KAUNO APYLINKĖS TEISMO

PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl susipažinimo su bylų medžiaga, kopijų darymo ir apmokėjimo už jas taisyklių patvirtinimo

 

2021 m. gruodžio 17 d. Nr. VE-300 

Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 103 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1368 „Dėl ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose ir teismuose esančių baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų, teismuose esančių administracinių, civilinių bylų ir jose esančių dokumentų kopijų įkainių nustatymo ir mokėjimo už bylos medžiagos kopijas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2016 m. liepos 1 d.), Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1R-308 „Dėl susipažinimo su teismuose išnagrinėtų bylų medžiaga taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2017 m. sausio 1 d.):

1. T v i r t i n u Susipažinimo su bylų medžiaga, kopijų darymo ir apmokėjimo už jas Kauno apylinkės teisme taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiomis galios Susipažinimo su bylų medžiaga, kopijų darymo ir apmokėjimo už jas Kauno apylinkės teisme taisykles, patvirtintas Kauno apylinkės teismo pirmininko 2019 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-40.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo jo paskelbimo Teisės aktų registre (TAR).

4. Į p a r e i g o j u:

4.1. teismo administracijos sekretorių su šiuo įsakymu supažindinti visus Kauno apylinkės teismo teisėjus ir teismo darbuotojus per elektroninę supažindinimo su dokumentais sistemą ir elektroniniu paštu, taip pat paskelbti jį teismo intraneto ir interneto svetainėse;

4.2. teismo kanclerį šį įsakymą bei Susipažinimo su bylų medžiaga, kopijų darymo ir apmokėjimo už jas Kauno apylinkės teisme taisykles paskelbti Teisės aktų registre (TAR).

 

 

 

Teismo pirmininkas                                                                                                    Arūnas Purvainis

 

PATVIRTINTA

Kauno apylinkės teismo pirmininko

2021 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. VE-300

 

 

SUSIPAŽINIMO SU BYLŲ MEDŽIAGA, KOPIJŲ DARYMO IR APMOKĖJIMO UŽ JAS KAUNO APYLINKĖS TEISME TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Susipažinimo su bylų medžiaga, kopijų darymo ir apmokėjimo už jas taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja susipažinimo su administracinių nusižengimų, baudžiamųjų ir civilinių bylų medžiaga, kopijų darymo bei apmokėjimo už jas tvarką Kauno apylinkės teisme (toliau – Teismas).

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Bylos medžiaga – administracinio nusižengimo, baudžiamojoje, civilinėje byloje esantys dokumentai, teismo posėdžių garso įrašai, teismo posėdžių protokolai ir kita byloje esanti medžiaga (išskyrus asmens duomenis baudžiamosiose bylose).

Kopija – administracinio nusižengimo, baudžiamosios, civilinės bylos medžiagos kopija, nuorašas, išrašas, teismo posėdžio garso įrašo kopija, elektroninės teismo proceso bylos medžiagos kopija, elektroninių dokumentų popieriniai nuorašai ir išrašai, elektroninės teismo proceso bylos popierinių dokumentų skaitmeninės kopijos popierinė kopija, nuorašas, išrašas.

 

II SKYRIUS

SUSIPAŽINIMO SU NEIŠNAGRINĖTŲ AR IŠNAGRINĖTŲ BYLŲ MEDŽIAGA BENDRA TVARKA

 

3. Susipažinti su administracinių nusižengimų, civilinių, baudžiamųjų bylų medžiaga ir gauti už užmokestį ar sava įranga (kopijuojant, fotografuojant ir kt.) nemokamai pasidaryti byloje esančios medžiagos kopijas turi teisę dalyvaujantys byloje asmenys ar proceso dalyviai, nurodyti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse:

3.1. Su administracinio nusižengimo bylos medžiaga susipažinti ir gauti bylos medžiagos kopijas turi teisę administracinėn atsakomybėn traukiamas / patrauktas asmuo, nukentėjusysis, administracinėn atsakomybėn traukiamo / patraukto asmens atstovai, nukentėjusiojo atstovai ir institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą arba kurioje buvo automatiškai suformuotas administracinio nusižengimo protokolas, atstovas, prokuroras. Ekspertas ir specialistas turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, susijusia su ekspertizės išvados ar specialisto paaiškinimo dalyku (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 575 straipsnio 1 dalis, 577 straipsnio 2 dalis, 579 straipsnio 1 dalis, 580 straipsnis, 584 straipsnis, 585 straipsnis, 587 straipsnio 4 dalis).

