VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 31 d. Nr. 1-318

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 33 straipsnio 2 dalimi:

1.  Tvirtinu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisykles (pridedama).

2.  P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 16 d. įsakymą Nr. 1-150 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymą Nr. 1-39 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vertinamųjų vizitų atlikimo tvarkos aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. šiuo įsakymu tvirtinamų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisyklių 14 priedas galioja iki 2021 m. liepos 15 d.;

3.2. šiuo įsakymu tvirtinamų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisyklių 18 priedas įsigalioja 2021 m. liepos 16 d.

4. P a v e d u :

4.1. Vidaus administravimo skyriaus vedėjui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

4.2. Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Tarnybos interneto svetainėje;

4.3. regionų rinkos priežiūros skyrių vedėjams supažindinti vadovaujamo skyriaus specialistus su šio įsakymo nuostatomis;

4.4. įsakymo vykdymo kontrolę kancleriui.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                       Neringa Ulbaitė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktoriaus

2020 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. 1-318

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS PATIKRINIMŲ TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) vykdomų gamintojų, įgaliotųjų atstovų, importuotojų, platintojų ir paslaugos teikėjų (toliau – Ekonominės veiklos vykdytojai ) veiklos patikrinimų atlikimo pagrindus, planinių patikrinimų plano sudarymo kriterijus ir trukmę, patikrinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo tvarką, vykdant ne maisto gaminių ir paslaugų (toliau – ne maisto produktų) rinkos priežiūrą bei išvadų dėl gaminių ir paslaugų vertinimo teikimo sprendžiant vartojimo ginčus.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (toliau – Viešojo administravimo įstatymas), Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymu (toliau – Produktų saugos įstatymas), Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1333 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, ir šiuos teisės aktus įgyvendinančių teisės aktų nuostatomis.

3. Pagrindinis Tarnybos ne maisto produktų rinkos priežiūros tikslas – padidinti vartotojų ekonominę gerovę ne maisto produktų srityje, apsaugoti žmogaus sveikatą ir ūkinės veiklos laisvę vartotojams teikiamų ne maisto gaminių ir paslaugų srityje bei teisės aktų reikalavimų užtikrinimą šiose srityse.

4. Ekonominės veiklos vykdytojų veiklos priežiūra – Tarnybos veikla, skirta teikti metodinę pagalbą ekonominės veiklos vykdytojams, prižiūrėti, kaip ekonominės veiklos vykdytojai laikosi įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kontroliuoti, ar tinkamai tuos reikalavimus vykdo, ir įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir užkertančias kelią žalai teisės normų saugomoms vertybėms atsirasti.

5. Ekonominės veiklos vykdytojų veiklos priežiūra apima ekonominės veiklos vykdytojų konsultavimą priežiūrą atliekančio subjekto kompetencijos klausimais ir kitų prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams, atlikimą, ekonominės veiklos vykdytojų patikrinimus, teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie ekonominės veiklos vykdytojų veiklą vertinimą, poveikio priemonių ekonominės veiklos vykdytojams taikymą įstatymų ir jų pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Patikrinimus atlieka Tarnybos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kuriems Tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo šių Taisyklių nustatyta tvarka paveda atlikti patikrinimus.  Tarnybos direktorius taip pat gali įsakymu pavesti atlikti konkretaus Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos patikrinimą ir kitam Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriui ar Tarnybos darbuotojui, kuris nėra Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus darbuotojas, jeigu jo pareigybės aprašyme yra nustatyta atitinkama funkcija.

7. Patikrinimai atliekami vadovaujantis Produktų saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymu (toliau – Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas), Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas), Viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (toliau – Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas), Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1333 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, šiomis Taisyklėmis ir kitais vartotojų teisių apsaugą bei ne maisto produktų rinkos priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais.

8. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Taisyklių 7 punkte nurodytuose ir kituose vartotojų teisių apsaugą bei ne maisto produktų rinkos priežiūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ VEIKLOS

PATIKRINIMŲ RŪŠYS

 

9. Ekonominės veiklos vykdytojų veiklos patikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai.

10. Planinių ir neplaninių Ekonominės veiklos vykdytojų veiklos patikrinimų tikslas – informacijos apie Ekonominės veiklos vykdytoją ir jo realizuojamus ne maisto gaminius ar teikiamas paslaugas rinkimas, vertinimas, turimos informacijos apie platinamus ne maisto produktus patikrinimas, konsultacijų ir metodinės pagalbos Ekonominės veiklos vykdytojui teikimas, prireikus poveikio priemonių, užtikrinančių ne maisto produktų rinkos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinančių galimų pažeidimų skaičių, taikymas.

11. Ekonominės veiklos vykdytojų planiniai ir neplaniniai patikrinimai atliekami vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, šiomis Taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Atliekant planinius ir neplaninius patikrinimus taip pat vadovaujamasi minimalios ir proporcingos ūkio subjektų veiklos priežiūros naštos, nediskriminavimo, planavimo, funkcijų atskyrimo principais.

12. Tarnybos regionų rinkos priežiūros skyriai savo veiklą organizuoja taip, kad patvirtinti patikrinimų planai būtų įgyvendinti.

 

III SKYRIUS

PLANINIŲ EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMAS

 

13. Planiniai Ekonominės veiklos vykdytojų veiklos patikrinimai vykdomi pagal Tarnybos parengtus ir patvirtintus planus. Atliekant patikrinimus vadovaujamasi Tarnybos metiniu ir ketvirčių patikrinimų planais, Tarnybos regionų rinkos priežiūros skyrių mėnesiniais patikrinimų planais. Šiuos planus kvalifikuotu elektroniniu parašu tvirtina Tarnybos kancleris. Patvirtintas Tarnybos regionų rinkos priežiūros skyrių mėnesio patikrinimų planas ir jo pakeitimai skelbiami Tarnybos interneto svetainėje. Skelbiamame interneto svetainėje plane nuasmeninami ekonominės veiklos vykdytojų duomenys, kuriems nesiunčiamas pranešimas apie numatomą atlikti patikrinimą.

14. Planavimo kriterijai skirstomi į privalomus ir kintamus:

14.1. Privalomi kriterijai, susiję su ataskaitomis, teikiamomis Europos Komisijai:

14.1.1. su nustatyta kontrolės apimtimi (naftos produktų, LOJ (lakieji organiniai junginiai) ir kitų teisės aktuose nurodytų ne maisto produktų rinkos padėties stebėsena ( monitoringas);

14.1.2. su nenustatyta kontrolės apimtimi (pagal tikslines Europos Sąjungos užklausas).

14.2. Kintami kriterijai:

14.2.1. nustatyti ne maisto produktų neatitikimai teisės aktų reikalavimams;

14.2.2. nustatytas pažeidimų skaičius pakartotinių patikrinimų metu;

14.2.3. rastų pavojingų ne maisto produktų skaičius;

14.2.4. vartotojų skundų skaičius procentais nuo bendro patikrinimų skaičiaus.

15. Tarnyba, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki Ekonominės veiklos vykdytojo planinio patikrinimo pradžios, privalo Ekonominės veiklos vykdytoją informuoti raštu apie numatomą vykdyti planinį patikrinimą, nurodyti atliekamo patikrinimo pagrindą, terminą, dalyką bei preliminarų dokumentų, kuriuos Ekonominės veiklos vykdytojas turi pateikti Tarnybai patikrinimo metu, sąrašą. Jeigu patikrinimas bus atliekamas naudojant kontrolinį klausimyną, kartu su pranešimu pateikiama Tarnybos interneto svetainės nuoroda, kur Ekonominės veiklos vykdytojas gali surasti Tarnybos naudojamus kontrolinius klausimynus bei nurodyti, kokį kontrolinį klausimyną naudojant bus atliekamas patikrinimas.

16. Pranešimai Ekonominės veiklos vykdytojams apie atliekamą patikrinimą nesiunčiami:

16.1. kai atliekami neplaniniai arba pakartotiniai patikrinimai;

16.2. kai tikrinamos prekės, kurioms taikomas akcizo tarifas (tabako gaminiai, naftos produktai ir kt.) bei vykdomas naftos produktų monitoringas;

16.3. kai neįmanoma išskirti konkretaus Ekonominės veiklos vykdytojo, pvz., kai tikrinamos prekyvietės arba apie tai koks Ekonominės veiklos vykdytojas vykdo veiklą galima nustatyti tik pradėjus patikrinimą ir patikrinus Ekonominės veiklos vykdytojo statusą patvirtinančius dokumentus;

16.4. kai patikrinimas atliekamas vykdant tikslines produktų saugos ir atitikties vertinimo programas bei atliekant patikrinimus, kurių metu tikslingai atrenkami bandiniai, siekiant įvertinti produkto saugą.

17. Apie Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimo tyrimo pradžią Ekonominės veiklos vykdytojui turi būti pranešta raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pažeidimo tyrimo veiksmų atlikimo pradžios, kartu informuojant, kokia tvarka Ekonominės veiklos vykdytojas gali susipažinti su bylos medžiaga (pasiūloma raštu pateikti paaiškinimus). Jeigu tyrimo veiksmų atlikimo pradžioje asmuo, įtariamas pažeidęs Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą (įtariamas pažeidėjas), yra nežinomas, apie pažeidimo tyrimo pradžią jam turi būti pranešta per 3 darbo dienas nuo šio asmens nustatymo dienos.

18. Patikrinimo rezultatai įforminami šiomis Taisyklėmis patvirtintomis tipinėmis dokumentų formomis (4 ir 5 priedai), dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (tik kai yra siunčiamas paštu), po vieną Tarnybai ir Ekonominės veiklos vykdytojui.

19. Patikrinimų dokumentai registruojami dokumentų registruose, kurie nurodyti Tarnybos direktoriaus patvirtintame dokumentacijos plane.

20. Informacija apie Tarnybos atliekamą patikrinimą visuomenės informavimo priemonėms, kitiems su patikrinimu nesusijusiems asmenims neteikiama tol, kol patikrinimas nėra baigtas.

 

IV SKYRIUS

NEPLANINIŲ EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMAS

 

21. Ekonominės veiklos vykdytojų veiklos neplaniniai patikrinimai atliekami Tarnybos iniciatyva, kai Tarnybos direktorius arba jo įgaliotas Tarnybos darbuotojas (per Tarnybos dokumentų valdymo sistemą suformuluoja užduotį) arba Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus vedėjas priima motyvuotą sprendimą ir paveda atlikti neplaninį patikrinimą. Neplaninis patikrinimas turi būti atliekamas Taisyklių 22 punkte nurodytu pagrindu.

22. Neplaniniai Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos patikrinimai gali būti vykdomi:

22.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą arba kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;

22.2. įvertinus turimą informaciją ir kilus įtarimų dėl ūkio subjekto veiklos, kuri gali kelti grėsmę teisės normų saugomoms vertybėms;

22.3. gavus anoniminį skundą dėl konkretaus ūkio subjekto veiksmų ar neveikimo, kai, įvertinus turimą informaciją, kyla įtarimų, kad ūkio subjekto veikla gali kelti grėsmę teisės normų saugomoms vertybėms.

22.4. siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ūkio subjekto veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;

22.5. jeigu neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato kitas ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuojantis įstatymas.

22.6. gavus iš Europos Sąjungos skubaus keitimosi informacija apie pavojingus vartotojų sveikatai gaminius sistemos RAPEX (toliau – RAPEX) informaciją apie pranešime nurodytoje įmonėje platinamus nesaugius ne maisto gaminius ar turint informacijos, kad Ekonominės veiklos vykdytojas platina ne maisto gaminius, kurie galimai yra nesaugūs, kai informacija apie analogišką ne maisto gaminį, kurį realizuoja Ekonominės veiklos vykdytojas, yra pateikiama RAPEX sistemoje. Atliekant patikrinimus pagal RAPEX sistemoje pateikiamą informaciją, pavedime, kaip patikrinimo pagrindas įrašomas RAPEX sistemos pranešimo numeris;

23. Informacija apie atliekamą patikrinimą su patikrinimu nesusijusiems asmenims negali būti teikiama tol, kol patikrinimas nėra baigtas, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, kai šią informaciją privaloma pateikti.

24. Atliekant planinį ir neplaninį patikrinimą būtina veiksmus atliekamus tiesiogiai pas ekonominės veiklos vykdytoją organizuoti taip, kad patikrinimo trukmė būtų kiek įmanoma trumpesnė. 

 

V SKYRIUS

PAVEDIMŲ ATLIKTI PATIKRINIMĄ IŠRAŠYMAS

 

25. Tarnybos darbuotojas, prieš atlikdamas Ekonominės veiklos vykdytojo patikrinimą, gauna Tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens pasirašytą pavedimą (6 ir 7 priedai). Tarnybos administracijoje pavedimus pasirašo Tarnybos direktorius, o jam nesant – Tarnybos direktoriaus įgaliotas asmuo. Pavedimas gali būti pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

26. Pavedime turi būti nurodyta darbuotojo, kuriam pavesta patikrinti Ekonominės veiklos vykdytoją, vardas ir pavardė, pareigos, tikrinamo Ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas ir adresas, patikrinimo rūšis ir trukmė, vieta ir data, kurią bus atliekamas tikrinimas. Pavedimas registruojamas Tarnybos dokumentų ir procesų valdymo sistemoje DocLogix. Jeigu dėl atitinkamų priežasčių patikrinimas nepradedamas, nurodytą datą, išrašomas naujas pavedimas, o Tarnybos dokumentų ir procesų valdymo sistemoje DocLogix prie nepanaudoto pavedimo („Pastabose“) nurodoma dėl kokių priežasčių neįvyko patikrinimas. Jeigu pavedimas atlikti patikrinimą išrašomas keliems asmenims, pirmas pavedime nurodytas asmuo vadovauja patikrinimo atlikimui. Jeigu atliekamas bendras patikrinimas su kitos institucijos pareigūnais, apie tai nurodoma pavedimo „1.“ skiltyje.

27. Kiekvienam Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos patikrinimui (vienu metu gali būti atliekami ne daugiau kaip du ūkio subjekto veiklos planiniai patikrinimai (skirtingų prekių ar paslaugų grupių)) rašomas atskiras pavedimas. Pavedimas turi būti pridedamas prie patikrinimo dokumentų. Gali būti išrašomi keli pavedimai, kai nėra žinoma, ar patikrinimas bus tęsiamas (pvz., atrinkus bandinius surašomas patikrinimo aktas, o nustačius pažeidimus surašomas dar vienas patikrinimas) arba kai patikrinimo metu nustatomos aplinkybės, kurias reikia įvertinti patikrinimo metu ir tai nebuvo nurodyta pavedimo skiltyje „1.2. Užduotis“. Kitas pavedimas išrašomas per 5 (penkias) darbo dienas nuo tada, kai sužinoma, kad toks dokumentas bus reikalingas, pvz., gavus ne maisto gaminių gavimo dokumentus ar bandymų protokolus.

28. Kai neįmanoma išskirti konkretaus ekonominės veiklos vykdytojo, pvz., kai tikrinamos prekyvietės arba apie tai koks Ekonominės veiklos vykdytojas vykdo veiklą galima nustatyti tik pradėjus patikrinimą ir patikrinus Ekonominės veiklos vykdytojo statusą patvirtinančius dokumentus, pavedime įrašomas tik tikrinamo objekto pavadinimas arba adresas (pvz. turgavietės pavadinimas arba adresas, kuriuo Ekonominės veiklos vykdytojas vykdo veiklą).

29. Tikrinant užsienio valstybių laivų, esančių Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, naudojamo kuro atitiktį pagal Privalomųjų kokybės rodiklių reikalavimus, nustatytus MARPOL 73/78 konvencijoje, išrašomas pavedimas atlikti patikrinimą anglų kalba (7 priedas).

30. Tarnybos darbuotojui, nuvykus atlikti patikrinimo ir dėl objektyviai pagrįstų priežasčių neatlikus Ekonominės veiklos vykdytojo patikrinimo, pavedimas laikomas negaliojančiu, apie tai pažymint Tarnybos dokumentų ir procesų valdymo sistemoje DocLogix.

31. Ekonominės veiklos vykdytojai, jiems paprašius, turi teisę gauti pavedimo kopiją ar pavedimo nuorašą per 3 darbo dienas nuo patikrinimo atlikimo. 

32. Atliekant neplaninį Ekonominės veiklos vykdytojo patikrinimą, pavedimo skiltyje „1.2. Užduotis“ įrašomas dokumento registracijos numeris ir pavadinimas, nurodoma informacija, kurios pagrindu atliekamas patikrinimas (dokumento, kurio pagrindu priimtas motyvuotas sprendimas atlikti patikrinimą, registracijos Nr.).

33. Planinio ar neplaninio Ekonominės veiklos vykdytojo patikrinimo metu, paaiškėjus, kad yra būtinybė tikrinti ir kitas Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos sritis, kurios nebuvo nurodytos Pavedimo užduotyje, Tarnybos darbuotojai turi teisę išplėsti Ekonominės veiklos vykdytojo patikrinimo sritis ir laiką.

 

VI SKYRIUS

PATIKRINIMO ATLIKIMO TVARKA

 

34. Planinį ar neplaninį Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos patikrinimą atlieka ne mažiau kaip du Tarnybos darbuotojai, išskyrus atvejus, kuomet nėra objektyvių galimybių atlikti planinį ar neplaninį Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos patikrinimą dalyvaujant ne mažiau kaip dviem Tarnybos darbuotojams. Sprendimą atlikti planinį ar neplaninį Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos patikrinimą dalyvaujant vienam Tarnybos darbuotojui priima Tarnybos direktorius, jo įgaliotas asmuo arba Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus vedėjas.

35. Tarnybos darbuotojams draudžiama į patikrinimą arba iš jo vykti Ekonominės veiklos vykdytojo ar kito patikrinimo rezultatais suinteresuoto asmens transportu.

36. Tarnybos darbuotojas, atvykęs atlikti Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos patikrinimą, prisistato Ekonominės veiklos vykdytojo vadovui ar jo įgaliotam asmeniui ir pateikia darbo pažymėjimą.

37. Įstatymų nustatytais atvejais (pvz., atliekant kontrolinį pirkimą) patikrinimai gali būti atliekami nepateikus Ekonominės veiklos vykdytojui Pavedimo atlikti neplaninį patikrinimą kopijos. Šiais atvejais Pavedimo atlikti neplaninį patikrinimą kopija Ekonominės veiklos vykdytojui turi būti pateikta iš karto po atlikto kontrolinio pirkimo.

38. Tarnybos darbuotojas, pradėdamas patikrinimą, paprašo Ekonominės veiklos vykdytojo pateikti dokumentus, reikalingus patikrinimui atlikti ir paskirti atsakingą asmenį dalyvauti patikrinime.

39. Atsisakydamas teikti dokumentus, Ekonominės veiklos vykdytojas privalo raštu nurodyti priežastį, dėl kurios negali pateikti dokumentų arba nurodyti, kokiam kitam Ekonominės veiklos vykdytojo veiklą prižiūrinčiam subjektui šie dokumentai yra pateikti. Ekonominių veiklos vykdytojų veiklą prižiūrintys subjektai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka tarpusavyje keičiasi jiems suteiktiems įgaliojimams įgyvendinti būtinais dokumentais, kuriuos jiems yra pateikę Ekonominės veiklos vykdytojai.

40. Į Ekonominės veiklos vykdytojo sandėlius, cechus, kitas pagalbines patalpas Tarnybos darbuotojas privalo eiti tik lydimas Ekonominės veiklos vykdytojo atstovo. Vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatomis, Ekonominės veiklos vykdytojo nustatytos tvarkos pažeidimas vertinamas kaip Tarnybos darbuotojo darbo drausmės pažeidimas.

41. Jeigu Tarnybos darbuotojas neįleidžiamas į Ekonominės veiklos vykdytojo patalpas, jam nepateikiami ar nuslepiami patikrinimui būtini dokumentai, klaidingai suteikiamos žinios ar kitaip kliudoma atlikti tikrinimą, nevykdomi kiti teisėti reikalavimai ir įpareigojimai (nurodymai), vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės nusižengimų kodekso 505 straipsniu, surašomas administracinio teisės nusižengimo protokolas, kuris per 3 (tris) dienas išsiunčiamas atitinkamo miesto (rajono) apylinkės teismui sprendimui priimti.

42. Tarnybos darbuotojas Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos patikrinimą pradeda nuo patikrinimo, ar neprekiaujama pavojingais ne maisto produktais, kurie yra nustatyti ir paskelbti Tarnybos interneto svetainėje ir RAPEX sistemoje, ar pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai.

43. Planinio patikrinimo metu patikrintų ne maisto gaminių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 10 skirtingų ne maisto gaminių. Jeigu tikrinami ne maisto gaminiai reikalauja didelės apimties dokumentų įvertinimo (chemijos produktai, statybos produktai ir pan.) gali būti tikrinami 8 skirtingi ne maisto gaminiai. Jeigu Ekonominės veiklos vykdytojas patikrinimo vietoje turi mažiau ne maisto gaminių, negu nurodyta šiame punkte, tikrinami visi tos prekių grupės ne maisto gaminiai. Ne maisto gaminiai tikrinimui atrenkami atsitiktinės atrankos būdu.

 

VII SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ PIRMAISIAIS METAIS PO JŲ VEIKLOS PRADŽIOS

PRIEŽIŪROS YPATUMAI

 

44. Atliekant ekonominės veiklos vykdytojo planinį patikrinimą pirmaisiais jo veiklos metais, šiam ekonominės veiklos vykdytojui įteikiama Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų bei Tarnybos parengtas informacinis lapas (11 priedas) apie Teisinės informacijos sąvadą, esantį Tarnybos interneto svetainėje

45. Pirmi veiklos metai, tai ne trumpiau kaip 12 mėnesių nuo momento, kai ekonominės veiklos vykdytojas – fizinis ar juridinis asmuo arba kita organizacija, juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdantis teisės aktų reglamentuojamą ūkinę veiklą, – ar jo veikla tapo prižiūrima Tarnybos. Naujos prekybos ar paslaugų teikimo vietos atidarymas (kai Ekonominės veiklos vykdytojas vykdo ar vykdė veiklą kitu adresu) nelaikomas Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos pradžia.

46. Atliekant ekonominės veiklos vykdytojo planinį patikrinimą pirmaisiais jo veiklos metais, už nustatytą teisės aktų reikalavimų nesilaikymą netaikomos poveikio priemonės (baudos, veiklos ribojimas ir kt.), tačiau nustatomas protingas (paprastai ne trumpesnis kaip vieno mėnesio) terminas pažeidimams ištaisyti/pašalinti.

47. Pirmaisiais metais po ekonominės veiklos vykdytojo veiklos pradžios prioritetas taikomas šių subjektų konsultavimui ir metodinės pagalbos teikimui ne maisto produktų saugos, ženklinimo ir kitais klausimais. Šiems ekonominės veiklos vykdytojams poveikio priemonės taikomos tik išimtinais atvejais, kaip paskutinė priemonė, visuomet iš anksto įvertinus, ar teisės aktų reikalavimų laikymasis negali būti užtikrintas konsultuojant ūkio subjektą ir tik tuomet, kai jos yra būtinos ir neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią žalos asmens sveikatai, gyvybei ar kitų asmenų interesams arba aplinkai atsiradimui.

 

VIII SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMAI, KURIE PATIKRINIMO METU LAIKOMI MAŽAREIKŠMIAIS

 

48. Nustačius teisės aktų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo faktą, kuris vertintinas kaip mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas ir kurį galima ištaisyti nedelsiant priežiūrą atliekančio Tarnybos darbuotojo akivaizdoje, tokio pažeidimo tyrimas nutraukiamas, įstatyme numatyta poveikio priemonė neskiriama, o Ekonominės veiklos vykdytojui pareiškiama žodinė pastaba.

49. Nustačius teisės aktų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo faktą, kuris vertintinas kaip mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas (tai nurodoma teisės aktuose arba Tarnybos tvarkose) ar ir kurį galima ištaisyti nedelsiant Tarnybos darbuotojo akivaizdoje, tokio pažeidimo tyrimas nutraukiamas, įstatymų numatytos poveikio priemonės neskiriamos, o ūkio subjektui pareiškiama žodinė pastaba (apie tai daromas įrašas patikrinimo akte). Tais atvejais, kai mažareikšmio teisės aktų reikalavimų pažeidimo nedelsiant ištaisyti negalima Tarnybos darbuotojo akivaizdoje, ūkio subjektui pateikiamas rašytinis nurodymas (įrašomas patikrinimo akte skiltyje  „Nurodau“) pašalinti mažareikšmį teisės aktų reikalavimų pažeidimą ir nustatomas protingas terminas pažeidimui pašalinti, kuris gali būti pratęstas vieną kartą. Jeigu ūkio subjektas nepašalino mažareikšmio teisės aktų reikalavimų pažeidimo, pakartotinai rašytinis nurodymas negali būti pateiktas.

