ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

DĖL Šiaulių RAJONO savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo

 

2018 m. balandžio 24 d. Nr. T-138

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 2 d. sprendimą Nr. T-7 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Bezaras

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-138

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.     Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijų tvarkymo ir švaros taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato miestų, miestelių, gyvenviečių ir kitų gyvenamųjų vietovių (toliau – Teritorijos) švaros ir teritorijos priežiūros reikalavimus, apibrėžia fizinių ir juridinių asmenų pareigas, užtikrina švarą ir tvarką.

2.  Šios Taisyklės apima bendruosius ir specialiuosius tvarkymo ir švaros reikalavimus, taikomus fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – Asmenys). Atskiroms sritims (reklamai įrengti, renginių organizavimui, kapinėms prižiūrėti, želdinių priežiūrai, gyvūnams laikyti, žemės kasimo darbams,  komunalinėms atliekoms, turgavietėms tvarkyti ir kt.) taikomos specialios taisyklės.

3.     Taisyklių tikslas – užtikrinti, kad visoje Savivaldybės teritorijoje būtų palaikoma tinkama aplinkos sanitarijos būklė ir nebūtų vizualiai teršiama urbanistinė aplinka ar pažeidžiamos visuomenės kokybiško gyvenimo sąlygos.

4.     Asmenys patys tvarko ir palaiko švarą jiems įstatymų nustatyta tvarka priskirtose arba faktiškai naudojamose teritorijose arba sudaro sutartis su kitais asmenimis dėl tokių darbų atlikimo. Įstatymų nustatyta tvarka priskirta teritorija – teritorija (žemės sklypas), suformuota kaip daiktas ir įregistruota valstybės įmonėje Registrų centre. Jeigu teritorijų planavimo dokumentuose teritorija nėra apibrėžta (nurodyta), faktiškai naudojama teritorija laikoma teritorija iki gretimos teisės aktų nustatyta tvarka priskirtos ar faktiškai naudojamos teritorijos, bet ne daugiau kaip 50 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų arba pagal Savivaldybės nustatytas prižiūrimų teritorijų schemas.

5.     Už šių Taisyklių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS TAISYKLIŲ SĄVOKOS

 

6.     Bendro naudojimo teritorija – vieša teritorija gyvenamųjų vietovių gyventojų poreikiams tenkinti.

7.     Teritorijų tvarkytojai – už gyvenamųjų vietovių tvarkymą, sanitarinę būklę ir viešąją tvarką Savivaldybės teritorijoje atsakingi kilnojamojo ir nekilnojamojo turto savininkai, nuomininkai, naudotojai, renginių organizatoriai, prekybininkai ir kt. (seniūnijos, įstaigos, įmonės, gamyklos, maldos namai, kariniai daliniai, visuomeninės ir politinės organizacijos, vaikų mokymo ir ugdymo įstaigos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, daugiabučių namų administratoriai, garažų, sodininkų bendrijos, namų valdų savininkai ir kt.), kurie nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu naudoja (eksploatuoja) žemės sklypus, valdas, kiemus, gyvenamųjų namų bei garažų bendrijas, pastatus, statinius, įvairios paskirties įrenginius, garažus, prekybos kioskus ir kt.

8.     Teritorijų naudotojai – fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu naudoja (eksploatuoja) arba valdo teritoriją.

9.     Statinio naudotojai – statinio savininkas arba kitas fizinis juridinis asmuo, kuris naudoja statinį (jo dalį) Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių ar teismo sprendimų pagrindu.

10.   Sanitarinė priežiūra – higienos normų įgyvendinimas praktikoje, užtikrinant švarą ir tvarką priskirtoje teritorijoje.

11.   Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

BENDRIEJI TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI

 

12.   Teritorijų naudotojai privalo nuolat užtikrinti švarą ir tvarką jiems priskirtose teritorijose:

12.1valyti ir prižiūrėti kiemus, sklypus, gatves, šaligatvius ir kitas jiems priskirtas teritorijas, surinkti ir išvežti šiukšles ir atliekas;

12.2mesti sąšlavas į specialiai tam skirtus konteinerius arba kitas specialias surinkimo priemones (dėžes, maišus ir pan.);

