Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. 2063 „DĖL CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ gamybos, prekybos, importo, eksporto, įvežimo, išvežimo, 4 kategorijos fejerverkų, T2 ir P2 kategorijų pirotechnikos priemonių naudojimo LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ paTVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. birželio 15 d. Nr. 620
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 2063 „Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių gamybos, prekybos, importo, eksporto, įvežimo, išvežimo, 4 kategorijos fejerverkų, T2 ir P2 kategorijų pirotechnikos priemonių naudojimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ gamybos, PLATINIMO, importo, eksporto, įvežimo, išvežimo, f4 kategorijos fejerverkų, T2 ir P2 kategorijų CIVILINIŲ pirotechnikos priemonių naudojimo LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ paTVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Civilinių pirotechnikos priemonių gamybos, platinimo, importo, eksporto, įvežimo, išvežimo, F4 kategorijos fejerverkų, T2 ir P2 kategorijų civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo licencijavimo taisykles (pridedama).“

2. Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikti prašymai dėl licencijų gaminti, platinti, importuoti, eksportuoti, įvežti, išvežti, naudoti civilines pirotechnikos priemones išdavimo, jų patikslinimo ar dublikatų išdavimo nagrinėjami iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusių Civilinių pirotechnikos priemonių gamybos, prekybos, importo, eksporto, įvežimo, išvežimo, 4 kategorijos fejerverkų, T2 ir P2 kategorijų pirotechnikos priemonių naudojimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 2063 „Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių gamybos, prekybos, importo, eksporto, įvežimo, išvežimo, 4 kategorijos fejerverkų, T2 ir P2 kategorijų pirotechnikos priemonių naudojimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Tomas Žilinskas


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 2063
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 620
redakcija)

 

 

 

CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ gamybos, platinimo, importo, eksporto, ĮVEŽIMO, IŠVEŽIMO, f4 kategorijos fejerverkų, T2 ir P2 kategorijų CIVILINIŲ pirotechnikos priemonių naudojimo LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Civilinių pirotechnikos priemonių gamybos, platinimo, importo, eksporto, įvežimo, išvežimo, F4 kategorijos fejerverkų, T2 ir P2 kategorijų civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato licencijų gaminti, platinti, importuoti, eksportuoti, įvežti, išvežti, naudoti civilines pirotechnikos priemones rekvizitus, registravimą, informacijos apie licencijos išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą skelbimą, dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, pateikimo, nagrinėjimo, informavimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymą, galiojimo panaikinimą, asmenis, kuriems taikomi teisės dirbti darbą, susijusį su licencijuojama veikla, apribojimai, ir licencijų patikslinimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatyme (toliau – Įstatymas).

3. Licencijas, nurodytas Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje (toliau – licencijos), išduoda, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – licencijas išduodanti institucija).

 

II SKYRIUS

LICENCIJOS REKVIZITAI, REGISTRAVIMAS IR InformacijOS apie licencijos išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimĄ ir GALIOJIMO panaikinimą SKELBIMAS

 

4. Licencijoje nurodoma:

4.1. licenciją išduodančios institucijos pavadinimas;

4.2. licencijos numeris;

4.3. licencijos turėtojas (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio pavadinimas, kodas, buveinė, o jeigu licencijos turėtojas yra fizinis asmuo, – fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta);

4.4. licencijos rūšis;

4.5. licencijos išdavimo ar patikslinimo data;

4.6. licenciją pasirašiusio pareigūno pareigos, vardas, pavardė.

5. Licencijoje, suteikiančioje teisę verstis civilinių pirotechnikos priemonių gamyba, be Taisyklių 4 punkte nurodytų duomenų, turi būti nurodyta Įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodyta informacija.

6. Licencijas išduodanti institucija per 3 darbo dienas nuo sprendimo išduoti licenciją priėmimo išduoda licenciją per Policijos licencijuojamos veiklos informacinę sistemą ir fiksuoja Taisyklių 4 punkte išvardytus duomenis.

