LIETUVOS RESPUBLIKOS

SPROGMENŲ APYVARTOS KONTROLĖS NR. IX-1315 ĮSTATYMO 5 IR 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. birželio 25 d. Nr. XII-1889

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri, ar sprogmenys, tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai, atitinka šiame straipsnyje nustatytus ženklinimo reikalavimus. Jeigu Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nustato, kad Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami sprogmenys yra nesertifikuoti, nepaženklinti unikaliu atpažinties žymeniu arba atitikties ženklu „CE“, kad unikaliu atpažinties žymeniu arba atitikties ženklu „CE“ sprogmenys paženklinti neteisėtai, ši institucija privalo užtikrinti tokių sprogmenų pašalinimą iš rinkos ir įpareigoti sprogmenų gamintoją (prekiautoją) per nurodytą laiką pašalinti nustatytus trūkumus. Jeigu sprogmenų gamintojas (prekiautojas) neįvykdo šių reikalavimų, sprogmenys paimami šio įstatymo 20 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytais atvejais sprogmenis paima Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba kartu su teritorine policijos įstaiga. Paimti sprogmenys saugomi licencijos ar rašytinio sutikimo turėtojo, iš kurio sprogmenys paimti, patalpose ar sprogmenims laikyti pritaikytose Lietuvos kariuomenės arba specializuotos policijos įstaigos patalpose.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliota institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė