STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KETINAMŲ VYKDYTI STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO

 

2016 m. birželio 1 d. Nr. SV6-23

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu, šiuo įsakymu patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 17 ir 21.1 punktais bei aukštųjų mokyklų prašymais akredituoti ketinamas vykdyti studijų programas:

1.1.    Akredituoju studijų programas (pagal 1 priedą);

1.2.    Nustatau, kad šio įsakymo 1.1 punktas įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                Nora Skaburskienė

 


 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2016 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. SV6-23

1 priedas

 

 

AKREDITUOTOS STUDIJŲ PROGRAMOS

 

TECHNOLOGIJŲ mokslų studijų sritis

Valstybinis kodas

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

653J50001

Reklamos technologijos

Kauno kolegija

2020 m. birželio 30 d.

612H12002

Saugos sistemų inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2021 m. rugpjūčio 31 d.

 

FIZINIŲ mokslų studijų sritis

Valstybinis kodas

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

653I20002

Informacinės finansų sistemos

Kauno kolegija

2020 m. birželio 30 d.

 

SOCIALINIŲ mokslų studijų sritis

Valstybinis kodas

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612X10001

Integruotų gamtos mokslų pedagogika

Šiaulių universitetas

2021 m. birželio 30 d.

621L36001

Socialinė demografija

Vytauto Didžiojo universitetas

2019 m. birželio 30 d.

612N90007

Verslas ir teisė

Vilniaus universitetas

2021 m. liepos 1 d.

 

MENŲ mokslų studijų sritis

Valstybinis kodas

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

601K10003

Architektūra

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

601K10004

Architektūra

Kauno technologijos universitetas

2022 m. rugsėjo 1 d.

_____________