Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. RUGSĖJO 25 D. NUTARIMO NR. 1506 „DĖL PAKUOČIŲ, UŽ KURIAS PRIVALOMA IMTI UŽSTATĄ, SĄRAŠO, UŽSTATO DYDŽIO IR UŽSTATO SISTEMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PAVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 27 d. Nr. 406
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr. 1506 „Dėl Pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, sąrašo, užstato dydžio ir užstato sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL PAKUOČIŲ, KURIOMS TAIKOMA UŽSTATO UŽ DAUGKARTINES PAKUOTES SISTEMA, SĄRAŠO, DAUGKARTINIŲ PAKUOČIŲ, ĮTRAUKIAMŲ Į UŽSTATO UŽ DAUGKARTINES PAKUOTES SISTEMĄ, SĄRAŠO SUDARYMO IR UŽSTATO UŽ DAUGKARTINES PAKUOTES SISTEMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi ir 13 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, sąrašo, daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo sudarymo ir užstato už daugkartines pakuotes sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Trečiokas


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1506
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 406
redakcija)

 

 

 

pakuočių, kurioms taikoma užstato UŽ DAUGKARTINES PAKUOTES sistema, sąrašo, DAUGKARTINIŲ PAKUOČIŲ, ĮTRAUKIAMŲ Į UŽSTATO UŽ DAUGKARTINES PAKUOTES SISTEMĄ, SĄRAŠO SUDARYMO ir užstato UŽ DAUGKARTINES PAKUOTES sistemos įgyvendinimo

tvarkOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, sąrašo, daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo sudarymo ir užstato už daugkartines pakuotes sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato užstato už daugkartines pakuotes sistemos įgyvendinimo reikalavimus, pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, sąrašą ir daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo sudarymo tvarką.

2. Pagrindinės Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme.

 

II SKYRIUS

PAKUOČIŲ, KURIOMS TAIKOMA UŽSTATO UŽ DAUGKARTINES PAKUOTES SISTEMA, SĄRAŠAS

 

3. Užstato už daugkartines pakuotes sistema taikoma stiklinėms daugkartinėms alaus, alaus kokteilių, sidro, kriaušių sidro, alkoholinių kokteilių, nealkoholinių gėrimų, natūralaus mineralinio vandens, šaltinio vandens, fasuoto geriamojo vandens, sulčių ir nektarų pakuotėms.

4. Užstato už daugkartines pakuotes sistema Aprašo 3 punkte nurodytoms pakuotėms taikoma, kai gamintojų ir (ar) importuotojų pageidavimu kaip daugkartinės pakuotės jos yra įtrauktos į aplinkos ministro patvirtintą daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašą (toliau – Sąrašas) Aprašo nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

DAUGKARTINIŲ PAKUOČIŲ, ĮTRAUKIAMŲ Į UŽSTATO UŽ DAUGKARTINES PAKUOTES SISTEMĄ, SĄRAŠO SUDARYMAS IR UŽSTATO už DAUGKARTINes PAKUOtes SISTEMOS ĮGYVENDINIMAS

 

5. Gamintojai ir importuotojai, pageidaujantys Aprašo 3 punkte nurodytą daugkartinę pakuotę įtraukti į Sąrašą, privalo pateikti užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratoriui (toliau – Administratorius), o jeigu Administratorius nepaskirtas, – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (toliau – Aplinkos ministerija) užpildytą aplinkos ministro patvirtintą duomenų apie daugkartines pakuotes formą (toliau – Forma) ne vėliau kaip prieš 30 darbo dienų iki šiose pakuotėse supakuotų gėrimų planuojamo tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai (toliau – vidaus rinka).

6. Gamintojai ir (ar) importuotojai, planuojantys vidaus rinkai tiekti Aprašo 3 punkte nurodytus gėrimus, supakuotus į Sąraše nurodytas daugkartines pakuotes, kurios į Sąrašą įtrauktos kitų gamintojų ir importuotojų pageidavimu, privalo apie tai raštu pranešti Administratoriui, o jeigu Administratorius nepaskirtas, – Aplinkos ministerijai ne vėliau kaip prieš 30 darbo dienų iki šiose pakuotėse supakuotų gėrimų planuojamo tiekimo vidaus rinkai dienos.