7. Informaciją apie licencijų išdavimą, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą ir licencijos patikslinimą licencijas išduodanti institucija per 3 darbo dienas nuo sprendimo išduoti licenciją, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą ar patikslinti licenciją priėmimo paskelbia Licencijų informacinėje sistemoje.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ, KURIŲ REIKIA LICENCIJAI IŠDUOTI, PATEIKIMAS, NAGRINĖJIMAS IR TERMINAI

 

8. Įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nurodyti subjektai, norintys gauti licenciją (toliau – pareiškėjai), tiesiogiai, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Policijos elektroninių paslaugų sistemą (toliau – PEPS) arba per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras) pateikia licencijas išduodančiai institucijai prašymą, kuriame nurodomi šie duomenys:

8.1. fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data arba juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio pavadinimas, kodas;

8.2. pareiškėjo įgalioto asmens vardas, pavardė, gimimo data;

8.3. adresas arba kiti kontaktiniai duomenys, telefono ir (ar) fakso numeriai;

8.4. licencijuojamos veiklos, kuria verstis prašoma išduoti licenciją, pavadinimas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, – juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio vadovo, kontroliuojančio asmens vardas, pavardė, gimimo data);

8.5. darbuotojo, kuris vykdo ar prižiūri civilinių pirotechnikos priemonių gamybą, įsigijimą, laikymą, realizavimą ar tvarko apskaitą (prie tokių darbuotojų nepriskiriami buhalterinę apskaitą tvarkantys darbuotojai), ar pirotechniko vardas, pavardė, gimimo data;

8.6. prašymo pateikimo data;

8.7. informacijos gavimo būdas;

8.8. ar pareiškėjas pageidauja gauti dokumentą, patvirtinantį licencijos išdavimą, ir kokiu būdu.

9. Kartu su Taisyklių 8 punkte nurodytu prašymu išduoti licenciją pateikiami šie dokumentai:

9.1. juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio steigimo dokumentų originalai arba jų kopijos (jeigu šie dokumentai nėra kaupiami Juridinių asmenų registre);

9.2. fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu kreipiasi fizinis asmuo);

9.3. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis įformintas atstovavimą patvirtinantis dokumentas (jeigu kreipiasi pareiškėjo įgaliotas asmuo);

9.4. medicininio patikrinimo pažyma, kad juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio vadovas, kuris tiesiogiai kontroliuoja civilinių pirotechnikos priemonių gamybą, įsigijimą, laikymą, realizavimą ar apskaitą, fizinis asmuo (jeigu dėl licencijos gavimo kreipiasi fizinis asmuo), darbuotojas, kuris vykdo ar prižiūri civilinių pirotechnikos priemonių gamybą, įsigijimą, laikymą, realizavimą ar tvarko apskaitą (prie tokių darbuotojų nepriskiriami buhalterinę apskaitą tvarkantys darbuotojai), ar pirotechnikas neserga ligomis ir neturi fizinių trūkumų, dėl kurių jie negalėtų tinkamai elgtis su pirotechnikos priemonėmis.

10. Licencijas išduodančios institucijos įgaliotas pareigūnas, gavęs Taisyklių 8 punkte nurodytą prašymą, užregistruoja jį Policijos licencijuojamos veiklos informacinėje sistemoje. Licencijas išduodančios institucijos įgaliotas pareigūnas, padaręs Taisyklių 9 punkte nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas, taip pat įkelia jas į Policijos licencijuojamos veiklos informacinę sistemą, o pateiktus dokumentus grąžina pareiškėjui.

11. Licencijas išduodanti institucija per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo tiesiogiai, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per PEPS arba per kontaktinį centrą (pareiškėjo prašyme nurodytu būdu) išsiunčia pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui patvirtinimą, kad gauti visi tinkamai įforminti dokumentai, reikalingi licencijai išduoti, ir nurodo terminą išduoti licenciją, taip pat sprendimo apskundimo tvarką ir terminus.

12. Licencijas išduodanti institucija, nustačiusi, kad pateiktas prašymas neišsamus (jame pateikta ne visa Taisyklių 8 punkte nurodyta informacija) arba pateikti ne visi ar netinkamai įforminti Taisyklių 9 punkte nurodyti dokumentai, kurių reikia licencijai išduoti, per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo ir dokumentų gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo ištaisyti trūkumus ir kad terminas licencijai išduoti skaičiuojamas nuo visų licencijai gauti reikalingų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos. Licencijas išduodanti institucija pranešimą pareiškėjui gali pateikti tiesiogiai, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per PEPS arba per kontaktinį centrą (pareiškėjo prašyme nurodytu būdu).

13. Gavusi visus Taisyklių 8 ir 9 punktuose nurodytus tinkamai įformintus dokumentus ir informaciją, licencijas išduodanti institucija privalo patikrinti, ar juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio vadovui, kontroliuojančiam (-iems) asmeniui (-ims), fiziniam asmeniui (jeigu dėl licencijos gavimo kreipiasi fizinis asmuo), darbuotojui, kuris vykdo ar prižiūri civilinių pirotechnikos priemonių gamybą, įsigijimą, laikymą, realizavimą ar tvarko apskaitą (prie tokių darbuotojų nepriskiriami buhalterinę apskaitą tvarkantys darbuotojai), ar pirotechnikui nėra taikomi Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatyti teisės dirbti darbą, susijusį su licencijuojama veikla, apribojimai.