3.2. Prokuroras, kaltinamasis, atstovas pagal įstatymą, gynėjas, taip pat nukentėjusysis, civilinis ieškovas, civilinis atsakovas ir jų atstovai nuo bylos gavimo Teisme dienos turi teisę susipažinti su papildomai gauta po kaltinamojo akto surašymo, o per teisėjo nustatytą terminą – ir su kita baudžiamosios bylos medžiaga bei daryti jos išrašus ar kopijas. Proceso dalyviai turi teisę susipažinti su baudžiamosios bylos medžiaga, išskyrus asmens duomenis, saugomus atskirai nuo kitos ikiteisminio tyrimo medžiagos. Ekspertas turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, susijusia su ekspertizės dalyku (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 86 straipsnio 1 dalis,
237 straipsnis, 261 straipsnio 3 dalis).

3.3. Susipažinti su civilinės bylos medžiaga ir gauti bylos medžiagos kopijas turi teisę dalyvaujantys byloje asmenys: ieškovas, atsakovas, tretieji asmenys, pareiškėjai, suinteresuoti asmenys, kreditoriai, skolininkai ir jų atstovai, prokuroras, valstybės ir savivaldybių institucijos bei kiti asmenys, pareiškę ieškinį viešajam interesui apginti, ekspertas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 37 straipsnis, 42 straipsnio 1 dalis ir 4 dalis, 50 straipsnis, 214 straipsnio 2 dalis).

3.4. Taisyklių 3.1 – 3.3. punktuose nurodyti asmenys su nagrinėjamos ar išnagrinėtos bylos medžiaga ar jos dalimi gali be atskiro teisėjo leidimo ir iš jų nėra reikalaujama užpildyti pavyzdinės formos prašymą – byla susipažinimui jiems gali būti pateikiama pagal jų žodinį prašymą. Kai iškyla abejonių dėl šių asmenų teisės susipažinti su bylos medžiaga arba kai šie asmenys nori susipažinti su prie bylos esančia medžiaga (medicininiais dokumentais, vykdomųjų bylų medžiaga, kitomis prijungtomis bylomis ir pan.), sprendimą dėl leidimo susipažinti, įformintą rezoliucija, priima bylą nagrinėjantis / išnagrinėjęs teisėjas, o jo teisėto nebuvimo darbe atveju ar jam nedirbant –Teismo pirmininko / pavaduotojo potvarkiu paskirtas teisėjas (1 priedas). 

4. Su įslaptinta informacija, esančia byloje, turi teisę susipažinti tik atitinkamus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija turintys asmenys, kuriems vykdant tarnybines pareigas reikalinga susipažinti su įslaptinta informacija. Šie asmenys privalo pateikti institucijos, kurioje dirba, vadovo tikslinį siuntimą (Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 25 straipsnio 1 dalis) ir gauti Teismo pirmininko ar jo įgalioto asmens leidimą. Atsisakymas leisti susipažinti su įslaptinta informacija gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatyta tvarka.

5. Teismas nesprendžia proceso dalyvių prašymų dėl susipažinimo su ikiteisminio tyrimo duomenimis. Tokie prašymai sprendžiami Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 181 straipsnyje nustatyta tvarka.

6. Su bylų medžiaga susipažįstama tam skirtoje Teismo rūmų patalpoje, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei dalyvaujant atsakingam Teismo rūmų darbuotojui.

7. Asmeniui nepateikus ar atsisakius pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, bylos medžiaga susipažinti neteikiama.

8. Jei asmuo yra suimtas arba atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, su bylos medžiaga susipažįsta Teismo rūmuose atskiroje patalpoje, susipažinimą prižiūrint teismo posėdžių / teismo sekretoriui – kai byla nagrinėjama, Teismo raštinės atsakingam darbuotojui – kai byla išnagrinėta.

9. Asmenys, kurie nėra bylos proceso šalys ir bylos nagrinėjime nedalyvavo, turi teisę susipažinti su vieša išnagrinėtų, iš esmės baigtų bylų medžiaga ir gauti bylos medžiagos kopijas, tik po to, kai teismo sprendimas, kuriuo užbaigiamas procesas įsiteisėja, o jeigu byla gali būti nagrinėjama kasacine tvarka, – ją išnagrinėjus kasacine tvarka arba pasibaigus apskundimo kasacine tvarka terminui.

