LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2016 m. birželio 29 d. Nr. V-868

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintų Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašą:

1.1. Papildau nauju 61 punktu:

„61. ALD-52 (1-acetyl-LSD, (8β)-1-acetyl-N,N-diethyl-6-methyl-9,10-didehydroergoline-8-carboxamide)*.“

1.2. Buvusius 61–63 punktus atitinkamai laikau 62–64 punktais.

1.3. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:

„64. Amfetamino darinių ir amfetamino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie
1-fenilpropan-2-amino, 1-(benzo[b]furan-2-il)propan-2-amino, 1-(tiofen-2-il)propan-2-amino dariniai, turintys arba neturintys 3-, 4-alkoksi-, 2,4-, 3,4- arba 2,5-dialkoksi-, 2,4,6-trialkoksi-,
3,4-metilendioksi- arba 3,4-etilendioksi-; 4-metiltio-; halogen-, 2-, 4- arba 5-alkil-, 3,4-dimetil-;
4-haloalkil- arba 4-nitro- radikalų fenilo žiede; benzo-, furano, 2,3-dihidrofurano, ciklopentano arba pirolo žiedą, kondensuotą 3,4-fenilo žiedo padėtyje; alkil- radikalų 3-ioje propilo grandinės padėtyje; propilo grandinė sudaro penkianarį su fenilu kondensuotą žiedą; azoto atomas ir 1-asis bei 2-asis anglies atomai iš 2-propanamino fragmento įeina į morfolino, oksazolidin-2-imino arba 2-aminooksazolino struktūrą; alkil-, benzil-, hidroksi- ir 2-metoksibenzil- radikalų amino grupėje. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.“

1.4. Papildau 231 punktu:

„231. Epirokainas (Epirocaine, [2-methyl-2-(propylamino)propyl]benzoate)*.“

1.5. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

„29. Fenetilamino darinių ir fenetilamino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie
2-feniletanamino arba 2-(tiofen-2-il)etanamino dariniai, turintys arba neturintys metilendioksi-, etilendioksi-, propan-1,3-diil-, butan-1,4-diil- arba ciklopentan-1,3-diil- radikalų 3,4-fenilo žiedo padėtyse; turintys (arba neturintys) kondensuotus benzo-, 2-metil- arba 2,2-dimetil-2,3-dihidrofurano, 2,3-dihidrofurano, furano, pirolo žiedus 3,4-fenilo žiedo padėtyse; du furano arba du 2,3-dihidrofurano žiedus 2,3- ir 5,6- fenilo žiedo padėtyse; 4-alkiltio-, halogen-, 2-, 4- arba 5-alkil-, 3,4-dimetil-, 4-haloalkil-, 4-nitro-, mono-, di- arba trialkoksi- radikalų fenilo žiede; turintys (arba neturintys) alkoksikarbonil-, fenil-, hidroksi-, metil- arba metoksi- radikalų 2-oje etanamino arba metil- arba etil- radikalų 1-oje etanamino fragmento padėtyse; 1 ir 2 anglies atomai iš etanamino  fragmento gali būti ciklopropano, biciklo[2.2.1]heptano arba kondensuota prie fenilo žiedo ciklopentano žiedo dalis; etanamino fragmentas gali būti sudėtinė alkil- arba dialkilmorfolino  struktūros dalis; azotas ir 1 bei 2 anglies atomai gali būti oksazolidin-2-imino žiedo dalis; amino grupė gali turėti arba neturėti alkil-, alil-, benzil-, cikloalkil-, dimetil-, 2-halogenbenzil-, hidroksi-, 2-hidroksibenzil-, 2-hidroksietil-, metoksi-, 2-metoksibenzil-, 2-metoksietil-, 2-propinil- radikalų arba būti sudėtine piperidino žiedo dalimi. Amino grupė ir pirmasis etanamino fragmento anglies atomas gali būti pirolidino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi.“

1.6. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

„42. Katinono darinių ir katinono bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 2-amino-1-fenil-1-propanono, 2-amino-1-(2-naftil)-1-propanono ir 2-amino-1-(tiofen-2-il)-1-propanono dariniai (išskyrus bupropioną), turintys (arba neturintys) alkil-, alkoksi-, alkiliden-, alkilidendioksi-, haloalkil-, hidroksi-, propiliden- arba halogeno radikalų fenilo žiede; alkil-, alkoksialkil- radikalus 3-ioje alifatinės grandinės padėtyje; mono- arba di- pakeistą amino grupę alkilu, benzilu arba amino grupė įeina į ciklinę struktūrą. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.“