12.3.  prižiūrimoje teritorijoje būtina nupjauti žolę mažiausiai vieną kartą per metus iki rugpjūčio 1 d. Šis reikalavimas netaikomas žemės ūkio paskirties (šienavimui skirtiems) sklypų savininkams, nuomininkams ar kitu pagrindu sklypą valdantiems asmenims, išskyrus, kai jie apaugę Sosnovskio barščiais bei kitos paskirties žemės sklypų savininkams, valstybinės žemės nuomininkams, naudotojams, kurie privalo iki einamųjų metų liepos 15 d. sutvarkyti žemės sklypą taip, kad jis neatitiktų kriterijus, nustatytus Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Savivaldybės tarybos sprendimu;

12.4jeigu kitos paskirties žemės sklypas atitinka vieną ar kelis iš išvardintų kriterijų, nurodytų Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Savivaldybės tarybos sprendimu, ir žemės sklypas nėra įtrauktas į Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų sąrašą,  tokių žemės sklypų savininkai, valstybinės žemės sklypų nuomininkai, naudotojai traukiami administracinėn atsakomybėn;

12.5naikinti piktžoles nuo šaligatvių ir pėsčiųjų takų, mechaniniu būdu ir (ar) panaudojant herbicidus arba kitus chemikalus teisės aktų nustatyta tvarka. Sosnovskio barščiais apaugusi teritorija prižiūrima ir tvarkoma visą augalų vegetacijos periodą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos parengta Kenksmingų žmogaus sveikatai invazinių rūšių augalų naikinimo metodika;

12.6.  prižiūrėti (kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti) priskirtoje teritorijoje augančius želdinius taip, kad medžių, krūmų, kitų augalų šakos nepatektų į kaimyninį žemės sklypą ir netrukdytų juo naudotis, taip pat netrukdytų pėstiesiems, dviratininkams, nekeltų pavojaus eismui. Nugenėtas šakas draudžiama palikti gatvėje – jas privalo sutvarkyti teritorijos tvarkytojas. Žaliąsias atliekas tvarkyti (šakas, lapus, nupjautą žaliųjų vejų žolę) Savivaldybės tarybos patvirtintų Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka.

12.7genėti priskirtoje teritorijoje augančius želdinius, jei šakos patenka į kaimyno teritoriją ar trukdo praeiviams, eismo dalyviams. Nukarpytas šakas draudžiama palikti gatvėje – jas privalo sutvarkyti teritorijos tvarkytojas. Žaliąsias atliekas tvarkyti (šakas, lapus, nupjautą žaliųjų vejų žolę) Savivaldybės tarybos patvirtintų Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka;

12.8maudymosi sezono metu tvarkyti ir prižiūrėti paplūdimius (maudyklas);

12.9kapines tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Kapinių tvarkymo taisyklėmis ir Savivaldybės tarybos patvirtintu Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo Savivaldybėje tvarkos aprašu, kitų teisės aktų reikalavimais;

12.10visi komunalinių atliekų turėtojai privalo tvarkyti, rūšiuoti atliekas vadovaudamiesi Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis;

12.11visos šalinamos atliekos turi būti išvežamos tik į tam skirtus sąvartynus, o tinkamos panaudoti ir tvarkytinos atliekos – į tvarkymo, perdirbimo ir kompostavimo aikšteles.

13.   Asmenys, turintys lauko prekybos statinį ar įrangą, turi vadovautis patvirtintomis Savivaldybės prekybos turgavietėse ir viešosiose vietose taisyklėmis bei viešojoje vietoje prekiaujantis ar paslaugas teikiantis asmuo privalo prekybos ar paslaugų teikimo vietoje 5 metrų atstumu užtikrinti tvarką, švarą, surinkti šiukšles.

14.    Asmenys, vykdydami statybos, griovimo darbus, privalo:

14.1užtikrinti, kad statybos vietoje būtų palaikoma švara ir tvarka, atitinkanti higienos normų reikalavimus, prižiūrėti statybos aikšteles ir įvažiuojamuosius kelius į jas, transporto priemones naudoti taip, kad nebūtų teršiamos gatvės;

14.2sutvarkyti nugriautų namų ar kitų statinių teritorijas;

14.3statant ir remontuojant namus, butus, kitas patalpas, susidariusios atliekos turi būti rūšiuojamos Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Susikaupusias atliekas ir laužą iš statybos vietų išveža darbus vykdantys Asmenys. Jie privalo gauti pažymas apie statybos ir remonto atliekų išvežimą į statybos atliekų tvarkymo vietas ir pateikti jas kontroliuojančioms institucijoms pareikalavus.

