LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. SPALIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-747 „DĖL KASMETINIO UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR MENO VEIKLOS VERTINIMO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 13 d. Nr. V-700

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 6.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.11. Mokslininkų visos darbo dienos atitikmuo yra tam tikros mokslo srities ar krypties visų Institucijos dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, VDDA, padalinto iš 3, ir visų Institucijos tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį, VDDA suma;“.

2. Pakeičiu 3 priedą:

2.1. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„3.

EPO, USPTO ar JPO pateiktos patentų paraiškos (pagal registracijos pažymėjimą), kurių pareiškėjai yra Lietuvos Respublikos piliečiai ar kiti asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys

vnt.

10“;

 

2.2. pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„4.

EPO, USPTO ar JPO pateiktos patentų paraiškos (pagal registracijos pažymėjimą), kurių savininkai yra Lietuvos Respublikos piliečiai ar kiti asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys

vnt.

10“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                       Algirdas Monkevičius