50. Tais atvejais, kai mažareikšmio teisės aktų reikalavimų pažeidimo nedelsiant ištaisyti negalima Tarnybos darbuotojo akivaizdoje, ūkio subjektui pateikiamas rašytinis nurodymas pašalinti mažareikšmį teisės aktų reikalavimų pažeidimą ir nustatomas protingas terminas (ne daugiau kaip 10 darbo dienų) pažeidimui pašalinti, kuris gali būti pratęstas vieną kartą.

51. Jeigu Ekonominės veiklos vykdytojas nepašalino mažareikšmio teisės aktų reikalavimo pažeidimo, pakartotinai žodinė pastaba arba rašytinis nurodymas negali būti pateikti.

 

IX SKYRIUS

BANDINIŲ PAĖMIMAS

 

52. Vykdant ne maisto produktų saugos ir atitikties tikrinimus, ne maisto gaminių bandiniai paimami tirti vadovaujantis Gaminių bandinių paėmimo ir apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 1103 „Dėl Gaminių bandinių paėmimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Už ne maisto gaminių bandymus, ekspertizes apmokama vadovaujantis Valstybinės produktų saugos ekspertizės atlikimo ir apmokėjimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 1150 „Dėl Valstybinės produktų saugos ekspertizės atlikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Bandiniai imami užpildant Bandinių paėmimo tirti aktą (15 priedas).

53. Naftos produktų bandiniai imami vadovaujantis Tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-38 patvirtintomis Naftos produktų tikrinimo ir ėminių ėmimo taisyklėmis, užpildant Naftos produktų bandinių paėmimo tirti aktą (16 priedas). Tarnybos Naftos produktų bandymų laboratorija atlikusi bandymus surašo Bandymų protokolą (2; 19; 20; 21 priedai).

54. Bandinys paimamas pagal konkretaus ne maisto gaminio bandinių paėmimo tirti normatyvinį dokumentą bei laikomas, gabenamas ir pristatomas į laboratoriją pagal konkretaus ne maisto gaminio normatyvinį dokumentą, o jeigu jo nėra, vadovaujantis Tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1-60 patvirtintomis Prekių (gaminių) bandinių paėmimo tirti ir grąžinimo taisyklėmis.

55. Paimant bandinius, turi dalyvauti Ekonominės veiklos vykdytojo atstovas. Kiekvieno ne maisto gaminio paimami du, o jeigu Ekonominės veiklos vykdytojas pageidauja turėti dar vieną kontrolinį bandinį, trys bandiniai. Kontrolinį bandinį saugo Tarnybos darbuotojas paėmęs bandinį. Ekonominės veiklos vykdytojui pageidaujant, vienas kontrolinis bandinys gali būti saugomas pas Ekonominės veiklos vykdytoją (jeigu to nereikalaujama konkrečios ne maisto gaminio atrinkimą reglamentuojančiame normatyviniame dokumente).

56. Bandiniai paimami apžiūrėjus gabenamąją ir prekinę tarą, ženklinimą, žymėjimą, plombavimą, komplektiškumą, patikrinus ne maisto gaminių lydimuosius dokumentus (tiekėjo atitikties deklaraciją ar pan., jeigu tokie dokumentai tai ne maisto gaminių grupei privalomi, siuntos identifikavimo rekvizitus juridinę galią turinčiuose buhalterinės apskaitos dokumentuose).

57. Atrinkdamas ne maisto gaminio bandinį, Tarnybos darbuotojas, iki bandinio perdavimo laboratorijai, patikrina ne maisto gaminio gavimo dokumentus (sąskaitas – faktūras, važtaraščius ir pan.), kad nustatytų platintoją, importuotoją, gamintoją ar įgaliotąjį asmenį.

58. Ne maisto gaminių, turinčių aiškius defektus/trūkumus bandiniai laboratoriniams tyrimams neimami (išimtis – pardavėjo ar vartotojo prašymu atrinkti bandiniai, už kurių atliekamus tyrimus apmoka vartotojas ar pardavėjas).

59. Fasuotų ne maisto gaminių bandiniai paimami originalioje pakuotėje (taroje).

60. Nefasuotų ne maisto gaminių bandiniai paimami ir įpakuojami taip, kad nenukentėtų jų sauga ir kokybė, kad nepasikeistų jų savybės, kad imama medžiaga nepatektų į aplinką (neišbyrėtų, neišsilietų).

61. Bandiniai turi būti numeruojami (užrašomas Bandinių paėmimo tirti akto Nr. ir per brūkšnį įrašomas imamo bandinio eilės numeris (tokia tvarka taikoma, jeigu numeracija nenustatyta kitame bandinių atrinkimą reglamentuojančiame normatyviniame dokumente), ženklinami, jeigu reikia, sudedami į tarą, kuri turi būti antspauduojama arba plombuojama, ir siunčiami į laboratoriją su Tarnybos darbuotojo ir gamintojo, platintojo, paslaugos teikėjo ar jų įgalioto asmens pasirašytu bandinių paėmimo tirti aktu, patvirtintu Tarnybos direktoriaus įsakymu.

62. Surašomi 3 bandinių paėmimo tirti akto egzemplioriai. Pirmas akto egzempliorius paliekamas Ekonominės veiklos vykdytojui, antrą egzempliorių pasiima Tarnybos darbuotojas, trečias akto egzempliorius su bandiniu pristatomas į bandymų laboratoriją.

63. Jeigu Ekonominės veiklos vykdytojas nepasirašo bandinių paėmimo tirti akto, pakviečiami du liudininkai jo pasirašyti. Liudininku gali būti kviečiamas bet kuris pilnametis veiksnus fizinis asmuo. Jeigu liudininkų neįmanoma surasti, daromas įrašas apie tai, kad bandinys atrinktas dalyvaujant Ekonominės veiklos vykdytojo darbuotojams, jiems stebint visą bandinio atrinkimo procedūrą ir dalyvavę atrinkime Ekonominės veiklos vykdytojo darbuotojai pasirašyti atsisakė. Už tinkamą bandinio pateikimą laboratorijai atsako Tarnybos darbuotojas, paėmęs bandinį (išskyrus atvejus, kai už bandinio praradimą atsako tretieji asmenys).

64. Tarnybos darbuotojas, gavęs bandymų laboratorinius rezultatus (bandymų protokolus) ar kitą informaciją ir nustatęs, kad ne maisto gaminys yra galimai pavojingas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas kreipiasi į Ekonominės veiklos vykdytoją, kad šis per ne trumpesnį kaip 10 dienų terminą pareikštų savo nuomonę ir informaciją apie gaminį, nebent ši konsultacija būtų neįmanoma dėl neatidėliotinos taikytinos priemonės pobūdžio.

 

X SKYRIUS

PATIKRINIMO AKTŲ SURAŠYMO TVARKA

 

65. Tarnybos darbuotojas, atlikęs Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos patikrinimą, surašo patikrinimo aktą, kuris registruojamas Tarnybos dokumentų ir procesų valdymo sistemoje DocLogix. Patikrinimo aktai surašomi atlikus planinį ar neplaninį patikrinimą (4 priedas), dalyvavus tabako gaminių naikinimo procedūroje (5 priedas). Atliekant ne maisto gaminio atitikties įvertinimą pagal užsakymą ar gavus teismo nurodymą, surašomas Ne maisto produkto atitikimo kokybės rodikliams įvertinimo aktas (17 priedas).

66. Tarnybos darbuotojai, kartu atlikę Ekonominės veiklos vykdytojo patikrinimą, kai buvo tikrinamos kelios ne maisto gaminių grupės, atskirai kiekvienai ne maisto gaminių grupei surašo patikrinimo aktą. Jeigu už kelis nustatytus pažeidimus atsako vienas atsakingas asmuo, atsakingam asmeniui surašomas vienas administracinės teisės nusižengimo protokolas,  ir šiame protokole nurodomi visi su pažeidimais susiję patikrinimo aktai. Jeigu atsakingų asmenų daugiau kaip vienas, kiekvienam atsakingam asmeniui surašomas administracinės teisės nusižengimo protokolas.

67. Jeigu galimai nesaugaus ne maisto gaminio bandinys paimamas mažmeninėje prekyboje (pas Ekonominės veiklos vykdytoją, kuris neatsako už nustatytą ne maisto gaminio saugos pažeidimą), patikrinimo akte aprašomos nustatytos aplinkybės, o patikrinimo akto išvadose nurodoma, kad „Ekonominės veiklos vykdytojas už nustatytus ne maisto gaminių saugos pažeidimus neatsako ir tolesnis patikrinimas bus vykdomas pas „Ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas“.

68. Keliems Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriams atlikus to paties Ekonominės veiklos vykdytojo patikrinimą (-us) ir nustačius pavojingą (-us) ne maisto produktą (-us), surašomi kiekvieno Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus patikrinimo aktai, sprendimai dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo (3 priedas) ir vienas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolas (1 priedas). Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolą surašo Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyrius, kurio teritorijoje yra Ekonominės veiklos vykdytojo buveinė.

69. Vykdant rinkos priežiūrą, patikrinimo akto pradžios data yra laikoma Tarnybos direktoriaus įgalioto asmens pavedime nurodyta patikrinimo pradžios data, kuri turi sutapti su data, kurią Tarnybos darbuotojas prisistato Ekonominės veiklos vykdytojo vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Patikrinimo baigimo data yra laikoma data, kai patikrinimo aktas pateikiamas Ekonominės veiklos vykdytojo vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Patikrinimo aktas registruojamas Tarnybos dokumentų ir procesų valdymo sistemoje DocLogix, t. y. įrašoma data ir suteiktas registracijos numeris, prieš pateikiant patikrinimo aktą tikrinamo Ekonominės veiklos vykdytojo vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

69.1. Tarnybos darbuotojas, atlikęs patikrinimą pas Ekonominės veiklos vykdytoją ir surašęs patikrinimo aktą, skiltyje Patikrinimo trukmė pas Ekonominės veiklos vykdytoją nurodo, kiek laiko užtruko pas Ekonominės veiklos vykdytoją.

70. Parengtas ir pasirašytas (fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu) patikrinimo aktas siunčiamas Ekonominės veiklos vykdytojui. Patikrinimo aktas surašomas dviem egzemplioriais tik tada, kai yra siunčiamas paštu. Patikrinimo aktas (išskyrus pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu) su prie jo pridėtais dokumentais (originalais) saugomas Tarnybos skyriuje, atlikusiame Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos patikrinimą. Užbaigus patikrinimą, patikrinimo aktas kartu su visa papildoma medžiaga (visais priedais) skenuojamas ir talpinamas Tarnybos dokumentų ir procesų valdymo sistemoje „DocLogix“. Rekomenduojama patikrinimo aktą su visais priedais papildomai talpinti Tarnybos naudojamoje skaitmeninės informacijos kaupykloje „Tulpė“.

71. Patikrinimo aktas per ne vėliau kaip 5 darbo dienas pateikiamas Ekonominės veiklos vykdytojui viešai skelbiamu, oficialiu ar Ekonominės veiklos vykdytojo nurodytu elektroniniu pašto adresu ar viešai skelbiamu pašto adresu (išsaugant tai pagrindžiančius dokumentus).

72. Užbaigus patikrinimą, atliekamas Kontrolinių klausimynų naudojimo vertinimas (8 priedas; šio priedo 1 p. išvardinti klausimynai gali keistis patvirtinus naujus klausimynus). Jeigu patikrinimas atliekamas pas pirmus metus veiklą vykdantį Ekonominės veiklos vykdytoją, užpildoma Ekonominės veiklos vykdytojų, vykdančių veiklą pirmus metus, anketa (9 priedas).

 

XI SKYRIUS

RINKOS RIBOJIMO PRIEMONIŲ TAIKYMAS

 

73. Ne maisto produktų tikrinimas ir rinkos ribojimo priemonių taikymas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymu, Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 765/2008, nustatančiu rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinančiu Reglamentą (EEB) Nr. 339/93.