15. Pastatų, statinių savininkai (valdytojai ir naudotojai) privalo:

15.1pritvirtinti prie visų pastatų fasadų arba kitoje matomoje vietoje numerius. Gatvių pavadinimų lentelių įrengimą organizuoja Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai. Už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ar patikėjimo teise valdomų pastatų ženklinimo organizavimą atsako Savivaldybės administracijos atsakingi padaliniai;

15.2prižiūrėti pastatų ir statinių fasadus užtikrinančius veiksmus, nustatytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybos techniniame reglamente STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ ar pagal statinių priežiūros ir techninio eksploatavimo taisykles; 

15.3aptverti arba kitomis priemonėmis užtikrinti, kad nebūtų galima patekti į griūvančius, nenaudojamus, avarinės būklės požymių pastatus, kad tokiuose pastatuose nebūtų kaupiamos atliekos;

15.4Kuršėnų miesto centrinės dalies tvarkymą ir priežiūrą vykdyti pagal nustatytus Kuršėnų miesto centrinės dalies tvarkymo ir priežiūros taisyklių reikalavimus, kurie neapibrėžti kitais teisės aktais dėl objektų tvarkybos darbų, keičiant jų paskirtį, juos remontuojant, modernizuojant. 

16Vietos seniūnija organizuoja ir koordinuoja viešųjų vietų, bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymą.

17Vadovaudamasi sanitariniais higieniniais reikalavimais, vietos seniūnija organizuoja viešųjų tualetų tvarkymą.

 

IV SKYRIUS

GATVIŲ IR KIEMŲ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS ŽIEMĄ

 

18Teritorijų naudotojai priskirtoje bendro naudojimo teritorijoje žiemą privalo pasnigus valyti (kaupti) sniegą, barstyti smėlį, skaldelę ir kitas sniegą ar ledą tirpdančias priemones, nukapoti ledą jiems priskirtuose ar faktiškai naudojamuose plotuose įrankiais, negadinančiais dangos, pirmiausia –  nuo gyvenamųjų namų ir kitų pastatų stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų, tiltų, viadukų, sankryžų ir gatvių, kuriomis važiuoja viešasis transportas, siekdami užtikrinti jo nepertraukiamą eismą, taip pat viešojo transporto stotelėse.

19Valydami nuo gyvenamųjų namų ir kitų pastatų stogų ir balkonų ledą, sniegą ir varveklius laikytis darbo saugos reikalavimų: aptverti ir pažymėti įspėjamaisiais ženklais pavojingą teritoriją, nesugadinti ryšių ir elektros laidų, apsaugos įrangos, laidų, šviestuvų ir televizijos antenų, želdinių, statinių fasadų.

20Nustojus snigti, sniegą, valyti ir kaupti taip, kad netrukdytų pėstiesiems ir transportui. Nuvalytas sniegas ir ledas turi būti išvežtas, jei jis trukdo pėstiesiems ar transporto eismui. Šiuos darbus atlieka pastatus eksploatuojančios organizacijos, pastatų savininkai, jų nuomininkai.

21Lauko kavinių savininkai nuo jiems priklausančių įrenginių valo ir kaupia sniegą ne mažesniu kaip 4 metrų atstumu, kad netrukdytų pėstiesiems ir transportui.

22Valydami šaligatvius, sniegą ar smėlį kaupti ant šaligatvio krašto.

23.  Valyti ledą ir sniegą nuo lietaus kanalizacijos šulinių grotelių.

24Prasidėjus plikšalai, barstyti smėliu, smėlio ir natrio chlorido mišiniu (šlapia druska) priskirtas ar faktiškai naudojamas (valomas ir tvarkomas) teritorijas, kad būtų užtikrintas transporto eismo ir pėsčiųjų saugumas. Pirmiausiai barstomos sankryžos, perėjos, tiltai, viadukai, tiltų nuovažos, gatvės, kuriomis važiuoja viešasis transportas, viešojo transporto stotelės, viešojo transporto apsisukimo žiedų teritorijos.

25Po žiemos, nutirpus sniegui ir ledui, surinkti gatvių priežiūros atliekas ir sąšlavas, išmesti į specialiai tam skirtus konteinerius.

