AUDITO IR APSKAITOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS RESPUBLIKOS APSKAITOS INSTITUTO DIREKTORIAUS 2005 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VAS-12 „DĖL 35-OJO VERSLO APSKAITOS STANDARTO „ĮMONIŲ PERTVARKYMAS“ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugsėjo 4 d. Nr. VAS-46

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą“ 1.1.1 punktu ir atsižvelgdamas į Apskaitos standartų komiteto 2015 m. rugsėjo 3 d. nutarimą Nr. 24-8-1:

1Pakeičiu viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. VAS-12 „Dėl 35-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių pertvarkymas“ tvirtinimo“ patvirtintą 35-ąjį verslo apskaitos standartą „Įmonių pertvarkymas“ ir:

1.1. išdėstau standarto antro skyriaus sąvoką „įmonės nuosavas kapitalas“ taip:

Įmonės nuosavas kapitalas įmonės turto vertės dalis, likusi iš visos turto vertės atėmus visų įsipareigojimų vertę.“

1.2. išdėstau standarto antro skyriaus sąvoką „įsipareigojimas“ taip:

Įsipareigojimas – dėl ūkinių įvykių ar atliktų ūkinių operacijų atsirandanti prievolė, kurią privaloma ar ateityje bus privaloma atlikti atsiskaitant turtu ir kurios dydį galima objektyviai nustatyti.“

1.3. išdėstau standarto antro skyriaus sąvoką „perkainojimo rezervas“ taip:

Perkainojimo rezervas rezervas, sudaromas perkainojus ilgalaikį materialųjį turtą ir (arba) tikrąja verte įvertinus su veiksmingomis apsidraudimo priemonėmis susijusį finansinį turtą ir finansinius įsipareigojimus.“

2Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Audrius Linartas