14. Licencijas išduodanti institucija informuoja pareiškėją apie išduotą licenciją arba atsisakymą išduoti licenciją tiesiogiai, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per PEPS arba per kontaktinį centrą (pareiškėjo prašyme nurodytu būdu) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo išduoti licenciją arba atsisakyti išduoti licenciją priėmimo. Licencijos išdavimo atveju licencijas išduodanti institucija per šiame punkte nurodytą terminą privalo tiesiogiai arba per atstumą (pareiškėjo prašyme nurodytu būdu) pateikti pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui dokumentą, patvirtinantį licencijos išdavimą.

 

IV SKYRIUS

informavimas APIE GALIMĄ LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ, LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ IR LICENCIJOS GALIOJIMO PANAIKINIMĄ

 

15. Licencijas išduodanti institucija, nustačiusi, kad licencijos turėtojas pažeidžia Įstatyme nustatytus licencijuojamos veiklos sąlygų reikalavimus (išskyrus Įstatymo 12 straipsnyje numatytus atvejus, kai licencijos galiojimas sustabdomas ar panaikinamas nedelsiant), per 3 darbo dienas nuo pažeidimų nustatymo pateikia tiesiogiai, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per PEPS arba per kontaktinį centrą (pareiškėjo prašyme nurodytu būdu) licencijos turėtojui pranešimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą.

16. Licencijas išduodanti institucija, nustačiusi, kad yra Įstatymo 12 straipsnio 2 ir 4 dalyse numatytų licencijos galiojimo sustabdymo, panaikinimo pagrindų, per 3 darbo dienas nuo šių pagrindų nustatymo priima sprendimą sustabdyti ar panaikinti licencijos galiojimą ir apie šį sprendimą ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo praneša tiesiogiai, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per PEPS arba per kontaktinį centrą (pareiškėjo prašyme nurodytu būdu) licencijos turėtojui ir apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, kurio veiklos teritorijoje yra licencijos turėtojo buveinė.

17. Licencijas išduodanti institucija, nustačiusi, kad licencijos galiojimo sustabdymo priežastys pašalintos Įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, per 3 darbo dienas nuo tai įrodančių dokumentų gavimo priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ir apie šį sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo praneša tiesiogiai, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per PEPS arba per kontaktinį centrą (pareiškėjo prašyme nurodytu būdu) licencijos turėtojui ir apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, kurio veiklos teritorijoje yra licencijos turėtojo buveinė.

 

V SKYRIUS

INFORMAVIMAS APIE ASMENIS, KURIEMS TAIKOMI TEISĖS DIRBTI DARBĄ, SUSIJUSĮ SU LICENCIJUOJAMA VEIKLA, APRIBOJIMAI, IR LICENCIJŲ PATIKSLINIMAS

 

18. Licencijos turėtojas privalo, prieš priimdamas į darbą darbuotoją, kuris vykdys ar prižiūrės civilinių pirotechnikos priemonių gamybą, įsigijimą, laikymą, realizavimą, tvarkys apskaitą (prie tokių darbuotojų nepriskiriami buhalterinę apskaitą tvarkantys darbuotojai), juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio vadovą, kuris tiesiogiai kontroliuos civilinių pirotechnikos priemonių gamybą, įsigijimą, laikymą, realizavimą ar apskaitą, pirotechniką, pateikti jų duomenis tiesiogiai, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per PEPS arba per kontaktinį centrą apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, kurio veiklos teritorijoje vykdoma licencijuojama veikla, patikrinti, ar šiems asmenims nėra taikomi Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatyti teisės dirbti darbą, susijusį su licencijuojama veikla, apribojimai.

19. Licencija patikslinama pasikeitus fizinio asmens vardui, pavardei, deklaruotai gyvenamajai vietai, juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio teisinei formai, pavadinimui, buveinei.

20. Licencijas išduodanti institucija privalo patikslinti licenciją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo. Licencijas išduodanti institucija, nustačiusi, kad pateikti ne visi arba nevisiškai (netiksliai) užpildyti dokumentai, kurių reikia licencijai patikslinti, per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo tiesiogiai, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per PEPS arba per kontaktinį centrą (prašyme nurodytu būdu) praneša licencijos turėtojui apie būtinybę per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo ištaisyti trūkumus ir kad licencijos patikslinimo terminas skaičiuojamas nuo visų licencijai patikslinti reikalingų dokumentų gavimo (patikslinimo).

 

 

 

––––––––––––––––––––