74. Sprendimą (3 priedas) dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo priima Tarnybos direktoriaus įgalioti Tarnybos darbuotojai, vadovaudamiesi Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos Pavojingų gaminių ir paslaugų vertinimo darbo grupės protokolo išvadomis. Tarnybos darbuotojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymu, priima vieną iš šiame įstatyme nurodytų sprendimų dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo.

75. Jeigu sprendimas priimamas atlikus patikrinimą pagal Lietuvos Respublikos muitinės padalinio užpildytą Pranešimą apie sulaikytus ne maisto gaminius, sprendimą dėl ne maisto gaminio draudimo išleisti/ išleidimo į laisvą apyvartą (14 priedas) priima Tarnybos darbuotojas, patikrinęs ne maisto gaminius nurodytus pranešime. Sprendimas priimamas be Pavojingų gaminių ir paslaugų vertinimo darbo grupės išvadų.

76. Sprendimas dėl ne maisto gaminio draudimo išleisti/ išleidimo į laisvą apyvartą siunčiamas Lietuvos Respublikos muitinės padaliniui, kuris užpildė Pranešimą apie sulaikytus ne maisto gaminius ir Ekonominės veiklos vykdytojui, dėl kurio įvežamų ne maisto gaminių priimtas sprendimas.

77. Sprendimas dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo surašomas 2 egzemplioriais. Sprendimą pasirašo Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus vedėjas, kurio darbuotojas nustatė rinkoje pavojingą ne maisto gaminį ir Ekonominės veiklos vykdytojo vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Sprendimas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikiamas Ekonominės veiklos vykdytojui. Jei Ekonominės veiklos vykdytojo vadovas arba įgaliotas asmuo pasirašyti atsisako, apie tai pažymima sprendime.

78. Sprendimas laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti ne maisto produktą (12 priedas), ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo, skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje.

79. Ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam buvo surašytas Sprendimas laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti ne maisto produktą, pateikus dokumentus, kurie įrodo, kad ne maisto gaminys atitinka privalomuosius bei deklaruojamus parametrus, surašomas Sprendimas dėl laikinai uždrausto tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produkto leidimo tiekti į rinką ir jį demonstruoti (13 priedas).

80. Tarnybos darbuotojas, nustatęs, kad ne maisto produktas pavojingas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tada, kai sužinojo apie pavojingą ne maisto produktą, raštu kreipiasi į Ekonominės veiklos vykdytoją, kad šis vykdytų Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme nustatytus reikalavimus.

81. Tarnybos darbuotojas, surašęs sprendimą dėl pavojingo ne maisto produkto, surašo Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolą (toliau – Protokolas, 1 priedas). Protokolą pasirašo Tarnybos darbuotojas, kuris nustatė rinkoje pavojingą ne maisto produktą ir Ekonominės veiklos vykdytojo atsakingas asmuo. Jeigu protokolas surašomas dėl kelių Tarnybos darbuotojų nustatytų pavojingų ne maisto gaminių ir kuriuos nustatė skirtingi Tarnybos darbuotojai, protokolą pasirašo Tarnybos skyriaus vedėjas, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra registruotas Ekonominės veiklos vykdytojas, ir kartu su tyrimo medžiaga per 5 darbo dienas po protokolo pasirašymo tarnybiniu pranešimu perduoda Tarnybos administracijai.

82. Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus vedėjas per 3 darbo dienas nuo sprendimo taikyti rinkos ribojimo priemonę priėmimo dienos privalo elektroniniu paštu išsiųsti elektroninę priimto sprendimo versiją su nesaugaus ne maisto gaminio ir jo pakuotės nuotraukomis (ne mažiau kaip 3) bei užpildytą pranešimo RAPEX formą Rinkos priežiūros planavimo ir rizikos vertinimo skyriui. Rinkos priežiūros planavimo ir rizikos vertinimo skyrius per 10 darbo dienų įvertina gautą informaciją ir Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriui pateikia pranešimą dėl minėto sprendimo patalpinimo Tarnybos interneto svetainėje bei išsiunčia informaciją RAPEX kontaktiniam asmeniui.

83. Tarnybos darbuotojas, pagal kompetenciją surašęs Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimo protokolą, jį kartu su tyrimo medžiaga per 3 darbo dienas tarnybiniu pranešimu perduoda Tarnybos administracijai.

 

XII SKYRIUS

PROCEDŪROS NUSTAČIUS ADMINISTRACINĮ TEISĖS NUSIŽENGIMĄ

 

84. Tarnybos darbuotojas, Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos patikrinimo metu nustatęs administracinės teisės nusižengimą, surašo administracinio teisės nusižengimo protokolą ir atlieka kitus veiksmus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės nusižengimų kodeksu.

85. Tarnybos darbuotojas turi teisę reikalauti iš Ekonominės veiklos vykdytojo vadovo ar jo įgalioto asmens pateikti su administraciniu teisės nusižengimu susijusių dokumentų kopijas, patvirtintas nustatyta tvarka.

86. Tarnybos darbuotojams, kurie pagal Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnį turi teisę pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir (ar) kurie turi teisę ne teismo tvarka nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, turi būti suteiktos Administracinių nusižengimų registro (toliau – ANR) naudotojų teisės. ANR yra registruojami Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (ANK) nustatyta tvarka užfiksuoti administraciniai nusižengimai.

87. Sprendimas dėl administracinio nusižengimo įregistravimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo administracinio nusižengimo nustatymo ir įregistruotas ANR ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo įregistruoti ANR objektą į ANR priėmimo, o jeigu surašomas popierinis procesinis dokumentas, ANR objektas procesinio dokumento pagrindu įregistruojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo procesinio dokumento surašymo. Duomenų pakeitimai į ANR įrašomi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintos informacijos gavimo.

88. Teismų priimtus nutarimus administracinio nusižengimo byloje, kai protokolas surašomas, į ANR įkelia ir nutarimo duomenis į ANR įrašo tas Tarnybos darbuotojas, kuris surašė administracinio nusižengimo protokolą (ANR naudotojas).

89. Baigęs administracinio nusižengimo tyrimą, jį atlikęs Tarnybos darbuotojas surašo administracinio nusižengimo protokolą. Administracinio nusižengimo protokolas surašomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės nusižengimų kodekso XXXI skyriaus nuostatomis. Administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka nagrinėja Tarnybos darbuotojai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės nusižengimų kodekso XXXIII skyriaus nuostatomis.

90. Nutarimas administracinio teisės nusižengimo byloje gali būti apskųstas atitinkamam apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

91. Tarnybos darbuotojas nusišalina pats arba turi būti nušalintas nuo dalyvavimo administracinėje procedūroje, kai:

91.1. yra susijęs artimos giminystės ar svainystės ryšiais su Ekonominės veiklos vykdytojuje dirbančiu asmeniu;

91.2. yra buvęs tikrinamo Ekonominės veiklos vykdytojo darbuotojas ir nuo darbo santykių pasibaigimo yra praėję mažiau kaip vieneri metai;

91.3. yra tikrinamo Ekonominės veiklos vykdytojo akcininkas;

91.4. yra veikiamas kitų aplinkybių, galinčių turėti įtakos patikrinimo objektyvumui.

92. Jeigu paaiškėja aplinkybės, kada Tarnybos darbuotojas turi nusišalinti pats arba turi būti nušalintas nuo dalyvavimo administracinėje procedūroje, Tarnybos darbuotojas privalo nedelsdamas raštu informuoti savo tiesioginį vadovą. Sprendimą dėl Tarnybos darbuotojo nušalinimo priima Tarnybos direktorius.

 

XIII SKYRIUS

GAMINIO/PASLAUGOS VERTINIMO IŠVADŲ TEIKIMAS

 

93. Gaminio/paslaugos vertinimo išvada (toliau – Išvada) teikiama nagrinėjant vartojimo ginčus ne teismo tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo VI skirsnio nustatyta tvarka.

94. Tarnybos darbuotojas, kuris nagrinėja vartojimo ginčą ir kurio sprendimui priimti reikalinga ne maisto gaminio ar paslaugos apžiūra bei Išvados dėl jų kokybės, Tarnybos dokumentų ir procesų valdymo sistemoje „DocLogix“ prie gauto vartotojo prašymo suformuoja naują užduotį tam Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriui, kurio teritorijoje yra ne maisto gaminys ar paslauga. Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus vedėjas ar kitas įgaliotas skyriaus darbuotojas nedelsdamas paskiria užduotį darbuotojui, kuris ne maisto gaminio ar paslaugos apžiūrą turi organizuoti ir Išvadas parengti per 15 darbo dienų.

95. Naujai perduodamos užduoties skiltyje „Apibūdinimas“ suformuluojami klausimai, į kuriuos turi atsakyti Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus darbuotojas apžiūros metu.

96. Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus darbuotojas apie atliekamą apžiūrą (laikas, vieta) informuoja abi ginčo puses raštu. Kvietimas Tarnybos dokumentų ir procesų valdymo sistemoje „DocLogix“ pridedamas prie su nagrinėjamu vartotojo prašymu, dėl kurio teikiama Išvada, dokumentų ir paskiriamas susipažinti darbuotojui, kuris nagrinėja ginčą. Pavedimas Išvadų teikimui neišrašomas.

97. Išvadoje (10 priedas) aprašoma apžiūros eiga bei nustatytos aplinkybės ir atsakoma į pateiktus klausimus (įrašomas klausimas ir išsamiai atsakymas, pagrindžiant nustatytomis aplinkybėmis). Jeigu į kurį klausimą Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus darbuotojas negali atsakyti, apie tai motyvuotai parašo Išvadoje.

98. Jeigu prieš atliekant apžiūros veiksmus ginčo šalys susitaiko, Išvada nerašoma, o Tarnybos dokumentų ir procesų valdymo sistemoje „DocLogix“ užregistruojamas rašytinis ginčo šalių susitarimas dėl ginčo sprendimo taikiu būdu.

99. Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyrius per 3 darbo dienas pasirašytą (pasirašo Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus darbuotojas teikiantis išvadas ir Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus vedėjas ar jį pavaduojantis asmuo) Išvadą išsiunčia ekonominės veiklos vykdytojui ir vartotojui elektroniniu paštu ar paštu. Išvada gali būti pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.

100. Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyrius Išvadą su visais apžiūros metu surinktais priedais (nuotraukos, papildomi dokumentai ir pan.) per Tarnybos dokumentų ir procesų valdymo sistemoje „DocLogix“ pateikia darbuotojui, kuris nagrinėja ginčą. Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus darbuotojas, teikiantis Išvadą, per Tarnybos dokumentų ir procesų valdymo sistemą „DocLogix“ pateikia darbuotojui, kuris nagrinėja ginčą, visus kitus su Išvados teikimu susijusius dokumentus (informacija apie taikų ginčo sprendimą, papildoma ginčo šalių pateikta informacija ir kt.).

101. Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus darbuotojas, surašęs Išvadą, į Tarnybos Ne maisto produktų rinkos priežiūros informacinę sistemą Ripris suveda Išvados statistinius duomenis (patikrinimo tipas parenkamas „pagal skundą“). Vietoje pavedimo Nr. įvedamas Išvadai suteiktas Nr.

102. Ginčo šaliai (turinčiai savo žinioje gaminį) nepristačius gaminio apžiūrai ir (ar) nesudarius galimybės gaminio apžiūrėti ir apie tai raštu neinformavus Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus darbuotojo – surašomas laisvos formos pranešimas, kuriame nurodoma, kad gaminys nebuvo įvertintas dėl gaminio nepateikimo įvertinimui. Pranešimas talpinamas Tarnybos dokumentų ir procesų valdymo sistemoje „DocLogix“ kartu su nagrinėjamo vartotojo prašymo dokumentais, dėl kurių teikiama Išvada.

 

XIV SKYRIUS

NUSTATYTŲ PAŽEIDIMŲ ŠALINIMO KONTROLĖ

 

103. Jeigu tikrinant Ekonominės veiklos vykdytojo veiklą nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai, pažeidimą nustatę Tarnybos darbuotojai vykdo pažeidimų šalinimo kontrolę, t.y., atlieka to Ekonominės veiklos vykdytojo neplaninį (pakartotinį) patikrinimą, kurio tikslas siekti užtikrinti, kad Ekonominės veiklos vykdytojas pašalino ankstesnio patikrinimo metu Tarnybos nustatytus teisės aktų pažeidimus ir įgyvendino Tarnybos priimtus sprendimus.

