AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. balandžio 24 d. Nr. T-108 (E)

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4, 6 dalimis, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos peticijų komisijų 6 straipsnio 5 dalimi, tenkindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje 2014 m. kovo 7 d. teikimą Nr. 3-14 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2002 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. 93“, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės peticijų komisijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios  Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2002 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. 93 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 2 punktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Vitalijus Mitrofanovas

 

 

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2014 m. balandžio 24 d.

sprendimu Nr. T-108 (E)

 

 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ

 

KOMISIJOS NUOSTATAI

 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

 

1. Akmenės rajono savivaldybės peticijų komisija (toliau – Komisija) – tai Akmenės rajono  savivaldybės tarybos sudaryta nuolatinė komisija, kuri sprendžia kreipimosi į savivaldybę pripažinimo peticija bei Akmenės rajono savivaldybės tarybai pateiktų peticijų priėmimo nagrinėti klausimus, nagrinėja ir pateikia išvadas dėl peticijose išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo.

 

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Lietuvos Respublikos peticijų įstatymu, kitais galiojančiais įstatymais ir šiais nuostatais.

 

3. Komisijos posėdžius šaukia Komisijos pirmininkas, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisijos posėdžiai organizuojami taip, kad būtų užtikrinti kreipimųsi ir peticijų nagrinėjimo terminai. Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas, o kai šio nėra – pirmininko pavaduotojo balsas. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo Komisijos posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

 

4. Komisija savo išvadas ir pasiūlymus pateikia raštu Savivaldybės tarybai.

 

5. Komisijos pirmininkas kasmet atsiskaito Savivaldybės tarybai už Komisijos veiklą.

 

 

 

II. KOMISIJOS PIRMININKO, KOMISIJOS NARIŲ

 

TEISĖS IR PAREIGOS

 

 

 

6. Komisijos pirmininkas:

 

6.1. šaukia komisijos posėdžius, rūpinasi, kad būtų parengti jiems reikalingi dokumentai, kita medžiaga;

 

6.2. duoda komisijos nariams pavedimus, teikia reikalingą medžiagą.

 

7. Komisijos narys turi teisę:

 

7.1. teikti Komisijos pirmininkui pasiūlymus dėl Komisijos darbo organizavimo;

 

7.2. dalyvauti Komisijos posėdžiuose sprendžiamojo balso teise;

 

7.3. jei nesutinka su Komisijos sprendimu, pareikšti savo nuomonę ir, jeigu tai nuomonei pritaria ne mažiau kaip du Komisijos nariai, reikalauti, kad ji būtų paskelbta kartu su Komisijos priimtu dokumentu.

 

8. Komisijos narys privalo:

 

8.1. dalyvauti Komisijos posėdžiuose. Jei Komisijos narys į posėdį atvykti negali, jis apie tai turi iš anksto pranešti Komisijos pirmininkui, o jo nesant – pavaduotojui, nurodydamas nedalyvavimo priežastį;

 

8.2. vykdyti Komisijos, jos pirmininko pavedimus.        

 

 

 

III. KREIPIMOSI NAGRINĖJIMAS

 

 

 

9. Kiekvienas rašytinis arba elektroninis kreipimasis įregistruojamas peticijų registravimo žurnale ir perduodamas Komisijos pirmininkui. Apie kreipimosi įregistravimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešama pareiškėjui ar jo atstovui, nurodant kreipimąsi įregistravusią instituciją, registracijos numerį ir datą.

 

10. Komisija, susipažinusi su kreipimusi, išsiaiškina, ar jame iškeltų reikalavimų ir siūlymų nagrinėjimas priklauso Akmenės rajono savivaldybės kompetencijai. Jeigu išsiaiškinama, kad kreipimąsi nagrinėti turi kita institucija, pareiškėjo prašymas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo išsiaiškinimo dienos persiunčiamas tai institucijai, atsižvelgiant į tai, kieno kompetencijai priklauso kreipimesi iškeltų reikalavimų ir siūlymų nagrinėjimas, ir apie tai pranešama pareiškėjui ar jo atstovui.