1.7. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

„62. Pirovalerono darinių ir pirovalerono bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie
1-fenil-2-(pirolidin-1-il)propan-1-ono arba 1-(tiofen-2-il)-2-(pirolidin-1-il)propan-1-ono dariniai, turintys arba neturintys alkil-, 4-halogen-, 4-metoksi-, 3,4-dimetoksi-,
3,4-metilendioksi-, 3,4-alkilden- radikalų fenilo žiede; 1- arba 2-naftil- arba 2-tiofenil- žiedus vietoj fenilo žiedo; metil- radikalą 2-oje propan-1-ono fragmento padėtyje; metil-, etil-, propil- bei
izo-propil-, pentil- radikalų 3-ioje 1-propanono fragmento padėtyje. Taip pat šių darinių druskos, jei tokios galimos.“

1.8. Pakeičiu 69.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„69.1. 1 pogrupis. Indol-, indazol- arba karbazol-3-ilmetanonai ir indol-, indazol-, karbazol- arba 5-halogenfenilpirazol-3-karboksamidai bei 3-karboksilatai – bet kokie
indol-, indazol- arba karbazol-3-ilmetanono, indol-, indazol-, karbazol- arba 5-halogenfenilpirazol-3-karboksamido arba 3-karboksilato dariniai, taip pat 3-(4-halogenfenil)-1H-pirazol-5-karboksamidai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, halogenbenzil-, cikloalkilmetil-,
cikloalkiletil-, 4-cianobutil-, (1-metilmorfolin-2-il)metil-, (1-alkilpiperidin-2-il)metil-, 2-(morfolin-4-il)etil-, 1-metilazepan-3-il-, piridil-, (tetrahidro[2H]piran-4-il)metil- radikalų, prijungtų prie indolo, indazolo, karbazolo arba pirazolo žiedo azoto atomo; turintys adamant-1-il-, benzil-,
α,α-dimetilbenzil-, fenil-, metoksibenzil-, 2-metoksifenil, naftil-, alkilnaft-1-il-, 1-pirolidinil-, 2,2,3,3-tetrametilciklopropil-, 2,3,3-trimetilbut-1-en-1-il-, 2-pakeisto 2-acetamido arba 2-pakeisto 2-acetato radikalų keto grupėje arba prijungtų prie amidinio azoto arba esterinio deguonies atomų, 5-tas atomas indolo žiede gali būti pakeistas azotu; turintys 8-chinolil- radikalą karboksilato grupėje ir turintys arba neturintys daugiau radikalų indolo, indazolo, pirazolo, karbazolo, fenilo arba naftilo žieduose. Indolo azoto atomas gali būti prie h,i-briaunų kondensuoto morfolino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi;“.

1.9. Pakeičiu 79 punktą ir jį išdėstau taip:

„79. Triptamino ir triptamino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie
2-(1H-indol-3-il)etanamino arba 2-(benzo[b]furan-3-il)etanamino dariniai, turintys (arba neturintys) acetoksi-, halogen- hidroksi-, metilendioksi- arba metoksi- radikalų 4-oje arba (ir) 5-oje indolo arba benzo[b]furano žiedo padėtyje; metil- radikalą 2-oje indolo žiedo padėtyje; dialil-, dialkil-,
butan-1,4-diil-, ciklopropil-, metil- radikalų amino grupėje; 1-etil-, 1-metil- radikalų etanamino fragmente. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.“

1.10. Papildau 80 punktu:

„80. Valerylfentanilis (Valerylfentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]pentanamide)*.“

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintų Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų II sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašą ir pripažįstu netekusiu galios 5 punktą.

3. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintų Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų III sąrašo „Psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašą:

3.1. Papildau nauju 1 punktu:

„1. Adinazolamas (Adinazolam, 1-(8-chloro-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,5-a][1,4] benzodiazepin-1-yl)-N,N-dimethylmethanamine)*.“

3.2. Buvusį 1 punktą atitinkamai laikau 11 punktu.

3.3. Papildau 61 punktu:

„61. Bromantanas (Bromantane, N-(4-bromophenyl)adamantan-2-amine)*.“

3.4. Papildau 91 punktu:

„91. Cinazepamas (Cinazepam, 4-[[7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-3-yl]oxy]-4-oxo-butanoic acid)*.“

3.5. Papildau 211 punktu:

„211. Fladrafinilis (Fladrafinil, 2-[bis(4-fluorophenyl)methylsulfinyl]-N-hydroxyacetamide)*.“

3.6. Papildau 212 punktu:

„212. Flubromazepamas (Flubromazepam, 7-bromo-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one)*.“

3.7. Papildau 311 punktu:

„311. Kloniprazepamą (Cloniprazepam, 5-(2-chlorophenyl)-1-(cyclopropylmethyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H-[1,4]-benzodiazepin-2-one)*.“

3.8. Papildau 431 punktu:

„431. Metizolamas (Metizolam, 4-(2-chloro-phenyl)-2-ethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine)*.“

3.9. Papildau 451 punktu:

„451. Modafinilis (Modafinil, 2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide)*.“

3.10. Papildau 481 punktu:

„481. Nitrazolamas (Nitrazolam, (1-methyl-8-nitro-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine)*.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                               Juras Požela