LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, nesinaudojančių

valstybės elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema, sudarytų vaiko gimimo pažymėjimų ir medicininių mirties liudijimų perdavimo civilinės metrikacijos įstaigoms tvarkos aprašo

patvirtinimo

 

2016 m. spalio 28 d. Nr. 1R-281/V-1214

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vaiko gimimo momento nustatymo įstatymo Nr. IX-837 6 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo Nr. VIII-157 15 ir 151 straipsnių pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi:

1. Tvirtiname Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, nesinaudojančių valstybės elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema, sudarytų vaiko gimimo pažymėjimų ir medicininių mirties liudijimų perdavimo civilinės metrikacijos įstaigoms tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t o m e,  kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d. ir galioja iki 2018 m. kovo 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                                 Juozas Bernatonis

 

 

Ūkio ministras, laikinai einantis                                                                                     Evaldas Gustas

sveikatos apsaugos ministro pareigas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2016 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1R-281/V-1214

 

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, nesinaudojančių

valstybės elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema, sudarytų vaiko gimimo pažymėjimų ir medicininių mirties liudijimų perdavimo civilinės metrikacijos įstaigoms

tvarkos aprašas

 

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, nesinaudojančių valstybės elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema, sudarytų vaiko gimimo pažymėjimų ir medicininių mirties liudijimų perdavimo civilinės metrikacijos įstaigoms tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato vaiko gimimo pažymėjimų ir medicininių mirties liudijimų, kuriuos sudarė asmens sveikatos priežiūros įstaigos, nesinaudojančios valstybės elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema, perdavimo civilinės metrikacijos įstaigoms tvarką.   

2. Šis aprašas taikomas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios nesinaudoja valstybės elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema ir netvarko  vaiko gimimo pažymėjimų ir medicininių mirties liudijimų duomenų elektroniniu būdu šioje sistemoje (toliau – asmens sveikatos priežiūros įstaiga). 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko gimimo momento nustatymo įstatyme apibrėžtas sąvokas.      

4. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga civilinės metrikacijos įstaigai pateikia išduotų vaiko gimimo pažymėjimų ar medicininių mirties liudijimų kopiją. Vaiko gimimo pažymėjimo ar medicininio mirties liudijimo kopijos tikrumas turi būti patvirtintas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir įstaigos antspaudu.

5. Vaiko gimimo pažymėjimų ar medicininių mirties liudijimų kopijos gali būti pateikiamos civilinės metrikacijos įstaigai tiesiogiai, registruotu laišku arba per kurjerį.

6. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga vaiko gimimo pažymėjimo kopiją perduoda vaiko gimimą registruosiančiai civilinės metrikacijos įstaigai, nurodytai asmens, kuriam išduotas vaiko gimimo pažymėjimas. Medicininio mirties liudijimo kopiją asmens sveikatos priežiūros įstaiga perduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigos buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigai.

7. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga vaiko gimimo pažymėjimų ar medicininių mirties liudijimų kopijas perduoda civilinės metrikacijos įstaigai nedelsdama, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šių dokumentų išdavimo.

______________