 

11. Anoniminis kreipimasis atmetamas ir laikomas nepaduotu. Šiuo atveju nesiaiškinama, ar kreipimesi iškeltų reikalavimų ir siūlymų nagrinėjimas priklauso Akmenės rajono savivaldybės kompetencijai, ir tokio kreipimosi pripažinimo peticija klausimas nesprendžiamas.

 

12. Komisija, išsiaiškinusi, kad kreipimesi iškeltų reikalavimų ir siūlymų nagrinėjimas priklauso Akmenės rajono savivaldybės kompetencijai, išsprendžia klausimą dėl kreipimosi pripažinimo peticija.

 

13. Kreipimasis nepripažįstamas peticija, jei:

 

13.1. jis neatitinka Peticijų įstatymo 3 straipsnio reikalavimų;

 

13.2. iškeltiems reikalavimams ir siūlymams tenkinti nereikia priimti naujo teisės akto, pakeisti, papildyti galiojantį teisės aktą ar pripažinti jį netekusiu galios;

 

13.3. tas pats pareiškėjas dėl tų pačių reikalavimų ir siūlymų per kalendorinius metus padavė daugiau kaip vieną kreipimąsi tai pačiai institucijai;

 

13.4. pareiškėjas visiškai nepagrindžia kreipimesi išdėstytų reikalavimų ir siūlymų ar kitaip piktnaudžiauja peticijos teise;

 

13.5. Komisija per kalendorinius metus dėl tų pačių kreipimesi išdėstytų reikalavimų ir siūlymų jau yra priėmusi sprendimą.

 

14. Taip pat kreipimasis nepripažįstamas peticija, jei kreipimąsi paduoda ne jaunesnis kaip 16 m. Lietuvos Respublikos pilietis, ne Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, arba jų grupė.

 

15. Komisija, priėmusi motyvuotą sprendimą nepripažinti kreipimosi peticija, apie tai praneša pareiškėjui ar jo atstovui raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Tokį kreipimąsi nagrinėja įregistravusi institucija kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka arba persiunčia nagrinėti kitoms valstybės institucijoms.

 

16. Komisija, gavusi ne vieną kreipimąsi dėl tų pačių reikalavimų ir siūlymų, turi teisę juos sujungti ir nagrinėti kaip vieną kreipimąsi.

 

17. Pripažinusi kreipimąsi peticija, Komisija kartu išsprendžia klausimą, ar galima priimti peticiją nagrinėti.

 

18. Jeigu kreipimasis yra nepasirašytas arba jame nenurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, išskyrus atvejus, kai kreipimasis yra anoniminis, Komisija nustato terminą trūkumams pašalinti ir praneša apie tai pareiškėjui ar jo atstovui. Pareiškėjui arba pareiškėjo atstovui per nustatytą terminą ištaisius trūkumus, Komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas priima sprendimą peticiją nagrinėti. Apie peticijos nagrinėjimą pranešama ir paskelbiama šių nuostatų 21 punkte nustatyta tvarka.

 

19. Komisija atsisako priimti peticiją nagrinėti, jeigu per nustatytą terminą nebuvo ištaisyti šių nuostatų 18 punkte nurodyti trūkumai. Komisija neturi teisės atsisakyti nagrinėti peticiją dėl to, kad pareiškėjas ar pareiškėjo atstovas nenurodė kreipimesi asmens kodo, gyvenamosios vietos, telefono ar telefakso numerio.

 

20. Apie peticijos priėmimą nagrinėti arba apie atsisakymą priimti peticiją nagrinėti Komisija praneša pareiškėjui ar jo atstovui raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, neatsižvelgiant į tai, ar pareiškėjas, ar pareiškėjo atstovas dalyvavo priimant sprendimus. Šių nuostatų 16 punkte nurodytu atveju pranešama kiekvienam pareiškėjui. Sprendimas atsisakyti priimti peticiją nagrinėti turi būti motyvuotas.

 

21. Komisija, priėmusi sprendimą peticiją nagrinėti, paskiria peticijos nagrinėjimo vietą, laiką ir apie tai paskelbia vietos spaudoje ir Savivaldybės interneto tinklapyje.

 

22. Kreipimosi pripažinimo peticija ir peticijų priėmimo nagrinėti klausimą Komisija išsprendžia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi įregistravimo dienos. Jei kreipimosi pripažinimo peticija ir peticijų priėmimo nagrinėti klausimui išspręsti reikia papildomų dokumentų ar išvadų, terminas skaičiuojamas nuo paskutinio reikiamo dokumento gavimo dienos.

 

 

 

 

IV. PETICIJŲ NAGRINĖJIMAS

 

 

 

23. Nagrinėdama peticiją Komisija vadovaujasi Peticijų įstatymo 11 straipsnyje nustatytais principais.

 

24. Komisijos posėdžiuose turi teisę dalyvauti pareiškėjas ar jo atstovas. Jie gali išdėstyti savo reikalavimus, atsakyti į Komisijos narių klausimus.

 

25. Sprendimo priėmimo metu Komisijos pirmininkas turi teisę paprašyti pareiškėją ar jo atstovą apleisti posėdžio patalpą.

 

26. Pareiškėjo ar jo atstovo nedalyvavimas Komisijos posėdyje netrukdo Komisijai klausimus spręsti iš esmės.

 

27. Komisija, išnagrinėjusi peticiją, teikia Savivaldybės tarybai išvadas dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo. Tuo atveju, kai prieinama išvados tenkinti peticijoje išdėstytus reikalavimus ir siūlymus, gali būti parengiamas atitinkamo teisės akto projektas arba siūloma sudaryti komisiją ar darbo grupę teisės akto projektui rengi arba siūloma pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui parengti teisės akto projektą. Parengtus teisės aktų projektus Komisija perduoda nagrinėti Savivaldybės tarybai įstatymų  nustatyta tvarka.

 

28. Peticijos nagrinėjimo procedūra baigiama Savivaldybės tarybos sprendimu tenkinti ar atmesti peticijoje išdėstytus reikalavimus ir siūlymus. Savivaldybės tarybos sprendimo projektą pateikia Komisijos pirmininkas. Prie sprendimo projekto gali būti pridėti teisės aktų projektai.

 

29. Peticijos visos nagrinėjimo procedūros turi būti baigtos ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo sprendimo nagrinėti peticiją priėmimo dienos.

 

30. Išnagrinėjus peticiją, apie Savivaldybės tarybos priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti raštu pranešta pareiškėjui ar jo atstovui ir apie tai paskelbiama Akmenės rajono savivaldybės interneto tinklalapyje. Savivaldybės tarybos sprendimai dėl peticijose išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo yra galutiniai ir neskundžiami.

 

31. Komisijos sprendimą nepripažinti kreipimosi peticija ar sprendimą atsisakyti priimti peticiją nagrinėti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo pranešimo apie sprendimą nepripažinti kreipimosi peticija ar sprendimą atsisakyti priimti peticiją nagrinėti gavimo dienos pareiškėjas gali apskųsti Savivaldybės tarybai. Gautas skundas Savivaldybės taryboje išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo gavimo dienos. Savivaldybės tarybai adresuotas skundas perduodamas Komisijos pirmininkui, kuris artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje supažindina Savivaldybės tarybą su gautu skundu, ankstesniu kreipimusi bei Komisijos sprendimu. Savivaldybės taryba, nusprendusi patenkinti skundą ir priėmusi sprendimą pripažinti kreipimąsi peticija, perduoda Komisijai spręsti peticijos priėmimo nagrinėti klausimą. Savivaldybės taryba, nusprendusi patenkinti skundą ir priėmusi sprendimą priimti peticiją nagrinėti, peticiją perduoda Komisijai nagrinėti. Sprendimas atsisakyti tenkinti skundą yra galutinis ir neskundžiamas. Dėl skundo Savivaldybės taryba priima sprendimą. Sprendimo projektą pateikia Komisijos pirmininkas.

 

_______________________________