LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1K-316 „DĖL Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. spalio 7 d. Nr. 1K-309

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pripažįstu netekusiu galios 2 punktą.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Projektų administravimo ir finansavimo taisykles:

2.1. Pakeičiu 60.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

60.1. Pirmajame konkurso etape įgyvendinančioji institucija pareiškėjo prašo pateikti iš dalies užpildytą paraišką ir projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus priedus. Atliekamas projektų idėjų vertinimas, susidedantis iš projekto naudos ir kokybės ir (arba) projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų konkrečių projektų bendrųjų reikalavimų ar dalies jų vertinimo aspektų vertinimo. Atrenkamos paraiškos, kurių idėjos geriausiai įvertintos (laikantis projektų naudos ir kokybės vertinimo metu sudarytos projektų, surinkusių projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytą minimalią balų sumą, pirmumo eilės) ir kurioms pagal prašomą skirti finansavimo lėšų sumą užtenka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos, arba, jei projektų naudos ir kokybės vertinimas neatliekamas, atrenkamos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytus konkrečius projektų bendruosius reikalavimus ar dalį jų vertinimo aspektų atitikusios paraiškos.“

2.2. Pakeičiu 60.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

60.2. Po pirmojo konkurso etapo atrinkti pareiškėjai kviečiami dalyvauti antrajame konkurso etape, t. y. pateikti likusią paraiškos informaciją ir nustatytus priedus. Pirmajame konkurso etape atlikusi projektų naudos ir kokybės vertinimą, įgyvendinančioji institucija kviečia antrajame konkurso etape dalyvauti ir tuos pareiškėjus (laikydamasi projektų naudos ir kokybės vertinimo metu sudarytos projektų pirmumo eilės), kurių projektams įgyvendinti pagal prašomą skirti finansavimo lėšų sumą neužtenka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos, jei savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka įvertinusi panašių priemonių paraiškų vertinimo patirtį numato, kad atlikus projektų tinkamumo finansuoti vertinimą gali sumažėti po pirmojo konkurso etapo atrinktų pareiškėjų projektams įgyvendinti prašomų skirti finansavimo lėšų suma. Antrajame konkurso etape atliekamas projekto tinkamumo finansuoti vertinimas, taip pat naudos ir kokybės vertinimas, jei jį atlikti nebuvo numatyta pirmajame konkurso etape.“

2.3. Pakeičiu 99 punktą ir jį išdėstau taip:

„99. Informaciją apie pagal kiekvieną kvietimą teikti paraiškas registruotas paraiškas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos (kai vykdomas konkursas dviem etapais, – nuo paraiškų kiekvienam etapui pateikimo termino paskutinės dienos, kai vykdoma tęstinė projektų atranka, – nuo kiekvienos paraiškos pateikimo dienos arba projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytu periodiškumu; kai atrenkami valstybės ir regionų projektai, – nuo paraiškos pateikimo dienos) įgyvendinančioji institucija paskelbia svetainėje www.esinvesticijos.lt, nurodydama pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, trumpą projekto aprašymą, paraiškos kodą ir prašomų skirti finansavimo lėšų sumą. Taip pat nurodomas bendras pagal kvietimą teikti paraiškas gautų ir užregistruotų paraiškų skaičius ir bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma. Pareiškėjo prašomų skirti finansavimo lėšų suma ir bendra pagal kvietimą teikti paraiškas prašomų skirti finansavimo lėšų suma gali būti neskelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt pasibaigus pirmajam konkurso etapui (kai projektų konkursas vykdomas dviem etapais), jei teikiant paraiškas pirmajam konkurso etapui iš pareiškėjų nereikalaujama nurodyti prašomų skirti finansavimo lėšų sumos.“

2.4. Pakeičiu 217 punktą ir jį išdėstau taip:

„217. Prieš sudarydamas projekto sutartį, projekto vykdytojas turi turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą projektui skiriamų finansavimo lėšų apskaitai tvarkyti, jeigu numatoma išmokėti avansą projektui finansuoti ir (ar) projekto išlaidoms taikyti sąskaitų apmokėjimo būdą. Kai projekto vykdytojas yra biudžetinė įstaiga, ji gali atskiroje kredito įstaigos sąskaitoje laikyti daugiau nei vienam iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamam projektui skiriamas lėšas, užtikrindama atskirų projektų lėšų apskaitos atskyrimą.“