104. Dėl Ekonominės veiklos vykdytojo patikrinimo pagal Ekonominės veiklos vykdytojų, valstybės institucijų bei vartotojų pateikiamą informaciją atlikimo sprendimą priima Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus vedėjas, motyvuotu Tarnybos darbuotojo, nustačiusio pažeidimą, teikimu.

105. Tarnybos darbuotojas, atlikdamas Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos pakartotinį patikrinimą, patikrinimo akte nurodo, ar buvo pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai.

 

XV SKYRIUS

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMIS PLANINIŲ

IR NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ KLAUSIMAIS 

 

106. Siekdama, kad ūkio subjektui nebūtų padidinta priežiūros našta, Tarnyba nevykdo planinių patikrinimų, jeigu paaiškėja, kad tuo metu ūkio subjekte kitos priežiūros įstaigos jau atlieka jo veiklos planinius patikrinimus, nesusijusius su Tarnybos priežiūros klausimais.

107. Tarnyba gali inicijuoti bendrą kartu su kitomis priežiūros įstaigomis planinį ar neplaninį patikrinimą, jeigu jų priežiūros dalykas ir forma yra tarpusavyje susiję ir taip bus sumažinama priežiūros našta ūkio subjektui.

108. Planiniai ir neplaniniai patikrinimai atliekami maksimaliai koordinuotai ir tiesiogiai arba per Jungtinius operacijų centrus (JOC) bendradarbiaujant su kitomis priežiūros įstaigomis, siekiant išvengti atvejų, kai tas pats objektas kelių priežiūros įstaigų tikrinamas atskirai. Taip pat Tarnyba tiesiogiai arba per Jungtinius operacijų centrus (JOC) aktyviai keičiasi informacija apie atliktų patikrinimų rezultatus bei kitaip bendradarbiauja su kitomis priežiūros įstaigomis, siekdama užtikrinti saugiai ir skaidriai veikiančių įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų darbdavių teisėtus interesus.

 

XVI SKYRIUS

PATIKRINIMĄ ATLIEKANČIŲ SPECIALISTŲ VEIKSMŲ IR SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS

 

109. Tarnybos darbuotojų veiksmai (neveikimas), taip pat vilkinimas atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus, ir Tarnybos priimti sprendimai gali būti skundžiami Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

XVII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

110. Tarnyba konsultuoja Ekonominės veiklos vykdytojus Tarnybos kompetencijos klausimais ir savo veikloje taiko išankstinio įsipareigojimo dėl teisės aktų nuostatų taikymo principą (binding ruling), reiškiantį tai, kad Tarnyba išankstiniu patvirtinimu pritarusi Ekonominės veiklos vykdytojo paaiškinimui, kaip šis ketina laikytis tam tikrų teisės aktų reikalavimų, vėliau yra saistoma savo patvirtinimo, išskyrus atvejus, numatytus Viešojo administravimo įstatymo 32 straipsnyje.

______________

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

1 priedas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO PROTOKOLAS

 

20__m.__________________d. Nr. ___________

 

_____________________________________________________

(protokolo surašymo vieta)

 

Aš,_____________________________________________________________________________ ,

_______________________________________________________________________________ ,

(protokolą surašiusios institucijos darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13 str. ir atlikto patikrinimo

duomenimis ir rezultatais (Ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas, kodas, adresas, tel., faks.,

kiti rekvizitai. Ekonominės veiklos vykdytojo vadovo vardas, pavardė)

___________________________________________________________________ , nustačiau, kad

                                              (tikrinimo akto numeris, data)

________________________________________________________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas, pažeidimo nustatymo data, vieta)

________________________________________________________________________________

__________________________________________________  pateikė į rinką pavojingus produktus

________________________________________________________________________________

(pilnas ne maisto gaminio (paslaugos) pavadinimas, identifikavimo duomenys, pagaminimo data,

________________________________________________________________________________

pateikimo į rinką vieta ir data, kiti reikalingi duomenys)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

kurie neatitiko produktų saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytų produktų saugos reikalavimų

 

________________________________________________________________________________

(pažeidimo esmė, teisės akto priėmimo data, numeris, pavadinimas, punktas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo _____________ str.

 

Nukentėjusių asmenų, iš jų vaikų, skaičius (pildyti jei reikia):________________________________

________________________________________________________________________________

Ekonominės veiklos vykdytojo vadovo (ar įgalioto atstovo) paaiškinimas______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Teikti nurodymai, taikytos produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonės:_____________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

Priemonės, kurių ėmėsi Ekonominės veiklos vykdytojas, vykdydamas kontrolės institucijos

nurodymus:

________________________________________________________________________________

(priemonės apibūdinimas, data)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

Šis Ekonominės veiklos vykdytojas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymą pažeidė pirmą

kartą pakartotinai (tai, kas nereikalinga, išbraukti)

_______________________ (nurodyti ankstesnių pažeidimų esmę, vietą, datą tikrinimo akto numerį)

Pridedami dokumentai:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

Kitos bylai nagrinėti būtinos žinios (lengvinančios, sunkinančios aplinkybės ir kt.):_______________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

(protokolą surašiusio darbuotojo pareigos, (parašas, vardas, pavardė

 

Pastaba. Jei Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidėjas yra fizinis asmuo, įsigijęs patentą, protokole nurodoma fizinio asmens vardas, pavardė ir patento numeris.

 

Su protokolu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau:

 

Ekonominės veiklos vykdytojo vadovas (įgaliotas asmuo):

_________________________________

                       (parašas)

_________________________________

                (vardas, pavardė)

_________________________________

                         (data)

______________

 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

2 priedas

 

 

Puslapis 1 iš 1

(Akreditacijos simbolis)

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NAFTOS PRODUKTŲ BANDYMŲ LABORATORIJA

TYRIMŲ PROTOKOLAS   Nr. : 2N – MM-0000

20 m. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ d.

 

Tiriamasis objektas _________________________________________________________________________________

(pavadinimas, techninės specifikacijos žymuo arba aprašymas)

 

Tyrimų užsakovas ________________________________________________________________________________                   (pavadinimas, adresas, telefonas)

 

Tiriamojo objekto gavimo data, val.:** __________________________________________________________________

 

Tyrimų atlikimo data : _____________________ Tiriamojo objekto kodas ______________________________

 

 

Tyrimų rezultatai:

Tiriamojo objekto tiriamieji parametrai, matavimo vienetai, sąlygos

Tyrimų metodai/metodo papildymai, nuokrypiai arba išimtys/ nuoroda į ėminių ėmimo planą ir metodą

 

Tyrimų rezultatai, neapibrėžtis

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

*Matavimo neapibrėžtis. Matavimo išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri, esant normaliniam skirstiniui, atitinka apytikriai 95% pasikliautinumo lygmenį.

** Laboratorija neatsako už tiriamojo objekto atrinkimą.

*** Užsakovo pateikta informacija, už kurios patikimumą Laboratorija neatsako.

N - Laboratorija neakredituota pažymėtiems metodams.

Tyrimų rezultatai susiję tik su tiriamuoju objektu.

Rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas iš užsakovo.

Rengia __________________ ________________________________________

(parašas)                                                          ( vardas ir pavardė)

 

Tvirtina __________________ ________________________________________

(parašas)                                                          ( vardas ir pavardė)

 

A.V.

Be raštiško laboratorijos sutikimo bandymų protokolo dalys neturi būti dauginamos

 

 

 

 

 

V. Bielskio g. 47B,

LT-76159 Šiauliai

 

Tel./faks.: (8-41) 441164

El. p.: laboratorija@vvtat.lt

Įmonės kodas 188770044

PVM mokėtojo kodas LT100009880415

a/s LT 567044060008069296

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

 

 

 

 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

3 priedas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVOJINGO PRODUKTO

 

20__m. _____________ ___ d. Nr. ________________

__________________

(surašymo vieta)

 

Aš, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos  ________________________________

________________________________________________________________________________

(sprendimą surašiusio valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

_______________________________________________________________________,  patikrinęs

________________________________________________________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas, adresas, telefonas, įmonės kodas)

________________________________________________________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo vadovo vardas ir pavardė; patikrinimo akto data ir registracijos numeris)         

produktą ______________________________________________________________________________

(ne maisto gaminio ar paslaugos pavadinimas)

identifikavimo duomenys (tipas/ modelio numeris)_______________________________________

trumpas produkto aprašymas_________________________________________________________

________________________________________________________________________________

pagaminimo data _________________________________________________________________

gamintojo ar paslaugos teikėjo pavadinimas ir adresas_____________________________________

________________________________________________________________________________

ne maisto gaminio kilmės šalis_______________________________________________________

atitikties produktų saugos reikalavimams įrodymas _______________________________________

_________________________________________________________________________________

importuotojas ir jo adresas___________________________________________________________

platintojas (-ai) ir jo (-ų) adresas (-ai)___________________________________________________

________________________________________________________________________________

kiekis (vienetai, masė, tūris)__________________________________________________________

partijos (siuntos) numeris ir kiti duomenys______________________________________________

sąskaitos faktūros data ir numeris_____________________________________________________

krovinio važtaraščio data ir numeris____________________________________________________

kiti dokumentai___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

vadovaudamasis__________________________________________________________________

(nurodyti produkto saugos įvertinimo, patikrinimo ir kontrolės medžiagą, valstybinės

____________________________________________________________________ rezultatais,

produktų saugos ekspertizės dokumento pavadinimą, datą ir registracijos numerį)

nustačiau, kad šis produktas yra pavojingas, t. y.______________________________________

_____________________________________________________ (nurodyti teisės akto pavadinimą,

_______________________________________________________________________________

priėmimo datą, straipsnio/punkto reikalavimus, kurio produktas neatitinka, o jei produkto saugą reglamentuojančio

______________________________________________________________________________

teisės akto nėra, nurodyti produkto nesaugumo požymius)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais bei siekdamas, kad produktas nepatektų vartotojams, 

n u s p r e n d ž i u ______________________________________________________________________

(uždrausti produkto pateikimą į rinką; įpareigoti gamintoją, platintoją, paslaugos teikėją

________________________________________________________________________________

pavojingą produktą pašalinti iš rinkos; įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu produktu riziką; nurodyti, kad

________________________________________________________________________________

pavojingas produktas būtų sugrąžintas iš vartotojų ir sunaikintas atitinkamomis sąlygomis)

________________________________________________________________________________

Sprendimą privaloma vykdyti nuo jo gavimo momento, jei pačiame sprendime nenustatyta vėlesnė data.

Sprendimas per 20 dienų nuo jo priėmimo gali būti apskųstas __________________ apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

 

_______________________ _______________________ _________________________

(pareigos)                                     (parašas)                              (vardas ir pavardė)                    

 

Su sprendimu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau___________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo vadovas (įgaliotas asmuo)

____________________

(pareigos)

____________________

(parašas)                   

____________________

(vardas ir pavardė)      

____________________

(data)

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

4 priedas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

 

PATIKRINIMO AKTAS

 

____________ Nr. __________

(data)_____________

(surašymo vieta)

 

Patikrinimą atliko______________________________________________________________________

(valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

Padalinys _____________________________________________________________________________

Pavedimo data __________________, registracijos Nr.___________________________________

 

Patikrinimo vieta _________________________________________________________________

(adresas)

Tikrinamas Ekonominės veiklos vykdytojas subjektas:__________________________________

(Pavadinimas, kodas, buveinės adresas, el. paštas. Jeigu tikrinamas fizinis asmuo - vardas ir pavardė, verslo liudijimo data,

_____________________________________________________________________________

registracijos Nr., pažymos apie vykdomą individualią veiklą data, registracijos Nr.)

_______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

Patikrinime dalyvavo ekonominės veiklos vykdytojo atstovas: ______________________________

(pareigos, vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________

 

Patikrinimas planinis/pakartotinis ar pagal gautą informaciją_______________________________

(patikrinimo akto data, registracijos Nr. ar gauto dokumento reg. Nr.)

Patikrinimas pradėtas ___________

(data)

Patikrinimo trukmė pas Ekonominės veiklos vykdytoją ________

(val.)    

 

Patikrino pateiktų į rinką ne maisto gaminių/paslaugų atitikimą šių teisės aktų reikalavimams:

1.  _____________________________________________________________________________

2.  _____________________________________________________________________________

 

Patikrinta:

 

Ne maisto gaminiai

Ne maisto gaminio pavadinimas, identifikavimo duomenys(art., mod., markė, tipas, rūšis, gavimo dokumento Nr. ir kt.)

