir jų kelionių skaičių, tikslus, naudojamas transporto priemones, apgyvendinimo tipus, kelionių išlaidas

ketvirtinis

EPT-REG-22

 

 

Atrankinis savanoriškas statistinis tyrimas,

GIV-03, imtis – apytiksliai

8 000 asmenų, Gyventojų registro duomenų bazė

 

kovo 23 d.
birželio 21 d.
rugsėjo 21 d.
gruodžio 21 d.

 

1–3

 

Oficialiosios statistikos portalas (Rodiklių duomenų bazė)

 

Informacinis pranešimas „Vietinio ir išvykstamojo turizmo statistika“

 


Teikiama Eurostatui

 

 

409,7“.

 

5. Pakeičiu 3 statistikos srities 3.05 temos 3.05.01 potemės 4 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„4.

Išvykstamasis turizmas

Lietuvos statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie Lietuvos gyventojų, keliaujančių į užsienį, jų kelionių, nakvynių skaičių ir tikslus, apgyvendinimo tipus, naudojamas transporto priemones, kelionių išlaidas

 

ketvirtinis

 

EPT-REG-22

 

 

Atrankinis savanoriškas statistinis tyrimas, TUR-02, imtis – apytiksliai 5 600 Lietuvos gyventojų (gyventojai apklausiami kas ketvirtį po 7 dienas pagrindiniuo-se pasienio punktuose ir kitose apklausos vietose)

kovo 23 d.
birželio 21 d.
rugsėjo 21 d.
gruodžio 21 d.

 

1

 

Oficialiosios statistikos portalas (Rodiklių duomenų bazė)

 

Informacinis pranešimas „Vietinio ir išvykstamojo turizmo statistika“

 

Teikiama Eurostatui, Lietuvos bankui

 

 

74,7“.

 

6. Pakeičiu 1 priedo I skyriaus 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2022/132“.

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė