LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DUOMENŲ TEIKIMO IR TVARKYMO VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m.  rugsėjo 15  d. Nr. V-511

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 20.7 papunkčiu,

t v i r t i n u Duomenų teikimo ir tvarkymo Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                     Egidijus Skrodenis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus

2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-511

 

DUOMENŲ TEIKIMO IR TVARKYMO Valstybinės reikšmės kelių informacinėje SISTEMoje TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.     Duomenų teikimo ir tvarkymo Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašas (toliau  – tvarkos aprašas) nustato duomenų atnaujinimo ir teikimo į valstybinės reikšmės kelių informacinę sistemą (toliau – LAKIS) organizavimo ir vykdymo tvarką, pagal kurią duomenų teikėjai privalo teikti duomenis apie valstybinės reikšmės kelius.

 

II SKYRIUS

NUORODOS

 

2.     Tvarkos apraše pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:

2.1.  Lietuvos Respublikos kelių įstatymą;

2.2.  Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;

2.3.  Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymą;

2.4.  Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“;

2.5.  kelių techninį reglamentą KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“;

2.6.  Valstybinės reikšmės kelių informacinės sistemos nuostatus, patvirtintus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-12 „Dėl Valstybinės reikšmės kelių informacinės sistemos nuostatų ir Valstybinės reikšmės kelių informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“;

2.7.  Valstybinės reikšmės kelių techninės inventorizacijos instrukciją AKII-13, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-49 „Dėl Lietuvos valstybinės reikšmės kelių techninės inventorizacijos instrukcijos AKTI-13 patvirtinimo“;

2.8.  Tiltų techninės priežiūros taisykles TTPT 10, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-402 „Dėl Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 10 patvirtinimo“;

2.9Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V(E)-9 „Dėl Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijų R IGGT 15 patvirtinimo“;

2.10.     kitus teisės aktus.

3.     Šiame tvarkos apraše naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip dokumentuose, kuriais vadovaujantis parengtas tvarkos aprašas.

III SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKĖJAI

 

4.     Valstybinės reikšmės automobilių kelių duomenis (toliau – duomenys) į LAKIS teikia:

4.1.  Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) atsakingi skyriai;

4.2.  VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas;

4.3.  valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčios valstybės įmonės;

4.4.  kelių plėtros, rekonstrukcijos ar remonto projektus rengiančios įmonės;

4.5.  projektus įgyvendinančios įmonės (rangovai);

4.6.  kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, planuojantys ar vykdantys veiklą valstybinės reikšmės kelio juostoje;

4.7.  atitinkamos srities pakeitimus inicijavę asmenys;

4.8.  LAKIS nuostatose nurodytos institucijos kaip duomenų šaltiniai.

5.     LAKD duomenų šaltiniai:

5.1.  LAKD planavimo programa; duomenis į programą suveda atsakingi LAKD skyriai;

5.2.  LAKD informacinė sistema „Kelių projektai“. LAKD Viešųjų pirkimų skyriui užregistravus pirkimo sutartį, pirkimą inicijavęs skyrius nupirktą paslaugą ir (ar) darbą, vėliau ir atsiskaitymus už atliktus darbus suveda į sistemą „Kelių projektai“;

5.3.  LAKD dokumentų valdymo sistema.

 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKĖJŲ TEIKIAMI DUOMENYS

 

6.     Duomenys apie planuojamą ir vykdomą veiklą valstybinės reikšmės keliuose:

6.1.  LAKD Kelių planavimo ir plėtros skyrius teikia patvirtintą Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros ilgalaikės ir trumpalaikės programos objektų sąrašą (1 priedas);

6.2.  LAKD Viešųjų pirkimų skyrius teikia patvirtintą LAKD planuojamų pirkimų suvestinę ir jos pasikeitimus;

6.3.  atsakingų LAKD skyrių planuojamų objektų keliuose sąrašas;

6.4.  iš LAKD informacinės sistemos „Kelių projektai“ imami duomenys:

6.4.1.  LAKD įsigytos paslaugos ir (ar) darbai, jų atlikimo terminai, kelių ruožai;

6.4.2.  einamųjų metų vykdomos veiklos keliuose objektų sąrašas;

6.5.  LAKD Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyrius teikia duomenis apie įgyvendinamus objektus:

6.5.1.  rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas (*.pdf formatu);

6.5.2.  nepriimtų statybos darbų aktas (*.pdf formatu);

6.6.  LAKD Valstybės turto skyrius teikia duomenis apie:

6.6.1.  rengiamus teisės aktų projektus, susijusius su valstybės turto perdavimu kitoms įmonėms ar įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (*.pdf, *.adoc arba *.docx formatu);

6.6.2.  rengiamus teisės aktų projektus, susijusius su savivaldybių, kitų įmonių ar įstaigų valdomo, naudojamo ar disponuojamo turto perėmimu valstybės nuosavybėn (*.pdf, *.adoc arba *.docx formatu); – 

6.7.  duomenys apie valstybinės reikšmės kelių statinių ir elementų pasikeitimus teikiami pagal valstybinės reikšmės kelių techninės inventorizacijos instrukciją [2.7.];

6.8.  kelių planavimo dokumentai (projektiniai pasiūlymai, teritorijų planavimo dokumentai ir t. t.):

6.8.1.  kelių planus rengiančios įmonės teikia planuojamo kelio ruožo duomenis:

6.8.1.1.    topogeodeziniai tyrinėjimai (4 priedas);

6.8.1.2.    geologiniai, geotechniniai ir statinio tyrimai [2.9.];

6.8.1.3.    kelio pavadinimas, pradžios ir pabaigos geografinės koordinatės (1 priedas, 1 lentelė);

6.8.1.4.    suplanuota kelio ašis (2 priedas, 1 lentelė);

6.8.1.5.    numatoma dangos konstrukcija (3 priedas, 1 lentelė);

6.8.1.6.    numatomi statinio techniniai parametrai;

6.8.1.7.    numatytų statinių kelyje techniniai parametrai;

6.8.1.8.    planuojama kelio juosta (2 priedas, 3 lentelė);

6.9.  techniniai projektai:

6.9.1.  techninius projektus rengiančios įmonės teikia projektuojamo kelio ruožo duomenis:

6.9.1.1.    topogeodeziniai tyrinėjimai (4 priedas);

6.9.1.2.    geologiniai, geotechniniai ir statinio tyrimai [2.9.];

6.9.1.3.    kelio pavadinimas, pradžios ir pabaigos geografinės koordinatės (1 priedas, 3 lentelė);

6.9.1.4.    darbų rūšis (1 priedas, 3 lentelė);

6.9.1.5.    projektiniai sprendiniai (*.pdf ir *.dwg arba *.dxf formatais);

6.9.1.6.    projektuojamo kelio ruožo ir statinių jame bendrieji rodikliai;

6.10.     statybos darbai:

6.10.1.     rangovas teikia pripažinto tinkamu naudoti statinio duomenis:

6.10.1.1.  kelio pavadinimas, pradžios ir pabaigos geografinės koordinatės (1 priedas, 1 lentelė);

6.10.1.2.  darbų rūšis (3 priedas, 1 lentelė);

6.10.1.3.  kelio dangos konstrukcijos duomenys (dangos konstrukcijos sluoksnių storiai ir sudėtis ir t. t.) (3 priedas, 1 lentelė);

6.10.1.4.  kelio dangos kokybinių rodiklių duomenys (dangos lygumas, nuolydžiai, sukibimo koeficientas ir t. t.) (5 priedas, 2 lentelė);

6.10.1.5.  kelio infrastruktūros objektų duomenys (aikštelės, kelio ženklai, atitvarai ir t. t.) [2.7.];

6.10.1.6.  kelio horizontaliojo ženklinimo duomenys (ašinės, šoninės linijos ir t. t.) [2.7.];

6.10.1.7.  kelio kadastrinių matavimų duomenys (kelio taškiniai, linijiniai ir plotiniai elementai) (4 priedas);

6.10.1.8.  užbaigtų statybos darbų detalioji nuotrauka (4 priedas);

6.10.1.9.  viršutinės kelio dangos ir skersinio profilio duomenys [2.7.];

6.10.1.10.     informacija apie eismo sąlygas statomame ir (ar) pastatytame objekte (leidžiamas, draudžiamas, ribojamas, apsunkintas ir t. t.);

6.11.     kelių priežiūra:

6.11.1.     kelius prižiūrinčios įmonės teikia kelių infrastruktūros priežiūros darbų duomenis:

6.11.1.1.  kelio ruožo duomenys (kelio Nr., adresas, darbų rūšis, ruožo pradžios ir pabaigos geografinės koordinatės, priežiūros lygis) (1 priedas, 2 lentelė);

6.11.1.2.  kelio elementų duomenys (aikštelės, kelio ženklai, atitvarai ir t. t.) [2.7.];

6.11.1.3.  prižiūrimų kelių ruožų duomenys (pagal įmones, kelių tarnybas ir savivaldybes) (1 priedas, 2 lentelė);

6.11.1.4.  viršutinės kelio dangos ir skersinio profilio duomenys [2.7.];

6.11.1.5.  tiltų duomenys [2.7.];

6.11.1.6.  tiltų apžiūrų duomenys [2.8.];

6.12.     kelių priklausomybės ir nuosavybės pasikeitimai:

6.12.1.     pasikeitimus inicijavę asmenys teikia duomenis:

6.12.1.1.  kelio numeris, pavadinimas, pradžios ir pabaigos geografinės koordinatės (1 priedas, 1 lentelė);

6.12.1.2.  nekilnojamojo turto unikalus numeris (1 priedas, 1 lentelė);

6.12.1.3.  kelio kadastro byla;

6.13.     statistiniai ir tyrinėjimų duomenys:

6.13.1.     rinkti atitinkamus duomenis pasirinktas rangovas teikia duomenis:

6.13.1.1.  kelio dangos kokybinių rodiklių duomenys (lygumas, provėžų gylis, pažaidos ir t. t.) (5 priedas, 2 lentelė);

6.13.1.2.  kelio ir kelio aplinkos nuotraukos;

6.13.1.3.  eismo intensyvumo duomenys (vidutinis metinis paros eismo intensyvumas, vidutinis transporto greitis, svėrimas) (5 priedas, 3 lentelė);

6.13.1.4.  techninių ir įskaitinių eismo įvykių duomenys (6 priedas);

6.13.1.5.  avaringų ruožų ir juodųjų dėmių duomenys (5 priedas, 4 lentelė).

 

V SKYRIUS

DUOMENŲ TVARKYMAS

 

7.     Duomenys tvarkomi ir (ar) keičiami:

7.1.  duomenis patvirtinusių institucijų sprendimais;

7.2.  LAKIS duomenų tvarkytojo sprendimu;

7.3.  patikslinant duomenis LAKD duomenų šaltiniuose;

7.4.  tikslinant inventorizacinius duomenis;

7.5.  rengiant kelių ir statinių juose plėtros, rekonstrukcijos, remonto planavimo bei projektavimo dokumentus;

7.6.  keičiant kelio reikšmę;

7.7.  keičiant kelio priklausomybę ir nuosavybę.

8.     LAKIS pasikeitus kelių numeracijai, pavadinimui, ilgiui, priklausomybei pakeitimai įsigalioja tik patikslinus valstybinės reikšmės kelių sąrašą ir Susisiekimo ministerijos teikimu patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. Vyriausybės nutarimu nepatvirtinti valstybinės reikšmės kelių sąrašo pasikeitimai LAKIS yra tik rekomendacinio (informacinio) pobūdžio.

 

VI SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMO BŪDAI IR SĄLYGOS

 

9.     Duomenų apie valstybinės reikšmės kelius rinkimą ir įvedimą į LAKIS organizuoja LAKD Intelektinių transporto sistemų skyrius.

10.   Valstybinės reikšmės automobilių kelių duomenys į LAKIS teikiami šiais būdais:

10.1.     įvedant duomenis į LAKIS per internetinę prieigą;

10.2.     naudojantis duomenų teikėjo informacinės sistemos vartotojo sąsaja;

10.3.     perduodant duomenis kitais su LAKD sudarytose sutartyse numatytais būdais.

11.   Valstybinės reikšmės automobilių kelių teikiamų duomenų apimtys ir struktūra nurodomos valstybinės reikšmės kelių techninės inventorizacijos instrukcijoje [2.7.] arba duomenų teikimo sutartyse.

12.   Per internetinę duomenų teikėjo prieigą ar duomenų teikėjo informacinės sistemos sąveiką įvesti duomenis į LAKIS gali duomenų teikėjo įgalioti asmenys, turintys teisę dirbti su LAKIS.

 

VII SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMO PROCESAS IR TERMINAI

 

13.   VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas, rekonstrukcijos ar remonto projektus rengiančios įmonės, kelių kadastrinius matavimus atliekančios įmonės valstybinės reikšmės automobilių kelių duomenis privalo pateikti iki pasibaigiant sutarties įvykdymo terminui.

14.   Valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčios valstybės įmonės kelių tinklo ir kelių infrastruktūros pasikeitimo duomenis turi pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo pasikeitimo.

15.   Kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, atliekantys darbus, susijusius su valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros objektais, duomenis pateikia sudarytose sutartyse numatytais terminais.

16.   Duomenų teikėjai, pastebėję ar gavę informaciją iš LAKD ar kitų asmenų apie klaidingus, netikslius ar neišsamius duomenis, privalo juos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas – ištaisyti, patikslinti ar papildyti.

 

VIII SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

17.   Duomenų teikėjas ir duomenų teikėjo atstovas turi tik tas prieigos prie LAKIS teises, kurios jam suteiktos LAKD.

18.   Duomenų teikėjai privalo užtikrinti, kad jų į LAKIS:

18.1.     pateikiami duomenys būtų teisingi, tikslūs ir išsamūs;

18.2.     pateikti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti.

19.   Kitos duomenų teikėjo teisės ir pareigos yra nustatomos duomenų teikimo sutartyje.

20.   Duomenų teikėjas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už valstybinės reikšmės automobilių kelių duomenų tikslumą, išsamumą ir jų pateikimą į LAKIS laiku.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21.   Asmenys, pažeidę šio tvarkos aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________________


Duomenų teikimo ir tvarkymo Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašo

1 priedas

 

KELIO RUOŽO PRADŽIOS IR PABAIGOS DUOMENYS

 

1 lentelė. Kelio ruožo pradžios ir pabaigos duomenų specifikacija

Eil. Nr.

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis

Pastabos

1.

Kelio numeris

String

10

Kelio numeris

2.

Kelio pavadinimas

String

250

Kelio pavadinimas

3.

Nekilnojamojo turto unikalus numeris

String

50

Nekilnojamojo turto unikalus numeris

4.

Kelio ruožo pradžios ašies X koordinatė

Double

8

Kelio ruožo pradžios ašies X koordinatė

5.

Kelio ruožo pradžios ašies Y koordinatė

Double

8

Kelio ruožo pradžios ašies Y koordinatė

6.

Kelio ruožo pabaigos ašies X koordinatė

Double

8

Kelio ruožo pabaigos ašies X koordinatė

7.

Kelio ruožo pabaigos ašies Y koordinatė

Double

8

Kelio ruožo pabaigos ašies Y koordinatė

8.

Matavo

String

50

Matavimus atlikusi įmonė

9.

Matavimo data

Date

36

Matavimų atlikimo data

10.

Pastabos

String

250

Pastabos

11.

Darbo rūšis

String

50

Darbo rūšis

12.

Statusas

String

50

1 – egzistuojantis; 2 – projektuojamas; 3 – negaliojantis; 4 – nepatvirtintas; 5 – patvirtintas; 6 – atmestas

 

2 lentelė. Prižiūrimų kelio ruožų pagal įmones/kelių tarnybas/savivaldybes duomenų specifikacija

Eil. nr.

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis

Pastabos

1.

Kelio numeris

String

10

Kelio numeris

2.

Nekilnojamojo turto unikalus numeris

String

50

Nekilnojamojo turto unikalus numeris

3.

Įmonė/kelių tarnyba/savivaldybė

String

50

Kelio ruožą prižiūrinti įmonė/kelių tarnyba/savivaldybė

4.

Darbo rūšis

String

250

Darbo rūšis

5.

Kelio ruožo pradžios ašies X koordinatė

Double

8

Kelio ruožo pradžios ašies X koordinatė

6.

Kelio ruožo pradžios ašies Y koordinatė

Double

8

Kelio ruožo pradžios ašies Y koordinatė

7.

Kelio ruožo pabaigos ašies X koordinatė

Double

8

Kelio ruožo pabaigos ašies X koordinatė

8.

Kelio ruožo pabaigos ašies Y koordinatė

Double

8

Kelio ruožo pabaigos ašies Y koordinatė

9.

Priežiūros lygis

String

10

Priežiūros lygis

 

3 lentelė. Planuojamo/projektuojamo kelio ruožo duomenų specifikacija

Eil. Nr.

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis

Pastabos

1.

Kelio numeris

String

10

Kelio numeris

2.

Kelio pavadinimas

String

250

Kelio pavadinimas

3.

Nekilnojamojo turto unikalus numeris

String

50

Nekilnojamojo turto unikalus numeris

4.

Darbo rūšis

Integer

4

1 – kelio tiesimas; 2 – kelio rekonstrukcija; 3 – kapitalinis remontas; 4 – paprastasis remontas

5.

Kelio ruožo pradžios ašies X koordinatė

Double

8

Kelio ruožo pradžios ašies X koordinatė

6.

Kelio ruožo pradžios ašies Y koordinatė

Double

8

Kelio ruožo pradžios ašies Y koordinatė

7.

Kelio ruožo pabaigos ašies X koordinatė

Double

8

Kelio ruožo pabaigos ašies X koordinatė

8.

Kelio ruožo pabaigos ašies Y koordinatė

Double

8

Kelio ruožo pabaigos ašies Y koordinatė

9.

Planą/projektą rengė

String

50

Planą/projektą rengusi įmonė

10.

Plano/projekto rengimo data

Date

36

Plano/projekto rengimo data

11.

Pastabos

String

250

Pastabos

 

_____________________

 


Duomenų teikimo ir tvarkymo Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašo

2 priedas

 

PLANUOJAMO/PROJEKTOJAMO KELIO RUOŽO DUOMENYS

 

1 lentelė. Bendri objektų atributiniai laukai

Eil.

Nr.

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

1.

PRADZIAKM

Double

Informacija apie linijinio objekto pradinį tašką nuo kelio pradžios km

2.

PABAIGAKM

Double

Informacija apie linijinio objekto galinį tašką nuo kelio pradžios km

3.

KM

Double

Taškinio objekto atstumas (km) nuo kelio pradinio taško

4.

MATAVO

Text

Matavimus atlikusi įmonė

5.

MATAVIMODATA

Date

Matavimų atlikimo data

 

 

2 lentelė. Sluoksnis „Kelio ašinė linija“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

KelioAsineLinija

Linijinis

Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kelio ašinės linijos geografinę padėtį ir atributinė informacija

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.

Nr.

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

1.

KELIONR

Text

Kelio numeris

2.

PASTABOS

Text

Pastabos

 

 

3 lentelė. Sluoksnis „Kelio juosta“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

KelioJuosta

Plotinis

Plotiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kelio juostos geografinę padėtį ir atributinė informacija

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

1.

KELIONR

Text

Kelio numeris

2.

REG – ID

Text

Keliui priskirtas Nekilnojamo turto registro unikalus Nr.

3.

PLOTIS

Double

Įrašomas kelio juostos plotis metrais

4.

PASTABOS

Text

Pastabos

 

_____________________

 


Duomenų teikimo ir tvarkymo Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašo

3 priedas

 

DANGOS SLUOKSNIŲ DUOMENYS

 

1 lentelė. Sluoksnis „Dangos sluoksniai“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

DangosSluoksniai

Linijinis

Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie pagrindinio kelio dangos sluoksnių geografinę padėtį ir atributinė informacija

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

1.

KELIO NR

Text

Kelio numeris

2.

REMONTO_RUSIS

Integer

1 – kelio tiesimas; 2 – kelio rekonstrukcija; 3 – kapitalinis remontas; 4 – paprastasis remontas

3.

REMONTO_PRADZIA

Date

Įrašoma remonto darbų pradžios data

4.

REMONTO_PABAIGA

Date

Įrašoma remonto darbų pabaigos data

5.

D_SLUOKSNIO_TIPAS

Integer

1 – asfalto viršutinis sluoksnis; 2 – trinkelių danga; 3 – plokščių danga; 4 – betono danga; 5 – žvyro danga; 6 – kita danga; 7 – asfalto pagrindo dangos sluoksnis; 8 – asfalto apatinis sluoksnis; 9 – asfalto pagrindo sluoksnis; 10 – asfalto išlyginamasis sluoksnis; 11 – pagrindo sluoksnis; 12 – apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis; 13 – šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis; 14 – žemės sankasos sluoksnis (pagerintas arba sustiprintas); 15 – kelkraščio viršutinis sluoksnis; 16 – kelkraščio apatinis sluoksnis; 17 – inžinerinis geologinis grunto sluoksnis

6.

SLUOKSNIO_STORIS

Double

Įrašomas dangos sluoksnio storis centimetrais

7.

KONSTR_KLASE

Text

Įrašoma konstrukcijos klasė

8.

D_SL_INFO

Integer

Detali sluoksnio informacija:

1 – nenustatyta; 2 – SMA 11 S; 3 – SMA 8 S; 4 – SMA 5 S; 5 – SMA 8 TM; 6 – SMA 5 TM; 7 – TMOA 5; 8 – AC 16 VS; 9 – AC 11 VS; 10 – AC 8 VS; 11 – AC 11 VN; 12 – AC 8 VN; 13 – AC 11 VL; 14 – AC 8 VL; 15 – AC 5 VL; 16 – MA 11 S; 17 – MA 8 S; 18 – MA 5 S; 19 – PA 16; 20 – PA 11; 21 – PA 8; 22 – AC 16PD; 23 – AC 8 PAS-H; 24 – AC 5 PAS-H; 25 – SA 16-d-V12000 tipas C; 26 – SA 16-d-V6000 tipas C; 27 – SA 11-d-V12000 tipas C; 28 – SA 11-d-V6000 tipas C; 29 – SA 16-o-V12000 tipas S; 30 – SA 16-o-V6000 tipas S; 31 – SA 11-o-V12000 tipas S; 32 – SA 11-o-V6000 tipas S; 33 – betoninės trinkelės; 34 – keraminės trinkelės (blokai); 35 – gamtinio akmens trinkelės; 36 – betoninės plokštės; 37 – keraminės plokštės; 38 – gamtinio akmens plokštės; 39 – betono danga; 40 – dangos sluoksnis be rišiklių iš mišinio 0/11; 41 – dangos sluoksnis be rišiklių iš mišinio 0/16; 42 – dangos sluoksnis be rišiklių iš mišinio 0/22; 43 – dangos sluoksnis be rišiklių iš mišinio 0/32; 44 – karštai regeneruotas sluoksnis kelyje; 45 – paviršiaus apdaras 0/11 ant SBR; 46 – paviršiaus apdaras 0/16 ant SBR; 47 – paviršiaus apdaras 2/16 ant SBR; 48 – ŠL 8; 49 – ŠL 5; 50 – ŠL 3; 51 – VPA 5 BE; 52 – VPA 5 BEP; 53 – VPA 8 BE; 54 – VPA 8 BEP; 55 – VPA 11 BE; 56 – VPA 11 BEP; 57 – VPAds 11 5 BE; 58 – VPAds 11 5 BEP; 59 – VPAds 11 8 BE; 60 – VPAds 11 8 BEP;61 – VPAds 8 5 BE; 62 – VPAds 8 5 BEP; 63 – DPA 11 5 BE; 64 – DPA 11 5 BEP; 65 – DPA 8 5 BE; 66 – DPA 8 5 BEP; 67 – DPA 11 8 BE; 68 – DPA 11 8 BEP; 69 – PAas 11 8 BEP; 70 – PAas 8 8 BEP; 71 – PAas 8 5 BEP; 72 – AC 22 AS; 73 – AC 16 AS; 74 – AC 16 AN; 75 – AC 11 AN; 76 – AC 32 PS; 77 – AC 22 PS; 78 – AC 16 PS; 79 – AC 32 PN; 80 – AC 22 PN; 81 – AC 16 PN; 82 – AC 32 PL; 83 – AC 22 PL; 84 – AC 16 PL; 85 – skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/32; 86 – skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 87 – skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/56; 88 – žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/32; 89 – žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 90 – žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/56; 91 – hidrauliškai surištas (sucementuotas) pagrindo sluoksnis; 92 – stabilizuotas pagrindo sluoksnis; 93 – drenuojančio betono pagrindo sluoksnis; 94 – šaltai regeneruotas sluoksnis; 95 – nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys 0/2; 96 – nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys 0/4; 97 – nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys 0/8; 98 – nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys 0/11; 99 – nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys 0/16; 100 – nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys 0/22; 101 – nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys 0/32; 102 – nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys 0/45; 103 – nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys 0/56; 104 – nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys 0/63; 105 – pagerintas žemės sankasos sluoksnis; 106 – sustiprintas žemės sankasos sluoksnis; 107 – papildomas žemės sankasos drenuojantis sluoksnis; 108 – skaldos mišinys su dirvožemiu ir žolės sėklomis; 109 – dirvožemis; 110 – blogos sanklodos žvyras ŽB; 111 – geros sanklodos žvyras ŽG; 112 – periodinės sanklodos žvyras ŽP; 113 – blogos sanklodos smėlis SB; 114 – geros sanklodos smėlis SG; 115 – periodinės sanklodos smėlis SP; 116 – žvyro ir dulkio mišinys ŽD; 117 – žvyro ir dulkio mišinys ŽD0; 118 – žvyro ir molio mišinys ŽM; 119 – žvyro ir molio mišinys ŽM0; 120 – smėlio ir dulkio mišinys SD; 121 – smėlio ir dulkio mišinys SD0; 122 – smėlio ir molio mišinys SM; 123 – smėlio ir molio mišinys SM0; 124 – mažo plastiškumo dulkis DL; 125 – vidutinio plastiškumo dulkis DV; 126 – didelio plastiškumo dulkis DR; 127 – mažo plastiškumo molis ML; 128 – vidutinio plastiškumo molis MV; 129 – didelio plastiškumo molis MR; 130 – dulkis su organinėmis priemaišomis ir organogeninis dulkis OD; 131 – molis su organinėmis priemaišomis ir organogeninis molis OM; 132 – gruntas nuo stambiagrūdžio iki įvairiagrūdžio su humuso priemaišomis OH; 133 – gruntas nuo stambiagrūdžio iki įvairiagrūdžio su kalkingais ir (arba) žvyringais dariniais OK; 134 – durpės nuo nesusiskaidžiusių iki iš dalies susiskaidžiusių (humusas) HN; 135 – susiskaidžiusios durpės HU; 136 – dumblas, sudarytas iš sapropelio, organinių nuogulų ir panašių medžiagų F; 137 – piltinis gruntas iš natūralių gruntų P; 138 – piltinis gruntas su priemaišomis PP; 139 – asfaltbetonis 0/11 C; 140 – asfaltbetonis 0/11 S – M; 141 – asfaltbetonis 0/11 S – V; 142 – asfaltbetonis 0/16 – A; 143 – asfaltbetonis 0/16 – Vn; 144 – asfaltbetonis 0/22 C; 145 – asfaltbetonis 0/22 – A; 146 – dangos remiksavimas; 147 – dangos remiksavimas (+); 148 – dervabetonis; 149 – dolomitinė skalda su sodrinto smėlio ir žvyro miš. priedais; 150 – dolomitinė skalda su sodrintu smėlio ir žvyro miš. priedais 20 %; 151 – dviejų sluoksnių šlamo danga; 152 – dvigubas paviršiaus apdorojimas emulsija su dvigubu užbarstymu dolomitine skaldele; 153 – dvigubas paviršiaus apdaras; 154 – dvisluoksnis paviršiaus apdaras, dolomitinė skaldelė 11/16 (5/8); 155 – granitinė skalda; 156 – grindinys; 157 – juoda skalda; 158 – juoda žvyro; 159 – optimalus žvyro ir smėlio bei dulkių ir molio mišinys; 160 – pagrindo stabilizavimas, pridedant cemento ir bitumo; 161 – paviršiaus apdorojimas emulsija su dolomitine skaldele; 162 – paviršiaus apdorojimas emulsija su granitine skaldele; 163 – paviršiaus apdorojimas su išlyginamuoju sluoksniu; 164 – paviršiaus apdorojimas šlamais; 165 – plonas dangos sluoksnis S-MA; 166 – reciklingas; 167 – regeneravimas; 168 – regeneravimas įrengiant geotekstilę; 169 – skalda, permerkta bitumu; 170 – skalda, permerkta bitumu 6 cm; 171 – skalda, permerkta bitumu 8 cm; 172 – skalda, permerkta derva 8 cm; 173 – D tipo smėlio asfaltbetonis; 174 – G tipo smėlio asfaltbetonis; 175 – smėlio ir žvyro mišiniai sumaišyti su bitumu kelyje; 176 – smėlio, žvyro ir skaldos mišinys; 177 – smėlio, žvyro ir skaldos mišinys su dolomitinės skaldos priedais; 178 – smėlio, žvyro ir skaldos mišinys su granitinės skaldos priedais; 179 – I markės smulkiagrūdis poringas skaldos asfaltbetonis; 180 – II markės smulkiagrūdis poringas žvyro asfaltbetonis; 181 – II markės smulkiagrūdis poringas žvyro dervabetonis; 182 – I markės smulkiagrūdis poringas žvyro skaldos asfaltbetonis; 183 – I markės smulkiagrūdis poringas žvyro skaldos dervabetonis; 184 – I markės B tipo smulkiagrūdis skaldos asfaltbetonis; 185 – I markės B tipo smulkiagrūdis skaldos dervabetonis; 186 – II markės B tipo smulkiagrūdis skaldos dervabetonis; 187 – III markės B tipo smulkiagrūdis žvyro asfaltbetonis; 188 – III markės V tipo smulkiagrūdis žvyro asfaltbetonis; 189 – II markės B tipo smulkiagrūdis žvyro dervabetonis; 190 – II markės V tipo smulkiagrūdis žvyro dervabetonis; 191 – II markės V tipo smulkiagrūdis žvyro skaldos asfaltbetonis; 192 – II markės B tipo smulkiagrūdis žvyro skaldos dervabetonis; 193 – II markės V tipo smulkiagrūdis žvyro skaldos dervabetonis; 194 – sodrintas smėlio ir žvyro miš. su dolomitinės skaldos priedais; 195 – sodrintas smėlio ir žvyro mišinys; 196 – sodrintas smėlio ir žvyro mišinys su granitinės skaldos priedais; 197 – sodrintas smėlio ir žvyro mišinys su žvyro skaldos priedais; 198 – I markės stambiagrūdis poringas skaldos asfaltbetonis; 199 – I markės stambiagrūdis poringas skaldos dervabetonis; 200 – I markės stambiagrūdis poringas skaldos dervabetonis; 201 – II markės stambiagrūdis poringas žvyro asfaltbetonis; 202 – II markės stambiagrūdis poringas žvyro dervabetonis; 203 – II markės stambiagrūdis poringas žvyro dervabetonis; 204 – I markės stambiagrūdis poringas žvyro skaldos asfaltbetonis; 205 – I markės stambiagrūdis poringas žvyro skaldos dervabetonis; 206 – I markės stambiagrūdis poringas žvyro skaldos dervabetonis; 207 – II markės B tipo stambiagrūdis žvyro skaldos asfaltbetonis; 208 – šlamų danga; 209 – viengubas paviršiaus apdaras; 210 – viensluoksnis paviršiaus apdorojimas emulsija su dvigubu užbarstymu dolomitine skaldele; 211 – viensluoksnis paviršiaus apdaras, dolomitinė skaldelė 11/16 (2/5); 212 – viensluoksnis paviršiaus apdaras, dolomitinė skaldelė 8/11; 213 – viensluoksnis paviršiaus apdaras, granitinė skaldelė 8/11; 214 – viensluoksnis paviršiaus apdaras, granitinė skaldelė su dvigubu užbarstymu 11/16 (2/5); 215 – žvyro ir skaldos mišinys; 216 – žvyrsmėliai, sutvirtinti cementu 10 %; 217 – žvyrsmėliai, sutvirtinti cementu 12 %; 218 – žvyrsmėliai, sutvirtinti cementu 8 %; 219 – žvyrsmėliai, sutvirtinti skalūniniais pelenais 10 %; pridedant 5 % cemento; 220 – žvyrsmėliai, sutvirtinti skalūniniais pelenais 20 %; 221 – žvyrsmėliai, sutvirtinti skalūniniais pelenais 25 %

9.

PASTABOS

Text

Pastabos

 

_____________________


Duomenų teikimo ir tvarkymo Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašo

4 priedas

 

KADASTRINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

 

1. Kelio taškiniai elementai:

1.1 lentelė. Sluoksnis „Aikštelės elementai“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

AikstelesElementai

Taškinis

Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie aikštelių  elementų geografinę padėtį ir atributinė informacija

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

1.

KELIONR

Text

Kelio numeris

2.

KELIOPUSE

Integer

1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio

3.

TIPAS

Integer

1 – lauko baldai; 2 – autopaviljonas; 3šiukšlių dėžė;

4 – pavėsinė; 5 – tualetas; 6 – apšvietimo atrama;

7 – išplatinimas; 8 – peronas

4.

KIEKIS

Double

Įrašomas elementų kiekis vienetais

5.

PASTABOS

Text

 

 

1.2 lentelė. Sluoksnis „Apšvietimas“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

Apsvietimas

Taškinis

Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kelio apšvietimo elementų geografinę padėtį ir atributinė informacija

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

1.

KELIONR

Text

Kelio numeris

2.

KELIOPUSE

Integer

1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio; 19 – skiriamoje juostoje

3.

ATR_AUKST

Double

Įrašomas atramos aukštis metrais

4.

ATR_KONSTR

Integer

1 – su gembe; 2 – be gembės

5.

PASTABOS

Text

Pastabos

 

1.3 lentelė. Sluoksnis „Eismo stebėjimo ir valdymo įrenginiai“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

EismoStebValdIreng

Taškinis

Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie vaizdo stebėjimo ir valdymo įrenginių geografinę padėtį ir atributinė informacija

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

1.

KELIONR

Text

Kelio numeris

2.

KELIOPUSE

Integer

1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio;

19 – skiriamoje juostoje

3.

TIPAS

Integer

1 – šviesoforas; 2 – eismo apskaitos postas; 3 – keičiamos informacijos ženklas; 4 – svėrimo judesyje įrenginys; 5 – vaizdo stebėjimo kamera; 6 – greičio matavimo kamera; 7 – oro sąlygų matavimo stotelė

4.

PAVAD

Text

Pavadinimas

5.

PASTABOS

Text

Pastabos

 

1.4 lentelė. Sluoksnis „Greitį mažinantys kalneliai“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

GMKalneliai

Taškinis

Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie greitį mažinančių kalnelių geografinę padėtį ir atributinė informacija

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

1.

KELIONR

Text

Kelio numeris

2.

GKTIPAS

Integer

1 – plato; 2 – kiti

3.

STAT_MEDZ

Integer

2 – plastikas; 5 – asfaltbetonis

4.

PASTABOS

Text

Pastabos

 

1.5 lentelė. Sluoksnis „Kelio ženklai“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

KelioZenklai

Taškinis

Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kelio ženklų geografinę padėtį ir atributinė informacija

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

1.

KELIONR

Text

Kelio numeris

2.

KELIOPUSE

Integer

1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio; 11 – nuovažoje kairėje kelio pusėje; 12 – nuovažoje dešinėje kelio pusėje; 19 – skiriamojoje juostoje

3.

ATR_TIPAS

Integer

1 – vamzdis; 2 – santvara; 3 – nėra atramos

4.

ATR_KIEKIS

Double

Atramų kiekis

5.

KODAS

Text

Kodas pagal KET

6.

PASTABOS

Text

Pastabos

 

1.6 lentelė. Sluoksnis „Kilometriniai kelio ženklai“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

KilometriniaiZenklai

Taškinis

Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kilometrinių kelio ženklų geografinę padėtį ir atributinė informacija

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.

Nr.

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

1.

KELIONR

Text

Kelio numeris

2.

KELIOPUSE

Integer

1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio; 19 – skiriamojoje juostoje

3.

KMPRADZIOS

Text

Kilometro reikšmė nuo kelio pradžios

4.

KMPABAIG

Text

Kilometro reikšmė nuo kelio pabaigos

5.

KODAS

Text

Kodas pagal KET

6.

PASTABOS

Text

Pastabos

 

1.7 lentelė. Sluoksnis „Nuovažos“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

Nuovazos

Taškinis

Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie nuovažų  geografinę padėtį ir atributinė informacija

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.

Nr.

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

1.

KELIONR

Text

Kelio numeris

2.

KELIOPUSE

Integer

1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio

3.

D_TIPAS

Integer

1 – asfaltbetonis; 2 – cementbetonis; 3 – juoda danga; 4 – grindinys;

5 – žvyras

4.

ILGIS

Double

Nuovažos ilgis metrais

5.

D_PLOTIS

Double

Dangos plotis metrais

6.

SANK_PLOT

Double

Sankasos plotis metrais

7.

KRYPTIS

Integer

1 – į aikštelę; 2 – į degalinę; 3 – vietinis kelias; 4 – į sodybą; 5 – į laukus

8.

PASTABOS

Text

Pastabos

 

1.8 lentelė. Sluoksnis „Požeminės gyvūnų perėjos“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

PozeminesGyvunuPerejos

Taškinis

Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie požeminių gyvūnų perėjų  geografinę padėtį ir atributinė informacija

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

1.

KELIONR

Text

Kelio numeris

2.

PASKIRTIS

Integer

1 – varliagyviams; 2 – smulkiems gyvūnams; 3 – stambiems gyvūnams

3.

AUKSTIS

Double

Įrašomas gyvūnų perėjos aukštis iki kelio viršutinės dangos metrais

4.

PLOTIS

Double

Įrašomas gyvūnų perėjos plotis metrais

5.

ILGIS

Double

Įrašomas gyvūnų perėjos ilgis metrais

6.

SKERSMUO

Double

Įrašomas gyvūnų perėjos angos skersmuo metrais

7.

STAT_MEDZ

Integer

1 – medis; 2 – plastikas; 7 – metalas; 5 – betonas

8.

PASTABOS

Text

Pastabos

 

1.9 lentelė. Sluoksnis „Pralaidos“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

Pralaidos

Taškinis

Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie pralaidų geografinę padėtį ir atributinė informacija

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

1.

KELIONR

Text

Kelio numeris

2.

KELIOPUSE

Integer

11 – nuovažoje kairėje kelio pusėje; 12 – nuovažoje dešinėje kelio pusėje; 17 – pagrindiniame kelyje

3.

TIPAS

Integer

1 – vamzdis; 2 – dauda; 3 – mišri

4.

SKERSMUO

Double

Įrašomas angos skersmuo metrais

5.

STAT_MEDZ

Integer

1 – medis; 2 – plastikas; 7 – metalas; 5 – betonas; 10 – gelžbetonis

6.

KLIUT_TIPAS

Integer

1 – upė; 3 – griovys; 4 – nepateikta

7.

ILGIS

Double

Įrašomas pralaidos ilgis metrais

8.

ANGOS

Text

Įrašomas angų skaičius

9.

ANTG_TIPAS

Integer

1 – portalinis; 2 – sparninis; 3 – kūginis; 4 – įstrižasis; 5 – be antgalio;

10 – šulinys

10.

PASTABOS

Text

Pastabos

 

1.10 lentelė. Sluoksnis „Tiltai“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

Tiltai

Taškinis

Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie tiltų geografinę padėtį ir atributinė informacija

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

1.

KELIONR

Text

Kelio numeris

2.

TIPAS

Integer

1 – tiltas; 2 – viadukas; 3 – estakada; 4 – pėsčiųjų viadukas; 5 – požeminė pėsčiųjų perėja; 6 – tunelinis viadukas

3.

STAT_MEDZ

Integer

1 – medis; 7 – metalas; 10 – gelžbetonis

4.

ILGIS

Double

Įrašomas tilto ilgis metrais

5.

PLOTIS

Double

Įrašomas tilto plotis metrais

6.

PASTABOS

Text

Pastabos

 

1.11 lentelė. Sluoksnis „Vandens valymo įrenginiai“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

VandensValymoIrenginiai

Taškinis

Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie vandens valymo įrenginių geografinę padėtį ir atributinė informacija

 

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

1.

KELIONR

Text

Kelio numeris

2.

KELIOPUSE

Integer

1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio

3.

PASTABOS

Text

Pastabos

 

2. Kelio linijiniai elementai

2.1 lentelė. Sluoksnis „Kelio ašinė linija“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

KelioAsineLinija

Linijinis

Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kelio ašinės linijos geografinę padėtį ir atributinė informacija

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

1.

KELIONR

Text

Kelio numeris

2.

KELIORUSIS

Integer

1 – magistraliniai; 2 – krašto; 3 – rajoniniai

3.

TECH_KAT

Integer

1 – AM; 2 – 1; 3 – 2; 4 – 3; 5 – 4; 6 – 5; 7 – be kategorijos

4.

PASTABOS

Text

Pastabos

 

2.2 lentelė. SluoksnisKelio viršutinė danga“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

KelioVirsutineDanga

Linijinis

Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kelio viršutinės dangos geografinę padėtį ir atributinė informacija

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

1.

KELIONR

Text

Kelio numeris

2.

D_TIPAS

Integer

1 – asfaltbetonis; 2 – cementbetonis; 3 – juoda danga; 4 – grindinys; 5 – žvyras

3.

D_PLOTIS

Double

Įrašomas dangos plotis metrais

4.

PASTABOS

Text

Pastabos

 

2.3 lentelė. SluoksnisAptvėrimai“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

Aptverimai

Linijinis

Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kelio aptvėrimų geografinę padėtį ir atributinė informacija

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

1.

KELIONR

Text

Kelio numeris

2.

KELIOPUSE

Integer

1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio

3.

TIPAS

Integer

1 – tinklas; 2 – kita

4.

AUKSTIS

Double

Įrašomas aptvėrimo aukštis metrais

5.

PASKIRTIS

Integer

1 – nuo laukinių gyvūnų;  2 – nuo varliagyvių; 3 – nuo pėsčiųjų; 4 – nuo laukinių gyvūnų ir varliagyvių; 5 – kita

6.

PASTABOS

Text

Pastabos

 

2.4 lentelė. Sluoksnis „Atitvarai“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

Atitvarai

Linijinis

Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie apsauginių  kelio atitvarų geografinę padėtį ir atributinė informacija

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.

Nr.

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

1.

KELIONR

Text

Kelio numeris

2.

KELIOPUSE

Integer

1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio; 7 – skiriamojoje juostoje kairėje važiuojamosios dalies pusėje; 8 – skiriamojoje juostoje dešinėje važiuojamosios dalies pusėje; 19 – Skiriamojoje juostoje

3.

TIPAS

Integer

1 – vienpusis su metalinėmis sijomis ir metaliniais statramsčiais; 2 – vienpusis distancinis su metalinėmis sijomis ir metaliniais statramsčiais; 3 – dvipusis distancinis su metalinėmis sijomis ir metaliniais statramsčiais; 4 – vienpusis su metalinėmis sijomis ir intarpu, su metaliniais statramsčiais; 5 – dvipusis su metalinėmis sijomis ir intarpu, su metaliniais statramsčiais; 6 – vienpusis parapetinis gelžbetoninis; 7 – dvipusis parapetinis gelžbetoninis; 8 – trosinis; 9 – DME-1.33; 10 – DME-2; 11 – DME-4; 12 – VGG-2.5; 13 – VMG-4; 14 – VMM-1.33; 15 – VMM-2; 16 – VMM-4; 17 – VTG-5; 18 – DDMM-1.33; 19 – DDMM-2; 20 – DDMM-4; 21 – DMIM-1.33; 22 – DMIM-2; 23 – DMM-1.33; 24 – DMM-2; 25 – DMM-4; 26 – DMM-5; 27 – DMM-6; 28 – DMM-7; 29 – DMM-8; 30 – VDMM-1.33; 31 – VDMM-2; 32 – VDMM-4; 33 – VMG-2; 34 – VMG-5; 35 – VMIM-1.33; 36 – VMIM-2; 37 – VMIM-4; 38 – VPG; 39 – MT; 40 – MTG; 41 – VMM-5; 42 – gelžbetoninis su skylėmis vandeniui nutekėti; 43 – gelžbetoninis atitvaras – turėklas; 44 – metalinis atitvaras – turėklas; 45 – gelžbetoninis bordiūras; 46 – metalinis-vamzdinis; 47 – gelžbetoninis su ant jo įrengtu metaliniu; 48 – vienpusis su metalinėmis sijomis ir metaliniais statramsčiais ir triukšmą slopinančia sienute; 49 – trosinis; 50 – medinis tašas; 51 – gelžbetoniniai stulpeliai su metalinėmis juostomis

4.

ILGIS

Double

Įrašomas atitvaro ilgis metrais

5.

ATSTUMASNUOKELIO

Double

Įrašomas atitvaro atstumas nuo kelio metrais

6.

PASTABOS

Text

Pastabos

 

2.5 lentelė. Sluoksnis „Geležinkelio pervažos“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

Pervazos

Linijinis

Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie geležinkelio pervažų geografinę padėtį  ir atributinė informacija

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

1.

KELIONR

Text

Kelio numeris

2.

D_TIPAS

Integer

1 – asfaltbetonis; 2 – cementbetonis; 3 – juoda danga; 4 – grindinys;

5 – žvyras

3.

GEL_K_SK

Double

Įrašomas geležinkelio kelių skaičius pervažoje

4.

UZTVARAS

Integer

1 – su užtvaru; 2 – be užtvaro

5.

PASTABOS

Text

Pastabos

 

2.6 lentelė. Sluoksnis „Takai“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

Takai

Linijinis

Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie takų ruožų  geografinę padėtį ir atributinė informacija

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

1.

KELIONR

Text

Kelio numeris

2.

KELIOPUSE

Integer

1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio; 19 – skiriamoje juostoje

3.

TIPAS

Integer

1 – dviračių; 2 – pėsčiųjų; 3 – šaligatvis; 4 – dviračių ir pėsčiųjų

4.

D_TIPAS

Integer

1 – asfaltbetonis; 2 – cementbetonis; 3 – juoda danga; 4 – grindinys;

5 – žvyras

5.

D_PLOTIS

Double

Įrašomas dangos plotis metrais

6.

PASTABOS

Text

Pastabos

 

2.7 lentelė. Sluoksnis „Greitėjimo lėtėjimo juostos“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

GreitejimoLetejimoJuostos

Linijinis

Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie greitėjimo lėtėjimo juostų  geografinę padėtį ir atributinė informacija

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

1.

KELIONR

Text

Kelio numeris

2.

KELIOPUSE

Integer

1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio

3.

D_TIPAS

Integer

1 – asfaltbetonis; 2 – cementbetonis; 3 – juoda danga; 4 – grindinys;

5 – žvyras

4.

D_PLOTIS

Double

Įrašomas dangos plotis metrais

5.

PASTABOS

Text

Pastabos

 

2.8 lentelė. Sluoksnis „Kelkraščiai“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

Kelkrastis

Linijinis

Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie greitėjimo lėtėjimo juostų  geografinę padėtį ir atributinė informacija

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

1.

KELIONR

Text

Kelio numeris

2.

KELIOPUSE

Integer

1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio

3.

D_TIPAS

Integer

1 – asfaltbetonis; 2 – cementbetonis; 3 – juoda danga; 4 – grindinys; 5 – žvyras

4.

D_PLOTIS

Double

Įrašomas dangos plotis metrais

5.

PASTABOS

Text

Pastabos

 

3. Kelio plotiniai elementai

3.1 lentelė. Sluoksnis „Kelio juosta“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

KelioJuosta

Plotinis

Plotiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kelio juostos geografinę padėtį ir atributinė informacija

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

1.

KELIONR

Text

Kelio numeris

2

REG – ID

Text

Keliui priskirtas Nekilnojamo turto registro unikalus Nr.

