VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FiNANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 m. gruodžio 7 d. ĮSAKYMO NR. VA-186 „Dėl Mokesčio IR BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ nusižengimĄ permokos (skirtumo) AR NEPAGRĮSTAI IŠIEŠKOTŲ SUMŲ grąžinimo (ĮSKAITYMO)“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. VA-70

Vilnius

 

 

Pakeičiu Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 „Dėl Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“:

1. Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. Administracinio nusižengimo identifikatorius – tai Administracinių nusižengimų registre registro objekto identifikavimo kodas arba ANK (iki 2016 m. gruodžio 31d. ATPK) numatyta tvarka įgalioto organo (pareigūno) surašyto protokolo dėl padaryto administracinio nusižengimo, priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje ar kito proceso metu patvirtinto dokumento (toliau – procesinis dokumentas), kuriuo paskirta bauda už AN, identifikavimo numeris (toliau – ROIK ar kitas AN identifikavimo numeris).“

2. Pakeičiu 5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.3. mokestį išskaičiuojančio asmens iš mokesčių mokėtojo išskaičiuota ir sumokėta per didelė pajamų mokesčio suma arba klaidingai išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis įskaitomas to mokesčių mokėtojo mokestinėms ir (arba) baudų už AN nepriemokoms padengti ar mokesčiams, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, įskaityti. Tokiu atveju mokestį išskaičiuojantis asmuo turi patikslinti mokesčio deklaraciją, o mokesčių mokėtojas kartu su Prašymu grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį nusižengimą permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas, kurio FR0781 forma patvirtinta įsakymu, kuriuo tvirtinamos Taisyklės (toliau – Prašymas), mokesčių administratoriui turi pateikti tinkamai užpildytą Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų pažymą, kurios pavyzdinė forma pateikta Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio pažymos pildymo ir išdavimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VA-90 „Dėl Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio pažymos pildymo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priede „Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų pažyma;“.

3. Pakeičiu 10.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.2. VMI administruojamų nedeklaruojamų ir VMI neadministruojamų mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ar baudų už administracinius teisės pažeidimus, paskirtų iki 2015 m. birželio 30 d. imtinai, kurių įskaitymas Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka automatiškai nevykdomas, ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, grąžintinas sumas įskaityti mokesčių mokėtojo mokestinėms ir (arba) baudų už AN nepriemokoms padengti;“.

4. Papildau 55.3 papunkčiu:

55.3. patikrinimas yra sustabdytas, o dėl tam tikros tikrinamojo laikotarpio mokesčio permokos (skirtumo) dalies, kuri viršija mokestinio patikrinimo metu numatomas priskaičiuoti mokesčių ir su jais susijusias sumas, mokesčių administratorius pagal turimus duomenis permokos (skirtumo) grąžinimo dieną nustatė tokios dalies permokos (skirtumo) realumą bei kiti teisės aktai nedraudžia grąžinti tokios dalies, nepabaigus patikrinimo.

Prašoma grąžinti (įskaityti) mokesčio permokos (skirtumo) dalies suma grąžinama Taisyklių 53 punkte nurodyta tvarka ir terminais.“

5. Pakeičiu 56 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

56. Kai mokesčių mokėtojas pateikia Prašymą ir VMI priima sprendimą atlikti prašomos grąžinti (įskaityti) mokesčio permokos (skirtumo) mokestinį patikrinimą už Prašyme nurodytą mokestinį laikotarpį, Prašyme nurodytos permokos (skirtumo) sumos grąžinimas arba įskaitymas už nurodytą mokestinį laikotarpį kitoms mokestinėms ar baudų už AN nepriemokoms dengti stabdomas iki VMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo priėmimo, išskyrus Taisyklių 55.3 papunktyje numatytą atvejį.“

 

 

 

Viršininkė                                                                                                          Edita Janušienė