7. Per 10 darbo dienų nuo Aprašo 5 punkte nurodytos Formos iš gamintojo ir (ar) importuotojo gavimo Administratorius, patikrinęs turimą informaciją apie gamintojų ir (ar) importuotojų vidaus rinkai tiekiamus Aprašo 3 punkte nurodytus gėrimus, supakuotus į Sąraše nurodytas pakuotes, pateikia gamintojo ir (ar) importuotojo užpildytą Formą Aplinkos ministerijai ir apie tai raštu praneša Formą pateikusiam gamintojui ir (ar) importuotojui. Pateikdamas Aplinkos ministerijai gamintojo ir (ar) importuotojo užpildytą Formą, Administratorius papildomai nurodo, ar Formoje nurodyta pakuotė pagal savo parametrus neatitinka nė vienos iš daugkartinių pakuočių, į Sąrašą įtrauktų kitų gamintojų ir (ar) importuotojų siūlymu.

8. Aplinkos ministerija per 20 darbo dienų nuo Formos gavimo išnagrinėja gautą Formą ir priima sprendimą dėl Formoje nurodytos pakuotės įtraukimo ar neįtraukimo į Sąrašą. Apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas pranešama Administratoriui, gamintojui ir (ar) importuotojui. Sprendimas įtraukti atitinkamą pakuotę į Sąrašą patvirtinamas aplinkos ministro įsakymu; šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre.

9. Jeigu iki Formos gavimo Aplinkos ministerijoje dienos Formoje nurodytos daugkartinės pakuotės buvo įtrauktos į Sąrašą kitų gamintojų ir (ar) importuotojų siūlymu, Aplinkos ministerija priima sprendimą neįtraukti Formoje nurodytos pakuotės į Sąrašą.

10. Gamintojai ir importuotojai, nebenaudojantys ir nebeplanuojantys naudoti Sąraše nurodytų daugkartinių pakuočių vidaus rinkai tiekiamiems Aprašo 3 punkte nurodytiems gėrimams supakuoti, turi raštu pranešti Administratoriui, o šis per 10 darbo dienų nuo tokio pranešimo iš gamintojo ir (ar) importuotojo gavimo, patikrinęs turimą informaciją apie gamintojų ir importuotojų vidaus rinkai tiekiamus Aprašo 3 punkte nurodytus gėrimus, supakuotus į Sąraše nurodytas pakuotes, raštu pateikia prašymą Aplinkos ministerijai išbraukti gamintojo ir (ar) importuotojo pranešime nurodytą pakuotę iš Sąrašo ir papildomai nurodo, ar kiti gamintojai ir (ar) importuotojai naudoja ir (ar) tebeplanuoja naudoti prašyme nurodytą pakuotę vidaus rinkai tiekiamiems Aprašo 3 punkte nurodytiems gėrimams supakuoti. Jeigu Administratorius nepaskirtas, gamintojai ir importuotojai šiame punkte nurodytą prašymą išbraukti prašyme nurodytą pakuotę iš Sąrašo teikia Aplinkos ministerijai.

11. Aplinkos ministerija per 20 darbo dienų nuo Aprašo 10 punkte nurodyto prašymo gavimo išnagrinėja gautą prašymą ir priima sprendimą dėl įtrauktų į Sąrašą pakuočių, kuriose supakuotus gėrimus, nurodytus Aprašo 3 punkte, vidaus rinkai tiekė konkretus gamintojas ir (ar) importuotojas, išbraukimo ar neišbraukimo iš Sąrašo. Apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas pranešama Administratoriui, gamintojui ir (ar) importuotojui. Sprendimas išbraukti iš Sąrašo konkrečią pakuotę patvirtinamas aplinkos ministro įsakymu; šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre.

12. Jeigu pateikus Aplinkos ministerijai Aprašo 10 punkte nurodytą prašymą paaiškėja, kad į šiame prašyme nurodytą daugkartinę pakuotę išpilstytus gėrimus, nurodytus Aprašo 3 punkte, vidaus rinkai tiekia ir tebeplanuoja tiekti kiti gamintojai ir (ar) importuotojai, Aplinkos ministerija priima sprendimą neišbraukti prašyme nurodytos pakuotės iš Sąrašo.

13. Jeigu Aplinkos ministerijai pateiktoje Formoje ar Aprašo 10 punkte nurodytame prašyme pateikti neišsamūs, netikslūs, neaiškūs duomenys ir (ar) informacija, Aplinkos ministerija per 10 darbo dienų nuo Formos ar šio prašymo gavimo kreipiasi atitinkamai į Formą ar prašymą pateikusį asmenį, prašydama patikslinti Formą ar prašymą, juose nurodyti išsamius, tikslius, aiškius duomenis ir informaciją.

14. Aprašo 8 ir 11 punktuose nurodyti Aplinkos ministerijos sprendimų priėmimo terminai skaičiuojami nuo tos dienos, kai Aplinkos ministerija gauna atitinkamai Formą ar Aprašo 10 punkte nurodytą prašymą su išsamiais, tiksliais, aiškiais duomenimis ir (ar) informacija.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

––––––––––––––––––––