10. Asmenys, kurie nėra bylos proceso šalys ir bylos nagrinėjime nedalyvavo, norintys susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga, su kuria susipažinimas neribojamas ir gauti bylos medžiagos kopijas, turi kreiptis į atitinkamus Teismo rūmus ir pateikti prašymą. Prašyme turi būti nurodyta: asmens, pageidaujančio susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga, vardas ir pavardė; konkreti byla (konkrečios bylos), su kuria (kuriomis) asmuo pageidauja susipažinti; kurių bylos medžiagos lapų kopijas pageidauja gauti ir susipažinimo su išnagrinėtos bylos medžiaga tikslas. Prašyme asmuo taip pat gali nurodyti pageidaujamą susipažinimo su byla datą ir laiką. Prašymą asmuo gali pateikti užpildęs prie šių Taisyklių pridėtą formą (2 priedas). Asmuo susipažįsta su šiomis Taisyklėmis ir tai patvirtina parašu nustatytoje prašymo vietoje.

11. Bylą išnagrinėjęs teisėjas, o jo teisėto nebuvimo darbe atveju ar jam nedirbant –Teismo pirmininko / pavaduotojo potvarkiu paskirtas teisėjas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga gavimo Teismo rūmuose dienos išnagrinėja asmens prašymą ir suteikia arba atsisako suteikti asmeniui leidimą susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga. Suteikiant leidimą susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga, esant galimybei, atsižvelgiama į asmens prašyme susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga nurodytą laiką. Apie leidimą susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga ir, jei nustatyta, susipažinimo laiką, pažymima rezoliucijoje ant asmens prašymo. Rezoliucijoje taip pat nurodoma, ar susipažįstančiam su išnagrinėtos bylos medžiaga asmeniui gali būti teikiamos bylos medžiagos ar jos dalies kopijos, leidžiama fotografuoti ar kitaip fiksuoti bylos medžiagą. Bylos medžiagos ar jos dalies kopijos Teismo rūmuose daromos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų įkainių ir mokėjimo už bylos medžiagos kopijas tvarką.

12. Atsisakyti leisti susipažinti su bylos medžiaga, gauti bylos medžiagos kopijas galima, jeigu:

12.1. prašyme susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga nenurodyti šių Taisyklių 10 punkte išvardyti privalomi duomenys;

12.2. išnagrinėtos bylos medžiaga, su kuria asmuo pageidauja susipažinti, yra nevieša arba susipažinimas su ja yra ribojamas;

12.3. asmuo piktnaudžiauja savo teise susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga;

12.4. pateikus asmeniui susipažinti išnagrinėtos bylos medžiagą, būtų pažeista byloje dalyvavusių asmenų teisė į privatų gyvenimą;

12.5. nėra galimybės uždengti byloje esančios informacijos, su kuria asmuo negali susipažinti, tokiu būdu, kad asmuo galėtų susipažinti su jį dominančia informacija kartu nesužinodamas minėtos riboto naudojimo informacijos arba jeigu bylos medžiagos uždengimas pareikalautų neproporcingų pastangų ir (ar) išlaidų, arba jeigu bylos medžiagos uždengimas, siekiant tinkamai apsaugoti riboto naudojimo informaciją, gadintų bylos medžiagą. Asmeniui prašant, gali būti išduodamas pareiškėją dominančios bylos medžiagos išrašas be riboto naudojimo informacijos;

12.6. egzistuoja kiti svarbūs teisiniai pagrindai, pateisinantys asmens teisės susipažinti su byla ar gauti jos kopijas ribojimą (pvz., pripažįstama, kad pareiškėjo nurodytas susipažinimo tikslas nėra pakankamas / pagrįstas).

13. Atsisakymas pateikti susipažinti išnagrinėtos bylos medžiagą pažymimas asmens prašymo rezoliucijoje. Prašymą pateikęs asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo išnagrinėjimo apie tai informuojamas raštu, nurodant atsisakymo priežastis ir informuojant apie galimybę šį sprendimą apskųsti Lietuvos Respublikos teismų įstatyme bei Administravimo teismuose nuostatuose nustatyta tvarka.

14. Gauti prašymai susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga registruojami teismo rūmų gautų dokumentų registre ir saugomi Teismo dokumentacijos plane numatytame aplanke.

15. Esant objektyvių aplinkybių, kai išnagrinėta byla negali būti pateikta asmeniui susipažinti (pateikta susipažinti kitam asmeniui, negrąžinta iš aukštesnės instancijos teismo, išsiųsta teisėsaugos institucijoms ir kita), asmuo raštu informuojamas apie susiklosčiusias aplinkybes ir preliminarią datą, kada bus galima susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga.

16. Išnagrinėtos bylos medžiaga parengiama (bylos medžiaga turi būti įrišta, lapai sunumeruoti, uždengiamos bylos vietos, su kuriomis susipažinimas ribojamas) ir išduodama susipažinti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo išnagrinėjimo dienos, jeigu byla yra didelės apimties (sudaryta iš daugiau negu 3 tomų) – per 5 darbo dienas nuo prašymo išnagrinėjimo dienos.

17. Išnagrinėtos bylos medžiaga, su kuria susipažinimas ribojamas, uždengiama taip (prisegant, užlenkiant, priklijuojant ar kita), kad toks uždengimas negadintų byloje esančių dokumentų ir prireikus šiuos uždengimus būtų galima pašalinti nepadarant žalos bylos medžiagai, bet susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo negalėtų netyčia, neatsargiai atidengti vietų, su kuriomis susipažinimas ribojamas. Kai nėra galimybės uždengti medžiagos, su kuria susipažinimas ribojamas, kaip nurodyta šiame punkte, išnagrinėtos bylos medžiagos dalys, su kuriomis susipažinimas yra ribojamas, gali būti neteikiamos asmeniui susipažinti. Asmeniui prašant, gali būti išduodamas asmenį dominančios bylos medžiagos išrašas be riboto naudojimo informacijos.

18.  Bylos susipažinimui pateikiamos neatlygintinai, pasirašant Išduodamų bylų registre               (3 priedas), su bylų medžiaga susipažįstama tam skirtose patalpose. Išduodamų bylų registre atsakingas raštinės darbuotojas nurodo bylos tomų, kurie teikiami susipažinimui, numerius.

19. Susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo privalo su pateikta susipažinti bylos medžiaga elgtis rūpestingai ir atsargiai. Susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo turi teisę daryti išrašus.

20. Susipažįstančiam su išnagrinėtos bylos medžiaga asmeniui draudžiama:

20.1. išsinešti bylą iš susipažinti su byla skirtos patalpos;

20.2. perduoti bylą susipažinti kitiems asmenims;

20.3. susipažinti su uždengta medžiagos dalimi, su kuria susipažinimas ribojamas;

20.4. lankstyti lapus, rašyti pastabas, braukyti, plėšyti ar kitaip gadinti bylos medžiagą.

21. Baigęs skaityti bylos medžiagą, susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo grąžina ją atsakingam Teismo darbuotojui, kuris patikrina grąžintą medžiagą ir apie jos grąžinimą pažymi Išduodamų bylų registre.

22. Jei nustatoma, kad su bylos medžiaga susipažįstantis asmuo pažeidė šias Taisykles, surašomas aktas (4 priedas), kurį pasirašo atsakingas Teismo darbuotojas ir susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo. Jeigu asmuo atsisako pasirašyti, tai nurodoma akte.

23. Atsakingas Teismo darbuotojas šias Taisykles pažeidusiems asmenims gali neleisti tęsti susipažinimo su bylos medžiaga.

24. Bylos medžiagos kopijos pradedamos rengti  apmokėjus kopijavimo išlaidas.

25. Byloje esančių dokumentų originalų kopijos, prašymą pateikusiam asmeniui pageidaujant, patvirtinamos Dokumentų valdymo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

 

III SKYRIUS

SUSIPAŽINIMO SU BYLŲ MEDŽIAGA TVARKA

 

26. Asmuo, pageidaujantis susipažinti su bylos medžiaga, turi kreiptis į atitinkamų Teismo rūmų, kuriuose nagrinėjama arba buvo išnagrinėta konkreti byla, raštinę / raštinės biurą. Kreipiantis  žodžiu ar raštu tiesiogiai atvykus į Teismą, prašymas pateikiamas dokumentų priėmimo / išdavimo kabinete. Prašymą raštu taip pat galima pateikti paštu, elektroniniu paštu, prisijungus prie elektroninės bylos per Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO) Viešųjų elektroninių paslaugų (toliau – VEP) posistemio paskyrą.