3.

PLOTIS

Double

Įrašomas kelio juostos plotis metrais

4.

PASTABOS

Text

Pastabos

 

3.2 lentelė. Sluoksnis „Aikštelės plotai“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

AikstelesPlotas

Plotinis

Plotiniame sluoksnyje saugoma informacija apie aikštelės geografinę padėtį ir atributinė informacija

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

1.

KELIONR

Text

Kelio numeris

2

KELIOPUSE

Integer

1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio

3.

TIPAS

Integer

1 – poilsio; 2 – sustojimo; 3 – degalinės; 4 – autobusų; 5 – kita

4.

PLOTAS

Double

Įrašomas plotas  metrais

5.

D_TIPAS

Integer

1 – asfaltbetonis; 2 – cementbetonis; 3 – juoda danga; 4 – grindinys;

5 – žvyras

6.

PASTABOS

Text

Pastabos

 

 


Duomenų teikimo ir tvarkymo Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašo

5 priedas

 

STATISTINIAI IR TYRINĖJIMŲ DUOMENYS

 

1 lentelė. Kokybinių dangos rodiklių duomenų specifikacija

Eil. Nr.

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis

Pastabos

1.

Kelio numeris

String

10

Kelio numeris

2.

Kelio ruožo pradžios kilometras

Double

8

Matuoto kelio ruožo pradžios kilometras

3.

Kelio ruožo pabaigos kilometras

Double

8

Matuoto kelio ruožo pabaigos kilometras

4.

Kryptis

Integer

4

Matavimo kryptis pagal kelio kilometražą

5.

Važiuojamoji dalis

Integer

4

Važiuojamoji dalis

6.

Kelio juosta

Integer

4

Matuota kelio juosta

7.

Matavimo data

Date

36

Matavimo data

8.

Matavimo įranga

String

50

Matavimo įranga

9.

Pastabos

String

50

Pastabos

10.

Pavadinimas

String

50

Failo pavadinimas

 

2 lentelė. Kokybinių dangos rodiklių duomenų specifikacija

Eil. Nr.

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis

Pastabos

1.

Kelio numeris

String

10

Kelio numeris

2.

Kelio juosta

Integer

4

Matuota kelio juosta

3.

Matavimo vieta, m

Integer

8

Matavimo vieta, m

4.

Nelygumo vidurkis po kairiu ratu

Double

8

Matavimo vietos nelygumo vidurkis po kairiu ratu, mm

5.

Nelygumo vidurkis po dešiniu ratu

Double

8

Matavimo vietos nelygumo vidurkis po dešiniu ratu, mm

6.

Vėžės gylio vidurkis po kairiu ratu

Double

8

Matavimo vietos vėžės gylio vidurkis po kairiu ratu, mm

7.

Vėžės gylio vidurkis po dešiniu ratu

Double

8

Matavimo vietos vėžės gylio vidurkis po dešiniu ratu, mm

8.

Prošvaisa

Double

8

Prošvaisa, mm

9.

Maksimalios vėžės gylio vidurkis

Double

8

Matavimo vietos maksimalios vėžės gylio vidurkis, mm

10.

Posūkio kampas

Integer

4

Posūkio kampas

11.

Išilginis nuolydis

Double

8

Išilginis nuolydis

12.

Skersinis nuolydis

Double

8

Skersinis nuolydis

13.

Vidutinis profilio gylis po kairiu ratu

Double

8

Vidutinis profilio gylis po kairiu ratu

14.

Vidutinis profilio gylis po dešiniu ratu

Double

8

Vidutinis profilio gylis po dešiniu ratu

15.

Koordinatė X

Double

8

Matavimo vietos koordinatė X

16.

Koordinatė Y

Double

8

Matavimo vietos koordinatė Y

17.

Koordinatė Z

Double

8

Matavimo vietos koordinatė Z

18.

Nuotraukos pavadinimas

String

50

Matavimo vietos nuotraukos pavadinimas

19.

Defektų procentų vidurkis

Double

8

Matavimo vietos defektų procento vidurkis, %

20.

Pavadinimas

String

50

Failo pavadinimas

 

3 lentelė. Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo duomenų specifikacija

Eil. Nr.

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis

Pastabos

1.

Kelio numeris

String

10

Kelio numeris

2.

Kelio ruožo pradžios kilometras

Double

8

Kelio ruožo pradžios kilometras

3.

Kelio ruožo pabaigos kilometras

Double

8

Kelio ruožo pabaigos kilometras

4.

Kelio ruožo pradžios koordinatė X

Double

8

Kelio ruožo pradžios koordinatė X

5.

Kelio ruožo pradžios koordinatė Y

Double

8

Kelio ruožo pradžios koordinatė Y

6.

Kelio ruožo pabaigos koordinatė X

Double

8

Kelio ruožo pabaigos koordinatė X

7.

Kelio ruožo pabaigos koordinatė Y

Double

8

Kelio ruožo pabaigos koordinatė Y

8.

Eismo intensyvumas ruože

Integer

8

Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas ruože

9.

Sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas

Integer

8

Transporto (daugiau kaip 3,5 t) vidutinis metinis paros eismo intensyvumas ruože

10.

ESA

Double

8

Ekvivalentinė standartinė ašių apkrova

11.

Lengvųjų automobilių eismo intensyvumas

Integer

8

Lengvųjų automobilių (iki 3,5 t) vidutinis metinis paros eismo intensyvumas ruože

12.

Lengvųjų sunkvežimių ir miniautobusų eismo intensyvumas

Integer

8

Lengvųjų sunkvežimių ir miniautobusų (iki 3,5 t) vidutinis metinis paros eismo intensyvumas

13.

Krovininio transporto be priekabų eismo intensyvumas

Integer

8

Krovininio transporto (daugiau kaip 3,5 t) be priekabų vidutinis metinis paros eismo intensyvumas

14.

Krovininio transporto su priekabomis eismo intensyvumas

Integer

8

Krovininio transporto (daugiau kaip 3,5 t) su priekabomis vidutinis metinis paros eismo intensyvumas

15.

Autobusų eismo intensyvumas

Integer

8

Autobusų (daugiau kaip 3,5 t) vidutinis metinis paros eismo intensyvumas

16.

Kito transporto eismo intensyvumas

Integer

8

Kito transporto vidutinis metinis paros eismo intensyvumas

17.

Transporto klasifikatorius

String

10

Transporto klasifikatorius

18.

Periodo pradžia

Date

36

Matavimo periodo pradžia

19.

Periodo pabaiga

Date

36

Matavimo periodo pabaiga

20.

Pastabos

String

250

Pastabos

 

4 lentelė. Avaringų ruožų ir juodųjų dėmių duomenų specifikacija

Eil. Nr.

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis

Pastabos

1.

Kelio numeris

String

10

Kelio numeris

2.

Kelio ruožo pradžios kilometras

Double

8

Kelio ruožo pradžios kilometras

3.

Kelio ruožo pabaigos kilometras

Double

8

Kelio ruožo pabaigos kilometras

4.

Kelio ruožo pradžios koordinatė X

Double

8

Kelio ruožo pradžios X koordinatė

5.

Kelio ruožo pradžios koordinatė Y

Double

8

Kelio ruožo pradžios Y koordinatė

6.

Kelio ruožo pabaigos koordinatė X

Double

8

Kelio ruožo pabaigos X koordinatė

7.

Kelio ruožo pabaigos koordinatė Y

Double

8

Kelio ruožo pabaigos Y koordinatė

8.

Pastabos

String

250

Pastabos

9.

Data

Date

36

Nustatymo data

 

_____________________


Duomenų teikimo ir tvarkymo Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašo

6 priedas

 

ĮSKAITINIŲ IR TECHNINIŲ EISMO ĮVYKIŲ DUOMENYS

 

1 lentelė. Eismo įvykių duomenų specifikacija

Eil. Nr.

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis

Pastabos

1.

Eismo įvykio numeris

Integer

8

Eismo įvykio numeris

2.

Eismo įvykio registracijos numeris

String

36

Eismo įvykio registracijos numeris

3.

Eismo įvykio rūšis

Integer

4

1 – susidūrimas; 2 – susidūrimas su motociklu; 3 – susidūrimas su mopedu; 4 – susidūrimas su dviračiu; 5 – užvažiavimas ant pėsčiojo; 6 – užvažiavimas ant kliūties; 7 – užvažiavimas ant gyvūno; 8 – apvirtimas; 9 – susidūrimas su stovinčia transporto priemone; 10 – susidūrimas su bėgine transporto priemone; 11 – kiti eismo įvykiai

4.

