MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTRONINĖS TRANZITO DEKLARACIJOS IR TIR KNYGELĖS SU TIR OPERACIJA SUSIJUSIŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ TEIKIMO NACIONALINĖS TRANZITO KONTROLĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS TIPINĖS SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 2 d. Nr. 1B-449

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p.1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/2339 (OL 2016 L 354, p. 32) 6 straipsnio 1 punkto ir 16 straipsnio 1 punkto nuostatomis:

1. T v i r t i n u Elektroninės tranzito deklaracijos ir TIR knygelės su TIR operacija susijusių elektroninių duomenų teikimo Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos priemonėmis tipinę sutarties formą (pridedama).

2. Į g a l i o j u teritorinių muitinių direktorius sudaryti ir pasirašyti sutartis su asmenimis, teikiančiais Elektroninės tranzito deklaracijos ir TIR knygelės su TIR operacija susijusius elektroninius duomenis Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos priemonėmis (toliau – sutartis), kurių buveinė yra atitinkamos teritorinės muitinės veiklos zonoje.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. su asmenimis, kurių buveinė yra Kauno teritorinės muitinės Panevėžio pirmos kategorijos krovinių posto veiklos zonoje, sutartis sudaro ir pasirašo Kauno teritorinės muitinės direktoriaus pavaduotojas, atliekantis tarnybą Panevėžyje;

3.2. su asmenimis, kurių buveinė yra Klaipėdos teritorinės muitinės Šiaulių pirmos kategorijos krovinių posto veiklos zonoje, sutartis sudaro ir pasirašo Klaipėdos teritorinės muitinės direktoriaus pavaduotojas, atliekantis tarnybą Šiauliuose;

3.3. sutartis su užsienio valstybėse registruotais asmenimis pasirašo tas įgaliotas teritorinės muitinės direktorius, kurio vadovaujamos teritorinės muitinės veiklos zonai priklausančiai išvykimo muitinės įstaigai numatoma pateikti pirmąją tranzito deklaraciją arba pirmosios TIR knygelės elektroninius duomenis;

3.4. Tranzito deklaracijų teikimo Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos priemonėmis tipinės sutartys, kurios, vadovaujantis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1B-825 „Dėl Tranzito deklaracijų teikimo Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos priemonėmis tipinės sutarties formos patvirtinimo“, buvo pasirašytos iki šio įsakymo įsigaliojimo, paliekamos galioti.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. 1B-825 „Dėl Tranzito deklaracijų teikimo Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos priemonėmis tipinės sutarties formos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                            Arūnas Adomėnas


 

Forma patvirtinta

Muitinės departamento prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus 2017 m. birželio 2 d.

įsakymu Nr. 1B-449

 

ELEKTRONINĖS TRANZITO DEKLARACIJOS IR TIR KNYGELĖS SU TIR OPERACIJA SUSIJUSIŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ TEIKIMO NACIONALINĖS TRANZITO KONTROLĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS TIPINĖ SUTARTIS

 

________________ Nr. _____________________

(sudarymo data)          (registracijos numeris)

______________________

(sudarymo vieta)

 

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinė),

atstovaujamas_______________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

veikiančio pagal Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 200     m. ____________ d. įsakymu Nr. _____ suteiktą įgaliojimą, ir

___________________________________________________________________________

(asmens pavadinimas arba vardas ir pavardė)

deklaruojantis prekes Sąjungos/bendrojo tranzito procedūrai arba TIR operacijai įforminti (toliau –

Asmuo), atstovaujamas________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šią elektroninės tranzito deklaracijos ir TIR knygelės su TIR operacija susijusių elektroninių duomenų (toliau – tranzito deklaracija), atitinkančių 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (OL 2016 L 69, p. 1), 9 priedo C2 priedėlyje išdėstytus reikalavimus, teikimo Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos (toliau – NTKS) priemonėmis sutartį (toliau – Sutartis).

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Ši Sutartis nustato Asmens ir Muitinės santykius teikiant ir priimant tranzito deklaraciją Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos (toliau – NTKS) priemonėmis. Tranzito deklaracija suprantama taip, kaip ši sąvoka apibrėžta Elektroninės tranzito deklaracijos pateikimo priėmimo ir įforminimo bei kitos elektroninės informacijos, susijusios su atitinkamų Sąjungos/bendrųjų tranzito procedūrų ir TIR operacijų vykdymu, mainų taisyklėse patvirtintose Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1B-793 „Dėl elektroninės tranzito deklaracijos pateikimo, priėmimo ir įforminimo bei kitos elektroninės informacijos, susijusios su atitinkamų Sąjungos/bendrųjų tranzito procedūrų vykdymu, mainų taisyklių ir tranzito deklaracijas Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos priemonėmis teikiančių asmenų kompiuterių programinės ir aparatinės įrangos bei infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo“.

 

II. ASMENS TEISĖS IR PAREIGOS

 

2. Asmuo, prieš pradėdamas teikti tranzito deklaraciją NTKS priemonėmis, susipažįsta su Elektroninės tranzito deklaracijos pateikimo priėmimo ir įforminimo bei kitos elektroninės informacijos, susijusios su atitinkamų Sąjungos/bendrųjų tranzito procedūrų ir TIR operacijų vykdymu, mainų taisyklėmis.