27. Asmuo, pageidaujantis susipažinti su bylos medžiaga, Teismo atsakingam darbuotojui turi pateikti asmens tapatybės dokumentą, o jo atstovas – atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Atsakingas Teismo darbuotojas, nustatęs, jog asmuo turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, pateikia bylą susipažinimui, asmeniui pasirašant Išduodamų bylų registre.

28. Bylos medžiaga pateikiama susipažinti asmens kreipimosi į Teismo rūmus metu ar iš anksto suderinus susipažinimo laiką. Esant objektyvioms aplinkybėms, kai byla iš karto negali būti pateikta asmeniui susipažinti (pavyzdžiui, pateikta susipažinti kitam asmeniui, negrąžinta iš aukštesnės instancijos teismo, yra pas bylą nagrinėjantį teisėją ir kita), asmuo informuojamas apie šias aplinkybes ir preliminarų laiką ar datą, kada su bylos medžiaga bus galima susipažinti.

29. Siekiant užtikrinti operatyvų asmenų aptarnavimą bei teisės susipažinti su bylos medžiaga, gauti byloje esančios medžiagos kopijas įgyvendinimą, apie pageidavimą susipažinti su bylos medžiaga galima pranešti ir prašymo pateikimo bei susipažinimo laiką preliminariai suderinti su Teismo rūmų raštinės darbuotoju, atsakingu už asmenų, susipažįstančių su bylos medžiaga, aptarnavimą, telefonu, nurodytu Teismo internetiniame tinklalapyje www.kauno.teismai.lt.

30. Bylos susipažinti pateikiamos susiūtos, sunumeruotais bylos lapais. Bylos medžiaga, su kuria susipažinimas ribojamas, asmenims neteikiama.

31. Su elektroninės bylos medžiaga asmuo gali susipažinti, prisijungęs prie elektroninės bylos per Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO) Viešųjų elektroninių paslaugų (toliau – VEP) posistemio paskyrą. Asmuo prie LITEKO VEP posistemio paskyros gali prisijungti Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale, adresu: https://e.teismas.lt, Lietuvos Respublikos teismų viešųjų elektroninių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės teismų administracijos 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 6P-141-(1.1) (su vėlesniais pakeitimais), nustatyta tvarka:

31.1. Prie LITEKO VEP posistemio paskyros asmuo gali prisijungti per išorines sistemas, naudojant asmens tapatybės kortelę su integruotais kvalifikuotais skaitmeniniais sertifikatais, komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemą, asmeninį kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, arba su Teismo suteiktais asmenį identifikuojančiais prisijungimo duomenimis (toliau – prisijungimo duomenys).

31.2. Teismas sukuria paslaugų gavėjo paskyrą ir suteikia prisijungimo duomenis Lietuvos Respublikos teismų viešųjų elektroninių paslaugų teikimo taisyklių nustatyta tvarka, kai paslaugų gavėjo paskyra negali būti sukurta autentifikuojantis per išorines sistemas ir asmuo pateikia prašymą Teismui sukurti paskyrą ir suteikti jam prisijungimo duomenis (užsienio juridiniams asmenims, užsieniečiams, neturintiems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, asmenims, nesinaudojantiems elektroninės bankininkystės paslaugomis, neturintiems skaitmeninio parašo ir negalintiems savo asmens identifikuoti kitais autentifikavimosi būdais).

31.3. Prisijungimo duomenys asmeniui ar jo atstovui (įgaliotam asmeniui) suteikiami, atvykus į Teismą ir pateikus Lietuvos Respublikos teismų viešųjų elektroninių paslaugų teikimo taisyklių       1 priede (kai prašymą teikia juridinis asmuo) ar 2 priede (kai prašymą teikia fizinis asmuo) nustatytos formos prašymą ir galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kai dėl prisijungimo duomenų kreipiasi paslaugų gavėjo atstovas, jis turi pateikti Teismui atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą).