 

V SKYRIUS

NUOTEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI

 

26. Asmenys, individualiai tvarkantys nuotekas, (toliau- Asmenys) privalo užtikrinti nuotekų kaupimo (laikymo) ir (ar) valymo įrenginių priežiūrą (eksploataciją) teisės aktų nustatyta tvarka, sudaryti viešąją sutartį su nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiu asmeniu dėl nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) transportavimo į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo valdomus nuotekų valymo įrenginius. Jeigu Asmuo atsisako pasirašyti nuotekų tvarkymo viešąją sutartį, nuotekų tvarkytojas apie tai informuoja aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančią instituciją. Asmenys, naudojantys ir prižiūrintys individualias ar atskirąsias nuotekų tvarkymo sistemas (nuotekų kaupimo rezervuarus, nuotekų valymo įrenginius ir kt.), privalo užtikrinti:

26.1.    kiekybines ir kokybines charakteristikas, visapusišką sandarumą, tinkamą priežiūrą, nuotekų apskaitą (jei nėra apskaitos įrenginių, nuotekų kiekis prilyginamas sunaudotam vandens kiekiui);

26.2.    lygiavertį centralizuotai nuotekų surinkimo sistemai aplinkos apsaugos lygį (nuotekos kaupiamos ir periodiškai išvežamos į valymo įrenginius arba išvalomos iki nustatytų normatyvų);

26.3.    nuotekų išleidimą į aplinką tik tose vietose, kurios yra numatytos suderintuose statybos (įrengimo) projektuose.

27.       Asmenys, privalo per 12 mėn. prijungti nuosavybės teise priklausančią nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo valdomos infrastruktūros, kai nustatoma, kad individualus nuotekų tvarkymas neatitinka teisės aktuose nustatytų nuotekų tvarkymo reikalavimų.

 

VI SKYRIUS

SANITARIJOS IR HIGIENOS REIKALAVIMAI

 

28.   Privačių valdų savininkai, daugiabučių namų tvartų savininkai ir ūkininkai, laikantys ūkinės paskirties gyvūnus, mėšlą privalo tvarkyti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintais Aplinkosaugos reikalavimais mėšlui tvarkyti.

29.   Draudžiama gyvenamojoje aplinkoje laikyti atviras mėšlo krūvas bei atviras srutų duobes, talpas (duobė, talpa turi būti įruošta iš vandeniui nepralaidžios medžiagos, kad nuotekos neprasiskverbtų į gruntą).

30.   Vykdomos veiklos ir atskirų technologinių procesų metu išsiskiriantys žalingi sveikatai veiksniai (cheminės medžiagos, dulkės, fizikiniai, biologiniai ir kiti faktoriai) gyvenamojoje aplinkoje neturi viršyti leistinų ribų pagal patvirtintas ir galiojančias Lietuvos higienos normas.

31.   Pastatų patalpose ir aplinkoje neturi būti nariuotakojų, graužikų ir kitų užkrečiamųjų ligų šaltinių. Asmenys privalo nuosavybės teise priklausančiose / naudojamose teritorijose, pastatuose ir patalpose organizuoti vabzdžių ir graužikų kontrolę bei jų kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją).

32.   Asmenys yra atsakingi už asmeniniame namų ūkyje naudojamo šachtinio šulinio vandens saugą ir kokybę. Šachtiniai šuliniai įrengiami ir prižiūrimi pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintas higienos normas.

33.   Mažiausi leistini sanitariniai atstumai tarp statinių atsižvelgiant į jų paskirtį nustatomi vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ normos, nustatančios atstumus nuo nesudėtingų pastatų iki kaimyninių sklypų ribų.

34.   Lauko tualetai turi būti švarūs, tvarkingi, neperpildyti ir dezinfekuojami. Lauko tualetų savininkai privalo užtikrinti, kad tualeto dugnas būtų sandarus.

 

VII SKYRIUS

DRAUDIMAI

 

35.    Draudžiama:

35.1.  laikyti statybines ir kitas medžiagas, teršiančias aplinką ar kitaip trukdančias aplinkiniams, užkasti statybinį laužą ir šiukšles statybos aikštelėje arba už jos ribų ir teršti statybinėmis atliekomis aplinkines teritorijas ir valstybinės žemės fondo sklypus;

35.2kaupti įvairias atliekas, maisto produktus ir panašias medžiagas asmenims priskirtose ir bendrojo naudojimo teritorijose, kur gali būti skatinamas parazitų ar graužikų veisimasis, užsiimti bet kokia veikla (atliekų, maisto produktų kaupimas ir panašiai), kuri gali sukelti aplinkos užterštumą;

35.3namų valdose kaupti ir laikyti įvairias atliekas bei kitokias šiukšles, išskyrus kompostą tam pritaikytose vietose arba konteineriuose;

