LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2013 M. SAUSIO 18 D. ĮSAKYMO NR. A1-18 „DĖL PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ĮGYVENDINANT EUROPOS PABĖGĖLIŲ FONDO IR EUROPOS FONDO TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJAI PROGRAMAS, PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 5 d. Nr. A1- 605

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A1-18 „Dėl Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 84 punktą ir jį išdėstau taip:

84. Atsakingos institucijos sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodomas delspinigių, kuriuos privalo mokėti projekto vykdytojas už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną, dydis. Delspinigių dydį nustato Lietuvos Respublikos finansų ministras.“

1.2. Pakeičiu 85 punktą ir jį išdėstau taip:

85. Jeigu projekto vykdytojas, kuriam išsiųstas sprendimas, per sprendime nustatytą terminą lėšų negrąžina arba grąžina dalį lėšų, šios projekto vykdytojo skolos pripažįstamos abejotinomis. Jeigu šių lėšų suma didesnė kaip 2896 eurai, o projekto vykdytojas nėra biudžetinė įstaiga, reikalavimo teisė į šią projekto vykdytojo negrąžintą sumą per 30 dienų nuo sprendime nustatyto nurodytos lėšų sumos grąžinimo termino pasibaigimo perleidžiama akcinei bendrovei Turto bankui (toliau – Turto bankas) pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį.“

1.3. Pakeičiu 1 priedą:

1.3.1. pakeičiu 3 punkto lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

 

„Finansavimo šaltinio pavadinimas

Paramos sutartyje patvirtinta lėšų suma, Eur

Iki patikrinimo datos išmokėtos lėšos, Eur

Komentarai“

 

1.3.2. pakeičiu 4 punkto lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

„Mokėjimo prašymo Nr. ir registracijos Nr.

Mokėjimo prašymo data

Mokėjimo prašymo registravimo data

Pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidos, Eur

Išmokėta, Eur

Mokėjimo data

Išlaidas pateisinantys dokumentai“

 

1.4. Pakeičiu 3 priedą:

1.4.1. pakeičiu 6.1 papunkčio lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

„Eil. Nr.

Biudžeto eilutės numeris ir pavadinimas

Planuota lėšų suma, Eur

Faktiškai patirtos išlaidos iki ataskaitos pateikimo datos, Eur“

 

1.4.2. pakeičiu 6.2 papunkčio lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

„Eil. Nr.

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Planuota suma, Eur

Faktiškai gauta suma, Eur“

 

1.5. Pakeičiu 4 priedo lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

„Reg.

Nr.

Projekto Nr.

Projekto vykdytojas

Pirminės informacijos apie įtariamą pažeidimą data ir šaltinis

Nustatyto arba įtariamo pažeidimo tyrimo data

Data, iki kurios pratęstas įtariamo pažeidimo tyrimas

Su pažeidimu susijusios išmokėtos paramos lėšos, Eur

Su pažeidimu susijusios, bet neišmokėtos paramos lėšos, Eur

Įgaliotos institucijos sprendimo dėl pažeidimo data ir Nr.

bendrojo finansavimo lėšos

Komen-tarai“

 

 

tyrimo pradžia

tyrimo pabaiga

bendra suma

(9 +10)

ES lėšos

bendrojo finansavimo lėšos

bendra suma

(12+13)

ES lėšos

 

1.6. Pakeičiu 5 priede virš lentelės kairėje pusėje esantį tekstą ir jį išdėstau taip:

„eurais“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                       Algimanta Pabedinskienė