31.4. Nedalyvaujantiems byloje asmenims, gavusiems leidimą susipažinti su elektroninės bylos medžiaga, ne ilgiau kaip 2 savaitėms nuo priimto sprendimo leisti susipažinti su elektroninės bylos medžiaga dienos, suteikiamas elektroninės bylos matomumas (jei asmuo yra prisijungęs per EPP). Teismo raštinės darbuotojas, atsakingas už asmenų susipažinimą su bylomis, gavęs teisėjo leidimą, suteikdamas nedalyvavusiam bylos nagrinėjime asmeniui elektroninės bylos matomumą, tą pačią dieną, atskiru pranešimu informuoja jį apie nustatytą susipažinimo su elektroninės bylos medžiaga terminą bei nurodo datą, kada suteiktas matomumas šiam asmeniui prie bylos medžiagos bus panaikintas.

 

IV SKYRIUS

BYLOS MEDŽIAGOS KOPIJŲ DARYMAS IR MOKĖJIMAS UŽ JAS

 

32. Asmuo, pageidaujantis gauti bylos medžiagos kopijas po susipažinimo su bylos medžiaga, Teismui pateikia prašymą (5 priedas).

33. Kai kopijos daromos Teismo įranga, pinigų sumą, kurią reikia sumokėti už kopijas, apskaičiuoja ir į prašymą įrašo atsakingi Teismo rūmų raštinės darbuotojai.

34. Už Teismo įranga daromų bylos medžiagos kopijas imamas Ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose ir teismuose esančių baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų, teismuose esančių administracinių, civilinių bylų ir jose esančių dokumentų kopijų įkainių nustatymo ir mokėjimo už bylos medžiagos kopijas tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1368, pakeistu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 660, nustatytas mokestis: 

34.1. už vieną A5 formato lapo kopiją – 0,04 euro;

už vieną A4 formato lapo kopiją – 0,07 euro;

už vieną A3 formato lapo kopiją – 0,14 euro;

už vieną nuskaitytą A4 formato lapo kopiją, įrašytą į kompiuterinę laikmeną – 0,07 euro ir kompiuterinės laikmenos kaina;

už vieną nuskaitytą A4 formato lapo kopiją, perduotą elektroniniu paštu – 0, 07 euro.

34.2. Garso įrašų kopijos parengimo išlaidos lygios atitinkamos laikmenos kainai, kuri nustatoma pagal laikmenos įsigijimo dokumentus. Garso įrašų kopijos gali būti daromos tik į Teismo turimas vienkartinio įrašymo laikmenas.

34.3. Bylos medžiagos kopijas darant sava įranga (kopijuojant, fotografuojant ir pan.) mokestis už bylos kopijų darymą nemokamas.  Darbuotojas, atsakingas už asmenų, susipažįstančių su bylos medžiaga, aptarnavimą, stebi, kad šiuo būdu būtų kopijuojami tik tie bylos lapai, dėl kurių yra priimtas sprendimas.

34.4. Elektroninio dokumento (įskaitant elektroninę bylą) kopijos gali būti daromos tik į Teismo turimas vienkartinio įrašymo laikmenas, parengimo išlaidos lygios atitinkamos laikmenos kainai, kuri nustatoma pagal laikmenos įsigijimo dokumentus.

35. Už bylos medžiagos kopijas sumokama pasinaudojant išmaniaisiais kortelių skaitytuvais, esančiais Teismo atitinkamuose rūmuose arba atliekant bankinį pavedimą į Teismo specialiųjų lėšų sąskaitą AB „Swedbank“ Nr. LT 11 7300 0100 0223 3380 ir pateikiant Teismui tai patvirtinantį dokumentą.

36. Kai kopijos daromos Teismo įranga, jos parengiamos ir išduodamos per įmanomai trumpesnį laiką, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas, o didelės apimties bylose (sudaryta iš daugiau negu 3 tomų) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo apmokėjimą už kopijas patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Apie bylos medžiagos kopijų gavimą asmuo patvirtina pasirašydamas prašyme.

37. Bylos dokumentų kopijų parengimą, tvirtinimą organizuoja Teismo raštinės / raštinės biuro ir archyvo atsakingi darbuotojai.

 

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ SUSIPAŽINIMO SU BYLOMIS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

 

38.  Asmenims, pažeidusiems susipažinimo su bylų medžiaga, kopijų darymo ir apmokėjimo už jas taisyklių tvarką, Teismo pirmininkas, jo pavaduotojai ar teisėjas gali panaikinti sprendimą leisti susipažinti su bylos medžiaga. Asmenims, pažeidusiems susipažinimo su bylų medžiaga, kopijų darymo ir apmokėjimo už jas taisyklių tvarką, taip pat taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta atsakomybė.