Importuotojas

(I), platintojas(P) (pavadinimas, adresas)

Gamintojas (G), gamintojo atstovas (A) (pavadinimas, adresas, kilmės šalis)

Ne maisto gaminio saugą ir (ar) kokybę patvirtinančio privalomo dokumento (atitikties deklaracijos, sertifikato, higieninio pažymėjimo ir kt.) Nr.

Į rinką pateikti ne maisto gaminiai

Patikrinti ne maisto gaminiai

Patikrinti ne maisto gaminiai su pažeidimais

kiekis

mato vnt.

kiekis

mato vnt.

kiekis

mato vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslaugos _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Nustatyta  _______________________________________________________________________

(faktinės aplinkybės, teisės aktų reikalavimų pažeidimai)

________________________________________________________________________________

Patikrinimo išvada _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

N u r o d a u _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

1.   _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.   _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Patikrinimo aktas surašytas dviem egzemplioriais.

 

Patikrinimą atliko:

__________________           __________________           _________________________________

(pareigos)                                                                     (parašas)                                                               (vardas ir pavardė)                                

 

Patikrinime dalyvavo:

__________________           __________________           _________________________________

(pareigos)                                                               (parašas)                                                         (vardas ir pavardė)                                

__________________           __________________           _________________________________

(pareigos)                                                                   (parašas)                                                      (vardas ir pavardė)                                              

 

Patikrinime dalyvavo _____________________________________________________________

(Valstybės institucijos pavadinimas)                                         

Atstovas __________________          __________________                        __________________

(pareigos)                                                             (parašas)                                                                    (vardas ir pavardė)

 

 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

5 priedas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

DALYVAVIMO TABAKO NAIKINIME

AKTAS

 

____________ Nr. __________

(data)_____________

(surašymo vieta)

 

Dalyvavo __________________________________________________________________

(Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

 

Padalinys _______________________________________________________________________

 

Pavedimo data  ____________, registracijos Nr._________________

 

Pavedimo pagrindas _____________________________________________________________

(dokumento data, registracijos Nr.)

Tabako naikinimo vieta ____________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, kodas, vietos pavadinimas ir jos adresas )

________________________________________________________________________________

 

Tabako naikinimo procedūra vykdyta vadovaujantis šių teisės aktų reikalavimais:

1.    ____________________________________________________________________________

2.    ____________________________________________________________________________

 

Sunaikinti tabako gaminiai:

Tabako gaminio pavadinimas

 

Kilmės šalis

Sunaikinta tabako gaminių

kiekis

mato vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA:

1.   ____________________________________________________________________

2.   ____________________________________________________________________

3.   ____________________________________________________________________

 

 

____________________________               ____________________________________________

(Valstybinės vartotojų teisių apsaugos ( parašas)                 (vardas ir pavardė)                                 

tarnybos atstovo pareigos)

 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

6 priedas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

PAVEDIMAS

 

_______________ Nr.________________

(data)                     

________________________

(išdavimo vieta)

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 33 straipsniu bei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1333 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 10.9 punktu:

1.      P a v e d u Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos _______________________________________________________________________________:

(valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

1.1. Patikrinti _______________________________________________________________________________

(tikrinamojo Ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas, adresas)

1.2. Užduotis ___________________________________________________________________________________________________________

(patikrinimo tikslas, rūšis)

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

1.3. Patikrinimą pradėti 20____m. ____________________d.

 

 

___________________________         __________________           _____________________

(pavedusiojo valstybės tarnautojo pareigos)       (parašas)                           (vardas ir pavardė)

 

 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

7 priedas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA
PAVEDIMAS

 

THE MANDATE OF THE STATE CONSUMER RIGHTS PROTECTION AUTHORITY

_______________ Nr. / No. ________________

(data / date)                                           

________________________

(išdavimo vieta / place of issue)

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 33 straipsniu bei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1333 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 10.9 punktu / In accordance with the Article 364 of the Law on Public Administration of the Republic of Lithuania and item 10.9 of the State Consumer Rights Protection Authority Regulations approved by the Resolution No. 1333 of 23 December 1992 of the Government of the Republic of Lithuania „On approval of the State Consumer Rights Protection Authority Regulations“:

1.         P a v e d u Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos / I instruct the State Consumer Rights Protection Authority‘s ______________________________________________________________________________:

(valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė / function, name and surname of public official, employee)

1.1. Patikrinti / To check _______________________________________________________________________________

(tikrinamojo Ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas, adresas / name and address of the inspected entity)

1.2. Užduotis / Task ___________________________________________________________________________________________________________

(patikrinimo tikslas, rūšis / the purpose and type of the check)

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

1.3. Patikrinimą pradėti / To start inspection 20____m. ____________________d.

 

___________________________         __________________              ___________________

(pavedusiojo valstybės tarnautojo     (vardas ir pavardė / name and surname)     (parašas / signature)

pareigos /

function of public official who commissioned the task)                                

 

Susipažinau / I was acquainted

_______________

(parašas / signature)

_______________

(ekonominės veiklos vykdytojo atstovo vardas, pavardė / name and surname of the representative of entity)

_______________

(data / date)

 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisyklių

8 priedas

 

KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ* NAUDOJIMO VERTINIMAS

1)    Pasirinkite kontrolinio klausimyno rūšį (pažymėtas gali būti daugiau nei vienas variantas):

Baldų tikrinimo

Biocidinio produkto tikrinimo

Buitinių dujinių prietaisų tikrinimo

C1, C2 ir C3 klasių padangų efektyvumo ženklinimo

Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo

Cheminių medžiagų ir mišinių

Dviratininkų, riedlentininkų ir riedutininkų šalmų tikrinimo

Dujų balionų pripildytų suskystintomis naftos dujomis (SND)

Elektrotechnikos gaminių

Kosmetikos gaminio tikrinimo

Maitinimo elementų (pirminės baterijos) ženklinimo

Mažmeninės prekybos organizavimo

Medienos ir medienos produktų tikrinimo

Pakuočių

Prekių ženklinimo

Ploviklių

Prekybos fasuotomis suskystintomis naftos dujomis (SND)

Prekybos sodo, daržo, žemės, miškų ūkio mašinomis

Slėginės įrangos tikrinimo

Statybos produktų

Statybinių dažų, lakų ir gruntų (nau-dojamų pastatų, jų apdailos elementų bei detalių ir susijusių konstrukcijų padengimui dekoratyviniai, funkci-niais ir apsauginiais tikslais)

Šviesos diodų (LED) lempų

Tekstilės gaminių

Transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų

Vaikų vežimėlių tikrinimo

Žaislų

 

 

2)   Ar tikrinimų metu naudojami kontroliniai klausimynai padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus?

Taip

Ne

Iš dalies

3)   Ar tikrinimų metu naudojami kontroliniai klausimynai padėjo geriau įgyvendinti teisės aktų reikalavimus?

Taip

Ne

Iš dalies

4)   Pasirinkite labiausiai tinkančius požymius klausimynui/(-ams) apibūdinti:

novatyvus

Padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus

Nenaudingas

Aiškus

Informatyvus

Sudėtingas

Naudingas

Neinformatyvus

Klausimynas įmonės veiklai įtakos neturi

Komentarai, pastabos ir pasiūlymai     _________________________________________

*Kontroliniai klausimynai – tai verslo priežiūrą atliekančios institucijos dokumentas, pagal kurį atliekami ūkio subjektų patikrinimai. Jie sudaryti iš kontrolinių klausimų, kurie atspindi svarbiausius teisės aktų reikalavimus ūkio subjektams.

Dėkojame už Jūsų atsakymus!

______________

 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

9 priedas

 

EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ, VYKDANČIŲ VEIKLĄ PIRMUS METUS, ANKETA

 

2011 m. rugsėjo 14 d. 9 valstybinės institucijos pasirašė Deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų (toliau – Deklaracija), kuria įsipareigojo pirmaisiais Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos metais netaikyti poveikio priemonių, o identifikavus pažeidimus, nustatyti tinkamą terminą jiems ištaisyti, taip pat daugiau dėmesio skirti tokiems Ekonominės veiklos vykdytojams konsultuoti. Vėliau prisijungė dar 34 institucijos.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba taiko ir ateityje taikys Deklaracijos nuostatas, tikrindama pirmus metus veiklą vykdančius Ekonominės veiklos vykdytojus. 

Vienas iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos vertinimo kriterijų – procentas Ekonominės veiklos vykdytojų, teigiančių, kad pirmaisiais metais gavo naudingas konsultacijas ir jiems nebuvo taikytos poveikio priemonės, išskyrus atvejus, kai jos buvo būtinos ir neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui.

Tikslinė grupė – Ekonominės veiklos vykdytojai, vykdantys ūkinę komercinę veiklą pirmus metus.

Prašome atsakyti į žemiau pateiktus klausimus:

1.   Ar žinote (ar esate girdėję) apie Deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų?

       Taip

       Ne

       Iš dalies

2.   Ar pirmaisiais veiklos metais gavote naudingų konsultacijų iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos?

       Taip

       Ne

       Iš dalies

3.   Ar tikrinimų metu buvo nustatyti pažeidimai?

       Taip

       Ne

4.   Ar pirmaisiais veiklos metais Jums buvo taikytos poveikio priemonės?

       Taip

       Ne

5.   Komentarai, pastabos ir pasiūlymai     _________________________________________

                              Dėkojame už Jūsų atsakymus!

______________

 

 

 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

10  priedas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA
GAMINIO/PASLAUGOS VERTINIMO IŠVADA

(Dėl vartotojo skundo (prašymo)

 

____________ Nr. __________

(data)             

_____________

(surašymo vieta)

 

Vertinimą atliko_________________________________________________________________________

(pareigos, vardas ir pavardė)

 

Padalinys ___________________________________________________________________________

Pavedimo data ____________, registracijos Nr._________________

 

Vartotojas (ai) kurių teisės bei įstatymų saugomi interesai buvo pažeisti, vardai, pavardės, adresai, telefonų numeriai:________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ekonominės veiklos vykdytojas (ai) dėl kurio veiksmų kilo ginčas (vardas, pavardė), buveinės (gyvenamosios vietos) adresas:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Nurodymo pateikti išvadas vartojimo ginčus tarnyboje nagrinėjantiems subjektams gavimo data, registracijos Nr._________________

Ne maisto gaminys/ paslauga __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Kas pateikė ne maisto gaminį vertinimui (apžiūrai): ______________________________________________

Patikrinimo vieta ______________________________________________________________________________

(vartotojo, pardavėjo, paslaugos teikėjo ir kt. adresas)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Ne maisto gaminio vertinime dalyvavę asmenys (pareigos, vardas ir pavardė):

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

 

Vertinimas pradėtas ____________________________________

(data, laikas)

Vartotojo skundo (prašymo) turinys: __________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Nustatytos aplinkybės (produkto būklė, ženklinimas ir pan.)________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(Papildomos aplinkybės reikalingos išvadoms pateikti)

 

Klausimai į kuriuos reikia atsakyti (pateikti išvadas):

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________

5 ______________________________________________________________________________

(Nurodomi klausimai į kuriuos reikia atsakyti prekės ar paslaugos vertinimo metu)

 

Išvados: 1. _______________________________________________________________________

(pateikiami atsakymai į Nurodymo pateikti išvadas vartojimo ginčus tarnyboje nagrinėjantiems

2. _______________________________________________________________________________

subjektams užduotus klausimus eilės tvarka)

3.______________________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________________

 

Papildomos aplinkybės susijusios su vartojimo ginčo sprendimu, nustatytos prekės/paslaugos vertinimo metu:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA:

1.         _____________________________________________________________________

2.         _____________________________________________________________________

 

Gaminio/paslaugos vertinimo išvada surašyta dviem egzemplioriais.

Gaminio/paslaugos

vertinimą atliko

__________________                __________________      _________________________________

(pareigos)                                                                              (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

 

Gaminio/paslaugos vertinimą

atlikusio padalinio vadovas

__________________                  __________________    _________________________________

(pareigos)                                                                              (parašas)                                            (vardas ir pavardė)                                            

 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

11  priedas

 

MŪSŲ TIKSLAS - KAD JŪS ŽINOTUMĖTE DAUGIAU!