Eismo įvykio schema

Integer

4

10 – atsitrenkimas į galą; 11 – juostos pakeitimas į dešinę; 12 – juostos pakeitimas į kairę; 13 – šoninis susidūrimas; 19 – kiti susidūrimai transporto priemonėms važiuojant ta pačia kryptimi; 20 – priešpriešinis susidūrimas; 21 – priešpriešinis susidūrimas; 22 – priešpriešinis susidūrimas lenkimo metu; 29 – kiti susidūrimai transporto priemonėms važiuojant priešinga kryptimi; 30 – susidūrimas su transporto priemone važiuojančia iš kairės; 31 – susidūrimas su transporto priemone važiuojančia tiesiai; 32 – susidūrimas su transporto priemone važiuojančia iš dešinės; 33 – susidūrimas su transporto priemone važiuojančia ta pačia kryptimi; 34 – atsitrenkimas į galą, sukant į dešinę; 35 – susidūrimas sukant į dešinę abiem transporto priemonėms; 36 – susidūrimas sukant į dešinę abiem transporto priemonėms; 39 – kiti susidūrimai sukant į dešinę; 40 – susidūrimas su transporto priemone važiuojančia iš kairės; 41 – susidūrimas su transporto priemone važiuojančia tiesiai; 42 – susidūrimas su transporto priemone važiuojančia iš dešinės; 43 – susidūrimas su važiuojančia ta pačia kryptimi transporto priemone; 44 – atsitrenkimas į galą, sukant į kairę; 45 – susidūrimas sukant į kairę abiem transporto priemonėms; 46 – susidūrimas sukant į kairę abiem transporto priemonėms; 49 – kiti susidūrimai sukant į kairę; 50 – šoninis susidūrimas, nesukant nei vienai transporto priemonei; 51 – susidūrimas vienai transporto priemonei sukant į kairę, kitai į dešinę; 52 – susidūrimas vienai transporto priemonei sukant  į kairę, kitai į dešinę; 59 – kiti susidūrimai; 60 – pėsčiasis pėsčiųjų perėjoje prieš sankryžą; 61 – pėsčiasis pėsčiųjų perėjoje už sankryžos; 62 – pėsčiasis pėsčiųjų perėjoje, kai transporto priemonė suka į kairę; 63 – pėsčiasis pėsčiųjų perėjoje, kai transporto priemonė suka į dešinę; 64 – pėsčiasis pėsčiųjų perėjoje ne sankryžoje; 65 – pėsčiasis pėsčiųjų perėjoje ne sankryžoje, o viena transporto priemonė sustoja prieš perėją; 69 – kiti užvažiavimai ant pėsčiojo pažymėtoje perėjoje; 70 – pėsčiasis prieš sankryžą; 71 – pėsčiasis už sankryžos; 72 – pėsčiasis už sankryžos, o transporto priemonė suka į kairę; 73 – pėsčiasis už sankryžos, o transporto priemonė suka į dešinę; 74 – pėsčiasis pereina kelią sankryžoje; 75 – pėsčiasis išėjo iš už sustojančios arba lėčiau važiuojančios transporto priemonės; 76 – pėsčiasis ėjo judėjimo kryptimi važiuojamąja dalimi; 77 – pėsčiasis ėjo prieš judėjimo kryptį važiuojamąja dalimi; 78 – pėsčiasis ėjo šaligatviu (kelkraščiu) kairėje arba dešinėje pusėje; 79 – kiti užvažiavimai ant pėsčiojo, kai nėra perėjos; 80 – nuvažiavimai nuo kelio į dešinę tiesiame ruože; 81 – nuvažiavimai nuo kelio į kairę tiesiame ruože; 82 – nuvažiavimai nuo kelio į dešinę, kai kelio vingis į dešinę; 83 – nuvažiavimai nuo kelio į kairę, kai kelio vingis į dešinę; 84 – nuvažiavimai nuo kelio į dešinę, kai kelio vingis į kairę; 85 – nuvažiavimai nuo kelio į kairę, kai kelio vingis į kairę; 86 – visi nuvažiavimai nuo kelio sankryžoje; 90 – užvažiavimas ant gyvūno; 91 – susidūrimas su stovinčia transporto priemone; 92 – užvažiavimas ant važiuojamoje dalyje esančios kliūties; 93 – apvirtimas važiuojamoje dalyje; 94 – susidūrimas su atgal važiuojančia transporto priemone; 95 – susidūrimas su traukiniu; 96 – krovinio kritimas; 97 – atsitrenkimas į atitvarus; 99 – kiti eismo įvykiai

5.

Eismo įvykio schema

Integer

4

1 – susidūrimai judant ta pačia kryptimi; 2 – priešpriešiniai susidūrimai; 3 – susidūrimas sukant į dešinę; 4 – susidūrimai sukant į kairę (apsisukant); 5 – kiti susidūrimai; 6 – užvažiavimas ant pėsčiojo pėsčiųjų perėjoje; 7 – užvažiavimas ant pėsčiojo, kai nėra perėjos; 8 – nuvažiavimai nuo kelio; 9 – kiti eismo įvykiai

6.

Eismo įvykio data

Date

36

Eismo įvykio data

7.

Eismo įvykio dalyvių skaičius

Integer

4

Eismo įvykio dalyvių skaičius

8.

Eismo įvykyje žuvusiųjų skaičius

Date

4

Eismo įvykyje žuvusiųjų skaičius

9.

Eismo įvykyje sužeistųjų skaičius

Integer

4

Eismo įvykyje sužeistųjų skaičius

10.

Eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių skaičius

Integer

4

Eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių skaičius

11.

Eismo įvykyje apgadintų transporto priemonių skaičius

Integer

4

Eismo įvykyje apgadintų transporto priemonių skaičius

12.

Eismo įvykio savaitės diena

Integer

4

Eismo įvykio savaitės diena

13.

Eismo įvykio vietos administracinis teritorinis vienetas

String

250

Eismo įvykio vietos administracinis teritorinis vienetas

14.

Eismo įvykio vietos pagrindinė gatvė

String

50

Eismo įvykio vietos pagrindinė gatvė

15.

Namo, prie kurio įvyko eismo įvykis, numeris

String

50

Namo, prie kurio įvyko eismo įvykis, numeris

16.

Eismo įvykio vietos šalutinė gatvė

String

50

Eismo įvykio vietos šalutinė gatvė

17.

Eismo įvykio vietos važiuojamoji dalis

Integer

4

Eismo įvykio vietos važiuojamoji dalis

18.

Kelio, kuriame įvyko eismo įvykis, numeris

String

10

Kelio, kuriame įvyko eismo įvykis, numeris

19.

Eismo įvykio vieta, km

Double

8

Eismo įvykio vieta, km

20.

Eismo įvykio vietos koordinatė X

Double

8

Eismo įvykio vietos koordinatė X

21.

Eismo įvykio vietos koordinatė Y

Double

8

Eismo įvykio vietos koordinatė Y

22.

Eismo įvykio vietos danga

Integer

4

1001 – asfaltbetonis, cementbetonis; 1002 – žvyrkelis; 1003 – grindinys; 1004 – be dangos

23.

Eismo įvykio vietos danga

Integer

4

1 – sausa; 2 – šlapia; 3 – apledėjusi; 4 – apsnigta; 5 – užteršta; 6 – sausa; 7 – šlapia; 8 – apledėjusi; 9 – apsnigta; 10 – užteršta; 11 – sausa; 12 – šlapia; 13 – apledėjusi; 14 – apsnigta; 15 – užteršta; 16 – sausa; 17 – šlapia; 18 – apledėjusi; 19 – apsnigta; 20 – užteršta

24.

Eismo įvykio paros metas

Integer

4

1 – diena; 2 – sutemos (prieblanda); 3 – tamsu

25.

Eismo įvykio vietos apšvietimas

Integer

4

3 – įjungtas; 4 – neįjungtas; 5 – neįrengtas

26.

Eismo įvykį lėmusios meteorologinės sąlygos

Integer

4

1 – giedra; 2 – apsiniaukę; 3 – rūkas; 4 – lietus; 5 – sniegas, kruša; 6 – stiprus vėjas; 7 – lijundra; 8 – pūga

27.

Eismo įvykio vietos kelio kreivė

Integer

4

1 – tamsus horizontalus ruožas; 2 – tiesi kreivė; 3 – tiesi nuokalnė; 4 – horizontalus vingis; 5 – vingiuota įkalnė; 6 – vingiuota nuokalnė

28.

Eismo įvykio vietos sankryžos reguliavimo tipas

String

50

Reguliuojama; nereguliuojama

29.

Eismo įvykio vietos kelio elementai

Integer

4

1 – tiltas, estakada, viadukas; 2 – keleivinio transporto sustojimo vieta; 3 – pėsčiųjų perėja; 7 – išvažiavimas iš kiemo, automobilių stovėjimo aikštelės ir pan.; 8 – darbų vykdymo vieta; 9 – kiemas; 10 – degalinė; 11 – karjeras; 12 – miškas; 13 – laukas; 14 – kita teritorija; 1001 – geležinkelio pervaža

30.

Eismo įvykio vietos veiksniai

Integer

4

1 – slidus kelias; 2 – nelygi danga, duobės; 3 – nelygūs, minkšti kelkraščiai; 4 – tilto važiuojamosios dalies plotis mažesnis už kelio važiuojamosios dalies plotą; 5 – geležinkelio pervaža neatitinka keliamų reikalavimų; 6 – medis; 7 – stulpas; 8 – šviestuvų atramos; 9 – nėra šaligatvių, pėsčiųjų takų; 10 – nėra transporto atitvarų pavojingame kelio ruože; 11 – nėra pėsčiųjų atitvarų pavojingame kelio ruože; 12 – nepakankamas kelio, gatvės apšvietimas; 13 – darbų vietoje trūksta atitvarų, signalizacijos, kelio ženklų; 14 – blogas kelio ženklų matomumas; 15 – nėra kelio ženklų; 16 – kelio ženklai neteisingai panaudoti; 17 – sugedęs šviesoforas; 18 – blogai matomi šviesoforo signalai; 19 – nėra horizontaliojo kelio ženklinimo; 20 – blogai matomas horizontalusis kelio ženklinimas; 21 – nėra vertikaliojo kelio ženklinimo; 22 – blogai matomas vertikalusis kelio ženklinimas; 23 – blogas matomumas sankryžoje; 24 – blogas matomumas geležinkelio pervažoje; 25 – blogas matomumas pėsčiųjų perėjoje; 26 – blogas matomumas kelio vingyje, įkalnėje; 27 – blogas matomumas įkalnėje; 28 – kliūtis kelyje, gatvėje; 29 – kiti

31.

Eismo įvykio aplinkybės

String

250

Eismo įvykio aplinkybės

32.

Eismo įvykio tipas

String

10

I – įskaitinis; T – techninis

33.

Savivaldybė

String

 

Savivaldybė

 

2 lentelė. Eismo įvykių dalyvių duomenų specifikacija

Eil. Nr.

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis

Pastabos

1.

Asmens numeris

Integer

8

Asmens numeris

2.