________________________

 

Susipažinimo su bylų medžiaga, kopijų darymo ir apmokėjimo už jas taisyklių

1 priedas          

 

(Prašymo leisti susipažinti su bylos medžiaga, jos kopijų darymo forma)

 

 

____________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė, procesinė padėtis)

 

 

________________________________________________________________________________(tel. Nr., el. pašto adresas)

 

 

Kauno apylinkės teismo

 

_____________ rūmams

 

 

(vieta rezoliucijai)

 

PRAŠYMAS

________

(data)

 

Prašau leisti susipažinti su Kauno apylinkės teismo __________________________ byla

(teismo rūmų pavadinimas)

 

Nr.________________________________________  ir / ar su prie bylos prijungta medžiaga

_______________________________________________________________________________

(nurodyti su kuria prijungta prie bylos medžiaga norima susipažinti)

_______________________________________________________________________________

 

Prašau išduoti ________________________________________________________________

(nurodyti bylos numerį)

 

bylos medžiagos kopijas:

 

b. l. ____________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Iš viso  __________  lapų.

 

Prašau išduoti šių teismo posėdžių garso įrašų kopijas:

 

_______________________________________________________________________________ .

(nurodyti posėdžio datą)

 

 

 

__________________      ________________________

(parašas)                                  (vardo raidė, pavardė)

Su Susipažinimo su bylų medžiaga, kopijų darymo ir apmokėjimo už jas taisyklėmis susipažinau. Susipažindamas (-a) su išnagrinėtos bylos medžiaga ir susipažinęs (-usi) su ja įsipareigoju laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų ir gerbti asmenų teisę į privatų gyvenimą.

 

____________________

(parašas ir data)

 

 

 

 

 

Mokesčio už kopijas suma: ______________________________ Eur.

 

 

 

Teismo darbuotojas________________________________________________________________

(mokestį už bylos medžiagos kopijas paskaičiavusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

Už kopijas sumokėta:

 

Teismo darbuotojas________________________________________________________________

                                                         (mokestį už bylos medžiagos kopijas užskaičiusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

Bylos medžiagos/garso įrašo kopijas gavau:

(reikalingą pabraukti)

 

_______________________________________________________________________________

(kopiją gavusio asmens vardas, pavardė, parašas, data)

 

_____________

 

Susipažinimo su bylų medžiaga, kopijų darymo ir apmokėjimo už jas taisyklių

2 priedas

 

(Prašymo leisti susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga ir gauti kopijas nedalyvavusiems byloje asmenims forma)

 

 

_______________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

 

________________________________________________________________________________ (tel. Nr., el. pašto adresas)

 

 

 

Kauno apylinkės teismo

 

_____________ rūmams

 

 

 

(Rezoliucija apie susipažinimą su išnagrinėtos bylos medžiaga ir kopijų gavimą arba apie atsisakymą pateikti išnagrinėtos bylos medžiagą susipažinti ir gauti kopijas)

 

 

 

PRAŠYMAS

 

________

(data)

 

Prašau leisti susipažinti su Kauno apylinkės teismo________________________ išnagrinėtos

(teismo rūmų pavadinimas)

 

bylos (-ų) Nr. ________________________________________________________________

(nurodyti bylos (-ų) numerį, proceso šalis )

___________________________________________________________________________

medžiaga.

 

Prašau išduoti bylos Nr. ____________________________________ medžiagos kopijas:

(nurodyti bylos numerį)

b. l. ____________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________

 

Iš viso  __________  lapų (-us).

 

Susipažinimo tikslas ir teisinis pagrindas

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________.

 

Pageidaujama susipažinimo su byla data ir laikas _______________________________________

 

 

__________________      ________________________

(parašas)                                  (vardo raidė, pavardė)

 

 

Su Susipažinimo su bylų medžiaga, kopijų darymo ir apmokėjimo už jas taisyklėmis susipažinau. Susipažindamas (-a) su išnagrinėtos bylos medžiaga ir susipažinęs (-usi) su ja įsipareigoju laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų ir gerbti asmenų teisę į privatų gyvenimą.

