Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LAPKRIČIO 7 D. NUTARIMO NR. 1354 „DĖL SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO BŪTINOJO KIEKIO TIEKIMO IR GAMTINIŲ DUJŲ VARTOJIMO PAJĖGUMŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 6 d. Nr. 1122

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimą Nr. 1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Nustatyti 2015–2020 m. laikotarpiui suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGD terminalas) būtinąjį kiekį – nuo 325 mln. kub. metrų iki 502,902 mln. kub. metrų gamtinių dujų per metus, esant šioms norminėms sąlygoms: matavimo temperatūra – 0 °C, slėgis – 1,01325 bar (arba nuo 3 867 500 000 kWh iki 5 984 533 800 kWh, kai gamtinių dujų viršutinio šilumingumo reikšmė – 11,9 kWh/m3).“

1.2. Pakeisti 3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1. SGD terminalo būtinajam kiekiui patvirtinti SGD terminalo operatorius, atsižvelgdamas į Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus užtikrinti SGD terminalo dujinimo technologijos procesą ir SGD terminalo techninės būklės palaikymą, ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki SGD terminalo būtinojo kiekio nustatymo laikotarpio pabaigos, turi pateikti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai su paskirtuoju tiekėju ir Valstybine energetikos reguliavimo taryba suderintą informaciją apie SGD terminalo būtinąjį kiekį, reikalingą liekančiam
2021–2024 metų pradinio SGD terminalo eksploatavimo laikotarpiui, kuris nustatytas Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje;“.

1.3. Pakeisti 3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:                                                                        

3.2. Energetikos ministerija, įvertinusi SGD terminalo operatoriaus pateiktą informaciją, gamtinių dujų poreikį šalies ūkiui ir visas jų tiekimo galimybes, per 20 darbo dienų nuo SGD terminalo operatoriaus pateiktos informacijos gavimo turi inicijuoti SGD terminalo būtinojo kiekio, reikalingo liekančiam 2021–2024 metų pradinio SGD terminalo eksploatavimo laikotarpiui, tvirtinimą;“.

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6.  SGD terminalo operatorius, atsižvelgdamas į Aprašo 8 punkte nurodytas sąlygas, įvertina Aprašo 5 punkte nurodytą paskirtojo tiekėjo pateiktą informaciją ir, vadovaudamasis naudojimosi SGD terminalu taisyklėmis, per 10 darbo dienų su paskirtuoju tiekėju suderina SGD terminalo būtinojo kiekio dalį, reikalingą patiekti į SGD terminalą ateinančiais metais. SGD terminalo operatorius raštu informuoja Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (toliau – Taryba) ir Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją apie su paskirtuoju tiekėju suderintą SGD terminalo būtinojo kiekio dalį ir pateikia informaciją apie šio sprendimo motyvus.“

2.2. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Jeigu Taryba ir (ar) Energetikos ministerija per 10 darbo dienų nuo SGD terminalo operatoriaus rašto gavimo dienos nepateikia pastabų ir pasiūlymų dėl Aprašo 6 punkte nustatyta tvarka suderintos SGD terminalo būtinojo kiekio dalies SGD terminalo operatoriui ir (ar) paskirtajam tiekėjui, SGD terminalo operatoriaus suderinta SGD terminalo būtinojo kiekio dalis gali būti pakartotinai išdujinama ir (ar) perkraunama ir realizuojama Lietuvos gamtinių dujų ar (ir) tarptautinėje suskystintų gamtinių dujų rinkoje. Jeigu per šiame punkte nustatytą terminą Taryba ir (ar) Energetikos ministerija pateikia SGD terminalo operatoriui ir (ar) paskirtajam tiekėjui pastabų ir pasiūlymų, susijusių su suderinta SGD terminalo būtinojo kiekio dalimi, tuomet pakartotinai derinama Aprašo 5 ir 6 punktuose nurodyta SGD terminalo būtinojo kiekio dalis.“

2.3. Pakeisti 36 punktą ir jį išdėstyti taip:

36. Jeigu Energetikos ministerija nustato, kad paskirtasis tiekėjas neatitinka bent vieno iš Aprašo 13 punkte nustatytų reikalavimų, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios neatitikties nustatymo, raštu apie tai įspėja paskirtąjį tiekėją ir nurodo laiką, per kurį paskirtasis tiekėjas turi pašalinti nustatytą neatitiktį. Jeigu per nustatytą laiką paskirtasis tiekėjas neatitikties nepašalina, Energetikos ministerija nedelsdama priima sprendimą dėl naujo paskirtojo tiekėjo skyrimo konkurso organizavimo. Visą laikotarpį iki naujo paskirtojo tiekėjo skyrimo konkurso pabaigos turi būti užtikrinama, kad paskirtojo tiekėjo funkcijos būtų atliekamos nepertraukiamai. Prieš priimdama tokį sprendimą, Energetikos ministerija privalo apie tai informuoti Tarybą ir Vyriausybę.“

2.4. Pakeisti 38 punktą ir jį išdėstyti taip:

38.  Gamtinių dujų vartojimo pajėgumai (toliau – vartojimo pajėgumai) – didžiausias gamtinių dujų paros kiekis, gamtinių dujų sistemos naudotojui ir (ar) vartotojui reikalingas jų maksimaliems gamtinių dujų vartojimo poreikiams užtikrinti kiekvienoje gamtinių dujų pristatymo vietoje dujų skirstymo stotyje (toliau – pristatymo vieta).“

