LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 1.73 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 6.4311 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2015 m. birželio 23 d. Nr. XII-1851

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 1.73 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 1.73 straipsnio 1 dalį nauju 10 punktu:

10) motorinės transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartys;“.

2. Buvusį 1.73 straipsnio 10 punktą laikyti 11 punktu.

 

2 straipsnis. Kodekso papildymas 6.4311 straipsniu

Papildyti Kodeksą 6.4311 straipsniu:

6.4311 straipsnis. Motorinės transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartis

Motorinės transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartyje privalo būti nurodyti duomenys apie motorinę transporto priemonę, kurią pardavėjas privalo pagal sutartį perduoti pirkėjui. Pardavėjas pirkimo–pardavimo sutartyje privalo pirkėjui nurodyti (deklaruoti) ridos duomenis, taip pat visus eismo ar kitus įvykius, kuriuose per penkerius metus dalyvavo motorinė transporto priemonė. Privalomų pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyti duomenų apie motorinę transporto priemonę ir jos trūkumus sąrašą tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2015 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė