LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2002 M. KOVO 8 D. ĮSAKYMO NR. 112 „DĖL RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTINIŲ PREPARATŲ, MEDICINOS PRIEMONIŲ (MEDICINOS PRIETAISŲ) IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO (PARDAVIMO) VAISTINĖSE GYVENTOJAMS IR POPIERINIŲ RECEPTŲ SAUGOJIMO, IŠDAVUS (PARDAVUS) VAISTINIUS PREPARATUS, MEDICINOS PRIEMONES (MEDICINOS PRIETAISUS) IR KOMPENSUOJAMĄSIAS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONES VAISTINĖJE, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2020 m. vasario 26 d. Nr. V-223

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. spalio 23 d. sprendimą norminėje administracinėje byloje (administracinė byla Nr. eI-10-756/2019):

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymą Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu įsakymo preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 8 straipsnio 11 dalimi ir Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 111 punktu:“.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisykles:

1.2.1. Pakeičiu 85.12.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

85.12.11. žyma „Pirmas paskyrimas“, jei tam tikro bendrinio pavadinimo kompensuojamasis vaistinis preparatas (nepaisant stiprumo ir farmacinės formos) išrašomas pirmą kartą ar po 12 mėnesių laikotarpio, kai baigėsi paciento gydymo laikotarpis prieš tai elektroniniame recepte išrašytu kompensuojamuoju vaistiniu preparatu, išskyrus Taisyklių 20.2 ir 20.3 papunkčiuose nustatytus atvejus, kai kartu su kompensuojamojo vaistinio preparato bendriniu pavadinimu yra nurodytas ir vaistinio preparato konkretus pavadinimas. Tęsiant nepertraukiamą gydymą ir pakartotinai išrašant to paties bendrinio pavadinimo kompensuojamąjį vaistinį preparatą, žyma „Pirmas paskyrimas“ nededama;“.

1.2.2. Pakeičiu 143 punktą ir jį išdėstau taip:

143. Farmacijos specialistas, gavęs prieigą prie paciento elektroninio recepto, turi teisę:

143.1. išduoti vaistinius preparatus, kompensuojamąsias MPP ar medicinos priemones (medicinos prietaisus) pagal elektroninį receptą ir suformuoti išdavimo (pardavimo) dokumentą;

143.2. parduoti Taisyklių 105 punkte nustatyta tvarka bet kurį kitą elektroniniame recepte nurodyto bendrinio pavadinimo, stiprumo ir farmacinės formos vaistinį preparatą, nekompensuojant šio vaistinio preparato įsigijimo išlaidų Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka (toliau – įsigyti kaip nekompensuojamąjį vaistinį preparatą), jei apdraustasis ar jo atstovas atsisako Taisyklių 1441 punkte nustatyta tvarka įsigyti elektroniniame recepte su žyma „Pirmas paskyrimas“ nurodyto bendrinio pavadinimo, stiprumo ir farmacinės formos pigiausią kompensuojamąjį vaistinį preparatą ar kompensuojamąjį vaistinį preparatą, kuriam nustatyta mažiausia paciento priemoka arba Taisyklių 106 punkte nustatyta tvarka įsigyti kompensuojamąjį vaistinį preparatą. Šiais atvejais farmacijos specialistas išdavimo (pardavimo) dokumente pacientui skirtame pastabų lauke pažymi, kad pacientas atsisakė įsigyti kompensuojamąjį vaistinį preparatą;

143.3. sustabdyti elektroninio recepto galiojimą Taisyklių 149 punkte nustatytu atveju;

143.4. rezervuoti elektroninį receptą Taisyklių 110 punkte nustatytu atveju.“

1.2.3. Pakeičiu 1441 punktą ir jį išdėstau taip:

1441. Apdraustajam ar jo atstovui, vadovaujantis Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 111 punkto reikalavimais ir atsižvelgiant į Taisyklių 99 ir 101 punktus, pagal elektroninį receptą su žyma „Pirmas paskyrimas“ gali būti išduotas (parduotas) tik pigiausias kompensuojamasis vaistinis preparatas, išskyrus atvejus, kai pacientas atsisako įsigyti pigiausią kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir Taisyklių 143.2 papunktyje nustatyta tvarka įsigyja kitą vaistinį preparatą.

Farmacijos specialistas, atsižvelgdamas į elektroniniame recepte su žyma „Pirmas paskyrimas“ nurodytą vaistinio preparato bendrinį pavadinimą, stiprumą ir farmacinę formą, turi pateikti pacientui pigiausią kompensuojamąjį vaistinį preparatą, jei vaistinė jį turi, arba, jei vaistinė šio vaistinio preparato neturi, bet turi teisę jį įsigyti, pasiūlyti užsakyti, jei šį vaistinį preparatą turi bent vienas didmeninio platinimo licencijos turėtojas, ir išduoti (parduoti) užsakytą pigiausią kompensuojamąjį vaistinį preparatą.

Jei pigiausias kompensuojamasis vaistinis preparatas yra įtrauktas į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto svetainėje skelbiamą Pigiausių kompensuojamųjų vaistinių preparatų, kurių tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai yra laikinai sutrikęs, sąrašą, pagal elektroninį receptą su žyma „Pirmas paskyrimas“ išduodamas (parduodamas) kitas iš eilės recepte nurodyto bendrinio pavadinimo, stiprumo ir farmacinės formos kompensuojamasis vaistinis preparatas, kuriam nustatyta mažiausia paciento priemoka.

Jei vadovaujantis Taisyklių 99 ir 101 punktais nėra galimybių nepažeidžiant vaistinio preparato vidinės pakuotės išduoti (parduoti) pigiausią recepte nurodyto bendrinio pavadinimo, stiprumo ir farmacinės formos kompensuojamąjį vaistinį preparatą (pigiausio kompensuojamojo vaistinio preparato pakuotėje esantis dozuočių kiekis yra daugiau kaip 10 proc. mažesnis arba daugiau kaip 30 proc. didesnis už recepte išrašytą vaistinio preparato dozuočių kiekį), išduodamas (parduodamas) kitas iš eilės recepte nurodyto bendrinio pavadinimo, stiprumo ir farmacinės formos kompensuojamasis vaistinis preparatas, kuriam nustatyta mažiausia paciento priemoka, kurį galima išduoti (parduoti) vadovaujantis Taisyklių 99 ir 101 punktais, nepažeidžiant vidinės pakuotės.“

1.2.4. Pripažįstu netekusiu galios 1442 punktą.

2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2020 m. vasario 28 d.

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras,

pavaduojantis sveikatos apsaugos ministrą                                                          Linas Kukuraitis