2.5. Pakeisti 40.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

40.7. energijos gamintojams, kurie teikia rezervinės galios užtikrinimo ir (ar) izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugą elektros perdavimo sistemos operatoriui, – energijos gamintojas; jeigu energijos gamintojas nustatytu laiku nedeklaruoja reikiamų vartojimo pajėgumų, juos nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo gamtinių dujų sistema.“

2.6. Pakeisti 42.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

42.1. Vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienam buitinių vartotojų pogrupiui, apibrėžtam Tarybos patvirtintoje Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikoje, ir atsižvelgiant į vartotojų skaičių atitinkamame pogrupyje apskaičiuojami kiekvienam to buitinių vartotojų pogrupio vartotojui.“

2.7. Pakeisti 43.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

43.3. Vartojimo pajėgumai prilyginami į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą per parą transportuotam maksimaliam gamtinių dujų kiekiui. Per parą transportuotas maksimalus dujų kiekis apskaičiuojamas maksimalų per mėnesį transportuotą gamtinių dujų kiekį padalijant iš to mėnesio parų skaičiaus.“

2.8. Papildyti 44.5 papunkčiu:

44.5. Jeigu gamtinių dujų pristatymo vietoje įrengta nekasdienė gamtinių dujų apskaita nepasibaigus einamiesiems metams pakeičiama į kasdienę ir vartojimo pajėgumai turi būti tikslinami, sistemos naudotojas reikiamus vartojimo pajėgumus deklaruoja gamtinių dujų sistemos operatoriui ne vėliau nei iki mėnesio, einančio po mėnesio per kurį pasikeičia gamtinių dujų apskaita, pabaigos. Informacija apie patikslintus vartojimo pajėgumus pateikiama perdavimo sistemos operatoriui.“

2.9. Pakeisti 45.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

45.2. Energijos gamintojas ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. deklaruoja elektros energijai ir (ar) šilumos energijai gaminti reikalingus (įskaitant rezervinį gamtinių dujų poreikį) vartojimo pajėgumus kiekvienoje gamtinių dujų pristatymo vietoje, kurioje įrengta kasdienė ir nekasdienė gamtinių dujų apskaitos vieta, gamtinių dujų sistemos operatoriui, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo sistema. Energijos gamintojas šilumos energijai gaminti reikalingus vartojimo pajėgumus (įskaitant rezervinį gamtinių dujų poreikį) prognozuoja vadovaudamasis Tarybos patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatomis. Energijos gamintojas, kuriam kyla abejonių dėl reikiamų vartojimo pajėgumų (įskaitant rezervinį gamtinių dujų poreikį) nustatymo, šių pajėgumų poreikio nustatymo klausimu konsultuojasi su Taryba.“

2.10. Pakeisti 48.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

48.2. Energijos gamintojas ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. deklaruoja gamtinių dujų sistemos operatoriui, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo sistema, arba gamtinių dujų tiekėjui, kai sudaryta gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis, vartojimo pajėgumus. Vartojimo pajėgumai nustatomi atsižvelgiant į energijos gamintojo įrenginių, kurie naudojami Aprašo 40.7 papunktyje nurodytoms paslaugoms teikti, bendrą instaliuotą galią. Šis vartojimo pajėgumas negali sutapti su šilumos energijai gaminti reikalingu vartojimo pajėgumu (ar jo dubliuoti). Jeigu vieną iš Aprašo 40.7 papunktyje nurodytų rezervinės galios užtikrinimo ar izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugų energijos gamintojas teikia naudodamas daugiau negu vieną įrenginį, prijungtą toje pačioje gamtinių dujų pristatymo vietoje, vartojimo pajėgumai kiekvienai iš Aprašo 40.7 papunktyje nurodytų rezervinės galios užtikrinimo ar izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugų nustatomi atsižvelgiant į didesnės galios įrenginio instaliuotą galią, nevertinant bendros instaliuotos galios. Energijos gamintojas, kuriam kyla abejonių dėl reikiamų vartojimo pajėgumų nustatymo, šių pajėgumų nustatymo klausimu konsultuojasi su Taryba.“

2.11. Pakeisti 48.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

48.3. Jeigu energijos gamintojas nustatytu laiku nedeklaruoja jam reikalingų vartojimo pajėgumų, vartojimo pajėgumus nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo sistema, pagal turimą informaciją apie tokiam energijos gamintojui reikiamus techninius pajėgumus. Gamtinių dujų sistemos operatorius, kuriam kyla abejonių dėl reikiamų vartojimo pajėgumų nustatymo, šių pajėgumų nustatymo klausimu konsultuojasi su Taryba.“

2.12. Pakeisti 54 punktą ir jį išdėstyti taip:

54. Perdavimo sistemos operatorius ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 20 d. pateikia Tarybai apibendrintą informaciją apie ateinantiems metams nustatytus vartojimo pajėgumus, vėliau Tarybos prašymu teikia Tarybai atnaujintą informaciją.“

2.13. Pakeisti 57 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

57. Jeigu vartojimo pajėgumai kinta dėl to, kad pasikeičia sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pristatymo vietos skirstymo sistemoje ir (ar) pristatymo vietos savininkas, pasikeitęs vartojimo pajėgumų dydis taikomas nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį įvyko pasikeitimas, pradžios. Sistemos naudotojai ir (ar) vartotojai, esant objektyvioms aplinkybėms, gali deklaruoti patikslintus vartojimo pajėgumus (išskyrus Aprašo 40.1 papunkčio nustatyta tvarka nustatytus vartojimo pajėgumus), aplinkybių pagrindimą pateikdami gamtinių dujų sistemos operatoriui ar tiekimo įmonei ir Tarybai. Objektyviomis laikomos šios aplinkybės:“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

 

Energetikos ministras                                                                      Žygimantas Vaičiūnas