35.4.  be žemės savininko ar teisėto valdytojo raštiško sutikimo sandėliuoti statybines medžiagas, statybines atliekas ir gruntą ant kelių, gatvių, šaligatvių, aikščių, automobilių stovėjimo aikštelių ir želdynų;

35.5.  vežti statybos ar griovimo atliekas neuždengtas, nesudrėkintais paviršiais. Vežti nepritaikytuose kėbuluose ar į netvarkingą tarą sukrautus (supiltus) krovinius, kurie teršia kelius, barstyti įvairias medžiagas ar laistyti skysčius, ypač degalus ar tepalus, gadinančius kelių dangą, jų statinius ir keliančius pavojų eismui;

35.6.  važinėti darbus vykdantiems asmenims transporto priemonėmis ir savaeigiais mechanizmais tam tikslui neskirtomis vietomis, įvažiuoti į gatvę vikšriniam transportui ir transportui su nešvaria važiuokle, sandėliuoti iškastą gruntą, neuždengus vejos specialia paklote, gadinti ir teršti kelio dangas vykdant šalia kelių žemės ūkio ir kitus darbus;

35.7.  ardyti arba gadinti kelius, gatves, šaligatvius, dviračių ir pėsčiųjų takus, želdynus už statybos aikštelės ribų;

35.8.  savavališkai įrengti stovėjimo vietas, išvažinėti (sugadinti) vejas, žolynus ir panašiose vietose kloti plyteles, trinkeles ar kitą dangą, ant tokiu būdu savavališkai įrengtos dangos sustoti, statyti ir laikyti motorines transporto priemones, traktorius, savaeiges mašinas, priekabas;

35.9.  statyti ir įrengti laikinus statinius, įrenginius (kuoliukus, atitvarus, kelio užtvarus, grandines, akmenis) ar pastolius neturint nustatyta tvarka suderinto projekto ar statybos leidimo (jeigu jis reikalingas) ir leidimo vykdyti žemės kasimo darbus Savivaldybės bendro naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje;

35.10.  savavališkai įrengti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą ir kt.) bendrojo naudojimo teritorijose be Savivaldybės nustatyta tvarka išduoto leidimo, kartu su kelio ženklais įrengti papildomą informaciją, kurios įrengimo nenumato Kelių eismo taisyklės ir kelio ženklų ir šviesoforų naudojimo standartai;

35.11.  plauti transporto priemones gatvėse, aikštėse, parkuose, skveruose, paplūdimiuose (maudyklose), prie upių, ežerų, gyvenamųjų namų kiemuose ir kitose tam tikslui nepritaikytose ar neskirtose vietose;

35.12.  palikti, padėti, išmesti pakuotes, nenaudojamus ar sugedusius, sulūžusius daiktus, įrenginius viešoje vietoje, miško teritorijoje, žaliuosiuose plotuose;

35.13.  palikti nesurinktas stiklo, molio ar kitas duženas, kai asmuo sudaužo ir jam sudūžta stiklinis, molinis ar kitoks daiktas viešoje vietoje, miško teritorijoje, žaliuosiuose plotuose;

35.14.  išmesti bet kokias atliekas gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose, kitose viešose vietose ir kitur, mesti nuorūkas, popierius, įvairias atliekas ar kitaip teršti aplinką;

35.15.  laikyti gatvėse ir bendro naudojimo vietose įvairią techniką, neeksploatuojamas, techniškai netvarkingas, neprižiūrimas transporto priemones ar jų dalis;

35.16.  laikyti atliekas, kitokius nešvarumus (statybinį laužą, gruntą, automobilių dalis ir kt.), jais teršti žemės paviršių, vandens telkinius, jų apsaugines juostas ir zonas;

35.17.  lesinti laukinius paukščius (karvelius, balandžius, varnas, žvirblius ir kt.) balkonuose, atvirose bendrojo naudojimo patalpose, bendrojo naudojimo teritorijose, daugiabučių namų teritorijose, išskyrus žiemą, kai paukščiams to labiausiai reikia, tam specialiai pritaikytose lesyklose; 

35.18.  įrengti nuolatines ar laikinas vietas poilsiui, miegui ar gyvenimui po daugiabučių gyvenamųjų namų balkonais, tiltais, laiptais ir kitose viešose vietose, šiose vietose dėti, laikyti ir kaupti daiktus, medžiagas ar atliekas;