2.5. Pakeičiu 253 punktą ir jį išdėstau taip:

„253. Jei projekto išlaidos buvo apmokėtos sąskaitų apmokėjimo būdu arba projekto vykdytojui buvo išmokėtas avansas, projekto vykdytojas galutiniame mokėjimo prašyme privalo įgyvendinančiajai institucijai pateikti informaciją apie palūkanas, sukauptas projekto sąskaitoje, kuri nurodyta projekto sutartyje, arba apie tai, kad palūkanos skaičiuojamos nebuvo. Projekto sąskaitoje sukauptų palūkanų dydžiu, vadovaujantis šių Taisyklių 26 skirsniu, turi būti mažinama pagal galutinį mokėjimo prašymą mokėtina projektui skirto finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dalis. Jeigu sukauptų palūkanų suma didesnė už mokėtiną pagal galutinį mokėjimo prašymą projektui skirto finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dalį arba projektui neskirta finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, perviršis arba visos sukauptos palūkanos turi būti grąžinami vadovaujantis šių Taisyklių 332 punktu.  (Šis punktas netaikomas projektų vykdytojams, kurie yra biudžetinės įstaigos.)“

2.6. Pakeičiu 254 punktą ir jį išdėstau taip:

„254. Tuo atveju, kai sukauptų palūkanų suma mažesnė nei 15 eurų (penkiolika eurų) arba lygi šiai sumai ir mokėtinos pagal galutinį mokėjimo prašymą projektui skirto finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dalies nepakanka sukauptų palūkanų sumai ar jos daliai įskaityti su projekto vykdytojo pateiktu galutiniu mokėjimo prašymu, likusi neįskaityta palūkanų suma arba visos sukauptos palūkanos neturi būti grąžinamos (ši nuostata netaikoma, kai projekto vykdytoja yra biudžetinė įstaiga).“

2.7. Papildau 2541 punktu:

„2541. Kai projekto vykdytoja yra biudžetinė įstaiga, projekto (-ų) sąskaitoje sukauptas palūkanas ji perveda į valstybės biudžetą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarkos patvirtinimo“, 30 punkte nustatyta tvarka.“

2.8. Pakeičiu 3 priedo penktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Kai projektai atrenkami konkurso dviem etapais būdu, pateikdami paraiškas pirmajam konkurso etapui pareiškėjai privalo užpildyti paraiškos formos 1, 2, 5 punktus. Dėl paraiškos formos kitų punktų pildymo pirmajam konkurso etapui sprendimą priima ministerija, įvertinusi priemonės pobūdį ir nustatydama tai projektų finansavimo sąlygų apraše.“

2.9. Pakeičiu 4 priedo 5.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.5. (Nurodoma, jei numatoma išmokėti avansą ir (ar) projekto išlaidoms taikyti sąskaitų apmokėjimo būdą. Kitais atvejais šis papunktis į Sutartį neįtraukiamas.) Projekto vykdytojas įsipareigoja turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą projektui skiriamoms finansavimo lėšoms. (Toliau nurodoma, jeigu projekto vykdytoja yra biudžetinė įstaiga.) Jei projekto vykdytojas kredito įstaigos sąskaitoje laiko daugiau nei vienam iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamam projektui skiriamas lėšas, jis įsipareigoja užtikrinti atskirų projektų lėšų apskaitos atskyrimą.“

2.10. Pakeičiu 6 priedo 6.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2.1. Ar projekto sąskaitoje buvo sukaupta palūkanų?

□ taip □ ne □ netaikoma
 „Netaikoma“ žymima tuo atveju, jei:
1. projektui netaikomas sąskaitų apmokėjimo būdas ir nebuvo skirtas avansas;
2. projekto vykdytojas yra biudžetinė įstaiga.

2.11. Pakeičiu 9 priedo 5.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.7. (Nurodoma, jei mokamas avansas. Jeigu avansas nėra mokamas, šis papunktis į Sutartį neįtraukiamas.) Projekto vykdytojas įsipareigoja turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą projektui skiriamoms finansavimo lėšoms. (Toliau nurodoma, jei projekto vykdytoja yra biudžetinė įstaiga.) Jei projekto vykdytojas kredito įstaigos sąskaitoje laiko daugiau nei vienam iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamam projektui skiriamas lėšas, jis įsipareigoja užtikrinti atskirų projektų lėšų apskaitos atskyrimą.“

 

 

 

Ūkio ministras, pavaduojantis finansų ministrą                                                   Evaldas Gustas