LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „dėl ŠILTNAMIO efektą sukeliančių dujų APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ SKYRIMO IR PREKYBOS JAIS tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2014 m. kovo 4 d. Nr. D1-223

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 2.1 punktą ir išdėstau jį taip:

2.1. ne vėliau kaip iki kiekvienų metų vasario 28 d. išduoti veiklos vykdytojams tiems kalendoriniams metams paskirtus apyvartinius taršos leidimus ir užtikrinti visų Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre Lietuvos jurisdikcijai priklausančių sąskaitų valdymą pagal 2013 m. gegužės 2 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 389/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimus Nr. 280/2004/EB ir Nr. 406/2009/EB įsteigiamas Sąjungos registras ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 920/2010 ir Nr. 1193/2011, nuostatas;

1.2. pakeičiu 3 punktą ir išdėstau jį taip:

3. P a v e d u Aplinkos apsaugos agentūrai raštu per 10 darbo dienų pranešti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams, kurių kontroliuojamoje teritorijoje vykdomos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo I priede nurodytos veiklos rūšys, ir LAAIF apie leidimo išmesti šiltnamio efektą sukeliančių dujas išdavimą, pakeitimą ir galiojimo panaikinimą.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos apraše:

2.1. pakeičiu 8 punkto pirmąją pastraipą ir išdėstau ją taip:

8. Veiklos vykdytojas, valdantis ir (ar) naudojantis Stacionarius įrenginius, norintis gauti leidimą išmesti ŠESD, kuris yra TIPK leidimo arba taršos leidimo dalis, pateikia paraišką Aplinkos apsaugos agentūrai. Paraiškoje turi būti nurodoma:“;

2.2. pakeičiu 9 punktą ir išdėstau jį taip:

9. Aplinkos apsaugos agentūra išduoda TIPK leidimą arba taršos leidimą, kuriuo veiklos vykdytojui, kuris valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius Stacionarius įrenginius, suteikiama teisė iš viso įrenginio arba iš jo dalies išmesti ŠESD.“;

2.3. pakeičiu 10 punktą ir išdėstau jį taip:

10. Aplinkos apsaugos agentūra ne rečiau kaip kas penkerius metus, jei šio Tvarkos aprašo 7 punkte nurodyti teisės aktai nenustato kitaip, peržiūri leidimą išmesti ŠESD ir raštu informuoja veiklos vykdytoją apie būtinus atlikti pakeitimus.“;

2.4. pakeičiu 49 punktą ir išdėstau jį taip:

49. Veiklos vykdytojas, valdantis ir (ar) naudojantis Stacionarius įrenginius, ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 31 d. privalo parengti išmetamųjų ŠESD kiekio ataskaitas ir kartu su nepriklausomo vertintojo tinkamumo patvirtinimo pažyma pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai.“

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2014 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                         Valentinas Mazuronis