Eismo įvykio numeris

Integer

8

Eismo įvykio numeris

3.

Transporto priemonės numeris

Integer

8

Transporto priemonės numeris

4.

Asmens kategorija

Integer

4

Asmens kategorija

5.

Pasišalino

Integer

4

0 – nepasišalino; 1 – pasišalino

6.

Pažeidimas

Integer

4

1 – neblaivus; 2 – kelių eismo taisyklių arba kelio ženklų nustatyto greičio viršijimas; 3 – saugaus greičio nepasirinkimas; 4 – reguliavimo signalų nesilaikymas; 5 – kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas; 6 – keleivių vežimo taisyklių pažeidimas; 7 – įspėjamųjų signalų naudojimo taisyklių pažeidimas; 8 – šviesos prietaisų naudojimo taisyklių pažeidimas; 9 – sustojimo ar stovėjimo taisyklių pažeidimas; 10 – lenkimo taisyklių pažeidimas; 11 – krovinių vežimo taisyklių pažeidimas; 12 – transporto priemonių vilkimo taisyklių pažeidimas; 13 – mokymo vairuoti taisyklių pažeidimas; 14 – reikalavimo duoti kelią nevykdymas važiuojant per sankryžą; 15 – reikalavimo duoti kelią nevykdymas keičiant važiavimo kryptį; 16 – pareigų pėstiesiems nevykdymas; 17 – įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą; 18 – saugaus atstumo nesilaikymas; 19 – transporto priemonės, turinčios gedimų, su kuriais ket draudžia ja važiuoti, vairavimas; 20 – eismo tvarkos automagistralėse pažeidimas; 21 – eismo tvarkos greitkeliuose pažeidimas; 22 – pervargimas; 23 – vadeliojimas tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui nepritvirtinus atšvaitų prie vežimo ar rogių; 24 – vadeliojimas ar gyvulių varymas tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui be žibintų; 25 – vadeliojimas, jojimas ar gyvulių varymas tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui be liemenės su šviesą atspindinčiais elementais; 26 – važiavimas dviračiu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui nepritvirtinus prie jo atšvaitų; 27 – važiavimas dviračiu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, kai nedega žibintai arba jų nėra; 28 – važiavimas dviračiu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui be šviesą atspindinčios liemenės arba neprisisegus šviesą atspindinčių elementų  ; 29 – važiavimas dviračiu automagistrale; 30 – važiavimas dviračiu greitkeliu; 31 – važiavimas mopedu automagistrale; 32 – važiavimas mopedu greitkeliu; 33 – važiavimas keturračiu motociklu automagistrale; 34 – važiavimas keturračiu motociklu greitkeliu; 35 – važiavimas lengvuoju keturračiu motociklu automagistrale; 36 – važiavimas lengvuoju keturračiu motociklu greitkeliu; 37 – vadeliojimas, jojimas ar gyvulių varymas automagistrale; 38 – vadeliojimas, jojimas ar gyvulių varymas greitkeliu; 39 – kiti kelių eismo taisyklių pažeidimai; 40 – apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;                                                 
 41 – užmigimas; 42 – liga; 50 – ėjimas per važiuojamąją dalį ne pėsčiųjų perėjoje, kai yra transporto ar pėsčiųjų atitvarai; 51 – ėjimas per važiuojamąją dalį gyvenvietėje ne pėsčiųjų perėjoje, kai yra skiriamoji juosta; 52 – reguliavimo signalų nesilaikymas; 53 – netikėtas išėjimas iš už transporto priemonės, medžio ir pan.; 54 – važiuojamosios dalies perėjimas ten, kur draudžiama; 55 – ėjimas važiuojamąja dalimi, kai tai draudžiama; 56 – ėjimas tamsiuoju paros metu be atšvaitų (žibinto, liemenės su šviesą atspindinčiais elementais); 57 – ėjimas automagistrale; 58 – ėjimas greitkeliu; 59 – ėjimas skiriamąja juosta; 60 – ėjimas greta skiriamosios juostos važiuojamosios dalies pakraščiu; 61 – kiti kelių eismo taisyklių pažeidimai; 62 – gulėjimas važiuojamojoje dalyje; 63 – neblaivus; 64 – apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;70 – kelių eismo taisyklių pažeidimai, turėję įtakos eismo įvykiui; 71 – neblaivus; 72 – apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų 

7.

Lytis

String

8

0001 – moteris; 0002 – vyras; 0003 – nežinoma

8.

Pilietybė

String

8

Pilietybė

9.

Gimimo metai

Date

36

Gimimo metai

10.

Invalidumas

Integer

4

0 – neinvalidas; 1 – invalidas

11.

Sagos diržo naudojimas

Integer

4

1 – užsegtas; 2 – neužsegtas; 3 – neįrengtas

12.

Automobilinė vaiko saugos kėdutė

Ineteger

4

0 – neprivaloma; 1 – privaloma

13.

Automobilinės vaiko saugos kėdutės naudojimas

Integer

4

0 – nenaudota; 1 – naudota

14.

Apsaugos šalmo naudojimas

Integer

4

0 – nenaudotas; 1 – naudotas

15.

Oro pagalvės panaudojimas

Integer

4

0 – nepanaudota; 1 – panaudota

16.

Asmens būklė

String

8

1001 – žuvo; 1002 – sužeistas; 1004 – mirė nuo sužalojimų; 1005 – nenukentėjo

17.

Asmens patirta trauma

Integer

4

1 – gydomas ambulatoriškai; 2 – gydomas stacionare

18.

Vairuotojo kvalifikacija

Integer

4

1 – atitinka; 2 – neatitinka; 3 – neturi teisės vairuoti

19.

Vairavimo stažas

Integer

4

vairavimo stažas

20.

Blaivumas

String

8

1001 – blaivus; 1002 – neblaivus; 1003 – atsisakė būti patikrintas; 1004 – apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų; 1005 – neapsvaigęs

21.

Blaivumas detalus

String

8

0001 – nežymus neblaivumo (girtumo) laipsnis; 0002 – lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis; 0003 – vidutinis neblaivumo (girtumo) laipsnis; 0004 – sunkus neblaivumo (girtumo) laipsnis; 1003 – nežinoma reikšmė

22.

Kaltininkas

Integer

4

0 – kaltas;1 – nekaltas

23.

Sužalojimo mastas

Integer

4

1 – nežymus sveikatos sutrikdymas; 2 – nesunkus sveikatos sutrikdymas; 3 – sunkus sveikatos sutrikdymas; 4 – sužalojimų nekonstatuota; 5 – atsisakyta nustatyti sveikatos sutrikdymo mastą

24.

Asmens amžius

Integer

4

Asmens amžius

 

3 lentelė. Transporto priemonių duomenų specifikacija

Eil. Nr.

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis

Pastabos

1.

Transporto priemonės numeris

Integer

8

Transporto priemonės numeris

2.

Eismo įvykio numeris

Integer

8

Eismo įvykio numeris

3.

Transporto priemonės registracijos valstybė

String

8

Transporto priemonės registracijos šalis

4.

Transporto priemonės tipas

Integer

4

1 – dviratis; 2 – vežimas; 3 – rogės; 4 – kita bevariklė transporto priemonė; 5 – mopedas; 6 – motociklas; 7 – motociklas su priekaba; 8 – motorinis vežimėlis; 9 – elektromobilis; 10 – sniegaeigis; 11 – lengvasis automobilis; 12 – lengvasis automobilis su priekaba; 13 – mažasis autobusas; 14 – miesto autobusas; 15 – sujungtinis miesto autobusas; 16 – priemiestinis autobusas; 17 – sujungtinis priemiestinis autobusas; 18 – tarpmiestinis autobusas; 19 – sujungtinis tarpmiestinis autobusas; 20 – krovininis automobilis, kurio bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t; 21 – krovininis automobilis, kurio bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, su priekaba; 22 – krovininis automobilis, kurio bendroji  masė  didesnė kaip 3,5 t, tačiau ne didesnė kaip 12 t; 23 – krovininis automobilis, kurio bendroji  masė  didesnė kaip 3,5 t, tačiau ne didesnė kaip 12 t su priekaba (puspriekabe); 24 – krovininis automobilis, kurio bendroji masė didesnė kaip 12 t; 25 – krovininis automobilis, kurio bendroji masė didesnė kaip 12 t, su priekaba (puspriekabe); 26 – priekaba; 27 – puspriekabė; 28 – troleibusas; 29 – traktorius; 30 – kombainas; 31 – kita žemės ūkio transporto priemonė; 32 – kita motorinė transporto priemonė; 33 – keturratis motociklas; 34 – lengvasis keturratis motociklas; 35 – transporto priemonė, kurios kategorija nežinoma, pasišalinusi iš eismo įvykio vietos; 36 – bėginė transporto priemonė; 60 – reikia sužinoti; 70 – reikia sužinoti

5.

Transporto priemonės markė

String

25

Transporto priemonės markė

6.

Transporto priemonės pagaminimo metai

String

4

Transporto priemonės pagaminimo metai

7.

Pasišalino

Integer

4

0 – nepasišalino; 1 – pasišalino

8.

Transporto priemonės gedimas

Integer

4

1 – stabdžių; 2 – vairo mechanizmo; 3 – ratų; 4 – padangų; 5 – šviesos prietaisų; 6 – sukabinimo įrenginio; 7 – kito konstrukcijos elemento; 8 – gamyklos defektas; 9 – reikia sužinoti

9.

Smūgis

Integer

4

0 – nenustatyta; 1 – priekinis; 2 – galinis; 3 – šoninis kairys; 4 – šoninis dešinys; 5 – galinis kairys; 6 – priekinis kairys; 7 – galinis dešinys; 8 – priekinis dešinys; 9 – reikia sužinoti

10.

Apgadinimai

String

50

Transporto priemonės apgadinimas

 

_____________________