 

______________________

(parašas ir data)

 

 

Mokesčio už kopijas suma: ______________________________ Eur.

 

 

 

Teismo darbuotojas________________________________________________________________

(mokestį už bylos medžiagos kopijas paskaičiavusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

Už kopijas sumokėta:

 

Teismo darbuotojas________________________________________________________________

                                                         (mokestį už bylos medžiagos kopijas užskaičiusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

Bylos medžiagos/garso įrašo kopijas gavau:

(reikalingą pabraukti)

 

_______________________________________________________________________________

(kopiją gavusio asmens vardas, pavardė, parašas, data)

 

 

______________

 

Susipažinimo su bylų medžiaga, kopijų darymo ir apmokėjimo už jas taisyklių

3 priedas

 

(Išduodamų bylų registro forma)

 

______________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

IŠDUODAMŲ BYLŲ REGISTRAS __________________

(identifikavimo žymuo)

 

Eil. Nr.

Data

Bylos numeris (bylos tomų numeriai)

Bylos (bylos tomų) lapų skaičius

Bylos išdavimo data, laikas

Bylą išdavusio darbuotojo parašas

Bylą gavusio asmens vardas, pavardė, parašas

Bylos grąžinimo data, laikas

Bylą priėmusio darbuotojo parašas

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(registrą užpildžiusio darbuotojo pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

______________

 

Susipažinimo su bylų medžiaga, kopijų darymo ir apmokėjimo už jas taisyklių

4 priedas

 

 

 

Susipažinimo su bylos medžiaga tvarkos pažeidimo nustatymo aktas

 

__________________________________________________________________

(teismo darbuotojo vardas, pavardė, pareigos)

 

Kauno apylinkės teismo

_____________ rūmams

 

AKTAS

DĖL SUSIPAŽINIMO SU BYLOS MEDŽIAGA TVARKOS PAŽEIDIMO

 

__________________

(data)

 

Informuoju, kad ______________________________________  galimai pažeidė susipažinimo su bylos

                                                              (vardas, pavardė)

______________________ medžiaga tvarką, t. y. nustatyta, kad: _______________________________

            (bylos numeris)

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

                                     (parašas)                                                                                        (vardas, pavardė)

 

_________________________________________________________________

                                     (parašas)                                                                                        (vardas, pavardė)

 

________________________________________________________________________________

                                                  (žyma apie asmens atsisakymą pasirašyti aktą)

______________

 

Susipažinimo su bylų medžiaga, kopijų darymo ir apmokėjimo už jas taisyklių

5 priedas

 

(Prašymo išduoti bylos medžiagos ir/ar garso įrašo kopijas forma)

 

___________________________

(asmens vardas ir pavardė)

 

______________________________________________________________________________

(procesinė padėtis, tel. Nr., el. pašto adresas)

 

 

Kauno apylinkės teismo

 

________________ rūmams

 

 

PRAŠYMAS

________

(data)

 

 

Prašau išduoti Kauno apylinkės teismo ____________________________________________

(teismo rūmų pavadinimas)

 

Bylos Nr. _____________________________________________________ medžiagos kopijas:

(bylos numeris)

b. l. ____________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

Iš viso  __________  lapų.

 

 

Prašau išduoti šių teismo posėdžių garso įrašų kopijas:

 

_______________________________________________________________________________ .

 

 

________________________ ____________________________________

(parašas)                                                                   (vardo raidė, pavardė)

 

 

Su Susipažinimo su bylų medžiaga, kopijų darymo ir apmokėjimo už jas taisyklėmis susipažinau. Susipažindamas (-a) su išnagrinėtos bylos medžiaga ir susipažinęs (-usi) su ja įsipareigoju laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų ir gerbti asmenų teisę į privatų gyvenimą.

 

_________________

(parašas ir data)

 

Mokesčio už kopijas suma: ______________________________ Eur.

 

 

 

Teismo darbuotojas________________________________________________________________

(mokestį už bylos medžiagos kopijas paskaičiavusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

Už kopijas sumokėta:

 

Teismo darbuotojas________________________________________________________________

                                                         (mokestį už bylos medžiagos kopijas užskaičiusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

Bylos medžiagos/garso įrašo kopijas gavau:

(reikalingą pabraukti)

 

_______________________________________________________________________________

(kopiją gavusio asmens vardas, pavardė, parašas, data)

 

______________