LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2019 M. BIRŽELIO 11 D. ĮSAKYMO NR. D1-358 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. LIEPOS 24 D. ĮSAKYMO NR. D1-612 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS PAVYZDINIŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo” PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 20 d. Nr. D1-770

Vilnius

 

P a k e i č i u Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdines taisykles (toliau – Taisyklės), išdėstytas nauja redakcija Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. D1-358 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. D1-612 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Planinis patikrinimas užbaigiamas Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto (toliau – aktas) surašymu, kurio pavyzdinė forma pateikta pavyzdinių taisyklių priede. Akte nurodomi valdytojo pateikti dokumentai, trūkumai, kuriuos valdytojas nedelsdamas pašalino, aprašoma valdytojo veikla, jos įvertinimas, rekomendacijos, informuojama apie pradėtą administracinio nusižengimo teiseną dėl patikrinimo metu nustatytų valdytojo veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų. Aktas surašomas 2 egzemplioriais. Vienas pasirašytinai įteikiamas valdytojui, antras saugomas savivaldybės vykdomosios institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.“.

2. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Kai valdytojas (atstovas) atsisako aktą pasirašyti, savivaldybės vykdomoji institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo akto surašymo dienos aktą valdytojui išsiunčia pavyzdinių taisyklių 26 punkte nustatytu būdu.“.

3. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens, taip pat kontrolieriaus veiksmai ar neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“.

4. Pakeičiu Taisyklių priedą ir jį išdėstau nauja redakcija:

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų,

jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės

vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo

objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų

teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir

kontrolės pavyzdinių taisyklių

priedas

 

(Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto forma)

 

____________________________________________________________________

(viešojo administravimo subjekto pavadinimas)

 

 

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJO

VEIKLOS PATIKRINIMO AKTAS

 

20 __ m. ____________ ___ d. Nr.

 

___________________

(surašymo vieta)

 

Aš, daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūros ir kontrolės

vykdytojas _________________________________, _____________________ patikrinimo metu

(pareigos, vardas, pavardė)                           (planinio, neplaninio)

patikrinau ______________________________________________________________________

(valdytojo vardas, pavardė arba pavadinimas ir juridinio asmens kodas, jeigu valdytojas juridinis asmuo)

veiklą, susijusią su įstatymų ir kitų teisės aktų jam priskirtų funkcijų vykdymu, ir n u s t a č i a u:

 

1. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas atsakingas už _________________________ _________________________________________________________________ administravimą.

(namo adresas)

2. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas pateikė šiuos dokumentus (nereikalingą nubraukti):      

 

DOKUMENTO PAVADINIMAS

PATEIKĖ

NEPATEIKĖ

PASTABOS

2.1.                valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentą (paskyrimo aktas, protokolas)

TAIP

NE

 

2.2. butų ir kitų patalpų savininkų sąrašą

TAIP

NE

 

2.3. bendrijos narių sąrašą

TAIP

NE

 

2.4. bendrojo naudojimo objektų aprašą

TAIP

NE

 

2.5. metinį namo priežiūros ūkinį-finansinį planą

TAIP

NE

 

2.6. ilgalaikį namo atnaujinimo planą

TAIP

NE

 

2.7. kaupiamųjų lėšų namui atnaujinti sąskaitos sutartį

TAIP

NE

 

2.8. banko sąskaitos išrašą apie sukauptų lėšų naudojimą (ne mažiau kaip už vienus metus)

TAIP

NE

 

2.9. dokumentus apie vykdytus pirkimus (ne mažiau kaip už vienus metus)

TAIP

NE

 

2.10. laisvos formos informaciją apie interneto svetainę, skelbimų lentas, taikomas kitas informacijos pateikimo butų ir kitų patalpų savininkams priemones

TAIP

NE

 

2.11. informaciją apie gautas butų ir kitų patalpų savininkų pretenzijas, skundus

TAIP

NE

 

2.12. metinę veiklos ataskaitą ir informaciją apie jos pateikimą butų ir kitų patalpų savininkams

TAIP

NE

 

2.13. informaciją apie einamaisiais metais šauktus butų ir kitų patalpų savininkų, bendrijos narių susirinkimus ar balsavimus raštu

TAIP

NE

 

2.14. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus civilinės atsakomybės draudimą

TAIP

NE

 

2.15. informaciją apie taikomus tarifus

TAIP

NE

 

2.16. informaciją apie daugiabučio namo techninei priežiūrai skirtų lėšų panaudojimą

TAIP

NE

 

2.17. kitus kontrolieriaus prašomus pateikti dokumentus (nurodyti, kokius)

TAIP

NE

 

 

3. Bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos aprašymas ir įvertinimas (aprašoma, kaip valdytojas vykdo pavestas funkcijas, kokie nustatyti veiklos trūkumai): _________________ _____________________________________________________________________________.

 

4. Nustatyti trūkumai, kuriuos bendrojo naudojimo objektų valdytojas nedelsdamas

pašalino: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

 

5. Rekomendacijos: _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

 

6. Informavimas apie pradėtą administracinio nusižengimo teiseną dėl patikrinimo metu nustatytų valdytojo veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų (ši informacija pildoma, jei patikrinimo metu nustatyta pažeidimų):___________________________________

_____________________________________________________________________________.

 

 

Priežiūros ir kontrolės vykdytojas (kontrolierius) _______________ _______________________

(parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

 

Aktą gavau: ______________ _________________________________________________

 (parašas)                  (bendrojo naudojimo objektų valdytojo (atstovo) vardas ir pavardė)”.

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                       Kęstutis Mažeika