 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pagal kompetenciją yra parengusi teisinės informacijos vadovą verslininkams ne maisto produktų (gaminių ir paslaugų) ir vartotojų teisių apsaugos srityse. Teisinės informacijos vadove aiškiai ir patogiai susisteminome informaciją leidžiančią gerinti verslo supratimą bei išmanymą, susijusį su teisės aktais ir jų kaita, kurių privalu laikytis vykdant ūkinę veiklą ne maisto gaminių ir paslaugų srityse.

 

Bendrojoje sąvado dalyje pateikiama teisinė informacija susijusi su Tarnybos funkcijomis ir veiklos procedūromis. Specialiojoje dalyje, kuri suskirstyta pagal Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtas ne maisto gaminių ir paslaugų grupes, pateikiama informacija apie bendruosius, specialiuosius ir kitus reikalavimus, taikomus tam tikrai produktų grupei, su nuorodomis į teisės aktus, konkrečius jų straipsnius, dalis ir punktus.

 

Jei siekiate kuo daugiau žinoti ir taupyti savo laiką, pasinaudokite šiuo teisinės informacijos vadovu, kurį rasite Tarnybos interneto svetainėje www.vvtat.lt. Verslininkams skirtoje skiltyje. Arba atsidarius šią nuoroda: http://vvtat.lt/lt/administracine_informacija/ukio-subjektu-prieziura/savadas_5456.html

 

Iškilus papildomiems klausimams, susisiekite su mumis ir mes suteiksime Jums konsultaciją, metodinę pagalbą, susitarsime dėl konsultacinio seminaro Jūsų įmonėje.

 

 

 

 

 

Artimiausias Jūsų konsultantas:

..............................................(vardas, pavardė)

..................................... (pareigų pavadinimas)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos

.................... regiono rinkos priežiūros skyrius

........................................................... (adresas)

Tel. Nr. ..................................

El. p. .......................(vardas.pavarde@vvtat.lt)

 

 

____________________

 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

12 priedas

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

SPRENDIMAS

LAIKINAI UŽDRAUSTI TIEKTI, SIŪLYTI TIEKTI Į RINKĄ

IR DEMONSTRUOTI PRODUKTĄ

 

20__m. _____________ d. Nr. ________________

__________________

(surašymo vieta)

 

Aš, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos  ________________________________

________________________________________________________________________________

(sprendimą surašiusio valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________

patikrinęs________________________________________________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo, adresas, telefonas, įmonės kodas )                     

 

________________________________________________________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo vadovo vardas ir pavardė, patikrinimo akto data ir registracijos numeris)

 

produktą ________________________________________________________________________

(ne maisto gaminio ar paslaugos pavadinimas)

 

identifikavimo duomenys (tipas/modelio numeris)________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

trumpas produkto aprašymas_________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

pagaminimo data__________________________________________________________________

 

gamintojo ar paslaugos teikėjo pavadinimas ir adresas____________________________________

________________________________________________________________________________

 

ne maisto gaminio kilmės šalis_______________________________________________________

atitikties ne maisto gaminio saugos reikalavimams įrodymas ________________________________

 

importuotojas ir jo adresas___________________________________________________________

 

platintojas (-ai) ir jo (-ų) adresas (-ai)___________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

 

kiekis (vienetai, masė, tūris)__________________________________________________________

 

partijos (siuntos) numeris ir kiti duomenys ____________________________________________,

 

nustačiau, kad šis produktas gali būti pavojingas t. y._____________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

(vartotojai, Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje vartoję produktą pagal paskirtį, apsinuodijo ar produktas kitaip

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

pakenkė vartotojų sveikatai arba dėl to juos ištiko mirtis; teisės aktais produktui nėra nustatyti privalomieji saugos

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

reikalavimai arba produktas atitinka privalomuosius saugos reikalavimus, tačiau yra pagrindas įtarti, kad produktas

 

_______________________________________________________________________________

 

pavojingas vartotojų sveikatai ar saugai; produktas neatitinka privalomųjų saugos reikalavimų, bet neatitikimus galima

 

_______________________________________________________________________________

 

pašalinti)

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais bei siekdamas, kad produktas nepatektų vartotojams, 

n u s p r e n d ž i u  laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, valstybinė produktų saugos ekspertizė.

 

Sprendimą privaloma vykdyti nuo jo gavimo momento, jei pačiame sprendime nenustatyta vėlesnė data.

 

Sprendimas per 20 dienų nuo jo priėmimo gali būti apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

 

______________________ _______________________ _________________________

(pareigos)                                   (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

 

 

Su sprendimu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau

 

____________________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo vadovas arba įgaliotas asmuo)

 

____________________      

(pareigos)

____________________

(parašas)                         

____________________

(vardas ir pavardė)                      

____________________

(data)

 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

13  priedas

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LAIKINAI UŽDRAUSTO TIEKTI, SIŪLYTI TIEKTI Į RINKĄ IR DEMONSTRUOTI PRODUKTO LEIDIMO TIEKTI Į RINKĄ IR JĮ DEMONSTRUOTI

 

20__m. _____________ ___ d. Nr. ________________

__________________

(surašymo vieta)

 

Aš, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos  ______________________________________

_______________________________________________________________________________,

(sprendimą surašiusio valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

 

vadovaudamasis produkto saugos įvertinimų, patikrinimų ir kontrolės medžiaga, valstybinės

produktų saugos ekspertizės rezultatais________________________________________________,

(nurodyti dokumento pavadinimą, datą ir registracijos numerį)

 

n u s p r e n d ž i u leisti teikti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą,

________________________________________________________________________________

(nurodyti produkto pavadinimą, identifikavimo duomenis (tipą ar modelio numerį, matmenis,

gamintoją, kilmės šalį,

_______________________________________________________________________________

kiekį ir kt.)

_______________________________________________________________________________,

 

kurio tiekimas, siūlymas tiekti į rinką ir demonstravimas buvo laikinai uždraustas

20__ m. _____________ ___ d. sprendimu Nr. _____________

 

Sprendimas įsigalioja nuo jo gavimo momento, jei pačiame sprendime nenustatyta vėlesnė

data.

 

_______________________ __________________ ____________________________

(pareigos)                                (parašas)                       (vardas ir pavardė)

 

Su sprendimu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau

_________________________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo vadovas arba įgaliotas asmuo)

____________________      

(pareigos)

____________________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)                      

____________________

(data)

 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

14 priedas

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NE MAISTO GAMINIO DRAUDIMO IŠLEISTI/ IŠLEIDIMO

Į LAISVĄ APYVARTĄ

 

_____________ Nr. ____________

_____________________

(surašymo vieta)

 

Aš, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, ______________________________________ _______________________________________________________________________________,

(sprendimą surašiusio valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

pagal _______________ teritorinės muitinės 20.... m. ................... .... d. pranešimą Nr. _____, įvertinęs sustabdytą(-us) ne maisto gaminį(-ius)/ ne maisto gaminių siuntą (toliau – gaminys):

patikrinimo akto data, Nr. ______________________________________________________________________________________

gaminys _______________________________________________________________________

(pavadinimas, kodas pagal kombinuotąją nomenklatūrą)

______________________________________________________________________________________________________________________

identifikavimo duomenys (tipas, modelio numeris ir kt.)__________________________________

_______________________________________________________________________________

trumpas gaminio aprašymas: _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

gamintojas:______________________________________________________________________

(pavadinimas, adresas)

gaminio kilmės šalis: ______________________________________________________________

pagaminimo data: _________________________________________________________________

importuotojas:____________________________________________________________________

(pavadinimas, įmonės kodas, adresas)

_______________________________________________________________________________________________________________________

gaminio kiekis; vertė: _____________________________________________________________

partijos, siuntos Nr. ir kt.: __________________________________________________________

sąskaitos faktūros data, Nr., krovinio važtaraščio data, Nr., kiti atitiktį patvirtinantys dokumentai:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Tikrinimo metu nustatyta: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Vadovaudamasis: _________________________________________________________________

(teisės aktai, kuriais vadovaujantis buvo įvertinta gaminio atitiktis saugos reikalavimams, atlikti tyrimai, valstybinė gaminio saugos ekspertizė ir kt.)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

nustačiau, kad sustabdytas gaminys (pasirinkti):

 

 

Kelia rimtą pavojų sveikatai ir saugai.

Vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 765/2008, nustatančio su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinančio Reglamentą (EEB) 339/93, 29 straipsnio 1 dalimi,

d r a u d ž i u pavojingą gaminį išleisti į laisvą apyvartą ir prašau ______________ teritorinę muitinę sąskaitoje faktūroje ir kituose gaminio lydimuose dokumentuose įrašyti:

„Dangerous product — release for free circulation not authorised — Regulation (EC) No 765/2008”.

(„Pavojingas gaminys – išleisti į laisvą apyvartą draudžiama – Reglamentas (EB) Nr. 765/2008“).

 

Neatitinka gaminio saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 765/2008, nustatančio su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinančio Reglamentą (EEB) 339/93, 29 straipsnio 2 dalimi,

d r a u d ž i u gaminį išleisti į laisvą apyvartą ir prašau ______________ teritorinę muitinę sąskaitoje faktūroje ir kituose gaminio lydimuose dokumentuose įrašyti:

„Product not in conformity — release for free circulation not authorised — Regulation (EC) No 765/2008 ”

(„Gaminys neatitinka reikalavimų – išleisti į laisvą apyvartą draudžiama – Reglamentas (EB) Nr. 765/2008“)

 

Nepateikti saugą patvirtinantys dokumentai ar/ir neatlikti produkto įvertinimo veiksmai.

Atlikus šiuos veiksmus produktas gali būti tiekiamas į rinką:_______________________________

________________________________________________________________________________

(Veiksmų, kuriuos turi atlikti importuotojas, kad produktas galėtų būti tiekiamas į rinką aprašymas)

L e i d ž i u gaminį išmuitinti; siuntai surašytas 20.... m. ...................... „Sprendimas laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą“ Nr. ..........

 

 

Nekelia rimto pavojaus sveikatai ir saugai ir atitinka gaminio saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

L e i d ž i u gaminį išleisti į laisvą apyvartą.

 

Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

___________________________ ______________ ___________________________

(pareigos)                                                     (parašas)                                                                         (vardas ir pavardė)

 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

15 priedas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

BANDINIŲ PAĖMIMO Tirti

AKTAS

 

__________________Nr. __________________

(data)                     

______________

(surašymo vieta)

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, kodas 188770044, telefonas (8 5) 262 6751,  _______________________________________________________________

(valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

vykdydama(-as)                                                                     _______________________________

______________________________________

(valstybinės kontrolės institucijos dokumento, kuriuo vadovaujantis bandiniai paimami tirti, pavadinimas,

data, registracijos numeris),

 

paėmė bandinius                                                                    _______________________________

_______________________________

(bandinių paėmimo vieta – Ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas, adresas.

kodas, telefono numeris)

 

Bandinių paėmimo laikas ………………………………………….. (data, val.)

Bandinių gabenimo temperatūra …………………………………...

 

 

Eil. Nr.

Ne maisto gaminio pavadinimas, tipas, normatyvinio dokumento žymuo

Pagaminimo data

Partijos dydis

Įpakavi-mo būdas

Bandinio pa-ėmimo nor-matyvinio dokumento žymuo

Bandi-nio kiekis

Tiriamasis rodiklis

Bandinio kaina (€)

Sertifikato (kokybės pažymėjimo registracijos Nr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolinis bandinys saugomas pardavimo vietoje ______________________________________________________________________________

( atsakingo asmens vardas, pavardė ir parašas)

Kontrolinį bandinį grąžinti/ negražinti _________________________________________________________________________________________

( nereikalingą žodį išbraukti ) ( atsakingo asmens vardas, pavardė ir parašas)

 

 

___________________________                  ______________                 _________________

(valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos) (Parašas) (vardas ir pavardė)

 

___________________________                            _________ __________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo vadovo                                            (Parašas)                                           (vardas ir pavardė)

ar įgalioto asmens pareigos)

 

 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

16 priedas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

NAFTOS PRODUKTŲ BANDINIŲ PAĖMIMO Tirti

AKTAS

 

__________________ Nr. ________________

(data)                     

________________

(surašymo vieta)

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, kodas 188770044, telefonas (8 5) 262 6751, faksas (8 5) 279 1466, ___________________________________________

___________________________________________________________________________

(valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)

vykdydama(-as)                                                                    

 

(valstybinės kontrolės institucijos dokumento, kuriuo vadovaujantis bandiniai paimami tirti,

pavadinimas, data, numeris).

