LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2015 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-783 „DĖL
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS, PATVIRTINTOS 2014 M. RUGSĖJO 8 D. EUROPOS KOMISIJOS SPRENDIMU, 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 8.1.3 KONKRETAUS UŽDAVINIO „PAGERINTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS BEI SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS“ IR 8.4.2 KONKRETAUS UŽDAVINIO „SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS, GERINANT SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS, IR SKATINTI SVEIKĄ SENĖJIMĄ“ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 9 d. Nr. V-781

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ bei 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo planą:

 

1.1. Pakeičiu trečiojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai  

 

Stebėsenos rodiklio kodas

 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

 

Matavimo vienetas

 

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

 

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

 

R.N.601

 

„Pacientai, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas“

 

Skaičius

 

2600

 

3200

 

R.N.611 

 

„Mirtingumas nuo tuberkuliozės“

 

Atvejų skaičius 100 000  gyv.

 

4

 

2

 

R.N.612 

 

„Sergamumas tuberkulioze“

 

Atvejų skaičius 100 000  gyv.

 

38 

 

15

 

R.N.613

 

„Vaikų sergamumas tuberkulioze“

 

Atvejų skaičius 100 000  gyv.

 

4

 

2

 

R.N.614

 

„Sergamumas plaučių tuberkulioze“ 

 

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

 

28

 

10

 

R.N.615

 

„Dauginio atsparumo vaistams tuberkuliozės atvejai, nuo visų naujų tuberkuliozės atvejų“

 

Procentai 

 

17  

 

10

 

R.N.616

 

„Naujų bakteriologiškai  patvirtintų plaučių tuberkuliozės atvejų dalis“

 

Procentai

 

75

 

78

 

R.N.617

 

„Naujai susirgusių plaučių tuberkulioze asmenų nutraukto gydymo atvejų dalis“

 

Procentai  

 

1

 

0,75

 

R.N.618

 

„Sėkmingai išgydytų naujų  bakteriologiškai patvirtintų plaučių tuberkuliozės atvejų dalis“

 

Procentai

 

83

 

85

 

P.B.236

 

„Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“

 

Asmenys 

 

 

4000

 

5000

 

P.S.363

 

„Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“

 

Skaičius

 

5

 

11“

1.2. Pakeičiu ketvirtąjį skirsnį:

1.2.1.   Pakeičiu 1.3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.3.3. sveikatos specialistų mokymai tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų epidemiologinės priežiūros, profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir  kontrolės tobulinimo klausimais;“.

1.2.2.   Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

 

Matavimo vienetas

 

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

 

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

 

R.N.601

 

„Pacientai, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas“

 

Skaičius

 

2600

 

3200

 

R.N.611 

 

„Mirtingumas nuo tuberkuliozės“

 

Atvejų skaičius 100000 gyv.

 

4

 

2

 

R.N.612

 

„Sergamumas tuberkulioze (nauji tuberkuliozės atvejai)“

 

Atvejų skaičius 100000 gyv.

 

38 

 

15 

 

R.N.613

 

„Vaikų sergamumas tuberkulioze (nauji tuberkuliozės atvejai)“

 

Atvejų skaičius 100000 gyv.

 

4

 

2

 

R.N.614

 

„Sergamumas plaučių tuberkulioze (nauji atvejai)“

 

Atvejų skaičius 100000 gyv.

 

28

 

10

 

R.N.615

 

„Dauginio atsparumo vaistams tuberkuliozės atvejai, nuo visų naujų tuberkuliozės atvejų“

 

Procentai 

 

17

 

10

 

R.N.617

 

„Naujai susirgusių plaučių tuberkulioze asmenų nutraukto gydymo atvejų dalis“

 

Procentai

 

1

 

0,75

 

R.N.618

 

„Sėkmingai išgydytų naujų bakteriologiškai patvirtintų plaučių tuberkuliozės atvejų dalis“

 

Procentai

 

83

 

85

 

P.S.372

 

„Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“

 

Skaičius

 

1250

 

2500

 

P.S.371

 

„Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms“

 

Skaičius

 

10

 

5

 

P.N.602

 

„Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai“

 

Skaičius

0

3070

 

P.N. 605

 

Paremtos viešojo administravimo ir (arba) viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos

 

Skaičius

0

32

 

2.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ bei 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, ir papildau rodiklio P.N.605Paremtos viešojo administravimo ir (arba) viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos“ eilute:

„P.N.605

Paremtos viešojo administravimo ir (arba) viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos

 

 

 

Skaičius

Viešojo administravimo įstaiga –  valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliota vykdyti viešąjį administravimą.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

Viešoji sveikatos priežiūros paslauga suprantama kaip sveikatos priežiūros paslauga, finansuojama Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis, taip pat kitomis valstybės ir savivaldybių lėšomis.

Sveikatos priežiūros įstaiga  – juridinis asmuo, organizacija ar jų filialas šio įstatymo, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir Odontologų rūmų įstatymo nustatyta tvarka turintis teisę teikti sveikatos priežiūros paslaugas.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas.

 

Įvedamasis

 

Skaičiuojamas sumuojant viešojo administravimo ir viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas, kurioms buvo skirta parama priemonėmis / kurios įsigijo priemonių, skirtų  ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų plitimo prevencijai ir apsaugai nuo jų.

 

Kiekviena įstaiga gali būti įskaičiuota tik vieną kartą.

 

 

 

Pirminiai šaltiniai:

 

Projekto finansavimo sutartis.

 

Jeigu projekto sutartyje paramą gavusios viešojo administravimo ir (arba) viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos nenurodytos,  projekto vykdytojas kartu su galutiniu mokėjimo prašymu pateikia raštą, pažymą ir (arba) kitus dokumentus, patvirtintus įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens, kuriais patvirtinama pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė projekto lygmeniu.

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai kiekvienais einamaisiais kalendoriniais metais įgyvendinančioji institucija (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra),  įvertinusi visus gautus galutinius mokėjimo prašymus, apskaičiuoja stebėsenos rodiklio reikšmę, pasiektą iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos.

 

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos reikšmę apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga įgyvendinančioji institucija (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra).“

 

 

 

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                            Aurelijus Veryga

 

 

 

Suderinta: Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. balandžio 7 d. raštu Nr. 6K-2002064.