LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 18 d. Nr. V-2065

Vilnius

 

P a k e i č i u Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 11.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.9. iš Baltarusijos Respublikos grįžusiems Lietuvos Respublikos piliečiams – mokytojams, vykdantiems lituanistinį švietimą mokyklose Baltarusijoje;“.

2. Papildau 11.10 papunkčiu:

11.10. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnams, dalyvaujantiems FRONTEX koordinuojamose tarptautinėse operacijose ES ir trečiosiose šalyse.“

3. Pakeičiu 83 papunktį ir jį išdėstau taip:

83. Užsieniečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys ar dirbantys užsienyje, gali išvykti iš Lietuvos Respublikos nepraėjus 14 dienų izoliavimo laikotarpiui, prieš išvykstant ne vėliau kaip prieš 24 valandas informavę NVSC apie planuojamą išvykimo datą ir laiką.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga