LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. VASARIO 5 D. SPRENDIMO NR. V-234 „DĖL SUSTIPRINTOS KONTROLĖS ORO IR JŪRŲ UOSTUOSE“ pakeitimo

 

2022 m. kovo 30 d. Nr. V-654

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimą Nr. V-234 „Dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose“:

1.1. Pripažįstu netekusiais galios 4.2.1 ir 4.2.2 papunkčius.

1.2. Pakeičiu 4.2.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2.4.1. asmuo yra persirgęs ir turi asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) dokumentą apie tai, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo, įtraukto į Europos Sąjungos bendrą greitųjų antigenų tyrimų sąrašą (angl. A common list of COVID-19 rapid antigen tests), rezultatu, ne seniau nei prieš 180 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką (serologinių antikūnų tyrimų rezultatas nepripažįstamas) (ASPĮ pažymos nereikia, jei asmeniui COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota Lietuvoje ir duomenys pateikti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje);“.

1.3. Pakeičiu 4.2.4.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2.4.7. asmuo yra užsienietis, atvykstantis į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, kai dėl jų atvykimo tarpininkauja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, ir asmenims, kurie naudojasi supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal, ir kurie turi teisę išlipti iš tranzitinio traukinio Lietuvos Respublikoje (COVID-19 tyrimą atlieka atvykę į Lietuvos Respubliką);“.

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. kovo 31 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė,

pavaduojanti sveikatos apsaugos ministrą,

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovą                   Monika Navickienė