3. Asmuo įsipareigoja:

3.1. teikti teisingus duomenis apie prekes, kurios deklaruojamos Sąjungos arba bendrojo tranzito, ar TIR operacijai įforminti, ir nereikšti pretenzijų dėl tranzito deklaracijos, pateiktos NTKS priemonėmis, teisingumo;

3.2. užtikrinti naudojamų autentifikavimo NTKS priemonių saugumą ir slaptumą, neperduoti šių priemonių tretiesiems asmenims. Iškilus grėsmei, kad Asmens autentifikavimo priemones gali sužinoti tretieji asmenys arba kai jos tapo žinomos tretiesiems asmenims, Asmuo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi informuoti apie tai Muitinę ir kreiptis su prašymu dėl autentifikavimo priemonių pakeitimo.

4. Asmuo sutinka ir patvirtina, kad NTKS priemonėmis pateikta tranzito deklaracija Sąjungos arba bendrojo tranzito procedūrai įforminti turi tokią pat juridinę galią kaip muitų teisės aktų nustatyta tvarka užpildyta rašytinė tranzito deklaracija.

5. Asmuo, teikiantis tranzito deklaraciją per įgaliotą atstovą, apie įgaliojimų nutraukimą turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Muitinei.

6. Asmuo sutinka su Muitinės nustatyta Asmens jungimosi prie NTKS autentifikavimo tvarka.

7. Asmuo sutinka su NTKS priemonėmis perduodamos tranzito deklaracijos saugumo reikalavimais.

8. Asmuo sutinka, kad Muitinė registruotų visus veiksmus, atliekamus teikiant tranzito deklaraciją NTKS priemonėmis. Šie įrašai prireikus gali būti panaudoti įrodyti Asmens arba jo įgalioto atstovo tranzito deklaracijos pateikimą telekomunikacijos tinklais.

9. Asmuo sutinka, kad pagal Sutartį teikiamos tranzito deklaracijos duomenimis turi teisę naudotis Muitinės departamentas, teritorinės muitinės ir specialiosios muitinės įstaigos muitinės funkcijoms atlikti ir gali teikti kitiems asmenims šiuos duomenis Lietuvos Respublikos muitinės įstatyme numatytais atvejais ir tvarka

 

III. MUITINĖS TEISĖS IR PAREIGOS

 

10. Muitinė įsipareigoja:

10.1. konsultuoti Asmenį tranzito deklaracijos teikimo NTKS priemonėmis klausimais;

10.2. gavusi Asmens pranešimą apie autentifikavimo priemonių praradimą ar jų perdavimą tretiesiems asmenims, nedelsdama, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną blokuoti galimybę Asmens vardu prisijungti prie NTKS ir pateikti tranzito deklaraciją NTKS priemonėmis;

10.3. gavusi rašytinį Asmens prašymą, pakeisti suteiktas ar išduoti naujas autentifikavimo priemones;

10.4. užtikrinti savo informacinės sistemos saugumą;

10.5. NTKS priemonėmis pateiktą tranzito deklaraciją ir kitą susijusią informaciją laikyti komercine paslaptimi.

11. Muitinė turi teisę nepriimti tranzito deklaracijos, jeigu ji neatitinka Sutarties sąlygų.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

12. Muitinė yra atsakinga už Asmens NTKS priemonėmis pateiktų tranzito deklaracijų saugojimą.

13. Muitinė neatsako:

13.1. už tai, kad dėl asmens naudojamos darbui su NTKS programinės, aparatinės įrangos arba telekomunikacijos tinklų gedimų Asmuo negalės prisijungti prie NTKS arba kad dėl tokių gedimų bus prarasta ar iškraipyta NTKS priemonėmis teikiama tranzito deklaracija;

13.2. už tranzito deklaracijos duomenų pakeitimą, įvykusį jų pateikimo metu;

13.3. už jai pateiktos tranzito deklaracijos duomenų teisingumą.

14. Asmuo, neužtikrinęs autentifikavimo priemonių saugumo, perdavęs jas tretiesiems asmenims ir (arba) laiku nepranešęs apie tai Muitinei, visiškai atsako už pasekmes.

15. Asmuo visiškai atsako už NTKS priemonėmis pateiktos tranzito deklaracijos duomenų teisingumą.

16. Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

 

 

V. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS, KEITIMAS

 

17. Sutartis įsigalioja nuo 200 m. d. ir yra neterminuota.

18. Muitinė turi teisę vienašališkai keisti Sutarties sąlygas, apie tai raštu informavusi Asmenį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.

19. Kiekviena iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų. Jeigu Asmuo pažeidžia Sutarties sąlygas arba Sutartis negali būti vykdoma dėl teisės aktų pakeitimų, Muitinė turi teisę nutraukti Sutartį nesilaikydama šiame punkte nustatyto įspėjimo termino.

20. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.

21. Sutartis nutraukiama pasikeitus tranzito deklaracijų teikimą reglamentuojantiems teisės aktams.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybų būdu, vadovaudamosi gera valia. Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti derybų būdu, kiekviena Šalis turi teisę kreiptis į teismą. Ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Sutartis sudaroma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

24. Tais atvejais, kurių nenumato Sutartis, Šalys vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

VII. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Asmuo                                                                     Muitinė

_______________________                                  _______________________

(pavadinimas arba vardas ir                                     (pavadinimas, kodas, buveinė,

pavardė, kodas, buveinė,                                         telefonas, faksas)

telefonas, faksas)

_______________________                                  _______________________

_______________________                                  _______________________

_______________________                                  _______________________

(Asmens atstovo pareigų pilnas                               (Muitinės atstovo pareigų

pavadinimas)                                                           pilnas pavadinimas)

 

A.V.                                                                        A. V.

_______________________                                  _______________________

(parašas, vardas, pavardė)                                       (parašas, vardas, pavardė)

 

200_ m. _____________ d.                                    200_ m. _____________ d.

 

_________________