35.19.  palikti nesurinktus vedžiojamų naminių gyvūnų (šunų, kačių ar kt.) ekskrementus. Gyvūnų savininkai ar už jų priežiūrą atsakingi Asmenys privalo nedelsdami surinkti (išvalyti) gyvūnų ekskrementus;

35.20.  šluoti sąšlavas į lietaus kanalizacijos ir kitus požeminių inžinerinių tinklų šulinius, pilti į juos paplavas, purvą, pelenus, smėlį, sniegą, mesti ledą ar kitas atliekas;

35.21.  palikti sušluotas šiukšles ir žemes po medžiais, krūmais, ant vejų, gėlynų, prie gatvės, elektros stulpų ir kitų statinių;

35.22.  versti į lietaus ir buitinių nuotekų šulinius šiukšles ir atliekas, statybinį ir metalo laužą, šlaką, pelenus, pilti vandenį, kuriame yra naftos produktų ir kitų kenksmingų ir degių medžiagų;

35.23.  pilti į buitinių atliekų konteinerius sąšlavas, skystas atliekas, pavojingas medžiagas, sodo bei daržo atliekas, naminių gyvulių ir paukščių mėšlą;

35.24.  pilti į fontanus bet kokias atliekas, valiklius, chemines medžiagas, higienos priežiūros priemones ar skysčius, gadinti, teršti, šiukšlinti fontanus, naudoti jų vandenį. Draudimas pilti valiklius netaikomas fontanus prižiūrintiems asmenims;

35.25.  pilti druskos tirpalą ant gatvės žaliosios zonos ir po medžiais, laikyti po medžiais ir krūmais barstyti skirtą smėlį, kaupti sniegą;

35.26.  krauti sniegą arčiau 1 m nuo medžių, apšvietimo stulpų, šviesoforų atramų;

35.27.  tvirtinti skelbimus ar kitokias nuorodas ant medžių, stulpų, pastatų, statinių ir kitose šiam tikslui nenumatytose vietose;

35.28.  rašinėti, braižyti, piešti ar terlioti ant visuomeninės paskirties pastatų, tvorų ir kitų statinių, išskyrus Savivaldybės nustatytas vietas.

36.       Bendrojo naudojimo teritorijose, parkuose, skveruose, vandens telkinių apsaugos juostose ir kituose ne miško žemėje esančiuose želdynuose draudžiama:

36.1.  kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti saugotinus medžius ir krūmus neturint Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus leidimo;

36.2.  kūrenti laužus, deginti nukritusius lapus, žolę bei buitines atliekas;

36.3.  važinėti visų rūšių transporto priemonėmis, jei neįrengta kieta danga (išskyrus aptarnaujantįjį transportą);

36.4.  statyti kioskus ir kitus statinius be Savivaldybės institucijų leidimo;

36.5.  ganyti gyvulius, be pavadėlio vedžioti šunis, statyti palapines;

36.6.  laužyti ir gadinti parkų inventorių, įrenginius ir pastatus;

36.7.  ardyti skruzdėlynus ir paukščių lizdus;

36.8mėtyti nuorūkas, popierius, pakuotes ir kitaip šiukšlinti;

36.9.  kabinti ant medžių sūpuokles, kitus daiktus, džiauti skalbinius, klijuoti skelbimus, kalti vinis, tvirtinti reklaminius skydus, pažeisti šaknis, trypti pomedį, lupti žievę;

36.10.  organizuoti masinius renginius, neturint Savivaldybės administracijos leidimo.

 

VIII SKYRIUS

TAISYKLIŲ VYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR ATSAKOMYBĖ UŽ JŲ PAŽEIDIMUS

 

37.     Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę užtikrina Savivaldybės administracija. Teisę pradėti administracinio nusižengimo tyrimą ir surašyti administracinio nusižengimo protokolus už Taisyklių nesilaikymą turi Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti specialistai ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nurodyti pareigūnai.

38.       Šių Taisyklių laikymosi kontrolę atliekantiems specialistams ir pareigūnams leidžiama naudoti vaizdo ir garso įrašymo įrangą, siekiant užfiksuoti galimus pažeidimus.

39.       Asmenys, pažeidę Taisykles bei padarę administracinius nusižengimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

40.       Asmens patraukimas atsakomybėn neatleidžia jo nuo prievolės laikytis Taisyklių, pašalinti pažeidimo pasekmes ir atlyginti visus dėl to atsiradusius nuostolius.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41.  Šios Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos arba pripažįstamos negaliojančiomis Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

____________________________