Bandinių paėmimo laikas ………………………………………….. (data, val.)

Bandinių gabenimo temperatūra …………………………………...

Bandinių pristatymo į laboratoriją laikas ………………..………… (data, val.)

 

 

Eil. Nr.

Ne maisto gaminio pavadinimas, normatyvinio dokumento žymuo, važtaraščio numeris

Bandinio identifikacinis kodas

(žymimas ir ant taros etiketės)

Partijos dydis

(kg).,

vertė

(Lt)., likutis

Įpakavimo būdas

Bandinio paėmimo nor-matyvinio dokumento žymuo

Bandinio kiekis

Bandinio kaina (Lt)

Kolonėlės Nr. kokybės pažymėji-mo numeris

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolinis bandinys saugomas pardavimo vietoje ar laboratorijoje (nereikalingus išbraukti) užplombuotas dalyvaujant                      

_________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo atstovo parašas, vardas ir pavardė)

Kontrolinį bandinį negrąžinti (grąžinti) ______________________ _________________                                   (atsakingo asmens parašas, vardas ir pavardė)

 

___________________________________________________________________________

(valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos)             (Parašas)                       (vardas ir pavardė)

 

___________________________________________________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo vadovo                   (Parašas)                     (vardas ir pavardė)

ar jo įgalioto asmens pareigos)

 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

17 priedas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

 

NE MAISTO PRODUKTO ATITIKIMO KOKYBĖS RODIKLIAMS ĮVERTINIMO AKTAS

 

____________ Nr. __________

(data)_____________

(surašymo vieta)

 

 

Užsakovas_______________________________________________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas, įmonės kodas ar verslo liudijimo Nr., adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

 

Užsakymo dokumentas _____________________________________________________________

(pavadinimas, data, Nr.)

________________________________________________________________________________

Pateikti dokumentai, vaizdinė medžiaga ir kt.____________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pateikto ne maisto produkto aprašymas ________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Dokumentų analizė________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Įvertinimas atliktas pagal____________________________________________________________

(dokumento pavadinimas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

Produkto bandinių paėmimo akto data, laikas ir Nr. ______________________________________

 

Produkto bandinių pateikimo tyrimui data ______________________________________________

 

Bandymų rezultatai surašyti į bandymo protokolus

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA............lapų.

 

Išvados__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Kokybę įvertino:

_________________                       __________                      __________________

(Pareigų pavadinimas)                       (Parašas)                             (Vardas ir pavardė)

 

Dalyvavo

_________________                       __________                      __________________

(Pareigų pavadinimas)                      (Parašas)                              (Vardas ir pavardė)

 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

18  priedas

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NE MAISTO GAMINIO DRAUDIMO IŠLEISTI/ IŠLEIDIMO

Į LAISVĄ APYVARTĄ

 

_____________ Nr. ____________

_____________________

(surašymo vieta)

 

Aš, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, _____________________________ _______________________________________________________________________________,

(sprendimą surašiusio valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

pagal _______________ teritorinės muitinės 20.... m. ................... .... d. pranešimą Nr. _____, įvertinęs sustabdytą(-us) ne maisto gaminį(-ius)/ ne maisto gaminių siuntą (toliau – gaminys):

patikrinimo akto data, Nr. ______________________________________________________________________________________

gaminys ________________________________________________________________________

(pavadinimas, kodas pagal kombinuotąją nomenklatūrą)

________________________________________________________________________________________________________________________

identifikavimo duomenys (tipas, modelio numeris ir kt.)__________________________________

_______________________________________________________________________________

trumpas gaminio aprašymas: _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

gamintojas:______________________________________________________________________

(pavadinimas, adresas)

gaminio kilmės šalis: ______________________________________________________________

pagaminimo data: ________________________________________________________________

importuotojas:____________________________________________________________________

(pavadinimas, įmonės kodas, adresas)

_____________________________________________________________________________________________________________________

gaminio kiekis; vertė: _____________________________________________________________

partijos, siuntos Nr. ir kt.: __________________________________________________________

sąskaitos faktūros data, Nr., krovinio važtaraščio data, Nr., kiti atitiktį patvirtinantys dokumentai:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Tikrinimo metu nustatyta: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Vadovaudamasis: __________________________________________________________

(teisės aktai, kuriais vadovaujantis buvo įvertinta gaminio atitiktis saugos reikalavimams, atlikti tyrimai, valstybinė gaminio saugos ekspertizė ir kt.)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

nustačiau, kad sustabdytas gaminys (pasirinkti):

 

 

Kelia rimtą pavojų sveikatai ir saugai.

Vadovaudamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011 (Tekstas svarbus EEE.), 28 straipsnio 1 dalimi,

d r a u d ž i u pavojingą gaminį išleisti į laisvą apyvartą ir prašau ______________ teritorinę muitinę sąskaitoje faktūroje ir kituose gaminio lydimuose dokumentuose įrašyti:

Dangerous product — release for free circulation not authorised — Regulation (EU) 2019/1020”.

(„Pavojingas gaminys: išleisti į laisvą apyvartą draudžiama: Reglamentas (ES) 2019/1020“).

 

Neatitinka gaminio saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Vadovaudamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011 (Tekstas svarbus EEE.), 28 straipsnio 2 dalimi,

d r a u d ž i u gaminį išleisti į laisvą apyvartą ir prašau ______________ teritorinę muitinę sąskaitoje faktūroje ir kituose gaminio lydimuose dokumentuose įrašyti:

Dangerous product — release for free circulation not authorised — Regulation (EU) 2019/1020”.

(„Pavojingas gaminys: išleisti į laisvą apyvartą draudžiama: Reglamentas (ES) 2019/1020“).

 

Nepateikti saugą patvirtinantys dokumentai ar/ir neatlikti produkto įvertinimo veiksmai.

Atlikus šiuos veiksmus produktas gali būti tiekiamas į rinką:________________________________

________________________________________________________________________________

(Veiksmų, kuriuos turi atlikti importuotojas, kad produktas galėtų būti tiekiamas į rinką aprašymas)

L e i d ž i u gaminį išmuitinti; siuntai surašytas 20....m. ...................... „Sprendimas laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą“ Nr. ..........

 

 

Nekelia rimto pavojaus sveikatai ir saugai ir atitinka gaminio saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

L e i d ž i u gaminį išleisti į laisvą apyvartą.

 

Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

___________________________ ______________ ___________________________

(sprendimą surašiusio pareigūno pareigos)                                     (parašas)                                              (vardas ir pavardė)

 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

19  priedas

(Akreditacijos simbolis)

 

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NAFTOS PRODUKTŲ BANDYMŲ LABORATORIJA

TYRIMŲ PROTOKOLAS   Nr. : 2N – MM-0000

20 m. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ d.

 

Tiriamasis objektas _________________________________________________________________________________

(pavadinimas, techninės specifikacijos žymuo arba aprašymas)

 

Tyrimų užsakovas ________________________________________________________________________________                  

(pavadinimas, adresas, telefonas)

 

Tiriamojo objekto gavimo data, val.:** __________________________________________________________________

 

Tyrimų atlikimo data : _____________________ Tiriamojo objekto kodas ______________________________

 

Tyrimų rezultatai:

Tiriamojo objekto tiriamieji parametrai, matavimo vienetai, sąlygos

Tyrimų metodai/metodo papildymai nuokrypiai arba išimtys/ nuoroda į ėminių ėmimo planą ir metodą

 

 

Tyrimų rezultatai/

neapibrėžtis/ išvada apie atitiktį

1

2

3

 

 

 

 

 

 

*Matavimo neapibrėžtis. Matavimo išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri, esant normaliniam skirstiniui, atitinka apytikriai 95% pasikliautinumo lygmenį.

** Laboratorija neatsako už tiriamojo objekto atrinkimą.

*** Užsakovo pateikta informacija, už kurios patikimumą Laboratorija neatsako.

N - Laboratorija neakredituota pažymėtiems metodams.

Tyrimų rezultatai susiję tik su tiriamuoju objektu.

Rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas iš užsakovo.

Laboratorija pateikdama pareiškimą apie atitiktį specifikacijai ar standartui taiko sprendimo taisyklę be apsaugos juostos w=0 (Simple Acceptance rule).

Rengia __________________ ________________________________________

(parašas)                                                          ( vardas ir pavardė)

 

Tvirtina __________________ ________________________________________

(parašas)                                                          ( vardas ir pavardė)

A.V.                                                                      Be raštiško laboratorijos sutikimo bandymų protokolo dalys neturi būti dauginamos

 

 

 

 

 

 

V. Bielskio g. 47B,

LT-76159 Šiauliai

 

Tel./faks.: (8-41) 441164

El. p.: laboratorija@vvtat.lt

Įmonės kodas 188770044

PVM mokėtojo kodas LT100009880415

a/s LT 567044060008069296

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

 

 

 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

20  priedas

 

 

(Akreditacijos simbolis)

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NAFTOS PRODUKTŲ BANDYMŲ LABORATORIJA

 

 

 

STATE CONSUMER RIGHTS PROTECTION AUTHORITY OF LITHUANIA

OIL PRODUCT TESTING LABORATORY

TEST PROTOCOL No. 2N-MM-0000

 

( date )

Test object                   

                               (name, technical specifications and description)

amount of delivered test object:

 


 Customer   

(name, address, phone number)

 

 


 The date/time of receipt of  test object.:**   

            Test date :                                                                      Code of  test object :  

Test results:

Test parameters, units, conditions of measurement of test object

 

Testing methods/method additions devations or exceptions/ reference to the sampling plan and method

 

Test results, uncertainty*

1

2

3

 

 

 

 

 

 

*  Measurement uncertainty. Measurement expanded uncertainty is calculated by multiplying the combined standard uncertainty by a coverage factor

k = 2, which for a normal distribution corresponds to a level of confidence of approximately 95%.

**The laboratory is nor responsible for the selection of test object.

*** The laboratory is not responsible for the reliability of the customer information.

Test results are coherent only with the tested object.

The results are applicable with a such  sample condition  as received from the customer.

Prepare                                                                                                                      

(name and surname)

Confirm                                                                                                                       

(name and surname)

A.V.

 

 

 

 

 

 

 

V.Bielskio str. 47B

LT-76159 Šiauliai

 

 

Tel./fax. (8 41) 44 1164

E-mail laboratorija@vvtat.lt

Code 188770044

VAT payer’s number LT100009880415

B/a LT 567044060008069296

AB SEB bank

Bank code 70440

 

 

 

 

 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

21  priedas

 

(Akreditacijos simbolis)

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NAFTOS PRODUKTŲ BANDYMŲ LABORATORIJA

 

 

STATE CONSUMER RIGHTS PROTECTION AUTHORITY OF LITHUANIA

OIL PRODUCT TESTING LABORATORY

TEST PROTOCOL No. 2N-MM-0000

 

( date )

Test object                   

                               (name, technical specifications and description)

amount of delivered test object:

 


 Customer   

(name, address, phone number)

 

 


 The date/time of receipt of  test object.:**   

            Test date :                                                                      Code of  test object :  

Test results:

Test parameters, units, conditions of measurement of test object

Testing methods/method additions, devations or exceptions/ reference to the sampling plan and method

 

Test results, uncertainty*/ conformity assessment

1

2

3

 

 

 

 

 

 

*  Measurement uncertainty. Measurement expanded uncertainty is calculated by multiplying the combined standard uncertainty by a coverage factor

k = 2, which for a normal distribution corresponds to a level of confidence of approximately 95%.

**The laboratory is nor responsible for the selection of test object.

***The Laboratory is not responsible for the reliability of the customer information.

Test results are coherent only with the tested object.

The results are applicable with a such  sample condition  as received from the customer.

Submitting a statement of compliance with a specification or standard, a laboratory applies a decision rule without a protection band w = 0 (Simple Acceptance rule).

Prepare                                                                                                                      

(name and surname)

Confirm                                                                                                                       

(name and surname)

A.V.

 

 

 

 

 

 

 

V.Bielskio str. 47B

LT-76159 Šiauliai

 

 

Tel./fax. (8 41) 44 1164

E-mail laboratorija@vvtat.lt

Code 188770044

VAT payer’s number LT100009880415

B/a LT 567044060008069296

AB SEB bank

Bank code 70440